Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної річної фінансової звітності у відповідності з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.


Скачати 204.56 Kb.
НазваКерівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної річної фінансової звітності у відповідності з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Дата08.05.2013
Розмір204.56 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Керівництво

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит” Свідоцтво АПУ № 0618
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)

незалежної аудиторської фірми “Фінком – Аудит”

Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами “Системні інвестиції” станом на 31.12.2012 р.


  • Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України;

  • Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції” (надалі “Товариство”, що додається, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на (кінець дня) 31 грудня 2012р.

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної річної фінансової звітності у відповідності з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Ця відповідальність включає планування, впровадження та підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не можемо вважати, що облікові оцінки вартості поточних фінансових інвестицій, які

зроблені управлінським персоналом на підставі котирувань на фондовому ринку України та відображені у фінансовій звітності Товариства на кінець дня 31 грудня 2012 р., в повній мірі відповідають їхньої справедливої вартості на вказану дату.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р. Фінансова звітність складена згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності на основі даних бухгалтерського обліку Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно Рішення № 1360 від 29.09.2011 року „Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) „.

Основні відомості про товариство.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції” (надалі “Товариство”); Код ЄДРПОУ 35136818; Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, Московський пр. 32;

Дата, номер реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 725184 видано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, реєстраційний № 1 074 107 0002 036693, дата проведення державної реєстрації 30.05.2007р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 02.07.2010 р.

Аудиторами проведена перевірка фінансових звітів зі застосуванням процедур: аналіз, вибірка, порівняння фінансової інформації, оцінка ризиків, тестування та інше, що характеризують діяльність Товариства за 2012 рік, у відповідності до вимог Законів України «Про Господарські Товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Концептуальну основу фінансової звітності Товариства складають національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу. На нашу думку фінансова звітність Товариства складена за принципом ведення бухгалтерського обліку за історичною собівартістю та у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996 та вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року, у цілому відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.

Інформація за видами зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року, у цілому відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності.

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.

Випуск цінних паперів Товариством не здійснювався .

У Товариства відсутні іпотечні облігації та зобов‘язання по ним.

Вартість чистих активів не в повній мірі відповідає вимогам законодавства, зокрема частині четвертій статті 144 „Статутний капітал товариства” Цивільного кодексу України. Так, за станом на звітну дату вартість чистих активів товариства є меншою, ніж величина статутного капіталу, але більшою чим мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого Законом.

Товариства не має суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Діяльність Товариства відповідає вимогам МСА 240 „Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”.

Товариство дотримується принципів корпоративного управління.

Протягом звітного року у Товариства не було дій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відповідно до вимог, визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.
Директор фірми “Фінком-Аудит”

(сертифікат серії А № 000070

від 26 березня 2008 р. чинний до 28.04.2013 р.

рішення Аудиторської палати України № 188/2)

(Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів

та аудиторських фірм, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ,

що здійснюють діяльність на ринку цінних

паперів, серії АБ номер 000120 від 22 лютого 2007 р.

чинний до 04 листопада 2015 р.) О.А. Мазур
м. Київ 25 лютого 2013 р.
Додаткова інформація незалежних аудиторів у відповідності до інших

законодавчих та регулятивних вимог
1.Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору.

ТОВ «Фінком-Аудит», здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року, Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серії АБ номер 000120 від 07.12. 2010р. чинного до 04.11.2015р.

Незалежний аудитор Мазур Оксана Аркадіївна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 000070 виданого рішенням Аудиторської палати України № 188/2 від 26 березня 2008р. та чинного до 28 квітня 2013р.

Місце знаходження аудиторської фірми «Фінком-Аудит»: Україна, м. Київ, проспект Перемоги 68/1, оф.62, телефони: 400-51-98, 234-57-28.

Аудит проведено згідно Договіру про надання аудиторських послуг № 16 від 18 лютого 2013 р. Умовами Договору на проведення аудиту є висловлення думки щодо того, чи відображають фінансові звіти, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фінансовий стан Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції” за 2012 рік, дійсний стан результатів діяльності, потоків грошових коштів і стану власного капіталу.

Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

Масштаб перевірки становить: документальним методом 30%, розрахунково-аналітичним - 70% від загального обсягу документації.

Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2012 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 відсотків від загальної кількості первинних документів.

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2012 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Аудиторською фірмою вибірково перевірена така документація:

Установчі документи;

Банківські та касові документи;

    Договори Товариства

    Договори купівлі – продажу цінних паперів на звітну дату;

Фінансова звітність Товариства за 2012 рік.;

Регістри бухгалтерського обліку

Оборотно-сальдова відомість товариства

Аудиторська фірма вважає, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку

  1. Основні відомості про Товариство

1.1 Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Системні інвестиції” (надалі “Товариство”).

1.2. Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Форма власності: приватна.

1.4. Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, Московський пр. 32

1.5. Дата реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 725184 видано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, реєстраційний № 1 074 107 0002 036693, дата проведення державної реєстрації 30.05.2007р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 02.07.2010 р.

1.6. Основні види діяльності:

  • 64.30 Інше фінансове посередництво;

1.7.Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)).

1.8 Генеральний директор Товариства – Сагайдак А.А.

Головний бухгалтер – Ковальова О.А.

1.9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Системні інвестиції» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Системні інвестиції».

2. Стан бухгалтерського обліку та звітності

2.1.Активи, їх облік та оцінка

2.1.1.Необоротні активи

Необоротні активи, їх облік та оцінка здійснювались згідно вимог законодавства та П(С)БО України.

Станом на 31.12.2012 р. нематеріальні активи відсутні

Облiк основних засобiв ведеться згiдно з Положенням (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом МФУ вiд 27.04.2000 р. № 92.

Поточний облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв за первiсною вартiстю. Аналiтичнi данi облiку основних засобiв вiдповiдають даним, вiдображеним у звiтностi Товариства. В бухгалтерському облiку товариство застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим законодавством.

Основні засоби Товариства станом на 31.12.2012 р. складаються з: первісної вартості – 90,0 тис. грн. та зносу, що становить 90,0 тис. грн.. Ці дані відповідають критеріям визнання активів у відповідності до П ( С) БО № 7 “Основні засоби”.

Станом на 31.12.2012 року довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи у Товариства відсутня.

3.1.2. Оборотні активи.

Оборотні активи, їх облік та оцінка здійснювались згідно вимог чинного законодавства та П(С)БО України.

Станом на 31.12.2012 р. векселі одержані Товариством складають суму 1000,0 тис. грн..

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість – 1318,0 тис. грн..

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом – 71,0 тис. грн..

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. становить 702,0 тис. грн..

Станом на 31.12.2012 р. грошові кошти в національній валюті складають 1,0 тис. грн..

Прогягом 2012 року бухгалтерський облiк операцiй за рахунками у банку в нацiональнiй валютi ведеться згiдно з "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 30.11.99 р. № 291. Облiк грошових коштiв на рахунках у банку в нацiональнiй валютi ведеться згiдно нормативних документiв по органiзацiї безготiвкових розрахункiв на основi виписок банка вiдповiдно до даних первинних документiв. Залишки, надходження та списання грошових коштiв з рахункiв у банку в нацiональнiй валютi вiдповiдають випискам банка. Касовi операцiї регламентуються "Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою правлiння НБУ № 637 вiд 15.02.2004 р. зi змiнами та доповненнями

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 р. становлять 5000,0 тис. грн.. та складаються з вартості придбаних цінних паперів (акцій) у сумі 5000,0тис. грн. Склад та структура фінансових вкладень наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

з/п

Емітент

Код

ЄДРПОУ

Балансова вартість

цінних паперів(грн.)

1

ВАТ „Поліхім”

23706518

1992560,00

2

ВАТ „Черкаський РТЗ”

14209896

3007440,00

3

Всього

х

5000000,00

Аудитор засвідчує достовірність відображення сум в аналітичному бухгалтерському обліку та правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами, визначення обсягу реалізації цінних паперів та даних обліку витрат по обігу цінних паперів.

Аудитор засвідчує правильність зберігання цінних паперів, що здійснюється на підставі угоди зі зберігачем.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів в фінансовій звітності Товариства.

2.2. Облік та оцінка зобов’язань

Станом на 31.12.2012 року забезпечення наступних витрат і цільового фінансування на балансі Товариства відсутнє.

Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов‘язань в цілому відповідають вимогам П(С)БО №11 “Зобов‘язання”.

В перевіряємому періоді довгострокові зобов‘язання на балансі за станом на 31.12.2012 р. відсутні

Станом на 31.12.2012 р. поточні зобов‘язання, а саме: кредиторська заборгованість Товариства за отримані товари, роботи, послуги складає 27,0 тис. грн..;

Поточні зобов‘язання за розрахунками: з бюджетом – 2,0 тис грн..; зі страхування – 4,0 тис. грн.; з оплати праці – 9,0 тис. грн..

Інші поточні зобов‘язання у Товариства станом на 31.12.2012 р. становлять 5,0 тис. грн..

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення зобов‘язань у фінансовій звітності Товариства.

2.3.Власний капітал

2.3.1. Величина статутного капіталу згідно установчим документам.

Статутний капітал сформований у відповідності з Порядком відображення в бухгалтерському обліку і звітності згідно Статуту ТОВ „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”. Статутний капітал Товариства сформований та оплачений повністю і станом на 31.12.2012 р. складає 9000,00 тис. грн. Статутний фонд Товариства створено за рахунок внесків Учасників.

2.3.2. Склад і структура внесків до статутного капіталу.

Станом на 31.12.2012 р. учасниками Товариства є: Таблиця 2
Учасник Товариства

Розмір частки учасника в статутному капіталі товариства , грн.

Розмір частки учасника в статутному капіталі, %

Форма оплати акцій

(внесення вкладу)


Михайліченко Олександра Володимирівна

1 440 000,00

16%

грошові кошти на суму 1 440 000,00 (один мільйон чотириста сорок тисяч) гривень.

Мушенко Сергій Петрович

720 000,00

8%

грошові кошти на суму 720 000,00 (сімсот двадцять тисяч) гривень.

Тележко Михайло

720 000,00

8%

іноземна валюта на суму

142 575 (сто сорок дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) доларів США, що еквівалентно 720 000,00 (сімсот двадцять тисяч) гривень за офіційним курсом НБУ.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Група “Системні інвестиції”

6 120 000,00

68 %

грошові кошти на суму 6 120 000,00 ( шість мільйонів) гривень

2.3.3. На протязі 2012 року змін у розмірі статутного капіталу не було.

Аналітичний облік внесків до Статутного фонду ведеться на рахунку 40 «Статутний капітал» відповідно до установчих документів Товариства. Облік власного капіталу відповідає чинним вимогам, а його рух достовірно відображено у формі №1 фінансової звітності (Баланс).

2.3.4. Інший додатковий та резервний капітал відсутні.

Станом на 31.11.2012 року Товариство має непокритий збиток у сумі 955,0 тис. грн. у тому числі збиток за 2012 рік складає 4,0 тис.грн. Результати фінансової діяльності достовірно відображений у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

На думку аудиторів, проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення статутного та власного капіталу у фінансовій звітності Товариства

3. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

При розрахунку вартості чистих активів була використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485.

Вартість чистих активів згідно наданої інформації становить – 8 045,0 тис.грн. (Додаток №1). Вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам законодавства, зокрема Статті 144 «Статутний капітал товариства» Цивільного кодексу України.

4. Аналіз показників фінансового стану.

На підставі отриманих облікових даних Аудитором здійснено аналіз показників фінансового стану Товариства (див. Додаток №2).

Показники фінансового стану, розраховані та викладені у додатку 2, свідчать про те, що Товариство станом на 31.12.2012 р. має значення коефіцієнту абсолютної ліквідності у розмірі 106,4 при визначеному орієнтовно позитивному показнику 0,2 - 0,25. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) має значення 172,17 проти орієнтовно позитивного показника (2,0-2,5). Коефіцієнт поточної ліквідності має значення 172,17 при орієнтовно позитивному в межах 0,7 – 0,8. Значення коефіцієнту фінансової незалежності – 171,17 при орієнтовно позитивному показнику не менш 0,2. Коефіцієнт співвідношення власних та залучених коштів – 0 при орієнтовно позитивному значенні показника не більше 1,0.

Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства задовільний.
Директор фірми “Фінком-Аудит”

(сертифікат серії А № 000070

від 26 березня 2008 р. чинний до 28.04.2013 р.

рішення Аудиторської палати України № 188/2)

(Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів

та аудиторських фірм, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ,

що здійснюють діяльність на ринку цінних

паперів, серії АБ номер 000120 від 22 лютого 2007 р.

чинний до 04 листопада 2015 р.) О.А. Мазур

м. Київ 25 лютого 2013 р.

Додаток 1

Розрахунок вартості чистих активів
станом на кінець 2012 року


Найменування: ТОВ “ КУА Системні інвестиції”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35136818


Найменування статті 

Код рядка 

За даними балансу, на кінець звітного періоду , тис. грн.

Розрахункові дані на кінець звітного періоду , тис. грн.

АКТИВИ 

  

  

  

Необоротні активи: залишкова вартість (сума строк 010, 020, 030, 040, 045, 050, 060, 070)

080

-

-

Оборотні активи: залишкова вартість (сума строк 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250)

260

8092

8092

Витрати майбутніх періодів 

270 

-

-

Активи, усього 

   

8092,0

8092,0

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

  Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

-

-

Довгострокові зобов'язання: залишкова вартість

(сума строк 440+450+470+460)

480 

-

-

Поточна заборгованість: залишкова вартість (сума строк 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590+600+610)

620

47,0

47,0

Доходи майбутніх періодів 

630 

-

-

Зобов'язання, усього 
47,0

47,0

Розрахункова вартість чистих активів 

  

8045,0

8045,0


Директор фірми «Фінком-Аудит» О.А. Мазур
Додаток 2

ДОВІДКА


Про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанії з управління активами “Системні інвестиції” станом на 31.12.2012 р.
1. Показники ліквідності

норм. значення

31.12.

2011р.

31.12.

2012р

коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ1)

підсумок розділу ІІ активу+рядок 270

підсумок розділу ІV пасиву+рядок 630

2,0 - 2,5

537,6

172,17

коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)

підсумок розділу ІІ активу – рядки 100,110,120,130,140 + рядок 270 підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630

0,7-0,8

537,6

172,17

коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ3)

рядок 220 + рядок 230 + рядок 240 підсумок розділу ІV пасиву

0,2 -0,25

333,33

106,4
2. Показники фінансової стійкості


коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (власного капіталу) (КЗВ)

підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + рядки 420, 630 підсумок розділу І пасиву

не більш 1,0

0,001

0

коефіцієнт фінансової незалежності (КФН)

підсумок розділу І пасиву підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + рядки 420, 630

не менш 0,2

536,6

171,17


Директор фірми “Фінком-Аудит”

(сертифікат серії А № 000070

від 26 березня 2008 р. чинний до 28.04.2013 р.

рішення Аудиторської палати України № 188/2)

(Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів

та аудиторських фірм, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ,

що здійснюють діяльність на ринку цінних

паперів, серії АБ номер 000120 від 22 лютого 2007 р.

чинний до 04 листопада 2015 р.) О.А. Мазур
м. Київ 25 лютого 2013 р.

Схожі:

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Відомості про дату державної реєстрації: Товариство зареєстроване 18 листопада 2006 р., свідоцтво про державну реєстрацію А01 №065168...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка