Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення означеної звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»


Скачати 120.63 Kb.
НазваКерівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення означеної звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Дата21.04.2013
Розмір120.63 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Керівництво
Альтаір-Аудит аудиторська фірма
Свідоцтво №1462 (Рішення АПУ від 26/01/2001 р. № 98)


.

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”

  1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


незалежної аудиторської фірми “Альтаір-Аудит” за результатами аудиту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю

„Управитель “Будівельно-інвестиційна група”

станом на 31 грудня 2011 року.

Ми провели аудит фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група” (далі - Товариство) за 2011 рік, що включають Баланс станом на 31.12.2011 р. і складені за результатами діяльності у 2011 році Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної звітності.

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення означеної звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інших законодавчих та нормативних актів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають відповідним обставинам.

Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про цю звітність, спираючись на результати здійсненої ним перевірки. Підставою для надання висновку є дані аудиторської перевірки, яка проводилась у період з 22.03.2012 р. до 30.03.2012 р.

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці стандарти зобов’язують Аудитора дотримуватись етичних вимог, а також планувати і здійснювати перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. При виконанні оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитор вважає, що результати проведеної ним аудиторської перевірки забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення ним своєї думки.

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2011 рік Аудитор звертає увагу, що Товариство в бухгалтерському обліку на дату балансу не обчислює величину резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості що не відповідає вимогам П(С)БО 2 «Баланс» П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

На думку Аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі та впливу коригувань, які могли статися у разі участі Аудитора під час інвентаризації активів та зобов'язань Товариства, перевірені фінансові звіти справедливо й достовірно у всіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан ТОВ „Управитель “Будівельно-інвестиційна група” станом на 31 грудня 2011 року відповідно до прийнятих в Україні національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності Товариства базується на результатах перевірки окремих її статей. У ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності ТОВ „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”.
Основні відомості про підприємство


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”

Код за ЄДРПОУ

32710452

Місцезнаходження

04210, м.Київ проспект Героїв Сталінграда 8, крп.8

Дата реєстрації

02.10.2003 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Дати внесення змін до установчих документів

20.03.2008р.

Основні види діяльності

Інше фінансове посередництво, біржові операції з фондовими цінностями, інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.ВИСНОВКИ ЩОДО ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА.

І. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА

основні засоби

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться у відповідності до П(С)БО №7 “Основні засоби”. На балансі підприємства обліковуються „основні засоби” (первісна вартість) на суму – 50 тис.грн. Станом на кінець звітного періоду знос основних засобів Товариства складав - 20 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції

Бухгалтерський облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності до П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції”. Станом на 31.12.2011 року „інші фінансові інвестиції” складаються з інвестицій непов`язаним сторонам на суму - 32419 тис. грн.

довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. складає - 27780 тис.грн.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Бухгалтерський облік, визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”. Формування сум дебіторської заборгованості в бухгалтерських регістрах за перевіряємий період підтверджено первинними документами.

Станом на 31 грудня 2011 року „дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” становить - 6 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2011 року „інша поточна дебіторська заборгованість” становить - 38390 тис. грн.

поТочні фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2011 року „поточні фінансові інвестиції” становлять - 16664 тис. грн.

ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація за видами активів, представлена в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичну класифікацію активів Товариства за їх видами станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.
ІІ. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2011 року „інші довгострокові фінансові зобов’язання” становили - 35876 тис.грн. (довгострокові векселі видані в національній валюті).

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Оцінка зобов`язань проводиться Товариством відповідно до П(С)БО №11 “Зобов’язання”. Поточні зобов`язання на 31 грудня 2011 року складають - 6454 тис. грн. Зобов’язання Товариства, відображені у фінансовій звітності у сумі - 6454 тис. грн., відповідають фактичній сумі зобов’язань, визначеній на підставі первинних документів.

Векселі видані” станом на 31 грудня 2011 року становлять - 5676 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” станом на 31 грудня 2011 року складають - 139 тис. грн.

Поточні зобов`язання за розрахунками з оплати праці" станом на 31 грудня 2011 року складають – 7 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання” станом на 31 грудня 2011 року складають – 632тис. грн.


ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація про зобов’язання, представлена в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичну класифікацію зобов’язань Товариства за їх видами станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.
ІІІ. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

власний капітал

Власний капітал Товариства розподіляється на статутний капітал, та непокритий збиток. Залишки по рахунках власного капіталу визначено згідно з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Склад власного капіталу Товариства (тис. грн.):
31.12.2011 р.

Статутний капітал

61487

Резервний капітал

574

Нерозподілений прибуток

10897

Всього:

72958


статутний капітал

Товариство було зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 02 жовтня 2003 року.

Засновником Товариства згідно Статуту в першій редакції зі статутним капіталом 11487 тис.грн. була юридична особа ТОВ «Інвестиційна компанія «Галактика-Капітал» частка якої складала 100%.

Згідно протоколу зборів учасників Товариства №03\06 від 23.03.2006р. було прийнете рішення про продаж 100% частки, яка належала ТОВ «Інвестиційна компанія «Галактика-Капітал» ТОВ «Іпотека-нова» та збільшення Статутного капіталу до 300000тис.грн. за рахунок збільшення частки нового учасника Товариства – ТОВ «Іпотека-Нова» на 288513 тис.грн.

Згідно протоколу Зборів учасників Товариства №19\07 від 14.12.2007р. прийняте було рішення про зменшення статутного капіталу до розміру 61487 тис.грн.

Згідно протоколу зборів Товариства №01/08 від 29.02.2009 р. було прийняте рішення про продаж 100% частки, яка належала ТОВ «Іпотека-нова» новим учасникам, а саме:

  • ТОВ «Компанія «Альтер-Его» 99,999675%, що становить 61485 тис.грн.

  • Піддубному Д.В. – 0,00325, що становить 2 тис.грн.

Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сформований повністю.

НЕрозподілений прибуток

За результатами діяльності в 2011 році Товариство отримало збиток у сумі – 11тис. грн. У звітному періоді облік витрат, а також визначення розміру прибутку в бухгалтерському обліку Товариство здійснювало у відповідності з П(С)БО №16 "Витрати". „Нерозподілений прибуток” Товариства у сумі – 10897 тис. грн. реально та точно визначає результати діяльності Товариства станом на 31 грудня 2011 року.

ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація про власний капітал, представлена в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичний стан формування власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Довідка про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель“Будівельно-інвестиційна група” станом на 31 грудня 2011 року.

Нами, аудиторами незалежної аудиторської фірми «Альтаір-Аудит», було здійснено аналіз фінансового стану звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група” станом на 31 грудня 2011 року (далі - Товариство). Для проведення аналізу використано фінансову звітність у складі: баланс станом на 31 грудня 2011 року та звіт про фінансові результати за 2010 рік. Для оцінки використані такі показники платоспроможності та фінансової стійкості Товариства:


Показники

Формула розрахунку*/

орієнтовне позитивне значення

1.Коефіцієнт загальної ліквідності

К1 = р.260 / р.620

(1,0-2,0)

станом на 31/12/2011

К1 = 8,5

Розраховане значення коефіцієнту перевищує рекомендоване значення, що свідчить про достатність ресурсів Товариства для погашення його зобов’язань.

2.Коефіцієнт поточної ліквідності

К2= (р.260- р. 100, 110, 120, 130, 140 + р. 270) / р.620

(0,7-0,8)

станом на 31/12/2011

К2 = 8,5
Розраховане значення коефіцієнту перевищує рекомендоване значення, що свідчить про достатність ресурсів Товариства для погашення його поточних зобов’язань.

3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К3 = (р.220 + р.230 + р.240) / р.620

(0,25-0,5)

станом на 31/12/2011

К3 = 2,6
Розраховане значення коефіцієнту перевищує рекомендоване значення, що свідчить про можливість негайної сплати боргів Товариства.

4.Коефіцієнт фінансової стійкості (чи незалежності або автономії)

К4 = р.380 / р.280

(не менше 0,2)

станом на 31/12/2011

К4 = 0,6

Розраховане значення коефіцієнту відображає незначну вагу власного капіталу Товариства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність, тому фінансова незалежність Товариства є невисокою.

5.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

К5 = (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) / р.380

(не більше 1,0)

станом на 31/12/2011

К5 = 0,6

Розраховане значення коефіцієнту відповідає оптимальному значенню та свідчить про достатність власного капіталу для покриття зобов’язань Товариства.

6.Коефіцієнт рентабельності активів

К6 = (р.190(ф.2)) / р.280 (середньорічна балансова вартість активів підприємства)

(не менше 0)

станом на 31/12/2011

К6 = (0,0001)

Розраховане значення коефіцієнту відхиляється від оптимального значення та свідчить про недостатній рівень використання активів Товариства.

* Значення коефіцієнтів розраховуються за даними форми №1 – “Баланс підприємства”.
На звітну дату відхиляється від рекомендованого значення коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнти фінансової стійкості та покриття зобов’язань власним капіталом відповідають оптимальним значенням.

Фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група” станом на 31 грудня 2011 року в цілому можливо характеризувати як наближений до стійкого, ліквідність, платоспроможність та наявність власного капіталу для покриття зобов’язань як наближені до достатніх.


Генеральний директор В.В.Зимовець

(сертифікат А 003799)

30 березня 2012 року

Аудиторська фірма "Альтаір - Аудит"

Місцезнаходження: м.Київ, Чоколівський б-р 13, оф.322

Код ЄДРПОУ 24259866

(свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1462,

видане Рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року №98)

тел./факс: (044) 245-88-58Схожі:

Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Відомості про дату державної реєстрації: Товариство зареєстроване 18 листопада 2006 р., свідоцтво про державну реєстрацію А01 №065168...
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу та Звіту про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка