На уроках історії як метод формування творчого учня


Скачати 97.19 Kb.
Назва На уроках історії як метод формування творчого учня
Дата 26.03.2013
Розмір 97.19 Kb.
Тип Урок
bibl.com.ua > Економіка > Урок
Особистісно-орієнтований підхід

на уроках історії як метод формування творчого учня
Педагогічна довідка:
Бурлака Олена Вікторівна,

учитель історії Городищенського економічного ліцею
Городищенської районної ради


Життя сучасного українського суспільства у наш час зазнає глибинних змін, зумовлених особливостями культурного, економічного та політичного розвитку країни і світу. Світ сьогодні – це демократія, глобалізація, стрімкі соціально-культурні перетворення, інформаційний бум. Процвітаюча модерна Україна можлива лише за умови розвитку цивілізованого демократичного суспільства, прогрес якого визначається не лише соціально-економічними й політичними пріоритетами, а, насамперед, загальним рівнем розвитку кожної особистості. Відповідно до цих суспільних потреб провідною метою історичної освіти в сучасній школі є плекання національно-свідомої, духовно багатої, толерантної, творчої, особистості учня, що здатна до перетворення набутих знань в інструмент творчого освоєння світу. Іншими словами, сьогодні вчитель має подбати про те, щоб сформувати зрілу особистість, яка вміє працювати на результат, здатна до певних соціально значимих досягнень. У цих умовах актуальною є зміна парадигми навчання від репродуктивного навчання до навчання як діяльності, що потребує аналізу, порівняння, оцінних суджень, генерування ідей, висування гіпотез, співробітництва. За цих умов роль учителя полягає не в передачі готових знань, умінь та навичок учням, а в організації такого процесу навчання, у якому учень спирається на особистий потенціал, включається у спільну діяльність учня та вчителя, що спрямована на індивідуальну самореалізацію та розвиток особистісних якостей учня у ході засвоєння навчального матеріалу.

Виходячи із закладеного в особистісно-орієнтованому навчанні потенціалу у формуванні особистості, а також із усвідомлення актуальності для цивілізаційного поступу України процесу виховання патріотів з активною громадянською позицією, я обрала проблему, над якою працюю в ході своєї роботи. Це – особистісно-орієнтований підхід на уроках історії як метод формування творчого учня.

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках історії створює оптимальні умови для формування творчої особистості учня. Виходячи з цього, метою моєї педагогічної діяльності є прилучення учнів до витоків національної свідомості, духовної та культурної спадщини людства, активізація мислення дітей, формування активної громадянської позиції, створення умов для привчання дітей до наполегливої праці, до самовдосконалення, стимулювання учнів до творчості. Результатом реалізації особистісно-орієнтованого підходу під час навчання історії має стати формування творчої, високорозвиненої, свідомої, активної, особистості, у якої сформовані основні предметні компетенції:

 • хронологічна – вміння учнів орієнтуватися в історичному часі;

 • просторова – вміння орієнтуватися в історичному просторі;

 • інформаційна – вміння працювати з джерелами історичної інформації;

 • мовленнєва – вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії;

 • логічна – вміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів;

 • аксіологічна – вміння учнів формулювати оцінки й версії історичного руху і розвитку.

У своїй роботі я прагну до оптимального поєднання активної та інтерактивної моделей навчання. За таких умов учень є суб’єктом, активним учасником навчально-виховного процесу, комфортність умов навчання покликана стимулювати пізнавальну активність та самостійність учнів, навчання за принципом «діалогу учень – учитель» виховує здатність до взаємодії, створює ситуацію успіху, інтелектуальної спроможності. Головними засадами моєї педагогічної діяльності є урізноманітнення та доцільне поєднання методів викладання (інформаційно-узагальнюючий, пояснювальний, інструктивно-практичний) та методів учіння (частково-пошуковий, продуктивно-практичний, пошуковий), монологічних та діалогічних методів, методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, а також методів контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. В рамках класно-урочної системи застосовую фронтальні, групові та індивідуальні форми організації навчання.

Реалізацію особистісно-орієнтованого підходу у процесі формування творчої особистості здійснюю шляхом запровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних форм позакласної роботи (зустрічі, круглі столи, вечори пам’яті, інтелектуальні ігри, науково-практичні конференції), організації екскурсійних заходів, залучення ліцеїстів до активної участі у Всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах «Об’єднаймося ж, брати мої!», Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших.

Запорукою успішного формування творчої особистості є добір різноманітних видів роботи з різними джерелами історичної інформації на уроці: складання плану, тез до навчального тексту, робота з історичною картою, атласом, робота з понятійною базою курсу історії, аналіз історичних документів, заповнення систематичних, синхроністичних та порівняльних таблиць, виконання тестів, різнорівневих завдань, виконання логічних ланцюжків, складання характеристик видатних діячів, виконання творчих завдань, що потребують власної інтерпретації історичних явищ і процесів, обґрунтування і відстоювання особистої позиції (дискусії).

Інноваційна значущість досвіду втілення особистісно-орієнтованого підходу полягає у можливості оновлення педагогічної системи в таких аспектах:

 • «збагачення» функціонального змісту діяльності вчителя та учня через запровадження інтерактивного навчання, дослідницьких методів навчання;

 • зміна умов і засобів навчальної праці за рахунок застосування у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій та систем (мультимедійні засоби, мережа Інтернет, ППЗ);

 • зміна форм організації педагогічного процесу через зменшення ваги фронтальних форм діяльності та надання пріоритетності груповим, кооперативним, колективним формам, що об’єктивно сприяє самовираженню та саморозвиткові учасників педагогічного процесу;

 • зміна соціально-психологічного клімату формування партнерських відносин учитель – учень (суб’єкт – суб’єкт) сприяє зниженню психологічної напруги всіх учасників освітнього процесу.

Широкий спектр педагогічних технологій, що застосовуються при особистісно-орієнтованому підході до навчання викликає необхідність опрацювання значної кількості наукової, навчально-методичної літератури. Науковим підґрунтям моєї педагогічної діяльності є концепції, дослідження, а також досвід:

 • у галузі особистісно-орієнтованого навчання – Ш.Амонашвілі, К.Баханова, І.Якиманської, С. Подмазіна;

 • у галузі розвивального навчання – Д.Ельконіна, В.Давидова, С. Максименко, Г.Костюка;

 • запровадження методу проектів – В.Гузєєва;

 • впровадження інтерактивних технологій – О.Пометун, Т.Ремех;

 • у галузі проблемного навчання – І.Лернера, К.Баханова, А.Хуторського;

 • технології критичного мислення – О.Фідрі, С.Терно;

 • проблеми компетентнісного підходу до навчання у сучасній історичній науці – О. Пометун, Г.Фреймана, Н.Гупана, С.Власова;

 • принципів виховуючого навчання – Е.М. Ільїна, В.О.Сухомлинського;

 • засад чіткої організації навчального процесу – В.Ф. Шаталова.

Із метою успішного здійснення інноваційної педагогічної діяльності я вивчаю досвід навчальних закладів нового типу з різних регіонів України за допомогою опрацювання матеріалів Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», навчально-методичних матеріалів ВГ «Основа», фахового журналу «Історія в школах України».

Педагогічні інновації у змісті, навчанні, вихованні, формах і методах, технологіях особистісно-орієнтованого навчання спонукають учнів до самоосвіти та саморозвитку, формують здатність критично мислити й активно діяти. Здійснюючи особистісно-орієнтоване навчання я застосовую метод проектів у поєднанні з інформаційно-комунікативними технологіями. Це розширює можливості навчального процесу, дозволяє проводити дослідження, привчає дітей до самостійної дослідницької роботи для здійснення навчальної мети. Метод проектів сприяє формуванню в учнів навичок планування, послідовного мислення та презентування своїх ідей, роботи в команді та індивідуально, визначення пріоритетів, а також виховує почуття особистої відповідальності за виконання взятих на себе зобов’язань.

Застосування комп’ютерних систем у навчанні вчить учнів самостійно швидко знаходити та опрацьовувати, творчо інтерпретувати великі обсяги інформації. При цьому обробка учнями знайденої в мережі Інтернет та інших джерелах інформації сприяє не лише розширенню загального кругозору, а й розвитку аналітичного мислення, виробленню власних стратегій навчальної діяльності, підвищує рівень сформованості життєвих компетентностей учнів. Важливу роль в організації особистісно-орієнтованого навчання відіграють педагогічні програмні засоби, які сприяють активізації розумової діяльності учнів, сприяють підвищенню зацікавленості історією.

Організація роботи в групах, генерація ідей за допомогою «мозкової атаки», застосування методу дискусій, проведення дослідницької роботи, проблемний виклад навчального матеріалу, застосування технології критичного мислення, складання опорних конспектів та схем дозволяє залучити до безпосередньої участі в начальному процесі кожну дитину, перетворюючи її на активного шукача шляхів і засобів вирішення навчальних проблем. Водночас досвід впровадження інтерактивних технологій свідчить про невичерпну можливість взаємного інформаційного та духовного збагачення учнів та вчителя, оскільки за особистісно-орієнтованого навчання учні не бояться ділитися своїми знаннями, думками, навіть якщо вони не збігаються з думкою вчителя чи інших учнів. Вчитель у цій ситуації постійно перебуває на шляху саморозвитку та самоосвіти, тобто розвивається та удосконалюється і професійно, і морально разом з учнями.

Досвід проведення уроків та виховних заходів на основі впровадження інноваційних технологій дозволяє досягти таких результатів у навчально-виховній діяльності:

 • опанування широкого масиву інформації сприяє зацікавленню учнями історією Батьківщини, різними (часто протилежними) підходами до висвітлення проблемних сторінок історії, а отже – розвитку самостійного мислення, формуванню активності, здатності орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі;

 • потреба аналізу та систематизації отриманої з різних джерел інформації для підготовки виступів та мультимедійних презентацій розвиває логічне мислення, вміння планувати свою роботу, виховує творчу, мислячу особистість, яка вміє висловити власну думку і обґрунтувати її фактами;

 • завдяки використанню всіх доступних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій (аудіовізуальний супровід, мультимедійні презентації, матеріали хроніки) під час проведення заходу вдається створити атмосферу патріотичного піднесення, співпереживання за долю України, захоплення борцями за єдність і відродження Батьківщини, творчого наукового пошуку;

 • використання інноваційних технологій під час уроку чи виховного заходу практично завжди вимагає тісної співпраці вчителя та учнів, що сприяє встановленню інтелектуального й духовного контакту між ними, дозволяє будувати партнерські стосунки на засадах взаємоповаги, толерантності;

 • безпосередня участь ліцеїстів у підготовці до заходу, можливість застосувати свої технічні навички володіння ІКТ, сприяє самоствердженню учнів, підвищенню самооцінки та впевненості у власних інтелектуальних та духовних силах.

Працюючи на власним самовдосконаленням, як вчитель, я беру участь у вчительських конкурсах («З Україною в серці» (2007 р.), «Кращий виховний захід сезону» (2009 р.), а також у виставках передового педагогічного досвіду «Освіта Городищини» та конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів у рамках виставки «Освіта Черкащини» (2009, 2010 рр.).

Результатом моєї педагогічної діяльності є стійке зростання зацікавленості учнів історичними процесами як у світі, так і в Україні. Ліцеїсти беруть активну участь у формуванні інформаційного простору уроків історії. Учні ліцею вільно оперують набутими на уроках історії знаннями для аналізу економічних та суспільно-політичних процесів в Україні та світі, обирають за програму особистого вдосконалення життєвий шлях історичних діячів – кращих представників світової та української еліти. Мої учні мають чітко означену активну громадянську позицію, є переконаними демократами, патріотами України. Такого результату вдається досягти завдяки тому, що ліцеїсти беруть активну участь у підготовці та проведенні ліцейних виховних заходів патріотичного спрямування, а також є активними учасниками військово-спортивної гри «Сокіл-Джура», районних масових заходів, присвячених відзначенню річниць Перемоги у Великій Вітчизняній війні, вшануванню Пам’яті жертв Голодоморів; у 2009 році учні ліцею взяли активну участь у реалізації соціального проекту «Афганістан болить в моїй душі» в рамках Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів, організованого фондом «Україна – 3000».

Із року в рік ліцеїсти є активними учасниками інтернет-олімпіад з історії. Щороку мої учні стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, гідно виступають на обласних етапах олімпіади, а також під час проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та інших конкурсів. Випускники ліцею достойно складають ЗНО з історії, маючи високі результати оцінювання.

Матеріали досвіду роботи над реалізацією особистісно-орієнтованого підходу у процесі формування творчої особистості на уроках історії розміщено у фахових виданнях:

 • «Урок-пам’яті «В’ячеслав Чорновіл: довгі тіні трагедії» // Історія та правознавство. – 2009. – № 6. – С. 25-27;

 • Злочин як суспільно небезпечне діяння // Історія та правознавство. – 2009. – № 7. – С. 13-15;

 • Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх // Історія та правознавство. – 2009. – № 6. – С. 16-17;

 • серії цифрових ресурсів «Українська революція», «Радянська модернізація України», «Україна у 20-30-х рр.», «Україна в умовах незалежності» (колекція цифрових ресурсів Черкаського ОІПОПП).

Із досвіду роботи можу стверджувати, що реалізація особистісно-орієнтованого підходу є доцільним інструментом формування та розвитку соціально активної творчої особистості сучасної людини. Підбір форм і методів роботи, а також засобів навчання має здійснюватися вчителем ретельно з урахуванням психологічних та інтелектуальних особливостей учнів. Здійснюючи такий підхід у навчанні вчитель має подбати передусім про свою психологічну готовність виступати не диктатором, а партнером учня у навчанні. Загалом обраний мною підхід до організації навчально-виховного процесу сприяє саморозвитку і учня і вчителя, тобто сприяє загальній модернізації та демократизації освітньої системи, сприяє оздоровленню психологічного клімату навчально-виховного процесу.


Додаток 1


Схожі:

Уроках історії Педагогічна довідка
Тестові технології оцінювання рівня освітньої компетентності учнів на уроках історії
Створення ситуації успіху на уроках англійської мови. Метод мовного портфоліо
Цього можна досягти лише за умови, якщо вчитель знайде методи і прийоми, які можуть зацікавити учня, увести його в творчу атмосферу...
«Від творчого вчителя до творчого учня» така цільова установка науково-методичної...
«Від творчого вчителя – до творчого учня» така цільова установка науково-методичної роботи нашого навчального закладу
ТЕСТ Мета: виявити схильності учня до того чи іншого роду занять,...
Мета: виявити схильності учня до того чи іншого роду занять, рівень творчого розвитку, соціальні здібності
Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
Твір-опис пам'ятки історії та культури за власним спостереженням у художньому стилі
Методи: «Ажурна пилка», метод «ПРЕС», метод «Гронування»,читання з маркуванням, робота в малих групах, «діограма Вена»
УРОК 58 Тема уроку: Розв'язування логарифмічних рівнянь
Мета уроку: формування умінь учнів розв'язувати логарифмічні рівняння різними методами: зведення логарифміч­ного рівняння до алгебраїчного;...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Урок розвитку мовлення в 11 класі Підготовка до написання твору роздуму...
Методи: метод випереджального навчання, метод наукового дослідження, метод дискусії, активний метод навчання — робота в малих групах,...
На уроках історії та суспільствознавчих дисциплін
Адже критичне мислення є не тільки наслідком демократії, а й важливим чинником її формування. На думку О. Тягла, здатність людини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка