№5 АНАЛ


Скачати 260.65 Kb.
Назва№5 АНАЛ
Сторінка1/3
Дата15.03.2013
Розмір260.65 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Фінанси > Керівництво
  1   2   3
Тема №5 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ПОТОКІВ
1.Поняття грошового потоку, його значення для фінансової діяльності підприємства.

2.Напрями аналізу грошових коштів і потоків.

3.Аналіз грошових коштів.

4.Аналіз обсягів вхідного та вихідного грошового потоку.

5.Коефіцієнтний аналіз в оцінці руху грошових коштів.

6.Методика розрахунку мінімальної необхідної суми грошових коштів для підприємства.
Література:

1.Гура Н., Кащенко О. Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів//Бухгалтерський облік і аудит.-2011.-№1-с.25-30.

2.Пархомов В. Подання інформації про рух грошових коштів//Бухгалтерський облік і аудит.-2010.-№8-с.20-22.

3.Пархоменко В. Удосконалення звіту про рух грошових коштів//Вісник податкової служби України.-2010.-№26.

1.Поняття грошового потоку, його значення для фінансової діяльності підприємства.
З трансформацією бухгалтерського обліку і аналізу з’явилося нове поняття – грошовий потік. У ринкових умовах господарювання власник СГД повинен дати відповідь на три питання:

1.Якими повинні бути величина та оптимальний склад активів, щоб досягнути найбільшого прибутку?

2.Які треба використовувати джерела фінансування та якою повинна бути їх оптимальна структура?

3.Як управляти фінансовою діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість?

На ці питання відповідають грошові потоки та методи управління ними.

Грошові потоки є самостійним об’єктом фінансового управління підприємства, який допомагає досягнути поставлених поточних і стратегічних цілей та сприяє формуванню позитивних фінансових результатів.

Існує декілька підходів до визначення грошових потоків (дод.А).

Аналіз грошових потоків пов'язаний із з’ясуванням причин, які вплинули на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відтоку. Це робиться як на довгостроковий, так і на короткостроковий періоди. Необхідно виділити та проаналізувати всі напрямки надходження грошових коштів та їх вибуття.

«Звіт про рух грошових коштів» є базою аналізу грошових потоків на підприємстві, надає користувачам повну, правдиву, змістовну та достовірну інформацію про рух грошових коштів протягом звітного періоду. Він відображає вплив операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств на стан його грошових коштів та їх еквівалентів за період часу і дає змогу пояснити зміни грошових коштів за цей період.

Інформацію про господарську діяльність підприємства можна отримати з інших звітів, але Звіт про рух грошових коштів узагальнює всю інформацію про діяльність, яка впливає на грошові кошти та потоки.

Керівництво підприємства може використовувати цей Звіт під час розрахунку показників ліквідності підприємства, визначенні достатності грошових коштів для погашення кредиторської заборгованості, вирішенні питання щодо збільшення або зменшення розміру виплачу вальних дивідендів, оцінки впливу на загальний стан підприємства прийнятих рішень про додаткове інвестування в інші підприємства, прогнозування інвестиційної та фінансової політики підприємства.

В Україні Звіт про рух грошових коштів є порівняно новою формою звітності, його затверджено з 2000 р. з переходом до ведення обліку згідно з міжнародними стандартами. Складання звіту регламентовано Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», яке було затверджено одним із перших у 1999 р. Звіт складався з трьох частин, які відображали рух коштів відповідно від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розділи ІІ і ІІІ заповнювали прямим методом, а розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» - непрямим методом.

Наказом Міністерства фінансів України № 382 затверджено зміни до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Нова редакція звіту, на відміну від попередньої передбачає застосування прямого методу визначання показників руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів є більш наочним, дає можливість чітко видалити відповідні напрями надходження й витрачання грошей, простежити рух грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві. Змінена форма є доступнішою для сприйняття та заповнення. Висловлювалося застереження, що прямий метод потребує збору даних щодо руху грошових коштів протягом усього року, внаслідок чого буде досить трудомістким. Проте згідно із затвердженою формою Звіту застосування прямого методу складання Звіту про рух грошових коштів ґрунтується на безпосередньому використанні даних регістрів бухгалтерського обліку, а саме журналів, відомостей та Головної книги, є досить зручним та наочним.

Роль аналізу грошових потоків, що створює основу для формування ефективної політики та прийняття управлінських рішень, обумовлено рядом причин:

  1. Грошові потоки обслуговують функціонування підприємства практично у всіх аспектах діяльності;

  2. Оптимальні грошові потоки забезпечують фінансову стійкість і платоспроможність підприємства;

  3. Раціоналізація грошових потоків сприяє досягненню ритмічності у виробничо-комерційному процесі підприємства;

  4. Ефективне управління грошовими потоками скорочує потребу підприємства в залученні позикового капіталу;

  5. Оптимізація грошових потоків є передумовою прискорення обіговості капіталу підприємства в цілому;

  6. Раціональне використання вивільнених коштів у результаті оптимізації грошових потоків сприяє розширенню масштабів виробництва та зростання виручки від продажу продукції, товарів (робіт, послуг), отримання додаткових доходів.

Таким чином, вищенаведене свідчить про необхідність аналізу грошових коштів і потоків.
2.Напрями аналізу грошових коштів і потоків.
Мета аналізу грошових коштів і потоків – отримання необхідного обсягу їх параметрів, що дають об’єктивну, точну і своєчасну характеристику напрямів надходження та витрачання грошових коштів, обсягів, складу, структури, об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх чинників, які здійснюють різний вплив на зміну грошових потоків.

Грошові активи включають грошові кошти а їх еквіваленти у національній та іноземній валюті, які розташовані у ІІ розділі активу балансу.

Згідно з П(С)БО 4 грошову кошти – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквіваленти – це короткострокові високоліквідні фінансової інвестиції, які конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Вони можуть бути використанні для здійснення поточної діяльності підприємства.

Найбільш ліквідна частина активів – готівка – становить незначну долю вартості як майна підприємства, так і оборотних активів.

Аналіз починають з визначення обсягу, складу грошових активів з метою розрахунку в подальшому показників ефективності їх використання.

Таблиця 1

ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА (станом на кінець року)

Статті грошових активів

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-) 2011 року від

2009 року

2010 року

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.:
в національній валюті
питома вага, %
- з них на поточному рахунку у банку
питома вага, %
в іноземній валюті
питома вага, %
Недоліком в роботі підприємства може бути перевищення темпів росту поточних зобов’язань над зміни грошових активів, що в свою чергу приводило до зменшення коефіцієнту абсолютної ліквідності. А це означає, що у разі потреби підприємство не зможе розрахуватися з боргами ті відчуватиме брак коштів для здійснення поточної діяльності.

Отримана інформація характеризує наявний розмір, склад грошових активів, але є недостатньою для ефективності їх використання. Для визначання ефективності розраховуються показники обіговості грошових активів.

Таблиця 2

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-) 2011 року від

2009 року

2010 року

Виручка від реалізації, тис.грн.
Середній розмір грошових активів, тис.грн.
у тому числі
-на поточному рахунку в банку
Оборотність грошових активів, дні
у тому числі
-на поточному рахунку в банку
Оборотність грошових активів, раз
у тому числі
-на поточному рахунку в банку
Відхилення в оборотності пояснюється впливом зміни:

виручки від реалізації;

середнього розміру грошових коштів.

З метою з’ясування впливу чинників на зміну залишку грошових активів підприємства використовується кратна чинникові модель. Методом ланцюгових підстановок можна розрахувати вплив зміни виручки від реалізації тв. обіговості в разах грошових активів на зміну середнього розміру грошових коштів.

Уповільнення оборотності грошових активів обумовлює необхідність додаткового залучення інших джерел фінансування короткострокових кредитів банку та поточної заборгованості, залучає кредиторську заборгованість товарного характеру та поточні зобов’язання за розрахунками.

В умовах інфляції залишки грошей є найбільш інфляційно незахищеною частиною майна, оборотних активів. Збереженню реальної вартості грошей буде сприяти:

- підтримка залишку грошей в межах встановленого нормативу та негайне використання для придбання запасів або фінансових вкладень «вільних» залишків, що перевищують встановлений норматив;

- для збереження вартості грошей доцільно оптимізувати склад грошових коштів за видами валюти, віддаючи перевагу стійким конвертованим валютам.

Одне з головних напрямів аналізу грошових потоків – обґрунтування ступеня достатності (недостатності) формування обсягу грошової маси в цілому, а також видами діяльності, збалансованості позитивного і негативного грошових потоків за обсягом і часом. Поряд з аналізом грошових потоків у цілому по підприємству доцільно його проведення за окремими структурними підрозділами («центрами відповідальності»).

На першому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування позитивного грошового потоку підприємства (припливу грошових коштів) у розрізі декількох джерел. Доцільно зіставляти темпи зростання позитивного грошового потоку з темпами зростання активів, обсягів виручки від продажу, з різними показниками прибутку (прибутку від продажу, чистого прибутку). Особливу увагу необхідно приділити співвідношенню джерел утворення позитивного грошового потоку – внутрішніх (виторгу від продажів) і зовнішніх (отриманих позик, кредитів) і виявлення ступеня залежності від зовнішніх джерел.

Другий етап – вивчення динаміки та обсягу негативного грошового потоку підприємства (відтоку грошових коштів), а також його структури за напрямками витрат грошових коштів.

На третьому етапі аналізується збалансованість позитивного і негативного грошових потоків за загальним обсягом. Аналіз динаміки чистого грошового потоку дає можливість оцінити результат діяльності організації, так як чистий грошовий потік є одним з найважливіших індикаторів збалансованості та виробничо-фінансової діяльності. Результати оформлюються таблицею.

У процесі четвертого етапу аналізу визначається роль, і місце показника чистого прибутку у формування чистого грошового потоку, впливу на нього різних чинників: зміни за аналізований період величин залишків виробничих запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, сум нарахованої амортизації, створених резервів і т.д. Особливе місце приділяється характеристиці якості чистого потоку, тобто показниками структури джерел його формування. Високий рівень якості чистого грошового потоку характеризується зростанням питомої ваги чистого прибутку, отриманого за рахунок зростання виручки від продажу та зниження собівартості. Низьку якість має чистий грошовий потік, значна частина якого отримана за рахунок зростання цін продажу, пов’язаного з інфляційними процесами, доходів від позареалізаційних операцій, надзвичайних доходів і т.д.

На п’ятому етапі проводиться коефіцієнтний аналіз, у процесі якого розраховується необхідні відносні показники, що характеризують ефективність використання грошових коштів підприємства. За допомогою різних коефіцієнтів здійснюється моделювання чинникових систем з метою виявлення і кількісного вимірювання резервів зростання ефективності управління грошовими потоками.

Треба відмітити, що у міжнародній практиці аналізу грошових потоків підприємства, в основі якої лежить дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), зокрема МСФЗ 7 «Звіти про рух грошових коштів», прийнято виділяти грошові потоки за трьома видами діяльності: поточної (виробничо-комерційної), інвестиційної та фінансової.

Для керівництва підприємства важливо знати не лише фінансовий результат діяльності, але й мати можливість аналізувати рух грошових коштів за звітний період, визначити зміни основних джерел надходження грошових коштів та напрямків їх використання. Розбіжності показників прибутку та грошового потоку обумовлені тим, що деякі статті бухгалтерського обліку а відображаються не в момент надходження або сплати грошей, а в момент здійснення операції. Тому орієнтація при оцінці фінансового стану не тільки на дані при прибуток є в деякій мірі умовно і може призвести до підвищення фінансового ризику.

Таким чином, аналізуючи грошові потоки на базі «Звіту про рух грошових коштів», встановлюється:

темп приросту грошового потоку від операційної діяльності характеризує масштаби зростання фінансового потенціалу підприємства та рівень доходності, який досягнуто за минулі звітні періоди;

аналіз грошового потоку від інвестиційної діяльності дозволяє дослідити інвестиційну політику і розмір тих інвестицій, які в майбутньому призведуть до надходження (витрачання) грошових коштів;

розгляд показників фінансової діяльності дає можливість спрогнозувати майбутні дивіденди власників капіталу.
  1   2   3

Схожі:

АНАЛ І ТИЧНИЙЗВ І Т про результати роботи Президента України Віктора Януковича
В. Янукович із першого дня перебування на посаді Президента України почав виконувати положення передвиборчої програми “УКРАЇНА –...
АНАЛ І З регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту...
Синельниківське міське комунальне підприємство „Водоканал’’ надає послуги з водовідведення суб’єктам підприємницької діяльності юридичним...
АНАЛ І З регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка