«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей


Скачати 471.24 Kb.
Назва«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей
Сторінка6/9
Дата17.05.2013
Розмір471.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.7 Розрахунок виробничих витрат


Розрахунок виробничих (операційних) витрат необхідний:

1) для розробки плану по прибутку й рентабельності;

2) для виділення тієї суми витрат, що безпосередньо відноситься до обсягу продаж поточного періоду й складання графіка руху грошових коштів;

3) для оцінки вартості товарних запасів на складі на кінець звітного періоду і її відбиття в бюджетному (розрахунковому) балансі.

Спочатку необхідно розрахувати виробничу собівартість одиниці продукції (див. таблицю В.–2.6.1 додатка В). Виробнича (операційна) собівартість одиниці продукції складається із трьох компонентів: прямі матеріали, пряма праця й виробничі накладні витрати, розрахунок яких був виконаний відповідно до форми таблиці В.–2.5 додатка В. Для включення виробничих накладних витрат в операційну собівартість одиниці продукції необхідно вибрати базу розподілу й розрахувати ставку їхнього погашення. У дійсній курсовій роботі як база розподілу виробничих накладних витрат рекомендується вибрати трудомісткість виробничої програми. Розрахунок ставки погашення виробничих накладних витрат здійснюється з використанням формули (4.3).
СП=(НВ×100%/Т), (4.3)
де СП – ставка погашення виробничих накладних витрат у собівартості одиниці продукції;

НВ – сума накладних витрат за період (у нашому випадку за 2–й кв. за формою таблиці В. –2.5 додатка В, пункт 4);

Т – трудомісткість виробничої програми (з таблиці В. –2.4. 1, пункт 3 додатка В).

Тепер нескладно розрахувати виробничу собівартість залишків готової продукції на складі за формою таблиці В.–2.6.2 додатка В.

Оскільки початковий і кінцевий запаси готової продукції на складі були заплановані в бюджеті виробництва (таблиця В.–2.2 додатка В), те вартість товарних запасів визначається множенням їхньої кількості на виробничу собівартість одиниці продукції й ураховується надалі при розробці прогнозного балансу.

Розрахунок операційної собівартості реалізованої продукції здійснюється на основі даних бюджету продаж за формою таблиці В.–2.6.3 додатка В.

4.8 Бюджет адміністративних і збутових накладних витрат


Бюджет адміністративних і збутових (маркетингових) накладних витрат – це плановий документ, у якому наведені заходи, не зв'язані безпосередньо з виробництвом продукції. До адміністративних витрат відносять витрати на зміст дирекції, відділу кадрів, бухгалтерії, опалення й висвітлення приміщень загальногосподарського призначення, відсотки по кредитах отриманим й ін. Більшість управлінських витрат носить постійний характер, змінна частина планується на основі ставки включення витрат. У цьому випадку роль базового показника грає обсяг проданих товарів. У методичному плані подібні розрахунки адміністративних і комерційних витрат не викликають проблем. Складніше всього обґрунтувати конкретні суми витрат на рекламу, на заробітну плату менеджерів й ін. з урахуванням їх впливу на кінцеві результати роботи підприємства. Звичайно кожен функціональний підрозділ намагається запланувати максимальну суму коштів у бюджеті. Приклад розрахунку бюджету адміністративних і збутових витрат представлений у таблиці В.–2.7 додатка В.

4.9 Бюджет руху грошових коштів


Бюджет руху грошових коштів є підсумковим і найбільш важливим у всьому процесі бюджетування.

Основним завданням бюджетування грошових коштів є синхронізація надходження й витрат грошових коштів за їх обсягом й у часі. Бюджет руху грошових коштів дозволяє відповісти на такі запитання.

  1. Чим пояснюється розходження між отриманим прибутком і наявністю грошових коштів?

  2. Звідки отримані і на що використано грошові кошти?

  3. Чи досить грошей для здійснення операційної діяльності?

  4. Чи вистачить грошей для фінансування поточної частини бюджету інвестиційної діяльності?

  5. Чи зможе підприємство розплатитися за своїми поточними зобов'язаннями?

При складанні бюджету руху грошових коштів здійснюється групування грошових потоків, що формуються на підприємстві, за трьома сферами його діяльності:

1) грошові потоки від операційної (виробничої) діяльності;

2) грошові потоки від інвестиційної діяльності;

3) грошові потоки від фінансової діяльності.

Грошові кошти від операційної діяльності використовуються на закупівлю й формування товарно-матеріальних запасів, виробництво, реалізацію готової продукції, виплату грошей постачальникам, виплату заробітної плати й сплату податків, штрафів тощо. Виробнича діяльність, як правило, є основним джерелом прибутку організації, а позитивні потоки грошових коштів, що виникають у результаті цієї діяльності, можуть використовуватися для розширення виробництва, виплати дивідендів або повернення банківського кредиту, тобто в інших двох похідних сферах.

В інвестиційній сфері зосереджені грошові потоки від придбання й продажу основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів й інших довгострокових фінансових вкладень, надходження й сплати відсотків за позиками тощо. Оскільки підприємства звичайно прагнуть до розширення й модернізації виробничих потужностей, інвестиційна діяльність найчастіше приводить до відтоку грошових коштів.

Джерелами грошових коштів від фінансової діяльності виступають надходження від емісії акцій, кредити отримані, позитивні курсові різниці. Використаються грошові кошти на повернення заборгованості кредиторам, виплату дивідендів тощо. Фінансова діяльність на підприємстві здійснюється з метою збільшення його грошових коштів і служить для фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності.

Всі три розглянуті нами виду діяльності формують єдину суму грошових ресурсів підприємства, нормальне функціонування якого неможливе без постійного переливу грошових потоків з однієї сфери в іншу. Саме існування трьох видів діяльності підприємства спрямоване на забезпечення його працездатності. Навіть прибуткова виробничо-господарська діяльність не завжди може приносити достатню суму грошей для придбання необоротних активів (нерухомості або устаткування) і поповнення оборотних коштів. У графіку руху коштів простежуються взаємозв'язки між основною, інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Графік руху грошових коштів розробляється на основі балансового методу з використанням формули (4.5).
КЗГК=ПЗГКГК –В, (4.5)
де КЗГК – кінцевий залишок грошових коштів у балансі;

ПЗГК – початковий залишок грошових коштів;

НГКнадходження грошових коштів;

В – видатки (відтік) грошових коштів.

Надходження грошових коштів від покупців – це основне джерело припливу грошових коштів, хоча й не єдине.

Відтік грошових коштів можна згрупувати за наступними напрямками:

  1. оплата рахунків постачальників;

  2. видатки на оплату праці основних працівників;

  3. виробничі, адміністративні, збутові накладні витрати;

  4. фінансування капітальних вкладень у тій частині, що приходиться на поточний період;

  5. податок на прибуток, виплата відсотків і дивідендів.

При розрахунку бюджету руху грошових коштів важливо визначити час фактичних надходжень і виплат грошей, а не час виконання господарських операцій.

Відзначимо ряд особливостей складання даного бюджету. По-перше, операційні витрати відображаються в цьому бюджеті без амортизаційних відрахувань, оскільки, як відомо, амортизаційні відрахування не є грошовим потоком. По-друге, у цьому бюджеті треба забезпечити оптимальний залишок грошових коштів, величина якого обумовлена в пункті 9 завдання на курсове проектування. Особливістю розрахунків є необхідність узгодження даних бюджету руху грошових коштів з планом по прибутку. Ця необхідність пов'язана з тим, що сума процентних платежів спочатку визначається в бюджеті руху грошових коштів, а після цього підставляється в план з прибутку. У той же час сума податкових платежів оцінюється в плані по прибутку й підставляється в бюджет руху грошових коштів. Такий підбор «вручну», без використання програмних засобів здійснюється за декілька ітеративних процедур. Вихідні дані для виконання курсової роботи звичайно підбираються таким чином, щоб не виникала потреба в кредитних ресурсах. За умовами курсової роботи всі позики здійснюються на початку попереднього місяця, а виплата відсотків за кредит – на початку наступного місяця.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси вивчають рух грошових коштів і за своїм змістом є грошовими відносинами (рис. 1)
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
Кошторис надходжень та витрат грошових коштів Фонду охорони навколишнього...
Розробка проектної документації та капремонт зливового колектору (берегоукріплення в районі оголовку). 716,8
Конспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Грошей, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи підприємства. З руху грошей починається та ним завершується...
№5 АНАЛ
Методика розрахунку мінімальної необхідної суми грошових коштів для підприємства
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка