2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність


Скачати 234.63 Kb.
Назва2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Сторінка1/3
Дата23.02.2016
Розмір234.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3

ТОВ «Фінком-Інвест»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За 2013 рік

1. Загальні відомості

2. Принципи підготовки звітності

3. Основні принципи облікової політики

4. Основні засоби

5. Нематеріальні активи

6. Оренда

7. Необоротні активи, утримувані для продажу

8. Фінансові активи та грошові кошти

9. Дебіторська заборгованість та, інша дебіторська заборгованість

10. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками

11. Резерви (забезпечення виплат відпусток)

12. Товарно-матеріальні запаси

13. Капітал

14. Кредиторська заборгованість та зобов’язання

15. Дохід від реалізації послуг

16. Собівартість реалізації послуг

17. Адміністративні витрати

18. Інший сукупний дохід

19. Прибутки та збитки

20. Пояснення про наслідки переходу з П(С)БО на МСФЗ

21. Події після звітної дати

2

2

3

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

101. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність за минулий 2013 р. станом на 31 грудня 2013 р.

Компанія пропонує юридичним та фізичним особам послуги з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, депозитарна діяльність, дилерська діяльність відповідно ліцензіям.

Власники 

Станом на 31 грудня 2013 року Учасником Товариства виступає:

Учасники

Резиденство

Відсоток участі голосуючих акцій,%

ТОВ "Фінансова компанія "Власний дім»

резидент

100


2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Фінансова звітність Компанії підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Дата переходу Компанії на МСФЗ - 01 січня 2013 року. Початок самого раннього звітного періоду, за який Компанія представить повну порівняльну інформацію – 01 січня 2014 року.

Основи складання звітності 

Дана фінансова звітність була підготовлена ​​на основі принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком оцінки фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» («МСБО 39»).

Компанія в 2012 році вела бухгалтерський облік відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО, які відрізняються від стандартів МСФЗ. У зв'язку з цим у фінансову звітність, яка була підготовлена ​​на основі форм української бухгалтерської звітності компаній, були внесені відповідні коригування, необхідні для подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Функціональна валюта та валюта подання звітності

Дана фінансова звітність представлена ​​в національній валюті України (гривні), яка є грошовою одиницею України, функціональною валютою Компанії і валютою представлення звітності. Функціональна валюта визначалася як валюта основного економічного середовища, в якій Компанія здійснює свою діяльність.

Застосування нових стандартів і інтерпретацій

Облікова політика, застосовувана при підготовці цієї фінансової звітності в основному відповідає обліковій політиці, що застосовувалася при підготовці фінансової звітності за попередній звітний період, за винятком змін, описаних нижче. 

Компанія застосувала наступні нові і змінені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і Комітету з інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності СМСФО (КІМСФЗ) для цілей підготовки цієї річної фінансової звітності :

  • Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - деякі винятки при розкритті порівняльної інформації відповідно до МСФЗ 7 для організацій, які вперше застосовують МСФЗ; Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній які вперше застосовують МСФЗ;

  • Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – Передача фінансових активів»;

  • Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» (переглянутий);

  • Поправка до МСФЗ (IFRS) 32 «Фінансові інструменти: Подання інформації» - Класифікація прав на емісію;

Прийняття даних стандартів і інтерпретацій не зробило впливу на фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

При визначенні доходів Компанія застосувала рекомендації викладені в додатку МСФЗ (IAS) 18 «Дохід» з обліку комісійних доходів.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Принципи складання звітності - фінансова звітність Компанії не включає фінансову звітність контрольованих нею організацій (дочірніх підприємств). Контрольованим вважається підприємство, якщо керівництво Компанії має можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигод від його діяльності.

Застосування припущення безперервності діяльності – Дана фінансова звітність була підготовлена ​​виходячи з припущення про безперервність діяльності.

Операції в іноземній валюті - Фінансова звітність Компанії складається у валюті основного економічного середовища, в якому вона здійснює свою діяльність (у функціональній валюті). 

Основні засоби

Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та нарахованих збитків від знецінення. Передбачувана первісна вартість об'єктів основних засобів, за станом на 1 січня 2013 року, тобто на дату переходу на МСФЗ, визначалася виходячи зі справедливої ​​вартості основних засобів відповідно до вимог МСФЗ 1. Нерухоме майно у власності компанії не обліковується. Справедлива вартість основних засобів що відносяться до інших об'єктів основних засобів визначалася на основі залишкової відновної вартості. Історична вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням об'єктів основних засобів

Амортизація нараховується в цілях списання вартості або переоцінки активів з використанням прямолінійного методу протягом очікуваного строку корисного використання таким чином:


Групи

Строк корисного використання, роки

машини та обладнання

3

У тому випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі компоненти враховуються як окремі об'єкти основних засобів. Компанія визнає вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його балансової вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути отримані економічні вигоди від використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати відображаються у звіті про фінансові результати в якості витрат по мірі їх виникнення.

Нематеріальні активи – Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.

Амортизація нараховується прямолінійним способом протягом строку корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в обліку і звітності за наступні періоди. 

Очікуваний строк корисного використання по класах нематеріальних активів представлений таким чином:
Ліцензії

Програмне забезпечення та авторські права

Витрати на модернізацію та розробку

Термін корисного використання

Обмежений – 5 років

Обмежений – 2 років

Обмежений – 2 років

Застосований метод амортизації

Амортизується прямолінійним методом (постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації)

Амортизується прямолінійним методом (постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації)

Амортизується прямолінійним методом (постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації)

Поточний податок на прибуток - Сума поточного податку на прибуток визначається виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток має відмінності від чистого прибутку, який розраховується та відображається у звіті про фінансові результати, оскільки не включає статті доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню за правилами податкового обліку . Нарахування зобов'язань Компанії з поточного податку на прибуток здійснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом України фактично встановлених на звітну дату.

Справедлива вартість - Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату.

По вкладеннях в цінні папери, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів. Такі методи оцінки включають використання інформації про нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення ціни.

Фінансові активи

Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в момент вчинення правочину, у разі якщо придбання або продаж фінансового вкладення здійснюється у відповідності з договором, умови якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на відповідному ринку, і первісно оцінюються за справедливою вартістю мінус транзакційні витрати, безпосередньо відносяться до угоди, за винятком фінансових активів, що відносяться до категорії активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які спочатку відображаються за справедливою вартістю. 

Фінансові активи, Компанія класифікує згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» які визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:

1.Фінансови активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою вартістю через прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які придбані або викуплені з метою продажу або викупу найближчим часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, керування якими здійснюється спільно, і недавні операції з якими свідчать про тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного визнання визначені підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

2.Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може утримувати до погашення.

3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком активів, які підприємство має намір продати негайно або в найближчому майбутньому, які повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за справедливою вартістю через прибуток і збиток,або активів, класифікованих підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або активів, за якими власник може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком випадків, коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності.

4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які класифікуються, як наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей і мети придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку.

Первісне визнання та припинення визнання

Фінансові активи, що знаходяться в обліку Компанії та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються за відповідними групами при їх первісному визнанні. Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають придбання активів в термін, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Первісне визнання фінансового активу здійснюється за їх справедливою вартістю з врахуванням витрат по угоді безпосередньо віднесених на купівлю фінансового активу, за виключенням тих, які на момент первісного визнання вирішено обліковувати за справедливою вартістю з віднесення її зміни на прибуток/збиток за період.

Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового актив, або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод. Облік фінансових активів припиняється при їх погашенні і при закінченні строку зобов’язань.

Подальша оцінка

Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для продажу оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення.

Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості

На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості та іншої дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. В разі виникнення збитку від знецінення, він визнається за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після прийняття фінансового активу до обліку. Збиток від знецінення напряму зменшує балансову вартість фінансових активів та дебіторської заборгованості
  1   2   3

Схожі:

2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Основні принципи побудови бухгалтерської звітності і строки подання бухгалтерської звітності
С. А. Ткаченко, І. О. Моторна Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
МСФЗ як основу для гармонізації фінансової діяльності всередині Європейського Союзу, на сам перед консолідованої звітності корпорацій....
РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2013 р ік ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2013 рік
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
НАКА З «04» травня 2011 року м. Миколаїв №108 Про затвердження звітності підрозділів
З метою вдосконалення документальної звітності підрозділів УМНС України в Миколаївській області та підвищення відповідальності за...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
Інформація про хід виконання рішення районної ради від 14. 06. 2012...
Х/12 «Про Програму оптимізації процесів оподаткування та приведення у відповідність до затверджених норм Центру з обслуговування...
ПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р
Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», та основа підготовки попередньої фінансової звітності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка