Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.


Скачати 177.17 Kb.
НазваКерівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Дата04.04.2013
Розмір177.17 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Керівництво


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АФ “А Й С Т Р А“

________________________________________________________________________________

Україна, м. Київ, пров. Киянівський, 3-7, код ЄДРПОУ 24571003Аудиторський висновок

незалежної аудиторської фірми “Айстра”


щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«Український інвестиційний капітал»

станом на 31 грудня 2011 року


Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал»

Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал»

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Згідно з договором № 5а від 01 лютого 2012 року на проведення аудиту, нами, аудиторами Аудиторської фірми «Айстра», проведено аудит прикладених фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал» (далі – Товариство), що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2011 рік, з метою висловлення думки про відповідність фінансової звітності Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством) нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність керівництва включає: встановлення, здійснення та підтримання внутрішнього контролю з метою забезпечення підготовки та справедливого представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок; формування та застосування відповідної облікової політики а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Фінансові звіти Товариства за 2010 рік були перевірені ТОВ Аудиторська фірма «Імона-Аудит», в висновку, датованому 22 лютого 2011 року, висловлено безумовно-позитивну думку щодо звітів Товариства за 20010 рік. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, Законів України „Про аудиторську діяльність”, „Про господарські товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, „Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)” (рішення ДКЦПФР від 04 жовтня 2005 р. N 520) та „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та
професійними учасниками фондового ринку” (рішення ДКЦПФР від 19 грудня 2006 р. за № 1528).
Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Під час аудиту виконані процедури для отримання доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур здійснено відповідно до судження аудитора, включно з оцінкою ризика суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики Товариства, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом Товариства та загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами під час перевірки аудиторські докази достатні та відповідні для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансові звіти Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал» справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства (аналіз фінансового стану Товариства наведений у Додатку 1 “Довідка про фінансовий стан”) станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.

На нашу думку розкриття в фінансовій звітності інформації про види активів, зобов‘язання, власний капітал, чистий прибуток та результати діяльності суб’єкта перевірки виконано відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та надає користувачам фінансової звітності повну, правдиву та неупереджену інформацію про види активів, зобов'язання, власний капітал, результати діяльності та рух коштів Товариства (відомості щодо розкриття інформації про види активів, зобов‘язання, власний капітал, чистий прибуток та результати діяльності за статями фінансової звітності та стану бухгалтерського обліку Товариства наведені у Додатку 2).
Станом на 31 грудня 2011 року заявлений в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 23 000 000 (Двадцять три мільйона) грн. 00 коп. внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому статутом, повністю, грошовими коштами, в сумі 23 000 000 (Двадцять три мільйона) грн. 00 коп. Розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам статті 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», згідно якої статутний капітал компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень.
Розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 20 027 623,46 (Двадцять мільйонів двадцять сім тисяч шістсот двадцять три) грн. 46 коп. Розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року перевищує суму 7000000 грн, що відповідає вимогам п. 15 глави 3 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (Рішення ДКЦПФР України від 26.05.2006 №341).

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 20 027 623,46 (Двадцять мільйонів двадцять сім тисяч шістсот двадцять три) грн. 46 коп. Величина чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФГ Капітал Венчурні фонди» та є меншим, ніж розмір статутного фонду Товариства, що не відповідає вимогам статті 144 "Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю" Цивільного кодексу України.Директор ТОВ “Аудиторська фірма “Айстра”

(сертифікат серії А № 005155 від 29.03.2002р чинний до 29.03.2016 року.)

O.В. Лада

28 лютого 2012 року


Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Айстра”, код ЄДРПОУ 24571003, Зареєстрована Шевченківською РДА у м. Києві 21.11.1996 року за № 1 074 120 0000 025690, Україна, м. Київ, пров. Киянівський, 3-7; Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2947, видане Аудиторською палатою України 27 червня 2002 року (рішення № 111), дійсне до 21 червня 2012 року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний №1215, серія та номер свідоцтва АБ 001117, видане відповідно до рішення Комісії від 02.11.2010 року № 1660, дійсне до 21.06.2012 року.
Дата видачі аудиторського висновку: 28 лютого 2012 року

Додаток 1

Довідка про фінансовИЙ стан


Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«Український інвестиційний капітал»

станом на 31 грудня 2011 року

Нами, аудиторами Аудиторської фірми «Айстра», було здійснено аналіз фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал» (далі - Товариство). Для проведення аналізу використано фінансову звітність Товариства у складі: баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2011 рік Нами проведено порівняння отриманих показників фінансового стану (рекомендованих Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, та інших) з відповідними показниками попереднього фінансового року та їх орієнтовними позитивними значеннями, рекомендованими Аудиторською палатою України (протокол засідання АП України № 99 від 23 лютого 2001 року). При здійсненні оцінки фінансового стану нами використані такі показники:


 1. Аналіз ліквідності (платоспроможності) Товариства:

№п/п

Показник

Формула розрахунку показника

Значення показника станом на 31.12.2011 року

Значення показника станом на 31.12.2010 року

Орієнтовне позитивне значення показника

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1. (р. 220 + р. 230 + р. 240)

Ф.1. (р. 620)

120,6

127,3


0,25

2

Коефіцієнт поточної ліквідності

Ф1. (р. 260 - р. 100 - р. 110 – р. 120 – р. 130 – р. 140)

Ф.1. (р. 620)

131,9

140,0

0,6

3

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Ф1. (р. 260)

Ф.1. (р. 620)

131,9

140,0

1

4

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф.1 (р. 260 – р. 620)

20028

20183

-----------

Розраховані значення коефіцієнтів свідчать про достатність оборотних активів (запасів, грошових коштів, фінансових вкладень, коштів у розрахунках) Товариства для погашення зобов’язань за розрахунками.

 1. Аналіз фінансової стійкості Товариства.

№п/п

Показник

Формула розрахунку показника

Значення показника станом на 31.12.2011 року

Значення показника станом на 31.12.2010 року

Орієнтовне позитивне значення показника

1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

Ф1. (р. 380)

Ф.1. (р. 640)

0,992

0,991

0,25

2

Коефіцієнт фінансування

Ф1. (р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630)

Ф.1. (р. 380)

0,01

0,007

 1

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Ф1. (р. 260 – р. 620)

Ф.1. (р. 620)

130,9

139,2

 0,1

4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф.1 (р. 260 – р. 620)

Ф. 1 (р. 380)

0,99

0,99

 0

Розраховані значення коефіцієнтів свідчать про задовільну фінансову стійкость та незалежності Товариства від зовнішніх джерел фінансування.


 1. Аналіз ділової активності Товариства.
№п/п

Показник

Формула розрахунку показника

Значення показника станом на 31.12.2011 року

Значення показника станом на 31.12.2010 року

1

Коефіцієнт оборотності активів

Ф2. (р. 035)

Ф.1. (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр.4))/2

0,007

0,07

2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф2. (р. 035)

Ф.1.( (р.520/ р.610)гр.3+(р.520/ р.610)гр.4)/2

1,0

10,3

3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ф2. (р. 035)

Ф.1.( (р.150/ р.210)гр.3+(р.150/ р.210)гр.4)/2

1,0

0,07

4

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ф2. (р. 035)

Ф.1.( р. 380 (гр.3) + р. 380 (гр.4))/2

1,05

0,07
 1. Враховуючи відсутність доходу Товариства за 2010 та 2011 рік, нами не виконувався аналіз ділової активності та рентабельності діяльності Товариства.


Висновок: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал» станом на 31 грудня 2011 року має задовільну ліквідність та фінансову незалежність, наявність власного капіталу достатня для покриття зобов’язань, фінансова стійкість Товариства задовільна. Приведені показники фінансового стану свідчать про відсутність економічних чинників, які б загрожували безперервному функціонуванню Товариства в майбутньому.


Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Айстра”, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2947, видане Аудиторською палатою України 27 червня 2002 року (рішення № 111), дійсне до 21 червня 2012 року

Директор _________________ О.В. Лада , сертифікат серії А № 005155 від 29.03.2002р чинний до 29.03.2016 року


додаток № 2

Відомості щодо Товариства та розкриття інформації про види активів, зобов‘язання, власний капітал, чистий прибуток та результати діяльності за статями фінансової звітності та стану бухгалтерського обліку Товариства.

1. Основні відомості про Товариство:

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал»;

Код ЄДРПОУ: 35391432;

Юридична адреса: 03050, м. Київ, вул. Горького, 172-А, 11 поверх, оф.11-17;

Відомості про державну реєстрацію:

Державна реєстрація Товариства проведена Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію - 1 068 102 0000 025863; дата проведення державної реєстрації - 08.04.2010 р.; чинне свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане 08.04.2010 року, серія А01 № 215273.

Чинна станом на 31 грудня 2011 року редакція Статуту Товариства (Протокол №5 від 27 січня 2011 р.) зареєстрована Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 10.02.2011 р. реєстраційний № 10681050009022930;

Основний вид діяльності за КВЕД:
67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями,

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Товариства
здійснюється на підставі ЛІЦЕНЗІЇ ДКЦПФР серія АВ № 581259 від 06.05.2011 р.; рішення
про видачу ліцензії № 105 від 08.02.2008 р.; строк дії ліцензії: з 11.02.2008 р. до 11.02.2013 р.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал» представило фінансову звітність станом на 31 грудня 2011 року, складену у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі-П(С)БО). Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал» складена за такими формами:

 1. Баланс станом на 31 грудня 2011 року. (форма №1).

 2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік. (форма № 2)

 3. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік.(форма № 3).

 4. Звіт про власний капітал за 2011 рік. (форма № 4).

 5. Примітки до фінансової звітності за 2011 рік.


Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал» складена за 12 місяців 2011 року з дотриманням всіх принципів підготовки та вимог до фінансової звітності, викладених в Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку №1, затвердженому наказом МФ України від 31/03/1999 року № 87 зі змінами та доповненнями.
3. Усі елементи фінансової звітності наведені в національній валюті України, одиниця виміру – тисяча гривень.
4. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку Товариства відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №996-ХIV та Національним стандартам бухгалтерського обліку.

Сукупність принципів, методів і процедур, які використовувались при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності у 2011 р., визначені в Положенні про облікову політику Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Український інвестиційний капітал».

Регістри бухгалтерського обліку Товариства побудовані виходячи з особливостей його діяльності, технології обробки облікових даних з використанням кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку, що встановлені Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФ України від 30 листопада 1999 року № 291. Регістри бухгалтерського обліку складаються з журналів-ордерів, які використовуються для відображення оборотів за кредитом рахунків бухгалтерського обліку та відомостей до цих журналів-ордерів.
5. Достовірність та повнота даних фінансової звітності Товариства підтверджена при проведенні інвентаризації активів та зобовязань станом на 01 грудня 2011 року відповідно до вимог “Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженої наказом МФ України від 11 серпня 1994 року за № 69.
6. При перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації, оцінки видів активів та розкриття інформації про види активів в фінансовій звітності Товариства, встановлено наступне:

 • Надходження, ліквідація та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку відповідно вимог П(С)БО №7 “Основні засоби”. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами, передбаченими п. 5 П(С)БО №7 “Основні засоби”. Амортизація основних засобів в бухгалтерському обліку нараховується з застосуванням прямолінійного метода протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів дорівнює нулю. Амортизація малоцінних матеріальних необоротних активів та бібліотечних фондів нараховується в розмірі 100 відсотків їх вартості в першому місяці використання. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів тотожні. Інформація щодо наявності та руху основних засобів розкрита в фінансовій звітності відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 • Формування в бухгалтерському обліку та порядок розкриття в фінансовій звітності інформації про фінансові інвестиції виконується відповідно до вимог П(С)БО №12 „Фінансові інвестиції”. В представленій звітності вартість фінансових інвестицій в дочірні та асоційовані підприємства Товариства розрахована методом участі в капіталі, інших фінансових інвестицій наведена в сумі їх справедливої вартості. Товариство визнає справедливою вартістю фінансових інвестиції їх первісну вартість;

 • В бухгалтерському обліку Товариства інформація про запаси ( їх визнання, первісна оцінка, оцінка на дату балансу ) формується згідно П(С)БО №9 “Запаси”. Відповідно до Положення про облікову політику запаси списуються з балансу методом ідентифікованої собівартості окремої одиниці запасів. Протягом року метод оцінки вибуття запасів залишався незмінним. Інформація щодо наявності та руху запасів розкрита в фінансовій звітності відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 • Формування в бухгалтерському обліку Товариства інформації про дебіторську заборгованість та порядок розкриття її в фінансовій звітності відповідає вимогам П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”. Інша поточна дебіторська заборгованість та дебіторська заборгованість за виданими авансами включена до підсумку балансу Товариства за чистою реалізаційною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів визначена відповідно до Положення про облікову політику виходячи з платоспроможності окремих дебіторів і станом на кінець 2011 року дорівнює нулю.


7. При перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації, оцінки зобов'язань та розкриття інформації про зобов'язання в фінансовій звітності Товариства, встановлено наступне:

 • Формування в бухгалтерському обліку Товариства інформації про зобов'язання та порядок розкриття її в фінансовій звітності відповідає вимогам П(С)БО №11 “Зобовязання”. Поточні зобов'язання відображені в балансі Товариства за сумою їх погашення. За звітний період Товариством проведена інвентаризація зобов'язань;

 • Формування в бухгалтерському обліку та порядок розкриття в фінансовій звітності інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток на підприємстві виконується відповідно до вимог П(С)БО №17 „Податок на прибуток”;


8. При перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації, оцінки та розкриття інформації про власний капітал в фінансовій звітності Товариства, встановлено наступне:

 • В бухгалтерському обліку розкрита інформація про статутний капітал Товариства. Станом на 31 грудня 2011 року заявлений в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 23 000 000 (Двадцять три мільйона) грн. 00 коп. внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому статутом, повністю, грошовими коштами, в сумі 23 000 000 (Двадцять три мільйона) грн. 00 коп. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться Товариством на рахунку „Статутний капітал”. Статутний капітал товариства був сформований на протязі 2008 року;

 • В бухгалтерському обліку розкрита інформація про нерозподілений прибуток Товариства. Станом на 31 грудня 2011 року непокритий збиток Товариства складає 2992926,54 (Два мільйони дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот двадцять шість) грн. 54 коп.

 • В 2011 році Товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду. На протязі 2011 року Товариство не нараховувало та не виплачувало дивіденди за результатами діяльності за 2010 рік.

 • Розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 20 027 623,46 (Двадцять мільйонів двадцять сім тисяч шістсот двадцять три) грн. 46 коп.


9. При перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації, оцінки та розкриття інформації про результати діяльності в фінансовій звітності Товариства, встановлено наступне:

 • Інформація про доходи та витрати в бухгалтерському обліку Товариства формується відповідно до вимог П(С)БО № 15 «Дохід» та П(С)БО № 15 «Витрати». Фінансові результати діяльності Товариства в 2011 році відображені в звітності відповідно до вимог нормативних актів з питань ведення бухгалтерського обліку.Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Айстра”, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2947, видане Аудиторською палатою України 27 червня 2002 року (рішення № 111), дійсне до 21 червня 2012 року


Директор __________ О.В. Лада , сертифікат серії А № 005155 від 29.03.2002р чинний до 29.03.2016 року

Схожі:

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Відомості про дату державної реєстрації: Товариство зареєстроване 18 листопада 2006 р., свідоцтво про державну реєстрацію А01 №065168...
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
Приватна аудит о рська фірма
Річна звітність складена на основі законодавства України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка