Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.


Скачати 134.48 Kb.
НазваКерівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Дата19.05.2013
Розмір134.48 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Керівництво

Аудиторська фірма «М.Т. Д. Аудит»,

дата державної реєстрації 25.09.2001р.

№ 1 073 120 0000 000572

03058, м. Київ, ул. Леваневського 7, офіс 39

телефон / факс: (044) 462-54-20
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Аудиторської фірми «М.Т.Д. Аудит» щодо фінансової звітності

підприємства – емітента облігацій

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Навіум» за 2011 рік,

наданий Товариством з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «М.Т.Д. Аудит»,

код ЄДРПОУ 31518331


Учасникам товариства з обмеженою відповідальністю «Навіум»

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Основні відомості про емітента:
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Навіум»;

Код ЄДРПОУ: 34670773;

Юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 49-Б, 01034;

Відомості про дату державної реєстрації: Товариство зареєстроване 18 листопада 2006 р., свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 065168 від 18.11.2006 г. .
Звіт щодо фінансової звітності:
Ми, аудитори аудиторської фірми «М.Т.Д. Аудит», провели аудит прикладеної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Навіум» (надалі – Товариства) за 2011 рок, що включає: баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік та примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік з метою висловлення думки про відповідність фінансової звітності Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (товариством) нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність керівництва включає: встановлення, здійснення та підтримання внутрішнього контролю з метою забезпечення підготовки та справедливого представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Суттєві положення облікової політики Товариства розкриті в Положенні про облікову політику Товариства.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591) та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 №1360).

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Під час аудиту виконані процедури для отримання доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур здійснено відповідно до судження аудитора, включно з оцінкою ризику суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики Товариства, аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом Товариства та загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами під час перевірки аудиторські докази достатні та відповідні для висловлення нашої думки.
На нашу думку, фінансові звіти Товариства справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства (аналіз фінансового стану підприємства наведений у Додатку «Довідка про фінансовий стан») станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів:
Розмір власних активів Товариства не відповідає вимогам чинного законодавства України щодо величини чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю. Станом на 31 грудня 2011 року загальна вартість активів Товариства складає 108 975 тис. грн.., величина зобов'язань Товариства складає 208 790 тис. грн. Товариство станом на 31 грудня 2011 року не має власних чистих активів. Таким чином Товариство не дотримується вимог ч.4. ст.144 Цивільного кодексу України щодо підтримання розміру вартості чистих активів Товариства на рівні, що перевищує статутний капітал Товариства та встановлений законом розмір мінімальної величини статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.
Відповідно до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», аудитором з метою ідентифікації суттєвих невідповідностей розглянута інша інформація, що входить до складу річної регулярної інформації Товариства за 2011 рік. Аудитором не ідентифіковано суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів в складі річної регулярної інформації Товариства за 2011 рік.

Відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» аудитором на підставі відповідей управлінського персоналу, працівників Товариства на запити аудитора та іншої інформації ідентифіковані і оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації. Відповідно до МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» нами розроблені аудиторські процедури, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні тверджень. Незалежно від зробленої нами оцінки уникнення контролю управлінським персоналом, виконано тестування прийнятності бухгалтерських записів, огляд облікових оцінок на наявність упередженості, оцінку комерційного обґрунтування значних операцій на предмет їх укладання з метою складання неправдивої фінансової звітності. При проведені аудиту нами отримана достатня впевненість в тому, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.
Також, на нашу думку розкриття в фінансовій звітності інформації про види активів, зобов’язання, власний капітал, чистий прибуток та результати діяльності суб’єкта перевірки виконано відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та надає користувачам фінансової звітності повну, правдиву та неупереджену інформацію про види активів, зобов'язання, власний капітал, результати діяльності та рух коштів підприємства. Відомості щодо розкриття інформації про види активів, зобов‘язання, власний капітал, чистий прибуток та результати діяльності за статями фінансової звітності та стану бухгалтерського обліку Товариства наведені в наступних розділах Висновку:


 1. Щодо загальних питань складання фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Навіум» складена за 12 місяців 2011 року з дотриманням всіх принципів підготовки та вимог до фінансової звітності, викладених в Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку №1, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 зі змінами та доповненнями.

Усі елементи фінансової звітності наведені в національній валюті України, одиниця виміру – тисяча гривень.

Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку Товариства відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-ХIV та Національним стандартам бухгалтерського обліку.

Сукупність принципів, методів і процедур, які використовувались при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності у 2011 р., визначені в Положенні про облікову політику Товариства з обмеженою відповідальністю «Навіум».

Регістри бухгалтерського обліку Товариства побудовані виходячи з особливостей його діяльності, технології обробки облікових даних з використанням кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку, що встановлені Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ від 30 листопада 1999 року № 291. Регістри бухгалтерського обліку складаються з журналів-ордерів, які використовуються для відображення оборотів за кредитом рахунків бухгалтерського обліку та відомостей до цих журналів-ордерів.


 1. Щодо розкриття інформації про активи Товариства.

В звітності достовірно та повно представлена інформація про активи Товариства, зокрема:

 • Надходження, ліквідація, рух основних засобів відображається в бухгалтерському обліку відповідно до вимог П(С)БО № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2000р. № 92). Нарахування амортизації основних засобів відбувалося за методом зменшення залишку, за ставками, визначеними ст. 144 – ст. 146 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010. Первісна вартість основних засобів у фінансовій звітності наведена за вартістю придбання і становить на 31.12.2011 року 9 тис. грн., сума амортизації становить 7 тис. грн.;

 • Надходження, ліквідація, рух нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи відображається в бухгалтерському обліку відповідно до вимог П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. № 242). Нарахування амортизації нематеріальних активів відбувається за прямолінійним методом, у порядку визначеному даним П(С)БО. При цьому ліквідаційна вартість нематеріальних активів визначається індивідуально для кожного об’єкту. Первісна вартість нематеріальних активів у фінансовій звітності наведена за вартістю придбання і становить на 31.12.2011 року 1 тис. грн., сума амортизації становить 1 тис. грн.

 • Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості в фінансовій звітності відповідає П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. № 237. Сумнівних боргів, щодо яких необхідно було б створити резерв на балансі Товариства, немає. Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відсутня, дебіторська заборгованість за виданими авансами 10 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить – 3 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість становить 52 024 тис. грн.

 • В бухгалтерському обліку Товариства інформація про запаси (їх визнання, первісна оцінка, оцінка на дату балансу) формується згідно П(С)БО № 9 «Запаси». Інформація щодо наявності та руху запасів розкрита в фінансовій звітності відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Станом на 31.12.2011 року Товариством запаси не обліковувалися.

 • Порядок розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється відповідно до П(С)БО №2 «Баланс». Станом на 31.12.2011 року в фінансовій звітності Товариства грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті наведені в розмірі - 1 тис. грн.

 • Формування в бухгалтерському обліку та порядок розкриття в фінансовій звітності інформації про фінансові інвестиції виконується відповідно до вимог П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції». В представленій звітності вартість поточних фінансових інвестицій наведена в сумі їх справедливої вартості 56 935 тис. грн. Товариство визнає справедливою вартістю інвестицій вартість їх придбання. 1. Щодо розкриття інформації про зобов’язання Товариства.

В звітності достовірно та повно представлена інформація про зобов’язання Товариства, зокрема:

 • Визнання, облік та оцінка зобов’язань в фінансовій звітності відповідає П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. Станом на 31.12.2011 року кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 148 тис. грн., поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн., зобов’язання з оплати праці – 1 тис. грн., інші поточні зобов’язання – 4 тис. грн. В складі статті «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» обліковувалися зобов’язання за дисконтними іменними облігаціями в сумі 208 635 тис. грн. В 2011 році облігації були продисконтовані за ефективною ставкою відсотку в розмірі 17,5336799832%.
 1. Щодо розкриття інформації про власний капітал Товариства.

В звітності достовірно та повно представлена інформація про власний капітал Товариства, а саме:

 • Розмір власного капіталу та його структура в звітності визначені вірно. Власний капітал станом на 31.12.2011 року дорівнює: (99 815) тис грн., в т.ч.:

Статутний капітал – 38 тис. грн.;

Непокритий збиток – (99 853) тис. грн.;

Неоплачений капітал – немає.


 1. Щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

Вартість чистих активів Товариства становить (99 815) тис. грн., статутний капітал Товариства – 38 тис. грн. Величина власного капіталу менша за розмір статутного капіталу на 99 853 тис. грн., тобто вимоги п.4. ст.144 Цивільного кодексу України щодо розміру вартості чистих активів Товариством не дотримані.


 1. Щодо сплати Товариством статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навіум» було зареєстроване 08 листопада 2006 року Виконавчим комітетом Ялтинської міської ради Автономної республіки Крим.

 • Розмір заявленого статутного капіталу Товариства згідно з установчими документами складає 38 тис. грн. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Товариства (за даними балансу на останню звітну дату – 31 грудня 2011 р.) складає 38 тис. грн. Неоплаченого капіталу Товариство (за даними балансу на останню звітну дату – 31 грудня 2011 р.) не має:
з/п

Розмір статутного фонду (за даними балансу на останню звітну дату – 31 грудня 2011 р.)

Капітал

Тис. грн.

1

Зареєстрований

38

2

Сплачений

38

3

Неоплачений

-

4

Вилучений

-
 • Сплачені внески до статутного фонду Товариства у сумі 37 500 грн. (Тридцять сім тисяч п’ятсот грн.) здійснювались грошовими коштами на поточний рахунок Товариства. Грошові внески до статутного фонду в сумі 37 500 грн. підтверджуються платіжними дорученнями: № 10 від 06.11.2006 року, № 1031 від 06.11.2006 року, №559 від 06 серпня 2007 року., №127 від 06 серпня 2007 року.

 • Ми вважаємо за необхідне зазначити наступне: станом на 31.12.2011 року статутний фонд Товариства сплачений грошовими коштами в повному розмірі.
 1. Щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку.

В звітності достовірно та повно представлена інформація про обсяг чистого прибутку, зокрема:

Нерозподілений збиток на початок звітного періоду (01.01.2011) – 68 638 тис. грн., нерозподілений збиток на кінець звітного періоду (31.12.2011) – 99 853 тис. грн. Чистий збиток по результатам діяльності 2011 року – 31 215 тис. грн.


 1. Щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента.

Протягом року та після дати балансу у Товариства не відбувалось:

 • прийняття рішення про викуп долі учасників в статутному капіталі;

 • фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

 • отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

 • прийняття рішень емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

 • прийняття рішень вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

 • порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

 • прийняття рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.


Основні відомості про аудиторську фірму:
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “М.Т.Д. Аудит”;

Код ЄДРПОУ: 31518331;

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845, видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107), дійсне до 22 грудня 2016 року;

Юридична адреса: Україна, 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 7 кв. 39;

Адреса для листування: Україна, 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 23 оф. 22;

Телефон/факс: (044) 462-54-20;

Договір на проведення аудиту: 1201/12 от 12 січня 2012 р.

Аудит розпочато: 19 січня 2012 року;

Аудит закінчено: 02 лютого 2012 року.ТОВ АФ “М.Т.Д.Аудит

аудитор

(сертифікат серії А № 006485

термін дії до 18 грудня 2013 року)


О. М. Зеленянська13 лютого 2012 року.


Юридична адреса

03058, г. Киев, ул. Леваневського 7, офис39

телефон / факс: (044) 462-54-20

Адреса для листування:

Украина, 04070 м. Київ

вул. Почайнинська, 23, оф.22


Аудиторська фірма «М.Т.Д. Аудит», свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845,

видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107)

термін дії до 22 грудня 2016 року

13 лютого 2012 року

Аудитор ___________________________ Зеленянська О.М.

сертифікат серії А № 006485
- -


Схожі:

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
Приватна аудит о рська фірма
Річна звітність складена на основі законодавства України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка