ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»


Скачати 119.9 Kb.
НазваПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Дата18.05.2013
Розмір119.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання.

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Наукову і методичну основу вивчення дисципліни становлять загальна економічна теорія, вища математика, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік. Вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» має за мету формування системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів фінансової діяльності підприємства та їх взаємозв‘язку та оволодіння основами методики і базовими прийомами практичної фінансової роботи.

1.2. Кваліфікаційні вимоги.

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати:

- зміст фінансової роботи та завдання фінансових підрозділів на підприємстві;

- основні форми грошових розрахунків підприємства;

- джерела грошових надходжень підприємства, формування та розподіл прибутку;

- основи організації та способи раціонального використання обігових коштів;;

- фінансове забезпечення відтворення основних фондів;

- базові методи фінансового аналізу та фінансового планування;

- способи фінансової реструктуризації та запобігання банкрутства підприємства.

Виходячи з вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, студент повинен вміти:

- об’єктивно оцінити фінансову ситуацію (як внутрішню, так і зовнішню), аналізувати показники фінансового стану підприємства;

- розрахувати потреби в грошових коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності;

- керувати формуванням витрат на виробництво і реалізацію продукції;

- здійснювати планування і оперативний контроль надходжень виручки від реалізації продукції;

- управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати контроль за розподілом і використанням прибутку, визначати можливі темпи розвитку на основі норм розподілу прибутку й самофінансування;

- обирати раціональні форми кредитно-розрахункових операцій;

- розробити фінансовий план підприємства;

- застосувати методи операційного C-V-P аналізу для оцінки підприємницького ризику;

  • розробити заходи з питань санації й запобігання банкрутству підприємств;

- діяти в сучасному інформаційному фінансовому середовищі, працювати з комп’ютерними інформаційними системами, використовувати в фінансовій роботі комп’ютерні програмні продукти.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Організація навчального процесу з дисципліни «Фінанси підприємства» має розпочинатися з ознайомлення кожного студента з програмою дисципліни, формами організації навчального процесу: структурою, змістом і обсягом навчальних модулів, формами контролю і методами оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу. Формами організації навчального процесу з дисципліни «Фінанси підприємства» є лекції, практичні заняття, курсове проектування і самостійна робота студентів, що включає: забезпечення аудиторних занять, забезпечення семестрового контролю, забезпечення виконання індивідуальних завдань, забезпечення науково-дослідної роботи студентів. Послідовне опанування матеріалу навчальної дисципліни структуровано у формі навчальних модулів. Навчальний модуль – це відокремлена і відносно самостійна складова дисципліни як сукупність взаємозв’язаних за змістом і логікою елементів навчального матеріалу, засвоєння якого формує певний рівень знань із даної дисципліни.

Тематичний план викладання дисципліни «Фінанси підприємства» складається

із двох модулів і наведений у табл. 2.

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни

Модулі, теми занять

Денна форма навчання

Заочна

лекції

практ

заняття

самостій-на робота

лекції

практ.

занят.

1

2

3

4

5

6

МОДУЛЬ 1. Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових коштів підприємства

Тема 1. Основи фінансів підприємства.

2

1

4

1
Тема 2. Система грошових розрахунків підприємства.

2

1

8Тема 3. Грошові потоки підприємства

4

2

4

1

1

Тема 4. Формування й розподіл прибутку. Система показників рентабельності.


4


2


8

1

2

Тема 5. Операційний C-V-P аналіз.

2

2

4Тема 6. Система оподаткування підприємства.


2
8

1

1

Разом

16

8

36

4

4


Закінчення таблиці 2

1

2

3

4

5

6

МОДУЛЬ 2. Фінансовий аналіз і планування діяльності підприємства

Тема 7. Фінансова звітність і оцінка фінансового стану

4

2

8

1

1

Тема 8. Оборотні кошти та їх планування

2

1

4

1

1

Тема 9. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

2

1

4
1

Тема 10. Фінансовий план підприємства

2

2

8

1
Тема 11. Кредитування підприємств

2

2

4

1

1

Тема 12. Фінансова санація й запобігання банкрутству

4
6Тема 13. Фінансування підприємств малого бізнесу.6Разом:

16

8

40

4

4

Всього за семестр:

32

16

76

8

8

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ


МОДУЛЬ 1. Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових коштів підприємства

Тема 1. Основи фінансів підприємства.

Сутність та функції фінансів та фінансового механізму підприємства. Грошові фонди та фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємства. Фінансова діяльність підприємства та зміст фінансової роботи. Активи підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Зміст та завдання управління фінансами підприємств.

Тема 2. Система грошових розрахунків підприємства.

Грошовий оборот і система розрахунків підприємства.

Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки. Організація грошових розрахунків. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.

Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи.

Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Розрахунки за акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Розрахунки заліку взаємної заборгованості. Особливості розрахунків в електронних системах типу «клієнт-банк».

Касові операції й організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення.

Тема 3. Валові надходження грошових коштів і валові витрати.

Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Доходи від операційної діяльності. Виручка від реалізації продукції/ послуг – основне джерело доходів підприємства. Фактори, що впливають на виручку від реалізації продукції. Планування виручки й оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації продукції. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності. Доходи і збитки від надзвичайних операцій. Формування загального валового й чистого доходу.

Тема 4. Формування й розподіл прибутку. Система показників рентабельності. Операційний C-V-P аналіз.

Прибуток підприємства та його види. Формування балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції: формування та методи розрахунку. Прибуток від надзвичайних і фінансових операцій. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Розподіл і використання прибутку. Система показників рентабельності. Факторний аналіз прибутковості. Контроль фінансової служби підприємства за прибутковістю й рентабельністю. Визначення прибутку від зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Основні задачі й методи операційного C-V-P аналізу. Операційний леверідж і підприємницький ризик. Розрахунок маржі безпеки й коефіцієнта фінансової тривкості.

Тема 5 Оподаткування підприємств.

Система оподаткування підприємств. Сутність і призначення системи оподаткування підприємства. Використання податків для регулювання діяльності підприємства.

Оподаткування прибутку підприємства.

Платежі за ресурси/ Плата за землю. Податок із власників транспортних засобів. Податок на нерухоме майно.

Сплата підприємствами непрямих податків. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність підприємства. Сплата акцизного збору. Митні платежі.

Платежі (збори) на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування.

Місцеві податки й збори. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

МОДУЛЬ 2. Фінансовий аналіз і планування діяльності підприємства

Тема 6 Фінансова звітність і оцінка фінансового стану підприємства

Цілі й призначення оцінки фінансового стану підприємства. Методи оцінки фінансового стану підприємства. Програма та послідовність етапів фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення оцінки фінансово-господарського стану підприємства. Документація фінансової звітності підприємства: бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів. Оцінка ліквідності і платоспроможності. Показники ділової активності. Показники рентабельності. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Ринкові показники Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Тема 7. Оборотні кошти та їх планування.

Сутність, і основи організації оборотних коштів. Сутність, склад і структура оборотних коштів. Організація оборотних коштів підприємства.

Визначення потреби в оборотних коштах. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів. Нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції. Методи прямого розрахунку потреби в оборотних коштах. Розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом.

Джерела формування оборотних коштів. Власні джерела формування оборотних коштів. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів. Вплив вибору джерела формування оборотних коштів на фінансову стійкість підприємства.

Показники стану й ефективності використання оборотних коштів. Визначення наявності власних оборотних коштів. Показники використання оборотних коштів. Способи прискорення оборотності оборотних коштів

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства.

Сутність відтворення основних фондів. Показники стану й ефективності використання основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. Амортизаційна політика. Сутність і склад капітальних вкладень Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень Фінансування ремонту і модернізації основних фондів.

Тема 9. Фінансове планування на підприємстві.

Призначення й форми фінансового планування. Фінансова стратегія підприємства. Зміст та методи фінансового планування. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Платіжний календар.

Тема 10. Кредитування підприємств.

Основи кредитування підприємства. Кругообіг грошових коштів та необхідність залучення кредитів. Види кредитів, що надаються підприємствам.

Банківське кредитування підприємства. Загальна характеристика банківських кредитів. Методика оцінки платоспроможності позичальника та порядок надання кредиту. Порядок нарахування відсотків за депозитними й кредитними операціями. Порядок погашення банківського кредиту.

Небанківське кредитування підприємств. Комерційне кредитування. Лізингове кредитування.

Кредитування малих та середніх підприємств. Кредитування малих підприємств. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності.

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів. Кредитування підприємств за рахунок відкриття кредитних ліній міжнародними валютно-кредитними організаціями. Кредитування експорту вітчизняних підприємств за рахунок ресурсів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Тема 11. Фінансова санація і запобігання банкрутству підприємств.

Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення.

Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють. Економічна сутність санації підприємства. Прийняття рішення про фінансове оздоровлення підприємства. Порядок проведення фінансової санації.

Планування та фінансування санації підприємства.

План санації. Санаційна спроможність підприємства та її оцінка. Внутрішні фінансові джерела санації. Санація із залученням коштів власників підприємства. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Фінансова участь персоналу у санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації підприємств.

Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємства.

Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Задоволення претензій кредиторів. Фінансова санація на ухвалу господарського суду. Мирова угода. Санація через реорганізацію (реструктуризацію). Приховане, фіктивне та навмисне банкрутство.

Тема 12. Фінансування підприємств малого бізнесу.

Функції малого бізнесу в ринковій економіці та його організаційні форми. Фінансові ресурси малого бізнесу. Джерела фінансування малого бізнесу. Державна підтримка малого бізнесу. Регіональна програма розвитку малого бізнесу.

Схожі:

Навчальна програма з дисципліни «Фінанси підприємства» (назва дисципліни)...
Сучасна освіта має гармонійно об’єднувати вивчення теорії з аналізом конкретних ситуацій і виконанням імітаційних вправ. Ці дві умови...
«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Конспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Грошей, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи підприємства. З руху грошей починається та ним завершується...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка