ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ


Скачати 287.37 Kb.
НазваВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Дата15.06.2013
Розмір287.37 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Банк > Закон


АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ – КОНУС”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

- Дата видачі свідоцтва 18 травня 2001 року рішенням Аудиторської палати України

101 /свідоцтво № 0866 , дійсне до 28 квітня 2016р.

- Місцезнаходження: Україна, 02090, м. Київ, вул. Сосюри, 5.

- тел. / факс : (044) 296 - 75 – 36, 599 – 03 – 32.

- ЄДРПОУ 24378068, р/р № 2600.3.301000086 в ВАТ ВТБ БАНК м. Київ МФО 321767

- Ліцензія АПУ від 22 липня 1999р. № 000866

- Аудитор: Пилипенко Валентин Володимирович

- Сертифікат А № 002563 виданий рішенням АПУ № 196/2 від 27.11.08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
___________________________________________________________________________________

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ, ПОВНОТУ ТА

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Кредитної спілки “ПЕРСТ”


станом на 31 грудня 2012 року

Місце проведення аудиту: Київська обл. м. Березань вул. Фрунзе 35 А

Дата видачі висновку: 03 квітня 2013 р.

Користувачі: Кредитна спілка „ПЕРСТ”, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Основні відомості про кредитну спілку:

Кредитна спілка „Перст” (надалі Підприємство).

ЄДРПОУ 26408307

Місцезнаходження:

юридична адреса - 07541 Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе 35 А.

Відокремлене безблансове відділення №1 КС Перст в м. Києві:

01133 м.Київ Вул. Печерський узвіз 3, 8 п.

Телефон: (044) 537-06-97

Кредитна спілка „ПЕРСТ” створена відповідно до рішення Загальних зборів членів кредитної спілки, Протокол № 1 від 18 липня 2002 року.

Підприємство зареєстроване як кредитна спілка Київським обласним управлінням юстиції 29.05.2003 року №19-КС та діє відповідно до Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про кредитні спілки”, “Про господарські товариства” та згідно Статуту.
Підприємство взяте на облік як неприбуткова організація у Баришівській об’єднаній державній податковій інспекції від 08 липня 2003 р. за реєстраційним номером 28-002.

Підприємство згідно із законом, надає фінансові послуги юридичним та фізичним особам і внесено до відповідного реєстру в порядку, встановленому законом. У своїй діяльності Підприємство керується законодавством України та затвердженим Статутом.

Кредитна спілка „ПЕРСТ” є неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває та використовує згідно з законодавством у самостійно обраних банківських установах а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням.

Підприємство дотримується у своїй діяльності умов щодо членства.

Згідно наданих на перевірку документів, Підприємство дотримується вимог нормативно-правових актів Держфінпослуг.

Підприємство при укладенні договорів в цілому дотримується вимог статті 6 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та відповідає його внутрішнім положенням.

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України видано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 26.10.2004р. № 2589, реєстраційний номер 14101139, серія КС свідоцтво № 541 від 26.10.2004р. Присвоєно код фінансової установи 14.

Чисельність працівників на кінець року складає 4 чоловік.

Розрахункові рахунки:

- № 26503000824 в КФ КБ „Західінкомбанк” м. Києва, МФО 320951 в національній валюті (відкритий у 2003 році, закритий на момент перевірки);

- № 265073010837, АБ „Таврика” м. Києва, МФО 300788 в національній валюті (відкритий у 2004 році та дійсний на момент перевірки).

- № 2650017, АКБ „Легбанк” м. Києва, МФО 300056 в національній валюті (дійсний на момент перевірки).

Згідно довідки № 00148/2006р. про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:
Ідентифікаційний код 26408307 юридична особа

Організаційно-правова

форма за КОПФГ 925 кредитна спілка

Місцезнаходження за КОАТУУ 3210400000 07541 Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе 35 А

Форма власності 10 приватна власність
Види діяльності за КВЕД:

64.92 – Інші види кредитування

Дата реєстрації 25.07.2012р. рішення № 13527770032000019 Виконавчого Комітету Березанської Міської Ради.

Дію Ліцензії № 118112 Серії АБ, по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки від 22.11.2004р. (строк дії з 16.11.2004р. по 16.11.2007р.), відповідно до Рішення № 2422 від 01.11.2005р. схваленого Розпорядженням ДКРРФПУ від 10.11.2005р. за № 4882 тимчасово зупинено.

Рішенням Спостережної Ради КС „Перст”, згідно Протоколу № 02/2004р. від 12 березня 2004 р. , відкрито Херсонську філію, ЄДРПОУ 26519047, яка знаходиться за адресою: м. Херсон вул. Миру, 18, офіс 17. Зареєстрована філія Виконавчим Комітетом Березанської Міської Ради за № 13521030002000019 від 01.09.2004р.

Розрахунковий рахунок філії:

260068716 в ХОД "Райффайзен банк "Аваль", МФО 352093

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір на здійснення аудиторської перевірки № б/н від 16.03.13 р.

Аудиторська перевірка проводилася за присутності Голови правління – Зубко О.С. (наказ про призначення ВК № 02 від 04.10.2011 р.), Згідно Протоколу № 03/2009 засідання спостережної ради КС “Перст” від 26.01.09 р. заключено договір на ведення бухгалтерського обслуговування з ФОП Омелянчук Н.В.

Перевірка проводилася з 20.03.2013 по 02.04.2013 р. за адресою: Київська обл. м. Березань вул. Фрунзе 35 А

Перевіркою була охоплена діяльність за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., під час якого кредитна спілка займалась діяльністю, яка відповідає Статуту Підприємства.

Під час аудиту зроблено дослідження доказів на обґрунтування сум та інформації розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні чинним періоду перевірки.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
Перелік перевіреної фінансової інформації

Ми, аудиторська фірма “Аудит – КонУс”, провели аудиторську перевірку фінансових звітів Кредитної спілки “Перст” на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам, що включають:

   • Баланс (ф.1) станом на 31.12.2012 року;

   • Звіт про фінансові результати (ф.2) за 2012 рік;

   • Звіт про рух грошових коштів (ф.3)за 2012 рік;

   • Звіт про власний капітал (ф.4) за 2012 рік;

   • Примітки до річної фінансової звітності (ф.5) за 2012 рік.


Також, в ході аудиторської перевірки аудиторам були представлені та нами перевірені наступні документи:

    • засновницькі документи;

    • накази;

    • договори;

    • відомості синтетичного і аналітичного обліку;

    • податкова звітність за 2012 р.;

    • реєстраційні документи;

    • протоколи зборів засновників;

    • договір про відкриття рахунку;

    • оборотно – сальдові відомості.


Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти кредитної спілки не містять суттєвих помилок.

Перевірка інформації здійснювалась вибірково. Під час перевірки до уваги брались тільки суттєві помилки.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності підприємства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно – правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, внутрішні положення підприємства.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал кредитної спілки, а саме – голова правління Зубко О.С., посаду головного бухгалтера штатним розкладом підприємства не передбачено, згідно договору № 01/022009 від 09.02.09 р. бухгалтерське обслуговування КС “Перст” виконує ФОП Омелянчук Н.В., що несуть відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національний положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства та помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. На управлінський персонал покладена також відповідальність за запобігання фактів невідповідності законодавству і за виявлення таких фактів.

Аудитор не несе і не може нести відповідальність за запобігання невідповідності законодавству.

Управлінський персонал встановлює процедури, згідно з якими хоча б один раз на рік проводиться інвентаризація запасів, яка є основою для складання фінансових звітів.
Вiдповiдальнiсть аудитора

Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi проведеної аудиторської перевiрки, вiдповiдно до Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” N 2664-III від 12.07.2001 року, “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” вiд 16.07.1999 № 996-XIV, “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 № 2908-III., "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 № 3125-XII, Мiжнародних стандартiв аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність” та 3000 “Завдання з надання впевненості”, надання впевненостi та етики мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку № 5202 від 27.12.2005 р., які подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а також інших нормативно – правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Аудитор не брав участь в інвентаризації активів, у зв’язку з чим не може надати висновок по вказаних моментах. Однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому та не впливає на думку аудитора.

Аудит здійснюваний згідно з МСА, надає обґрунтовану впевненість в тому, що фінансові звіти в цілому вільні від суттєвих викривлень, спричинених шахрайством або помилкою. Обґрунтована впевненість стосується всього процесу аудиту.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудитор стверджує про те, що результати аудиторської перевірки надають обґрунтовану впевненість для висловлення думки.
Мета перевірки – підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності кредитної спілки „ПЕРСТ”, звітних даних кредитної спілки та відповідність показників нормативів, установлених для фінансових компаній чинним законодавством.
Опис обсягу аудиторської перевірки

Перевірка проведена у відповідності з Законом України “Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-XIV, “Про господарські товариства”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”.

Аудиторська перевірка здійснювалась згідно з методичними рекомендаціями до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженими Рішенням ДКЦПФР № 5202 від 2005.12.27, у відповідності Міжнародних стандартів аудиту 700 “Висновок незалежного аудитора щодо головного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти” та 800 Міжнародного стандарту аудиту „Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення” та 3000 “Завдання з надання впевненості”, надання впевненості та етики, та інших нормативних актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Ці стандарти зобов’язують аудиторську фірму планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

В ході проведення аудиторської перевірки було досліджено:

   • дотримання кредитною спілкою Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16.07.1999 року;

   • дотримання інструкції „Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженої наказом МФУ №291 від 30.11.1999 року.

   • відповідність розкриття інформації за видами активів національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

   • відповідність розкриття інформації про зобов’язання національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

   • відповідність розкриття інформації про власний капітал національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

   • Аналіз показників фінансового стану за 2012 рік.


Думка аудитора

Вважаю, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки та щодо підтвердження фінансової звітності Кредитної спілки.

Фінансові звіти КС “Перст” справедливо та достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2012 року відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Для перевірки було надано наказ про облікову політику ГО № 1 від 03.01.2012 р., дія якого є незмінною на протязі звітного періоду.

Встановлена облікова політика підприємства протягом звітного періоду була незмінною.

Річна інвентаризація активів і зобов’язань проведена згідно наказу ГО № 4 від 01.12.2012 року.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність підприємства за 2012 р. складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан первинних документів задовільний.

На основі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облік і цілому підприємством ведеться відповідно до вимог Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 №996, Затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування, наказу про облікову політику кредитної спілки.

Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки.

Аудитори вважають, що надана інформація дає, в цілому, дійсне і повне уявлення про реальність складу активів і пасивів балансу Кредитної спілки станом на 31.12.12 р., а фінансові звіти сформовані у відповідності до прийнятої облікової політики та норм Національних (стандартів) бухгалтерського обліку.
Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів
Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів та їх зносу.

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” та наказу про облікову політику.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю. У балансі суму нематеріальних активів відображають у складі необоротних активів за залишковою вартістю, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації. На балансі Підприємства залишкова вартість нематеріальних активів становить 0 тис. грн.

Матеріальні активи, вартість яких не перевищує 1000,00 грн., вважаються малоцінними (МШП), терміном корисного використання не більш ніж 1 рік.

На балансі підприємства у грошовому виразі станом на 31.12.2012 року обліковуються наступні активи:

    • Залишкова вартість основних засобів 2,0 тис. грн.


Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств становлять 1,0 тис. грн.
Облік основних засобів Підприємства в цілому ведеться відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” та наказу про облікову політику.

Класифікація та оцінки активів балансу проведена згідно до Міжнародних стандартів та П(С)БО.
Облік дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів Підприємству на певну дату.

Дебіторська заборгованість за розрахунками на 31.12.2012 року становить:

    • Із нарахованих доходів 10 445,0 тис. грн.

    • Інша поточна дебіторська заборгованість 6 123,0 тис. грн.

Визнання, оцінка та розкриття інформації про дебіторську заборгованість у примітках до фінансової звітності здійснюється згідно з П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

Обсяг розкриття інформації відповідає П(С)БО 9.
Аудит грошових коштів та їх еквівалентів

Аудит грошових коштів розкриває інформацію про найліквіднішу частину активів Підприємства, де відображаються кошти в касі, на поточних рахунках у банках, які може бути використано для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

Станом на 31.12.2012 року на балансі кредитної спілки обліковуються грошові кошти та їх еквіваленти:

 • В національній валюті на суму 15,0 тис. грн.;

Облік касових операцій здійснюється згідно з вимогами „Положення про ведення касових операцій в національній валюті України” затверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 року.

Перевищення ліміту залишку готівки в касі не встановлено. Готівка на поточні потреби підприємства використовувалась згідно з нормативами витрат на поточні потреби.

Розрахунки по заробітній платі та розрахунки з підзвітними особами відповідають чинному законодавству.

Ведення операцій по розрахунковому рахунку відповідає Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” №2346-ІІІ від 05.04.2001 року (зі змінами та доповненнями).

Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів
Кредитна спілки відображає в балансі зобов’язання за умови, що вони являють собою заборгованість Підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується призведе до зменшення ресурсів Підприємства, тобто до зменшення економічної вигоди.

Відображені в балансі зобов’язання ведуться у відповідності до чинного законодавства.

Станом на 31.12.2012 року на балансі кредитної спілки не обліковується забезпечення наступних витрат і платежів.

Станом на 31.12.2012 року на балансі підприємства не обліковуються довгострокові зобов’язання.

Станом на 31.12.2012 року на балансі кредитної спілки обліковуються поточні зобов’язання :

 • кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) становить 21,0 тис. грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками, мають наступну структуру:

 • Зі страхуванням – 0 тис. грн.;

 • З оплати праці – 4,0 тис. грн.;

Інші поточні зобов’язання на кінець звітного періоду не обліковуються.

Поточні зобов’язання відображаються на в балансі за сумою погашення. Визнання та оцінка зобов’язань відповідають П(С)БО 11 „Зобов’язання”.
Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів
Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та розкриття її у фiнансовiй звiтностi здiйснюється з дотриманням вимог законодавчих актiв та нормативних документiв України.

Станом на 31.12.2012 року власний капітал Підприємства складає 16561,0 тис. грн.

Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань.

Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки та становить 3 511,0 тис. грн.

Пайовий капітал сплачений у грошовій формі в національній валюті України.

Обов’язковий пайовий внесок, тобто обов’язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки становить – 5,00 грн.

Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів. Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки, необов'язкових незворотніх внесків цільового призначення та частини доходів кредитної спілки, грошових та інших майнових пожертвувань, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки та становить 2 662,0 тис. грн.

Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів – 8,0 тис. грн.

Кількість учасників, тобто членів кредитної спілки, даного Підприємства на момент перевірки становить 1 269 особи. Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами – 69 осіб.

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, які є одночасно їх вищим органом управління, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління кредитної спілки.

На 31.12.2012 року неоплаченого капіталу на Підприємстві немає.

Сума наданих кредитів членам кредитної спілки за звітний період складає 20 000,00 гривень:

З терміном погашення до 3-х місяців – 0,00 грн.;

З терміном погашення от 3-х до 12-ти місяців – 20 000,00 грн.;

З терміном погашення понад 12 місяців –0,00 грн.

Заборгованость за безнадійними кредитами станом на 31.12.2012 р. відсутня.

Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його формування за рахунок внесків учасників.
Аудит доходів

Відображення доходів в бухгалтерському обліку підприємства здійснюється на підставі Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996.

Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності величина доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) підприємства за 2012 р. склала 3 386,0 тис. грн. .Величина інших операційних доходів становить 0 тис. грн.. Відхилень між даними первинних документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів аудитором не встановлено.

Вважаю, що Звіт про фінансові результати за 2012 р. в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Підприємства, а також розкриває інформацію про них.

Розподіл прибутку на протязі року здійснюється за рішенням спостережної ради. Протягом 2012 року кредитна спілка була збитковою, тому не направляла кошти на поповнення резервного капіталу, сформованного за рахунок доходу. За рішенням загальних зборів згідно Протоколу №10 від 20.06.2012року резервним капіталом, сформованим за рахунок доходу в сумі 171 725,97 грн., було покрито збитки за підсумками 2011 фінансового року


Аудит витрат

На думку аудитора, облік витрат кредитної спілки ведеться відповідно до норм П(С)БОУ 16 “Витрати” та наказу про облікову політику підприємства. Відображення витрат підприємства за 2012 р. здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291. За результатами аудитоської первірки встановлено, що дані відображені в оборотно-сальдових відомістях, наданих аудиторові, стосовно витрат підприємства за 2012 рік відповідають документам та даним фінансової звітності.

Структура витрат Підприємства за 2012 рік:


№ п/п

Назва складових

Сума

(тис. грн.)

1

Адміністративні витрати

59,0

2

Інші операційні витрати

79,0

3

Фінансові витрати

0

4

Інші витрати

,0


Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків у звіті про рух грошових коштів, що виникають в результаті операційної та фінансової діяльності. Чистий рух коштів від операційної діяльності складає 17,0 тис. грн.
Структура внесків на депозитні рахунки за терміном залучення

Кредитна спілка станом на 31.12.2012 р. не має діючих угод.

Оцінка заборгованності за просроченими неповерненими кредитами

Резерв забезпечення покриття втрат не повинен перевищувати суму просрочених та неповернених кредитів.

Станом на 31.12.12 р. заборгованість за простроченими кредитами становить 891 449,86 грн. та необхідний резерв за простроченими та неповернутими кредитами становить 846 136,11 грн.

Заборгованість від 31 до 90 днів 0,00 грн. 0 шт

від 91 до 180 днів 65 162,43 грн. 2 шт

від 181 до 365 днів 9 860,57 грн. 2 шт

більше року 816 426,86 грн. 65 шт.
Метод та повнота формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

Станом на 31.12.2012 р. заборгованість

від 31 до 90 днів 0,00 відраховується 0%

від 91 до 180 днів 65 162,43 відраховується 35 % в сумі 22 806,85 грн.

від 181 до 365 днів 9 860,57 грн. відраховується 70 % в сумі 6 902,40 грн.

більше року 816 426,86 грн. відраховується 100 % в сумі 816 426,86 грн.
Аудитором було проведено аналіз фінансової звітності кредитної спілки, що ґрунтується на даних Балансу (ф.№1), Звіту про фінансові результати (ф.2), Звіту про рух грошових коштів (ф.№3), Звіт про власний капітал (ф.№4), Примітки до річної фінансової звітності (ф.№5).
Нормативи достатності капіталу та платоспроможності


1. Капітал кредитної спілки становить 6 115 тис. грн. (капітал > 10% загальних зобов’язань).

2. Норматив коефіцієнта платоспроможності встановлюється для мінімізації ризиків, пов’язаних із здатністю кредитної спілки розрахуватись за своїми зобов’язаннями.

Коефіцієнт платоспроможності визначається як співвідношення регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим, ніж 10 %.

Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи поділяються на п’ять груп за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження.


Група активів

Ступінь ризику

Найменування активів

Значення, тис. грн.

І

0%

грошові кошти готівкою та на поточних рахунках у банках

15

державні цінні папери
ІІ

20%

грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках
внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднаній кредитній спілці
ІІІ

50%

внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки

1

внески до капіталу кооперативного банку
грошові кошти, внесені на зворотній основі до спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок
залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів

2

IV

100%

кредити, надані членам кредитної спілки (крім неповернених та безнадійних)

6968

кредити, надані кредитним спілкам (крім неповернених і безнадійних)
інша дебіторська заборгованість
V

150%

кредити, надані членам кредитної спілки, визнані неповерненими або безнадійними


Всього

6986


Регулятивний, тобто власний, капітал становить 16 561.0 тис. грн., згідно наданого балансу КС „ПЕРСТ”. Сумарне значення активів І групи та IV групи з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження становить 6986 тис. грн. У результаті підрахунку співвідношення регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику отримуємо значення, що дорівнює 1,89 що більше нормативному значенню.
Нормативи якості активів, ризиковості операцій та прибутковості

1. Нормативи якості активів

1. Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами не перевищує 100 відсотків від суми регулятивного капіталу (власних коштів)у відповідності до нормативу.

2. Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, і не перевищує 10 відсотків від загальної суми заборгованості за наданими кредитами.

3. У відповідності до нормативів, загальна сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та інших зобов'язань кредитної спілки, за якими нараховуються проценти, повинна не перевищувати суму продуктивних активів.

4. Згідно з нормативами, сума залишку за наданими кредитами членам кредитної спілки не може бути меншою ніж 60 відсотків від суми активів збільшених на суму фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.

2. Нормативи ризиковості операцій

1. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не перевищує 20 відсотків від капіталу кредитної спілки.

2. Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена кредитної спілки не перевищує 25 відсотків від капіталу кредитної спілки.

3. У відповідності з нормативами, загальна сума заборгованості за кредитами, що пов'язані з великими ризиками, не перевищує 500 відсотків капіталу кредитної спілки.

4. Загальна сума залучених на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій не перевищує 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.

5. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом (сума) не перевищують 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки.

3. Норматив прибутковості

Спiввiдношення нерозподiленого доходу попереднього перiоду та фактично отриманих кредитною спiлкою доходiв звiтного перiоду до суми витрат кредитної спiлки, збiльшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капiталу, доходу, розподiленого на пайовi внески, а також нарахованої протягом цього перiоду плати (процентiв) на додатковi пайовi внески не має становити менше 100 вiдсоткiв.

Підприємство отримало дохід від реалізації за результатами діяльності у 2012 році в сумі 3 386,0 тис. грн., інші операційні доходи становлять 0 тис. грн.

Підприємство на протязі періоду, що перевірявся, не здійснювало благодійної діяльності.

Нормативи ліквідності

1. Норматив миттєвої ліквідності

1. Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання. Показник нормативу миттєвої ліквідності не має бути меншим, ніж 10%.

2. Норматив короткострокової ліквідності

1. Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань з початковим терміном погашення до одного року. Показник нормативу короткострокової ліквідності не повинен бути меншим, ніж 100 відсотків.


Ліквідні активи

Значення, тис. грн.

Короткострокові зобов’язання

Значення, тис. грн.

грошові кошти готівкою

15,0

кредити, одержані від банків

-

грошові кошти на поточних рахунках у банках
кредити, одержані від кредитних спілок
грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках

0,0

внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

0,0

державні цінні папери

0,0

інші зобов'язання

0,0

внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці

0,0

 

 

кредити, надані членам кредитної спілки

6968

 

 

кредити, надані кредитним спілкам

0,0

 

 

гр. кошти, внесені на зворотній основі до спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок, створених з метою підтримки ліквідності кредитних спілок (у трикратному розмірі суми, спрямованої на формування цих фондів, але не більше ніж передбачено положеннями асоціацій про ці фонди)

0,0

 

 

гр.. кошти, внесені в об'єднану кредитну спілку в рамках програми підтримки ліквідності кредитних спілок (у трикратному розмірі суми, спрямованої на формування цих фондів, але не більше ніж передбачено положеннями асоціацій про ці фонди)

0,0

 

 

Всього

6983

Всього

0

Шляхом розрахунку відношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань з початковим терміном погашення до одного року визначено, що показник короткострокової ліквідності перевищує короткострокові зобов’язання.

Розрахунки та аналіз достатності капіталу, платоспроможності, прибутковості та ліквідності Підприємства здійснювався на підставі наданих фінансових документів:

“Баланс” станом на 31.12.2012 р.; “Звіт про фінансові результати” за 2012 р.; “Звіт про рух грошових коштів” на 31.12.2012 року; “Звіт про власний капітал” на 31.12.2012 року; Примітки до річної звітності за 2012 р.
Відповідно до результатів проведеного аудиту можна зробити висновок, що узагальнюючі показники звітності про фінансові результати та їх використання і балансу станом на 2012 р. Кредитної спілки “ПЕРСТ” не суперечать аналітичному обліку, первинним документам, законодавчим і нормативним вимогам, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні а також відповідає вимогам Положення “Про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок” від 16.01.2004р. №7 (зі змінами та доповненнями), на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність і повноту, відповідність чинному законодавству та існуючим нормативам.
Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності підприємства, відображених у фінансовій звітності, а також відповідність даних фінансової звітності підприємства даним обліку.
Висновки про стан бухгалтерського обліку та звітності
Річна інвентаризація проведена відповідно до вимог Інструкції по інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої Наказом Мінфіну №69 від 11.08.1994 року.

Фінансова звітність на 31.12.2012 р. складена на дійсних даних бухгалтерського обліку згідно вимоги П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Статистична, податкова, фінансова звітність складається своєчасно.

Аудитор підтверджує, що фінансова звітність та звітні дані підприємства за 2012 р. в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про стан справ на 31.12.2012 року, складена та розкрита у відповідності до нормативних вимог організації бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності за чинним законодавством України.
Перелік документів, що додаються до аудиторського висновку:

  • Форма №1 “Баланс” станом на 31.12.2012 р.;

  • Форма №2 “Звіт про фінансові результати” станом на 31.12.2012 р.;

  • Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів” на 31.12.2012 року;

  • Форма №4 “Звіт про власний капітал” на 31.12.2012 року;

  • Примітки до річної звітності за 2012 р.;

  • Звітні дані кредитної спілки за 2012 р.


Директор ТОВ “Аудит-КонУс” В.В.Пилипенко

Сертифікат А № 002563
ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН


Кредитної спілки „ПЕРСТ”

станом на 31 грудня 2012 року

м. Київ 03 квітня 2012 року
Результатом діяльності Підприємства станом на 31.12.2012 р. є чистий прибуток, що становить – 3 420,0 тис. грн.

Валюта балансу Підприємства за рік збільшилась на 3 206,0 тис. грн.
Підриємство підтримує в процесі здійснення діяльності коефіцієнт платоспроможності фінансової установи (відношення суми власного капіталу управителя до суми його активів) рівний 1,9
Коефіцієнт забезпечення повернення грошових коштів не визначається, так як не відбувалося залучення грошових коштів установниками управління майном.

Отже, коефіцієнти відповідають нормативним значенням встановленим для діяльності фінансових установ.
Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності підприємства, відображених у фінансовій звітності, а також відповідність даних фінансової звітності підприємства даним обліку.
Директор ТОВ “Аудит-КонУс” В.В.Пилипенко

Сертифікат А № 002563

Свідоцтво ДКРРФПУ №000207 від 18.06.2004 р. дійсний до 27.12.2013 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Незалежного аудитора

Ми, аудиторська фірма ТОВ “Аудит – КонУс”, провели аудиторську перевірку балансу Кредитної спілки „Перст”, (який додається) станом на 31 грудня 2012 р., а також перевірку відповідних звітів, що минув на зазначену дату. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал компанії. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 р., згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700“Аудиторський висновок про фінансову звітність” та 3000 “Завдання з надання впевненості”.

Аудитор висловлює безумовно – позитивну думку, яка вказує на те, що всі принципи бухгалтерського обліку й методи їх застосування, а також їх вплив незалежно визначені та розкриті у фінансових звітах.
Директор ТОВ “Аудит - КонУс”

Аудитор В.В.Пилипенко

Сертифікат А № 002563

Свідоцтво ДКРРФПУ А №000207 видане 18.06.2004 р. з терміном дії до 27.12.2013 р.Схожі:

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Сертифікат А №002563 виданий рішенням АПУ №196/2 від 27. 11. 08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
Колективних договори. В розділі “Охорона праці” фахівцем з питань...
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська...
Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України

Встановіть відповідність між
Встановіть відповідність між історіями відкриття Всесвіту, що дається у лівій колонці таблиці, та характеристиками епох, що розміщується...
С. А. Ткаченко, Н. Я. Вагнер Національний університет кораблебудування,...
...
НАКАЗ
...
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №394/2011 Про затвердження Положення про...
Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Указом
Про Положення про Державну екологічну інспекцію України
Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом
Інформація про хід виконання рішення районної ради від 14. 06. 2012...
Х/12 «Про Програму оптимізації процесів оподаткування та приведення у відповідність до затверджених норм Центру з обслуговування...
До магматичних гірських порід відносять
За допомогою фізичної карти України знайдіть відповідність між корисними копалинами та їхніми родовищами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка