Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.


Скачати 59.88 Kb.
НазваКерівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Дата05.05.2013
Розмір59.88 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > КерівництвоLLC “MTD AUDIT”Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)


Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "М.Т.Д. Аудит"

щодо фінансових звітів

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«Пріоритет Фінанс»

станом на 31 грудня 2012 року


Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Пріоритет Фінанс»

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Пріоритет Фінанс»


Національній комісії з цінних паперів та фондового ринкуЗгідно з договором № 0802/13 від 08 лютого 2013 року на проведення аудиту, нами, аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "М.Т.Д. Аудит", проведено аудит прикладених фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» (далі – Товариство), що включають: баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, звіт про власний капітал за 2012 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2012 рік, з метою висловлення думки про відповідність фінансової звітності Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством) нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність керівництва включає: встановлення, здійснення та підтримання внутрішнього контролю з метою забезпечення підготовки та справедливого представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок; формування та застосування відповідної облікової політики а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, Законів України „Про аудиторську діяльність”, „Про господарські товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, „Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)” (рішення ДКЦПФР від 04 жовтня 2005 р. N 520) та „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку” (рішення ДКЦПФР від 19 грудня 2006 р. за № 1528).
Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Під час аудиту виконані процедури для отримання доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур здійснено відповідно до судження аудитора, включно з оцінкою ризика суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики Товариства, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом Товариства та загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами під час перевірки аудиторські докази достатні та відповідні для висловлення нашої думки.
На нашу думку, фінансові звіти Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.
На нашу думку розкриття в фінансовій звітності інформації про види активів, зобов‘язання, власний капітал, чистий прибуток та результати діяльності суб’єкта перевірки виконано відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та надає користувачам фінансової звітності повну, правдиву та неупереджену інформацію про види активів, зобов'язання, власний капітал, результати діяльності та рух коштів Товариства.
Станом на 31 грудня 2012 року заявлений в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому статутом, повністю, грошовими коштами, в сумі 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам статті 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», згідно якої статутний капітал компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень.
Розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 49 888 829,57 (Сорок дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень 57 копійки) грн. Розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року перевищує суму 7 000 000 грн., що відповідає вимогам п. 15 глави 3 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (Рішення ДКЦПФР України від 26.05.2006 №341).
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 49 888 829,57 (Сорок дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень 57 копійки) грн. Величина чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» є меншою, ніж розмір статутного фонду Товариства.


Директор ТОВ “Аудиторська фірма “ М.Т.Д. Аудит ”

(сертифікат серії А № 000932 від 28.03.1996 р чинний до 28.03.2015 року.)

В. В. Бірюченко

22 лютого 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “ М.Т.Д. Аудит ”, код ЄДРПОУ 31518331, Зареєстрована Соломянською районною у місті Києві Державною адміністрацією 25.09.2001 року за № 1 073 120 0000 000572, Україна, м. Київ, вул. Леваневського, 7, кв. 39; Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845, видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107), дійсне до 22 грудня 2016 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, реєстраційний №59, серія та номер свідоцтва АВ 000059, видане відповідно до рішення Комісії від 06.03.2012 року №377, дійсне до 22.12.2016 року.

Дата видачі аудиторського висновку: 22 лютого 2013 рокуLLC “MTD AUDIT”

23 Pochayninskaya str., office 22

04070 Kyiv, Ukraine

Tel/fax: +38 044 425 34 72
info@mtdaudit.kiev.ua

www.mtdaudit.kiev.ua

ТОВ «МТД Аудит»

вул. Почайнінська 23, офіс 22 []

04070 Київ, Україна

Тел/факс: +38 044 425 34 72Схожі:

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Відомості про дату державної реєстрації: Товариство зареєстроване 18 листопада 2006 р., свідоцтво про державну реєстрацію А01 №065168...
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
Приватна аудит о рська фірма
Річна звітність складена на основі законодавства України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка