«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей


Скачати 471.24 Kb.
Назва«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей
Сторінка7/9
Дата17.05.2013
Розмір471.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.10 Розрахунок чистого прибутку від операційної діяльності


Наявність прибутку є необхідною умовою здатності підприємства генерувати грошові кошти. У плані з прибутку визначається величина податку на прибуток, що заноситься в бюджет руху грошових коштів, оцінюється сума нерозподіленого прибутку, що показується в бюджетному балансі.

На величину прибутку підприємства впливають обсяги продаж, строки й умови розрахунків з клієнтами, структура виробництва й реалізації продукції. Розрахунок прибутку рекомендується виконувати за формою таблиці В.–2.9 додатка В. План з прибутку розробляється на основі операційних бюджетів. Інформація про доходи береться з бюджету продажі. Операційна собівартість реалізованої продукції попередньо розраховується за формою таблиці В.–2.6.3 додатка В. Сума виплат відсотків за кредит визначається на основі графіка руху грошових коштів, у якому, можливо, виявиться потреба взяти банківську позичку, і тоді величина чистого прибутку зменшиться.

На величину чистого прибутку впливають умови оподаткування прибутку, діюча ставка податку на прибуток становить 25%.

Нерозподілений прибуток (реінвестиції) розраховується за формулою:

НП=ЧП–D, (4.4)

де ЧП – чистий прибуток;

D – дивідендні виплати.

Фінансові бюджети.

У фінансових бюджетах відображаються обсяг і структура передбачених джерел грошових коштів і планові напрямки їх використання. Фінансовий бюджет складається з урахуванням інформації, що втримується в довгостроковому фінансовому плані, операційних бюджетах і плані по прибутку. Поточна частина бюджету капітальних вкладень приймається на основі довгострокового плану інвестицій з врахуванням його фактичного виконання за попередні періоди. Інформація, що є в цьому бюджеті, впливає на бюджет руху грошових коштів (щодо обсягу поточних інвестицій, виплати відсотків), на план з прибутку/ збитків, на розрахунковий баланс (зміна обсягу основних засобів і інших довгострокових активів).

4.11 Бюджетний баланс


Завершальним кроком у процесі розробки зведеного бюджету є складання бюджетного балансу, що характеризує зміни у фінансовому і майновому становищі підприємства за умови виконання запланованих у попередніх бюджетах господарських і фінансових операцій.

Порівняння балансових показників за рядом послідовних звітних дат дозволяє визначити зміни у вартості майна, його структурі, в обсягах і співвідношеннях джерел фінансування.

Бюджетний баланс розробляється по укрупненій номенклатурі статей бухгалтерського балансу. Прогнозний баланс дозволяє оцінити:

– показники ефективності використання оборотних коштів;

– приріст потреби в оборотних коштах або їхнє вивільнення;

– рентабельність інвестованих капіталів;

– фінансові коефіцієнти.

У бюджетному балансі основні засоби показуються за їх залишковою вартістю з врахуванням їх введення в дію й вибуття за формулою (4.6).
ОФзал=ОФперв – АМ + Введ – Виб, (4.6)
де ОФзал– залишкова вартість основних фондів (за винятком зносу);

ОФперв– первісна (початкова) вартість основних фондів

АМ – сума зносу, нарахованих амортизаційних відрахувань (див. пункти 7 й 8 завдання, додаток Б);

Введ – вартість введених за поточний період основних фондів (відповідно до пункту 11 завдання, додаток Б);

Виб – вартість вибулих за поточний період основних фондів (відповідно до завдання не передбачається).

Взаємозв'язок балансу й плану з прибутку відображає приріст грошових коштів за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого у звітному періоді.

Взаємозв'язок бюджету руху грошових коштів з бюджетним балансом забезпечується за величиною залишку грошових коштів.

5 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

5.1 Вертикальний і горизонтальний аналіз статей активу і пасиву балансу


Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється за обмеженим колом показників, тому що в задачі даної курсової роботи не входить освоєння методики розгорнутого фінансового аналізу,.

Джерелами інформації для виконання фінансового аналізу є бюджетний баланс, план з прибутку, звіт про рух грошових коштів.

Вихідним етапом аналізу є порівняння підсумку балансу на початок і на кінець аналізованого періоду. Якщо має місце скорочення підсумку балансу протягом звітного періоду, то це служить сигналом скорочення господарської діяльності підприємства, що, в остаточному підсумку, приводить до його неплатоспроможності.

Далі треба проаналізувати ліквідність балансу. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні статей активу, згрупованих за ступенем зростання ліквідності, із джерелами коштів, які групуються за ступенем терміновості їх погашення (таблиця 5.1).

Зіставлення найбільш ліквідних (монетарних) активів з найбільш терміновими зобов'язаннями (А1 з П1) дозволяє оцінити негайну ліквідність підприємства, тобто можливість негайного погашення зобов'язань наявними грошовими коштами. Зіставлення А2 і П2 характеризує поточну ліквідність підприємства, тобто його здатність відповідати за поточними зобов'язаннями. Зіставлення А3 і П3 відбиває перспективну ліквідність, що буде зростати за рахунок майбутніх надходжень і платежів. Зіставлення А4 і П4 свідчить про дотримання мінімальних умов фінансової стабільності, тобто про наявність у підприємства власних оборотних коштів. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо А1≥П1; А2≥П2;

А3≥П3; А4≥П4.

Вертикальний (структурний) аналіз характеризує внесок кожної позиції фінансової звітності в підсумкові показники. Він необхідний, зокрема, для виявлення змін у структурі джерел грошових коштів підприємства і їхньому використанні.


Активи

поч.

кв.

кін. кв.

Пасиви

поч.

кв.

кін. кв.

1

2

3

4

5

6

А 1 – найбільш ліквідні активиП 1– найбільш термінові пасивиГрошові коштиКороткострокові кредитиВекселі отриманіВекселі виданіРазом по А1Разом по П1А 2 – активи, що швидко реалізуютьсяП 2–короткострокові пасивиДебіторська заборгованістьКредиторська заборгованістьІнші оборотні активиІнші поточні зобов'язанняРазом по А2Разом по П2А 3 – активи, що повільно реалізуютьсяП 3 – довгострокові пасивиТоварні запасиДовгострокові зобов'язанняВитрати майбутніх періодівДоходи майбутніх періодівРазом по А3Разом по П3А 4 – активи, що важко реалізуютьсяП 4-постійні пасивиНеоборотні активиВласний капіталРазом по А4Разом по П4БАЛАНСБАЛАНС


Таблиця 5.1 – Аналіз ліквідності балансу


Горизонтальний (динамічний, у часі) аналіз є наступним етапом фінансового аналізу. На цьому етапі визначають абсолютну й відносну зміну показників балансу за аналізований період.

Розпочинають аналіз з I і II розділів активу балансу. Активи підприємства і їхня структура вивчаються як з огляду їх участі у процесі виробництві, так і з позицій оцінки їхньої ліквідності. Безпосередньо з'ясовується участь у виробничому циклі основних фондів, нематеріальних активів, запасів і витрат, грошових коштів. При цьому уточнюється склад найбільш ліквідних активів підприємства: грошових коштів на рахунках і в касі підприємства. В першу чергу звертають увагу на ті статті, які свідчать про недоліки й незадовільну роботу підприємства. Особливу увагу варто приділити розрахункам з дебіторами й кредиторами, не погашеним у строк зобов’язанням, векселям виданим і отриманим, збиткам минулих і поточних періодів.

Зміна структури активів на користь збільшення частки оборотних коштів може вказувати:

  • на формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню обороту оборотних коштів підприємства;

  • на відволікання частини активів на кредитування клієнтів і інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних коштів з виробничого циклу;

  • на скорочення виробничої бази.

Вертикальний, тобто структурний аналіз активів виявляє:

- співвідношення необоротних і оборотних активів;

- статті балансу, що зростають випереджальними темпами, і як це позначається на структурі балансу;

- яка частка активів заморожена на той чи інший строк у товарних запасах і дебіторській заборгованості.

Аналіз тенденцій розвитку (трендовий аналіз) дозволяє порівняти кожну позицію фінансової звітності за ряд послідовних періодів і визначити тренд, тобто основну тенденцію зміни показника, очищену від випадкових впливів.

Горизонтальний і вертикальний аналіз структури активів бюджетного балансу варто виконати за формою таблиці 5.1.

Таблиця 5.2 – Структура активів бюджетного балансу


Показник

На початок кв.

На кінець кв.

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

% до поч. кв.

1 Основні засоби2 Оборотні кошти2.1 Товарні запаси2.2 Дебіторська заборгованість2.3 Грошові коштиБаланс
100,0
100,0
100,0

Структуру пасивів балансу слід аналізувати на основі допоміжної таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Структура пасивів прогнозного балансу


Показник

На початок кв.

На кінець кв.

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

% до поч. кв.

1 Власні кошти, ВК1.1 Статутний фонд1.2 Нерозподілений прибуток2 Поточні зобов’язання2.1 Кредити банку2.2 Кредиторська заборгованість за матеріали2.3 Кредиторська заборгованість по заробітній платі тощоБаланс
100,0
100,0
100,0

За ступенем приналежності капітал, що використовується, поділяється на власний (I і II розділи пасиву) і позиковий (III і IV розділи пасиву).

Дані пасиву балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного й позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових джерел грошових коштів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси вивчають рух грошових коштів і за своїм змістом є грошовими відносинами (рис. 1)
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
Кошторис надходжень та витрат грошових коштів Фонду охорони навколишнього...
Розробка проектної документації та капремонт зливового колектору (берегоукріплення в районі оголовку). 716,8
Конспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Грошей, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи підприємства. З руху грошей починається та ним завершується...
№5 АНАЛ
Методика розрахунку мінімальної необхідної суми грошових коштів для підприємства
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка