РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Цивільне право" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Цивільне право" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання
Сторінка1/12
Дата24.04.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Цивільне право"

для студентів усіх спеціальностей

усіх форм навчання


Укладачі: к.ю.н., доц. Сергієнко Валерій Вікторович

викл. Веретельник Ламара Котеєвна

викл. Топоркова Марина МиколаївнаВідповідальний за випуск к.ю.н., доц. Сергієнко В. В.
Харків, Вид. ХНЕУ, 2007


Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки.

Протокол № 5 від 17 листопада 2006 р.


Рецензенти: Начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент В.А Кройтор

Начальник докторантури та ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук М.О. Самойлов


Робоча програма навчальної дисципліни "Цивільне право"
для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл. К.ю.н., доц. В.В. Сергієнко, викл. Л.К. Веретельник, викл. М.М. Топоркова – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – с. (Укр. мов.)
Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських занять, матеріали щодо закріплення знань (індивідуально-дослідне завдання, самостійна робота, контрольні запитання), методичні рекомендації та оцінювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів економічних та інженерних спеціальностей.

© Харківський національний

економічний університет, 2007
© Сергієнко В.В.

Веретельник Л.К.

Топоркова М.М.
2007

Вступ
Значення цивільного права (в усіх його проявах - як галузі права, науки, законодавства, навчальної дисципліни) для юридичної освіти важко переоцінити.

Цивільне право протягом усього розвитку людства відігравало і буде відігравати надзвичайно важливу роль у захисті інтересів громадян і суспільства. Недарма цивільний кодекс називають другою конституцією держави.

На етапі побудови і утвердження суверенної демократичної України з соціально-орієнтованою економікою набуває особливого значення проблема реалізації закладених в Конституції України принципів регулювання майнових відносин, захисту прав власників, честі і гідності людини.

Цивільне право є однією з найбільших та найскладніших галузей права. Складнощі його вивчення пояснюються великим обсягом навчального матеріалу, складністю теоретичних категорій, мінливістю та суперечливістю законодавчих актів.

Людина, як носій певних прав та інтересів, є складовою частиною й водночас центром ідей громадянського суспільства. Цивільне право, як відомо, «обслуговує» сферу життєдіяльності громадянського суспільства, є засобом позивної регламентації нормальних відносин у суспільстві. Саме юристи (взагалі) й співробітники правоохоронних органів (зокрема) покликані бути провідниками реалізації основних ідей громадянського суспільства. Ці ідеї є головними принципами приватного (цивільного) права: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи; рівність усіх форм власності; свобода договору; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених законом; свобода підприємництва; судовий захист будь- якого права у разі його порушення та ін.

Робоча програма навчальної дисципліни є універсальною, бо дозволяє викладати дисципліну «Цивільне право» на будь-якій спеціальності того чи іншого факультету ХНЕУ. Програма включає відомості про обсяг годин, що відводиться для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи студентів, перелік тем лекційних, практичних (семінарських) занять.

Серед аудиторних видів навчальної роботи розрізняють лекційні, семінарські, практичні заняття та консультації.

Лекційне заняття – безпосереднє вербальне спілкування між викладачем-лектором і студентською аудиторією. На розгляд лекції виноситься підготовлений лектором навчальний матеріал, який цим викладачем доповідається, як правило, перед всією студентською аудиторією певного академічного курсу.

Семінарське заняття ставить за мету закріплення відповідних теоретичних знань. До заняття студенти готуються заздалегідь з тих питань, які окреслюються викладачем перед проведенням цього заняття.

Практичні заняття з цивільного права – це форма аудиторних занять, яка передбачає різноманітні варіанти демонстрації студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, знань, що були здобуті при самостійному опрацюванні наукової та періодичної літератури, нормативних актів, судової та господарської практики та інших джерел.

Метою практичних занять є: по-перше, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу студентами; по-друге, це форма активної участі студентів у процесі отримання знань та навичок у сфері професійної підготовки і зокрема розв’язання прикладів цивільних справ.

Формами практичних занять можуть бути: семінарські заняття, колоквіуми, що проходять у вигляді опитування викладачем всіх студентів групи за темою семінарського заняття; практичні заняття, на яких заслуховуються письмові рішення за матеріалами наданих студентам фабул цивілістичних завдань; виконання контрольних письмових робіт, що проводяться під час заняття; тестування й інші форми контролю. Крім того, практичні заняття відбуваються у формі заслуховування та обговорення (дискусії) окремих питань теми чи доповідей студентів для більш детального та повного засвоєння матеріалу, що має практичне значення.

Пропущені практичні заняття повинні бути відпрацьовані викладачу, який веде практичні заняття, лектору або викладачу, що чергує на кафедрі. Відпрацювання може відбуватися наступними способами:

  1. усно, під час чергування викладача на кафедрі;

  2. письмово, в робочому зошиті, у вигляді відповіді на запитання пропущеної теми;

  3. шляхом написання реферату на пропущену тему.

Для правильного і повного вирішення завдань студенти повинні: по-перше, ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми, по-друге, вивчити рекомендовані нормативні акти і літературу і, по-третє, перевірити опанування теми за питаннями для самоконтролю. Після цього студенти повинні розібратися з умовами завдання, з’ясувати юридичне значення кожного наведеного у завданні факту, проаналізувати взаємовідносини сторін, позиції суду, прокурора або адвоката, продумати відповіді на поставлені запитання, змоделювати контраргументи. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість двох або більше рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у фактичні обставини справи.

Зважаючи на обмежену кількість годин аудиторних занять, викладачі кафедри не проводять окремо семінарське і окремо практичне заняття. Такі заняття об’єднують в одне, першою частиною якого є розгляд теоретичних положень, а другою – рішення практичних завдань.

Консультації як вид аудиторних занять проводиться напередодні заліків та іспитів. Метою консультації є розбір найбільш складних теоретичних питань, що готуються студентами до заліків чи іспитів.

Предметом навчальної дисципліни є:

а) опанування необхідних теоретичних положень, що вироблені цивільною думкою;

б) освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного законодавства України;

в) ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування цивілістичних правових норм.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань у сфері регулювання цивільних правовідносин. Отримання необхідних навичок кваліфікації у цивільних правовідносинах, захисту майнових прав, навичок з тлумачення відповідних норм, формулювання первинних практичних навиків з застосування у своїй майбутній роботі набутих знань.

Для досягнення зазначених цілей у ході викладання навчальної дисципліни «Цивільне право» студенти отримують необхідні знання під час правопорушення лекційних та семінарських (практичних) занять, проведення ділових ігор і вирішування ситуаційних завдань. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Підсумковий контроль передбачає складення студентами заліку.

Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

Структура робочої програми даної навчальної дисципліни наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Структура програми навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідних ECTS – 4;

у тому числі:

змістовних модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

Шифр та назва напряму:

0501 "Економіка і підприємництво";

0502 "Менеджмент";

0804 "Комп’ютерні науки";

0927 "Видавничо-поліграфічна справа";

0504 "Туризм"

За вибором.

Рік підготовки – 3.

Семестр - 5

Кількість годин:

усього – 144;

за змістовними модулями:

модуль 1 – 70 год.

модуль 2 – 74 год.

Шифр та назва спеціальностей:

усі спеціальності

Лекції – 36 годин;

Семінари – 36 годин;

Самостійна робота – 40 годин;

Індивідуальна робота – 32

години

Кількість тижнів викладання дисципліни -18;

Кількість годин за тиждень – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Вид контролю: залік


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, семінарських. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів
Основою вивчення цивільного права студентами повинні складати основні положення цивільно-правової науки, вироблені нею і перевірені багаторічною практикою застосування правових інститутів і категорій, аналізів їх законодавчого відбиття як попередніх, так і чинних нормативних актів, проводячи зіставлення з іншими правовими системами. Усе це можна досягти через глибоке вивчення основних цивільно-правових категорій і конструкцій, в опануванні навичок з орієнтування в численних джерелах цивільного права, в розкриті змісту основних понять цивільного права як галузі права і як науки та дисципліни, в засвоєнні з теоретичної і практичної точок зору основних інститутів цивільного права.

Подальшими етапом найкращого засвоєння матеріалу є вивчення тих норм цивільного права і відповідних наукових понять, з якими випускник ХНЕУ постійно зустрічатиметься в своїй практичній діяльності. Тому метою студента є не тільки отримання ним знань законодавства і положень правової науки, але й вироблення умінь у правильному тлумаченні та застосовуванні норм цивільного права до конкретних життєвих обставин, що досягається, під час своєчасного вивчення матеріалів до семінарів та практичних занять.

У результаті вивчення модуля 1 (Загальні положення) студенти повинні знати:

предмет та систему Цивільного права як галузі права, як науки та як навчальної дисципліни;

філософські і цивілістичні концепції розвитку вчень про об'єкти цивільного права, про юридичних та фізичних осіб і т. д.;

джерела цивільного права;

поняття та категорії, що використовуються в цивільному праві;

сферу реалізації цивільних правовідносин;

загальні положення про речове право та право власності та їх захист;

загальні положення про спадкування та відповідне їх здійснення;

основні положення про договори, зобов'язання, відповідальність і т. д.

вміти:

вільно орієнтуватися в численних нормативних актах;

правильно застосовувати і використовувати поняття і категорії;

відрізняти відносини, регульовані нормами цивільного права, від відносин, регульованих іншими галузями права;

грамотно, з використанням чинного законодавства вирішувати запропоновані практичні ситуації;

обґрунтовано й упевнено відстоювати свою точку зору стосовно спірних питань, що існують в теорії цивільного права.

У результаті вивчення модуля 2 (Особлива частина) студенти повинні:

освоїти необхідні знання особливої частини та норм цивільного законодавства, що регулює їх;

опанувати навички практичної роботи, пов'язаних з правильним застосуванням цивільно-правових норм до окремих випадків, що виникають в реальному житті;

ознайомитись з понятійним апаратом та доктриною цивільного права, теоретичним обґрунтуванням, закріплених в законодавчих нормах цивільного права, правилами їх тлумачення і застосування;

знати правове регулювання окремих видів цивільно-правових договорів та недоговірних зобов’язань;

навчитися складати цивільно-правові договори та пов'язані з ними документи;

освоїти відносини, що складаються між подружжями, батьками та дітьми, рідними та іншими суб’єктами сімейних правовідносин та навчитися правилам їх тлумачення та застосування відповідних норм щодо цього регулювання.

а також вміти:

швидко і правильно визначати необхідний нормативний акт стосовно конкретної практичної ситуації;

правильно розуміти зміст статей і пунктів нормативних актів;

правильно застосовувати норми договірного права і інших розділів другої частини курсу цивільного права до конкретних цивільних правовідносин.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Вона може бути використана для проведення науково-методичних семінарів із педагогічними працівниками вищих навчальних закладів, а також серед педагогічної громадськості.

Робоча програма навчальної дисципліни побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).
2. Тематичний план навчальної дисципліни

При вивченні дисципліни студент має ознайомитися з її програмою, структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни "Цивільне право" складається з двох модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв'язками.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні та семінарські заняття, індивідуальна науково-дослідна робота, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена в табл. 2.
Таблиця 2
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


Назви тем

Кількість годин

лекції

семінарські заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

4

5

Модуль 1. Загальна частина

1. Поняття цивільного права

1
1

курсова робота

2. Загальна характеристика цивільного законодавства

1

2

1

3. Цивільні правовідносини

1

1

2

4. Відповідальність у цивільному праві

2

2

1

5. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

1

1

1

6. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

2

2

2

7. Об’єкти цивільних прав

2

2

2

8. Правочини

1

1

1

9. Позовна давність у цивільному праві

2

2

2

10. Особисті немайнові права фізичної особи

1

1

2

11. Загальні положення про речове право. Право власності

2

2

4

12. Право приватної власності юридичних осіб. Захист права власності

2

2

4

Модуль 2. Особлива частина

13. Зобов'язальне право

2

2

2

Курсова робота, ситуаційне завдання

14. Загальні положення про договір. Підстави зміни та розірвання договору

2

2

2

15. Виконання, припинення зобов'язань та способи забезпечення їх виконання

2

2

2

16. Недоговірні зобов'язання

2

2

2

17. Поняття захисту цивільних прав. Способи захисту цивільних прав

2

2

1

18. Спадкове право

4

4

4

19. Сімейне право

4

4

4

Усього годин

36

36

40

323. Зміст навчальної дисципліни за модулями

та темами

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА
Політологія” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання /Укл. М.І. Кравченко, О. В. Пономаренко, Т. Б. Селєзньова/ – Славутич:...
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка