Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей


НазваФінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей
Сторінка1/10
Дата18.05.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання курсової роботи на тему

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту”

за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей:

7.050205 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,
7.050201 “Менеджмент організацій”,


7.050106 “Облік та аудит”, 7.050108 “Маркетинг”

для студентів економічного факультету денної та заочної

форм навчанняЗатверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № 3 від 04.07.2002 р.

Харків НТУ “ХПІ” 2002


Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему “Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 7.050205, 7.050201, 7.050106, 7.050108 для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад.: Р.Г. Долінська; Т.І. Кочетова, А.В. Котлярова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002.  48 с.


Укладачі: Р.Г. Долінська

Т.І. Кочетова

А.В. Котлярова

Рецензент доц. А.А. Федоров

Кафедра бізнесу і контролінгу

© НТУ “ХПІ”, 2002 р.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,
ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВIC (Investment Costs) – інвестиції в основні фонди і оборотні кошти

NWC (Net Working Capital) – інвестиції в чистий оборотний капітал

FC (Fixed Capital) – інвестиції в основні фонди

n (economic life) тривалість життєвого циклу, тривалість проекту

i (Interest rate) – вартість позики чи ставка процента за кредит

k (Rate of return) – потрібна для інвестора річна ставка процента повернення коштів на вкладений капітал

A (amortization) амортизація

TV (Terminal Value) – ліквідаційна вартість основних фондів

Na норма амортизації

q (quantity) обсяг збуту продукції у фізичному вимірі (штуках, м2, комплектах тощо)

p (price) – ціна за одиницю продукції (одинична ціна)

v (variable cost) – змінні (маржинальні) витрати на одиницю продукції/ послуги, тобто одиничні змінні витрати

CV (marginal Costs Values) – граничні (маржинальні, змінні) витрати на обсяг продаж продукції

F (Fixed costs) – постійні витрати

MCV (Marge Costs Values) – маржа на змінних витратах;

В – валовий дохід (виручка) від операційної діяльності

Вкрит виручка в точці критичного об’єму продаж продукції

T (The rate of the tax on profit) – ставка податку на прибуток

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) – результат до оподаткування і виплати відсотків

PP (Payback Period)термін окупності проекту

NPV (Net Present Value) чиста теперішня вартість проекту

DPP (Discounted Payback Period) – дисконтний термін окупності проекту

IRR (Internal Rate of Return) внутрішній коефіцієнт окупності інвестицій

MIRR (Modified Internal Rate of Return) – модифікована внутрішня норма рентабельності проекту

PI (Profitability Index) – індекс рентабельності проекту

ARR – (Accounting Rate of Return) – коефіцієнт ефективності інвестицій

PV (Present Value) – теперішня вартість

CF (Cash Flows) чистий грошовий потік

DCF (Discounted Cash Flows) – дисконтна вартість грошових потоків

DOL операційний леверідж

MS (Marge Security) – маржа безпеки

Умовні скорочення


Слово (словосполучення)

Скорочення

Умови застосування

Податок на додану вартість

ПДВ
Життєвий цикл проекту

ЖЦП
Гривня

грн

при цифрах

Долар США

USD

при цифрах

Копійка

коп.

при цифрах

Рядок

ряд.

в таблицях

Квартал

кв.
Рік

р.
Примітка

прим.
Виробництво

вир.-во
Сторінка

с.
і тому подібне

і т.п.

Не дозволяється використання довільних скорочень і словосполу­чень. Приклади.

Слід писати: Не допускається:

державний бюджет держбюджет

комерційний кредит комкредит

технологічний процес техпроцесс

технічна документація техдокументація

господарська угода госпугода
ВСТУП
Інвестиційна діяльність притаманна кожному підприємству, оскільки інвестиційний проект є формою реалізації стратегії розвитку підприємства, досягнення його цілей, забезпечення його конкурентноздатності.

Потреба в інвестиціях при реалізації стратегії може бути зумовлена різними причинами, котрі можна об’єднати в наступні групи: реструктури­зація, технічне переозброєння і розширення виробництва, оновлення матеріально-технічної бази виробництва, освоєння нових видів продукції, вихід на нові ринки чи розвиток мережі товаропросування і збуту продукції, будівництво нових промислових об’єктів тощо. Розробка інвестиційних проек­тів являє собою варіантну багатокритеріальну задачу з певним колом обмежень зі сторони ринку і зовнішнього середовища в цілому, а також відносно використання виробничих ресурсів. Альтернативні варіанти проекту можуть відрізнятися технологією виробництва, вибором устаткування, умовами роботи на ринку, інтенсивністю збуту продукції, розподілом у часі грошових потоків тощо. Планування інвестицій належить до найбільш складної і відповідальної категорії рішень, що приймаються інвесторами. Це зумовлено не тільки складністю вибору найбільш раціонального варіанту інвестицій, але й великим проектним ризиком: вкладені кошти повертаються поступово, певними частками і не зразу, а через тривалі проміжки часу в умовах турбулентного зовнішнього середовища.

Інвестиційні проекти, що впроваджуються, відрізняються за своїм змістом, складністю, масштабами, сферами прояву економічного ефекту, наслідками. Від цього залежить вибір методів і особливості обґрунтування доцільності їх впровадження.

За рекомендаціями ЮНІДО (Організації об’єднаних націй з промислового розвитку) інвестиційні проекти повинні включати наступні основні розділи.

1 Коротка характеристика проекту або іншими словами – його резюме. В резюме наводяться цілі інвестиційного проекту і висновки з його основних розділів. Ознайомившись з резюме, інвестор визначає його відпо-
відність своїй інвестиційній стратегії і можливостям.

2 Передумови і основна ідея проекту. В цьому розділі зазначаються найбільш важливі параметри проекту, які служать вихідними для подальших розрахунків, розглядається місце впровадження проекту в узгодженні з ринковим середовищем і ресурсним забезпеченням; наводиться графік реалізації проекту.

3 Аналіз ринку і концепція маркетингу. В ньому наводяться результати маркетингових досліджень, обґрунтовується стратегія і план маркетингу.

4 Сировина і постачання. Цей розділ містить оцінку потреби в сировині, матеріалах і комплектуючих виробах, аналіз їх наявності в регіоні.

5 Місцезнаходження, будівельний майданчик і навколишнє середовище. В цьому розділі детально характеризується місцезнаходження проекту, його вплив на навколишнє природне середовище, соціально-економічні умови в регіоні, інвестиційний клімат, стан виробничої й комерційної інфраструктури.

6 Проектування і технологія. Цей розділ повинен містити характеристику виробничої програми і виробничої потужності підприємства, обґрунтування вибору технології і виробничого обладнання, оцінку інвестиційних витрат на їх придбання.

7 Організація управління. Тут характеризується організаційна структура і система управління підприємством, дається оцінка маркетингових і загальногосподарських витрат.

8 Трудові ресурси. Цей розділ містить в собі вимоги до професійно-кваліфікаційного складу персоналу, організації його набору, оцінку можливості комплектування в рамках регіону.

9 План реалізації проекту. В розділі наводиться графік реалізації проекту за окремими стадіями, орієнтовна вартість виконання кожного етапу і його виконавці.

10 Фінансовий план і оцінка ефективності інвестицій. В цьому розділі дається фінансовий прогноз грошових потоків в ході реалізації проекту, вибір джерел фінансування, результати оцінки і аналіз ефективності інвестицій, аналіз ризику проекту.

Метою цієї курсової роботи є здобуття практичних навичок з економічного обґрунтування фінансових показників інвестиційних проектів, закріплення, поглиблення і систематизація знань студентів з дисциплін «Інвестиційна діяльність» і «Фінанси підприємства».

Мета і зміст курсової роботи визначають її наступні основні задачі:

  • оволодіння методами оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів;

  • здобуття навичок пошуку і залучення необхідної інформації;

  • закріплення вмінь обґрунтування рішень в умовах непевності й ризику, багатоваріантний ситуаційний підхід до вибору варіанта інвестиційного проекту;

  • освоєння методики розрахунків з використанням пакетів комп’ютерних прикладний програм;

  • формування навичок спільної колективної роботи в проектних групах з фахівцями різних спеціальностей: конструкторами, технологами, матеріалознавцями, будівельниками тощо;

  • підготовка до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра.

Курсову роботу бажано виконувати на основі вихідних даних конкретного підприємства, організації чи установи. Склад вихідних даних повинен бути достатнім для попередніх розрахунків без використання комп’ютера і розрахунків з використанням пакету прикладних програм Project Expert. Варіант побудови таблиць для залучення вихідних даних для розрахункової частини курсової роботи наведений у додатку А. За відсутності реальних вихідних даних завдання видається керівником курсової роботи. При видачі завдання керівник роз'яснює зміст роботи, визначає її приблизний обсяг, дає методичні вказівки щодо виконання окремих розділів роботи, дає рекомендації з використання науково – методичної, довідкової і періодичної літератури.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
15. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Фінансовий аналіз має супроводжувати розробку проекту з самого початку, тому фінансовий аналітик повинен бути включений до складу...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (для спеціальності "Облік і аудит" ) ВСТУП
Курс "Фінансовий, аналіз" є професійна орієнтованою-дисципліною, розрахованою на студентів V курсу навчання, які оволоділи знаннями...
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ щодо земельної ділянки, яка пропонується...
Державна реєстрація підприємства на території сільської ради, залучення місцевих трудових ресурсів
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
ВАТ «Коровинецький цукрозавод» Реквізити підприємства ініціатора проекту
Спосіб залучення інвестиційних ресурсів (зовнішні інвестиції, кредит, фінансовий лізинг, інше)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
«Фінансовий аналіз» для студентів очної форм навчання базового напряму "Економіка та підприємництво" спеціальності 030508 “Фінанси...
Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
ЗАЯВА про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції
Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка