Конспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»


НазваКонспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Сторінка1/6
Дата21.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фінанси > Конспект
  1   2   3   4   5   6

Конспект лекцій

з дисципліни:

«ФІНАНСИ

ПІДПРИЄМСТВ»Розробив викладач:

Сахно О.В.

Київ 2010

Тема 1

Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства

1.Суть і функції фінансів підприємства

2.Фінансові ресурси підприємств.

3.Принципи організації фінансів підприємств.

4.Фінансовий механізм підприємства

5.Фінансова діяльність


 1. Суть і функції фінансів підприємства

Фінанси є кровоносною системою підприємницької діяльності. Рух

Грошей, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи підприємства. З руху грошей починається та ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот всього капіталу.

Специфіка фінансів підприємства полягає в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі і мають розподільчий характер, відображають формування та використання різних видів доходів і накопичень об’єктів господарювання.

Фінанси підприємств являють собою систему грошових відносин, що до формування і використання грошових фондів в процесі кругообігу ресурсів підприємства, формування його грошових прибутків та накопичень.

Фінанси підприємств, як складова частина фінансової системи займають значне місце в структурі фінансових відносин суспільства.

Сфера фінансових відносин підприємства включає в себе відносини:

 • Між підприємством і його засновниками з приводу формування

статутного капіталу (одержання коштів з державного бюджету, емісія акцій, надходження пайових внесків);

 • Між підприємством і державою у межах законодавства про

оподаткування, соцстрахування, формування загальнодержавних цільових грошових фондів;

 • Між підприємством і банками з приводу одержання й повернення

кредитів, а також сплати процентів за користування ними;

 • Між підприємством та його постачальниками та покупцями з

приводу виконання господарських договорів і зобов’язань;

 • Усередині підприємства з приводу розподілу прибутку, що

залишається у його розпорядженні після сплати всіх податків та обов’язкових платежів;

 • Між підприємством у цілому та його підрозділами з приводу

розподілу коштів на формування основних і оборотних засобів;

 • Між підприємством і його працівниками з приводу створення

фонду оплати праці, матеріального заохочення.

Організація всіх вище згаданих відносин базується на формуванні і русі фінансових ресурсів підприємств, та їх ефективному використанні.

Виділяють такі ключові функції підприємств:

Оперативна – утворення грошових доходів та фондів у процесі господарської діяльності підприємства, обслуговування грішми всіх стадій циклу виробничої діяльності підприємства;

Розподільча – розподіл отриманих грошових коштів між окремими напрямками їх використання, підтримання певних пропорцій у використанні грошових коштів;

Контрольна – фінансовий контроль за всіма аспектами фінансово – господарської діяльності підприємства шляхом оцінки ефективності її здійснення.


 1. Фінансові ресурси підприємств.

Основа нормального функціонування наявність достатнього об'єму фінансових ресурсів, що забезпечують можливість задоволення виникаючих потреб підприємства для поточної діяльності і розвитку.

Фінансові ресурси - грошові прибутки і надходження, що знаходяться в розпорядженні господарюючого суб'єкта і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по простому і розширеному відтворюванню і економічному стимулюванню на підприємстві.

Грошові кошти, які є у розпорядженні підприємства можна поділити на кілька груп залежно від джерел їх створення:

 • Привласнені кошти: статутний капітал – вартість активів, які є

внеском власників до капіталу підприємства; кошти засновників, спрямовані на поповнення статутного фонду в обмін на цінні папери; страхові відшкодування; кошти міжнародної технічної допомоги, кошти на кредити, отримані без вимоги їх повернення, бюджетні кошти, передані в розпорядження підприємствам.

 • Власні кошти: амортизаційні відрахування, чистий прибуток в

національній валюті, іноземна валюта;

 • Залучені кошти: тимчасово вільні кошти резервів, що формуються за

рахунок чистого прибутку; реінвестовані кошти на виплату дивідендів, перевищення кредиторської заборгованості на дебіторською;

 • Позичені кошти: кредити банків, лізинг (фінансовий) – товарний

кредит, франшиза, комерційний кредит, факторинг, кошти, що надходять з бюджету, міністерств на умовах повернення.

Основними ознаками грошових коштів, які характеризують фінансові ресурси – є джерела їх походження і право суб’єкта господарювання розпоряджатися ними без будь-яких обмежень.


 1. Принципи організації фінансів підприємств.

Розвиток ринкових відносин потребує від підприємства уміння враховувати ринкову кон’юнктуру, попит та пропозицію на продукцію, що виробляється, уміння ефективно та стабільно працювати.

Підприємства, які створюються з метою отримання прибутку, функціонують на комерційних засадах. Це вимагає певні організації фінансів підприємств.

Основні принципи організації фінансів підприємств:

1). Принцип повної самостійності. Самостійність у використанні власних і прирівнених до них коштів, завдяки чому забезпечується необхідна маневреність ресурсів, яка в свою чергу дозволяє концентрувати фінансові ресурси на потрібних напрямах господарської та інших видів діяльності підприємства.

2). Відповідальність за результати господарської діяльності. Фінансовий результат на підприємстві є якісним показником діяльності як керівництва підприємства, так і всього колективу підприємства. Відповідальність виникає також і з приводу всіх тих ризиків, які приймає на себе підприємство в умовах ринку. За чинним законодавством підприємство несе фінансову відповідальність перед державою та іншими суб’єктами ринкової економіки за результати своєї господарської діяльності.

3). Фінансове планування. Фінансове планування визначає напрямки руху грошових потоків на найближче майбутнє і на перспективу, передбачає отримання і напрямки використання грошових коштів. Завдяки фінансовому плануванню забезпечується планування фінансового результату. Головними фінансовими планами господарюючих суб’єктів виступають баланс доходів і витрат та кошторис підприємства.

4). Цей принцип як обов'язкова умова передбачає формування фінансових резервів для будь-якого підприємства. Фінансові резерви забезпечують стійку виробничу діяльність в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури, ризиків і т.д. Якщо підприємство створює в достатньому і необхідному розмірі фінансові резерви, то це забезпечує підприємству відповідний позитивний імідж на ринку.

5). Фінансова дисципліна. Підприємство повинне своєчасно і повно забезпечувати виконання фінансових зобов'язань перед партнерами, банківськими інститутами, органами влади і різноманітними фондами (бюджетними або позабюджетними), перед своїми працівниками і т.д.

6). Самоокупність підприємства. Підприємство повинно забезпечувати покриття своїх витрат за рахунок результатів своєї власної виробничої діяльності, тим самим забезпечується відновлюваність виробництва та кругообіг ресурсів підприємства.

7). Принцип поділу фінансових ресурсів на власні та залучені. Недостатність власних фінансових ресурсів для господарської діяльності, сезонність або технологічні особливості підприємства потребують залучення додаткових коштів. Короткотермінові, середньотермінові та довготермінові кредити дозволяють отримати додаткові фінансові активи і використовувати залучені кошти у господарській діяльності підприємства.

8). Розмежування основної і інвестиційної діяльності підприємства.

Функціонування підприємств не на комерційних засадах означає, що підприємство не прагне отримання прибутку. Такі підприємства, установи, організації функціонують за рахунок бюджетних або спонсорських коштів. До таких установ відносять установи культури, науки, освіти, охорони здоров’я тощо.


 1. Фінансовий механізм підприємства

Під час переходу до ринкової системи господарювання зароджується

конкуренція як важливий механізм регулювання економічних процесів. Однак у перехідний період вона ще незначна. Це дає змогу продавцям установлювати й підтримувати більш високі ціни, ніж вони могли б дозволити собі за розвинутої конкуренції, що призводить до застою у виробництві, до безробіття, а в кінцевому рахунку - до соціально-економічної та політичної нестабільності.

Конкурентоспроможність підприємства можна забезпечити правильною організацією управління фінансами: рухом фінансових ресурсів та фінансовими відносинами.

Зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей. До головних завдань фінансового менеджменту належать: виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною системою, суб'єктами господарювання. Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку.

Фінансовий механізм підприємства - це система управління фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності.

Фінансове управління діяльністю господарства має дві взаємопов’язані сфери:

 • Поточну діяльність, пов’язану з використанням поточних активів;

 • Інвестиції.

Управління короткостроковим фінансуванням включає:

 • Визначення оптимальної величини капіталу;

 • Управління готівковим оборотом і ринковими цінними паперами;

 • Визначення розмірів і джерел короткострокових кредитів.

У процесі постачання вирішуються питання управління товарними

запасами. При виробництві фінансове управління спрямоване на:

 • Забезпечення фінансовими ресурсами всіх поточних платежів;

 • Розрахунків з органами страхування, Пенсійними фондом, Податковою системою;

 • Організацію заміщення зносу основних засобів.

У процесі реалізації продукції визначаються:

 • Напрями реалізації;

 • Ціни реалізації;

 • Можливі дотації;

 • Договірні відносини;

 • Форми розрахунків;

 • Проводиться управління отриманою готівкою.

Фінансове управління інвестиціями включає:

 • Визначення напрямків капітальних вкладень;

 • Політику дивідендів;

 • Вибір джерел довгострокового фінансування;

 • Прибуток;

 • Довгостроковий кредит;

 • Лізинг;

 • Опціони.

До структури фінансового механізму входять п’ять взаємопов’язаних

елементів.

 1. правове забезпечення – закони, постанови ВРУ, Укази президента,

постанови уряду, накази і листи міністерств і відомств, Статут юридичної особи

 1. Нормативне забезпечення – інструкції, нормативи, методичні

вказівки;

 1. Інформаційне забезпечення – бухгалтерські дані, дані статистичних

збірників, дані одноразових обстежень;

 1. Фінансові методи – прогнозування, планування, інвестування,

кредитування,оподаткування, самофінансування, система розрахунків, матеріальне стимулювання, і відповідальність, страхування, фондоутворення, оренда, лізинг, факторинг, взаємовідносини з засновниками, суб’єктами господарювання;

 1. Фінансові важелі – прибуток, дохід, амортизаційні відрахування, ціна,

податки, орендна плата, фінансові санкції, відсотки, цільові грошові фонди, пайові внески, інвестиції, форма розрахунків, види кредитів, дисконт, валютні курси.

 1. Фінансова діяльність

Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори­стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич­на фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення та­ких основних завдань:

 • — фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської ді­яльності;

 • — пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

 • — виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господа­рювання, бюджетом, банками;

 • — мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фі­нансування виробничого й соціального розвитку, збільшення влас­ного капіталу;

 • — контроль за ефективним, цільовим розподілом та використан­ням фінансових ресурсів.

 • Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основ­ними напрямками:

 • — фінансове прогнозування та планування;

 • — аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

 • — оперативна, поточна фінансово-економічна робота. Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливі­ших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансо­вої роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпоря­дженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків.

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бю­джет. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручки ве­ликою мірою залежить також реальність основного джерела надхо­дження коштів та розмір запланованого прибутку.

Мета планування витрат — визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важли­вим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собі­вартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продук­ції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює ре­альні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виро­бництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необ­хідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:

 • — поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню ос­новних фондів;

 • — раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;

 • — зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на осно­ві науково-технічного прогресу;

 • — скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удо­сконалення форм її збуту;

 • — зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація не­продуктивних витрат;

 • —економія в адміністративно-управлінській сфері на основі ра­ціональної організації апарату управління підприємством.

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фі­нансовий план складається у формі балансу доходів та витрат, опе­ративний — у формі платіжного календаря.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це діаг­ноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських ре­зервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробниц­тва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.

Матеріали аналізу використовую­ться в процесі фінансового планування та прогнозування.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допо­могою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства.

Аналітичну роботу підпри­ємства можна поділити на два блоки:

 • аналіз фінансових результатів та рентабельності;

 • аналіз фінансового стану підприємства.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ дисципліни «Історія економічних учень»

Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка