ГРУДНЯ 2013


Скачати 265.78 Kb.
НазваГРУДНЯ 2013
Сторінка2/3
Дата24.02.2016
Розмір265.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3

4. ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ
Основні засоби

(в тисячах українських гривень)

Групи основних засобів

Залишок на початок року

 

Надійшло за рік

 

Нараховано амортизації за рік

Залишок на кінець року

 

первісна вартість

знос

первісна вартість

знос

Машини та обладнання

5 462

382

497

1 115

5 959

1 498

Малоцінні необоротні матеріальні активи

82

82

42

42

124

124

Разом

5 544

465

539

115

6 083

1 622


Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби", Компанія розкриває також наступну інформацію.

Переоцінка основних засобів у 2013 році не проводилася, податкових ефектів у зв’язку з переоцінкою немає. Інших змін вартості, крім розкритих у таблиці, не було.

Всі класи основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення), Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Активів, класифікованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має. Припиненої діяльності протягом 2013 року не було. Ознак знецінення основних засобів виявлено не було, збитки від зменшення корисності не визнавалися. Відновлення збитків від зменшення корисності не проводилося.

Амортизація основних засобів визнавалася як витрати, не капіталізувалася у балансову вартість інших активів. Компанія не веде будівництва або ремонтних робіт власними силами.

Курсових різниць та їхнього впливу на балансову вартість основних засобів немає. Станом на 31.12.2013 Товариством передано під заставу основні засоби вартістю 5 502,00 тис. грн., що є забезпеченням виконання зобов’язань по Кредитному договору.

Договірних зобов’язань щодо придбання основних засобів у майбутньому немає. Попередніх оплат у зв’язку з придбанням чи продажем основних засобів у майбутньому немає. Відшкодування вартості раніше пошкоджених (втрачених) основних засобів не проводилося (таких випадків не було).

Компанія не володіє основними засобами (наприклад, будівлями тощо), вартість яких, за умови оцінки за історичною собівартістю, може суттєво відрізнятися від їхньої справедливої вартості.

Компанія орендує приміщення, в якому фактично знаходиться, за договором операційної оренди.
Нематеріальні активи (в тисячах українських гривень)


Групи нематеріальних активів

Залишок на початок року

Нараховано амортизації за рік

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

Інші нематеріальні активи

50

17

16

50

33

Разом

50

17

16

50

33

До нематеріальних активів включено придбану ліцензію.

Компанія не має нематеріальних активів з невизначеним терміном корисного використання.

Нематеріальних активів обліковуються за моделлю історичної собівартості за вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення). Відповідно, переоцінка нематеріальних активів у 2013 році не проводилася, податкових ефектів у зв’язку з переоцінкою немає.

Амортизація основних нематеріальних активів визнавалася як витрати, не капіталізувалася у балансову вартість інших активів. Амортизація нематеріальних активів включається в статтю "Адміністративні" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

Придбавання нематеріальних активів за рахунок державних субсидій (грантів тощо) не було. Досліджень та розробок у розумінні МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи" не було. Всі нематеріальні активи, що розкриті у цій фінансовій звітності, належать Компанії без будь-яких обмежень права власності. Нематеріальних активів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає.
Дебіторська заборгованість

(в тисячах українських гривень)

Дебіторська заборгованість

01.01.2013р.

31.12.2013р.

Розрахунки с бюджетом

438

367

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

250

1249

Інша поточна дебіторська заборгованість

1116

187

Всього

1804

1803

Дебіторська заборгованість визнається, якщо виконуються відповідні критерії визнання доходу за МСБО (IAS) 18 "Дохід", зокрема, можливість достовірної оцінки, ймовірність майбутніх економічних вигід.

Станом на 01.01.2013р. при трансформації та перекласифікації статей активів відповідно до МСФО не було списання та не перекласифіковано поточну дебіторську заборгованість за рахунок нерозподіленого прибутку.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

тисячах українських гривень)

Статті

01.01.2013р.

31.12.2013р.

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках

1

75

Грошові кошти в національній валюті розміщенні на депозитах

0

0

Всього

1

75

Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено.
Власний капітал

Власний капітал Компанії складається з: статутного капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Станом на 31 грудня 2013 статутний капітал Товариства складає 8 000,00 тис. грн., сплачений повністю.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Оскільки фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ, то узгодження нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2013 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:

(в тисячах українських гривень)2012 рік


Причина коригування

Назва статті

Дт

Сума, грн.

Кт

(1575)

не відповідає визначенню нематеріального активу

нематеріальні активи

442 Непокритий збиток

19 560,6

127 Нематеріальні активи

-20

133 Амортизація нематеріальних активів

2 503,72

442 Непокритий збиток)

3

Коригування Амортизація інших необоротних матеріальних активів (зміни в обліковій політиці)

основні засоби

442 Непокритий збиток

41 133,78

132 Амортизація інших необоротних матеріальних активів

- 41

створення резерву забезпечення виплат відпусток

Поточні забезпечення

442 Непокритий збиток

24 744,66

471 Забезпечення виплат відпусток

-25

відкоригований прибуток станом на 01.01.2013року

(1658)

Інші забезпечення

Компанія створює забезпечення виплат персоналу з майбутніх щорічних відпусток, з урахуванням витрат на єдиний соціальний внесок у розмірі 36,8%.

тисячах українських гривень)

Види забезпечень і резервів

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

25

99

-

48

76

Разом

25

99

-

48

76


Зобов’язання та забезпечення

Фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю.

До довгострокових зобов’язань Товариства належить зобов’язаня по кредиту банку. Частина кредиту (1 403 тис. грн.), погашення якої заплановано на найближчі 12 місяців перенесено до поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Компанія немає ніяких договірних невідказних чи інших обтяжливих зобов’язань. Компанія не має договірних зобов’язань з придбання або продажу основних засобів, інвестування тощо. Компанія не виступає поручителем (не надає гарантії).
Фінансові результати.
Дохід від основної діяльності

(в тисячах українських гривень)

Статті

2012р.

2013р.

Дохід від реалізації послуг

625

2249

Відрахування у резерви

0

0

Всього

625

2249

До іншого операційного доходу віднесено позитивне значення курсової різниці.
1   2   3

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
«Права людини. Право та обов’язок»; урок з учнями 8 класу Чуднівської...
В Чуднівському районі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14. 08. 2013 року №611-р «Про затвердження плану...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 грудня 2013 року
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Сертифікат А №002563 виданий рішенням АПУ №196/2 від 27. 11. 08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Сертифікат А №002563 виданий рішенням АПУ №196/2 від 27. 11. 08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
Конкурсів творчих і наукових робіт
Президента України «Діти – майбутнє України». Тож у 2013-2014 навчальному році необхідно спрямувати діяльність позашкільних навчальних...
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Україні'', рішеням обласної ради від 21. 12. 2012 року № Про обласний бюджет на 2013 рік'', враховуючи листи Міністерства фінансів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка