Приватна аудит о рська фірма


Скачати 78.91 Kb.
НазваПриватна аудит о рська фірма
Дата12.04.2013
Розмір78.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Приватна аудиторська фірма

АУДИТ-ПРОФІ”

м.Дніпропетровськ, вул.Качалова, буд 1

поточний рахунок №2600730036801 в АБ”Кредит-Дніпро”, МФО 305749

свідоцтво про внесення в Реєстр суб' єктів аудиторської діяльності № 00080,

видане на основі рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001р.№98

Вих. № 1зв/17 від 17.02.2012 р.
Звіт незалежного аудитора
КЕРІВНИЦТВУ ТА УЧАСНИКАМ

ТОВ КУА «Хедж Інвест»
Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку
Звіт щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанії з управління активами

«Хедж Інвест»за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року


Згідно з договором № 17 від 11.02.2009 р., мною, аудитором, мною, аудитором, Гавшиною С. І. (сертифікат аудитора серії А № 006394, виданий рішенням Аудиторської палати № 189/2 від 24.04.2008р ., термін дії до 24.04.2013р. ), яка є директором Приватної аудиторської фірми «Аудит-профі», що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0080, виданого рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. № 98, термін дії якого продовжений рішенням Аудиторської палати від 23.12.2010р. реєстраційний № 224/3 до 23.12.2015р., та свідоцтва ДКЦПФР серія АБ № 001251 про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів від 25.01.2011 р. (термін дії до 23.12.2015 р.) проведено аудит достовірності, повноти та відповідності діючого Законодавства України річної звітності Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Хедж Iнвест» ( далі по тексту - „Компанії») складених за наслідками його діяльності за період з 01.01.2011 року. по 31.12.2011 року, а саме балансу станом на 31 грудня 2011року., звіту про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік, та примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік за формою №5.
Річна звітність складена на основі законодавства України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.


Відповідальність управлінського персоналу

Відповідальність за річну звітність Фонду несе керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Хедж Iнвест» директор Дяченко О.В. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до законодавства України.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення компонентів фінансових звітів, які не містять суттєвих відхилень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо річної фінансової звітності на підставі аудиторської перевірки. Аудитор спланував та провів аудиторську перевірку фінансової звітності Компанії відповідно до міжнародних стандартів аудиту Ці стандарти зобов`язують нас дотримуватись етичних вимог, а також планувати й здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

За винятком зазначеного у наступних параграфах, ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно - позитивної думки
Компанія в періоді, що перевіряється, не вела облік відстрочених податкових активів, та відстрочених податкових зобов’язань в порушенні Стандарту бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток". Через характер облікових записів Товариства ми не змогли підтвердити суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Відповідно ми не могли визначити коригування, що могли б бути потрібними, як би ми могли в змозі визначити суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.

Аудитор не мав змоги підтвердити кредиторську заборгованість Товариства у сумі 921,9 тис.грн.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно - позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Хедж Iнвест» на 31 грудня 2011року, а також результат його діяльності за 2011 рік та рух грошових коштів, за рік що закінчився на 31 грудня 2011 року, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Висновок щодо вимог законодавчим та нормативним актам

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2007 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».


Питання, що повинні бути розкриті в окремому параграфі аудиторського висновку на вимогу ДКЦПФР


  • розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності

З урахуванням застережень, про які йдеться у попередніх параграфах, на нашу думку , інформація за видами активів станом на 31 грудня 2011р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.  •   розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітностіЗ урахуванням застережень, про які йдеться у попередніх параграфах, на нашу думку, інформація про зобов’язання станом на 31 грудня 2011р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.


  • розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності


На нашу думку, інформація про власний капітал станом на 31 грудня 2011р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.


  • відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства


Чисті активи Компанії визначаються шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Визначення вартості чистих активів здійснювалось відповідно розрахунку за даними бухгалтерської звітності форма №1 „Баланс” з урахуванням Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів.

Таким чином, чисті активи Компанії станом на 31 грудня 2011 р. склали 7167 тис. грн., що перевищує внесений засновниками статутний капітал у розмірі 7050 тис. грн.


  • сплати акціонерним товариством та товариством з обмеженою відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу)Станом на 31.12.2011р розмір статутного капіталу Компанії становив становив 7050  тис.грн.

Статутний капітал Компанії станом на 31 грудня 2011 р. сформовано своєчасно і в повному обсязі.


  • забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності)В 2011р Компанія цінних паперів не випускала.  • відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації”Іпотечні облігації в 2011р. в Компанії відсутні  • розкриття інформації щодо обсягу чистого прибуткуЗ урахуванням застережень, про які йдеться у попередніх параграфах, на нашу думку, інформація про чистий прибуток станом на 31 грудня 2011р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.


  • стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами відповідно до проспекту емісіїЗобов'язання по борговим та іпотечним цінним паперам в Компанії в 2011р. відсутні  • розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".Події згідно статті 41 Закону України

3480-IV від 23.02.2007р. "Про цінні папери та фондовий ринок" в Компанії не відбувались.
Аудиторський висновок складено на 13 (Тринадцяти) аркушах у 3-х примірниках.

Додаток 1 – „Баланс” на 31 грудня 2011 рік. – 1 аркуш;

Додаток2 - „Звіт про фінансові результати” за 2011рік. – 1 аркуш;

Додаток3 – «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 рік – 1 аркуш;

Додаток 4 – «Звіт про власний капітал» за 2011 рік – 1 аркуша;

Додаток5 –«Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік – 4 аркушів
Директор ПАФ”Аудит-профі”,

Аудитор України Гавшина С.І.

м. Дніпропетровськ 17 лютого 2012 року

вул. Качалова, буд 1

Сертифікат аудитора серії А № 006394от 24.04.2008р .

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм № 0080,

видане рішенням Аудиторської палати від 26.01.2001 р


Схожі:

Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
УРОКУ на тему: «Безпечна праця батьків моє щасливе майбутнє»
«Будівельна фірма» (приватної форми власності), «Сільськогосподарське підприємство», «Приватна пекарня «Мамин хліб», «Швейний цех»,...
УРОКУ на тему: «Безпечна праця батьків моє щасливе майбутнє»
«Будівельна фірма» (приватної форми власності), «Сільськогосподарське підприємство», «Приватна пекарня «Мамин хліб», «Швейний цех»,...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
«Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31. 12. 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка