ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Скачати 104.26 Kb.
НазваПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дата28.02.2016
Розмір104.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальність « БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року

Фінансова звітність ТОВ «БУДБРОК» (Товариство) складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Товариство проводить свою господарську діяльність в Україні, код ЄДРПОУ 33996974, місцезнаходження : м.Київ, пров.Несторівський, буд.6.

Товариство зареєстровано Печерською районною у м.Києві державною адміністрацією 28 грудня 2005року.

Учасниками Товариства станом на 31 грудня 2013року є:

-ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», ЄДРПОУ 33640219, м.Київ, пров.Несторівський,6. Вклад складає 1931,20грн.(Одна тисяча дев»ятьсот тридцять одна грн. 20коп.),що становить 0,000632% загальної частки

ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», ЄДРПОУ 33640219,що діє в інтересах і за рахунок Пайового інвестиційного фонду не диверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Другий венчурний фонд» м.Київ, пров.Несторівський,6. Вклад складає 9 002 092,20грн.(Дев»ять мільйонів дві тисячі дев»яносто дві грн. 20коп.),що становить 2,946% загальної частки

ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», ЄДРПОУ 33640219,що діє в інтересах і за рахунок Пайового інвестиційного фонду не диверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Третій венчурний фонд» м.Київ, пров.Несторівський,6. Вклад складає 295 967 059,40грн.(Двісті дев»яносто п»ять мільйонів дев»ятьсот шістдесят сім тисяч п»ятьдесят дев»ять грн. 40коп.),що становить 96,857368 % загальної частки

- ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто», ЄДРПОУ 34693628, м.Київ, пров.Несторівський,6. Вклад складає 598 917,20( П»ятьсот дев»яносто вісім тисяч дев»ятьсот сімнадцять грн.20коп.), що становить 0,196% загальної частки.

Зареєстровані наступні види діяльності за КВЕД:

66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Ліцензія серії АГ №580051 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на Професійну діяльність на фондовому ринку – професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строком дії 01.03.2011р.- 01.03.2016р. Рішення про видачу ліцензії №174 від 21.02.2011р.

Ліцензія серії АГ № 580050 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на Професійну діяльність на фондовому ринку – професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строком дії 01.03.2011р.- 01.03.2016р. Рішення про видачу ліцензії №174 від 21.02.2011р.

Фінансова звітність Товариства складається станом на 31 грудня. Фінансовий рік співпадає з календарним роком.

Функціональною валютою Товариства є українська гривня.

Фінансова звітність складена у тисячах українських гривень.

Складові частини фінансової звітності.

Повний пакет фінансової звітності Товариства включає : Звіт про фінансовий стан, Звіт про сукупний дохід, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Примітки до фінансової звітності, включаючи короткий опис існуючих елементів облікової політики.

Ця фінансова звітність складена за принципом історичної вартості. При складанні фінансової звітності керівництво враховувало оцінки та припущення, які впливають на загальну вартість відповідних активів та зобов»язань, а також будь-які потенційні активи і зобов»язання, відображені у річній фінансовій звітності станом на кінець року, таким же чином, як доходи і витрати за цей фінансовий рік.

Керівництво постійно переглядає зроблені оцінки та припущення, спираючись на отриманий досвід та інші фактори, які було покладено в основу визначення вартості активів та зобов»язань. Зміни в оцінках та припущеннях признаються в тому періоді, в якому вони були прийняті в тому разі, якщо ці зміни відносяться тільки до цього періоду та в наступних періодах - якщо ці зміни відносяться до обох періодів. Керівництво також використовує деякі припущення, що не потребують оцінок , в процесі застосування облікової політики Товариства. Фактичні результати можуть відрізнятися від зроблених оцінок в разі застосування інших припущень, але керівництво вважає такі зміни не суттєвими.

Асоційовані компанії.

Асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі. Це стосується компаній, в яких Товариству належить від 10% до 100% прав голосу, або в яких вона має значний вплив без фактичного контролю за їх управлінням. Чисті активи і результати діяльності цих компаній відображені у фінансовій звітності Товариства згідно з відповідними обліковими принципами.

Станом на 31 грудня 2013року ТОВ «ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 33103327), в якій Товариству належить 79,98% була визнана асоційованою.

Перерахунок іноземних валют.

Протягом звітного року розрахунків в іноземній валюті Товариство не здійснювало. Ризики, пов»язані зі зміною валютного курсу відсутні.

Фінансові ризики.

Товариство не залучало протягом звітного року кредитні ресурси .

Політика Товариства стосовно кредитування клієнтів передбачає періодичну перевірку їх платоспроможності. Ризик придбання недостатньо ліквідних ринкових цінних паперів мінімізується шляхом придбання лише тих цінних паперів, рейтинг яких відповідає інвестиційним вимогам. Керівництво постійно контролює чітке виконання цих вимог.

Ризик, пов»язаний з грошовими коштами.

Ризик збитків від похідних фінансових інструментів за монетарними інвестиційними контрактами та депозитами на поточних рахунках зменшується завдяки тому, що операції проводяться лише з тими фінансовими установами, платоспроможність яких була попередньо перевірена спеціалістами Товариства.

Концентрація цих ризиків ретельно контролюється керівництвом і утримується у попередньо визначених межах. Завдяки цим суворим вимогам щодо платоспроможності ділових партнерів, ризик збитків від невиконання контрактів є обмеженим.

Завдяки контролю за грошовими коштами, а також ретельно продуманим інвестиціям вільних грошових коштів, Товариство завжди має достатні кошти.

Похідні фінансові інструменти та операції хеджувуання.

Похідні фінансові інструменти визначаються в залежності від характеру операції або як хеджування грошових потоків , або як хеджування справедливої вартості і оцінюються за вартістю на дату здійснення операції. В ході подальших переоцінок , зміна вартості у порівнянні зі справедливою вартістю в залежності від характеру або визнається у звіті про прибутки та збитки (хеджування справедливої вартості) або в капіталі (хеджування грошових потоків).

Визначення справедливої вартості.

Справедлива вартість, наявних для продажу інвестицій, оцінюється за ринковою вартістю на кінець періоду.

Справедлива вартість фінансових активів та зобов»язань, за виключенням фінансових інструментів, що обертаються на активних ринках, визначається шляхом застосування різних методів оцінки. Керівництво Товариства застосовує своє професійне бачення для прийняття припущень, яке базується в першу чергу на ринкових умовах, що існують на кожну звітну дату. Товариство застосовує аналіз дисконтованих потоків грошових коштів відносно позик та дебіторської заборгованості, а також боргових інструментів, які обертаються на активних ринках. Ефективна процентна ставка визначається виходячи з процентної ставки фінансових інструментів, що доступні Товариству на активних ринках.

Термін корисного використання основних засобів.

При визначенні терміну корисного використання основних засобів керівництво приймає до уваги очікуваний термін використання, оціночний моральний знос, ліквідаційну вартість, фізичний знос та умови експлуатації. Різниці між такими оцінками та фактичними результатами можуть призвести до суттєвої зміни облікової вартості основних засобів та необхідності внесення поправок по відношенню до ставок амортизації, які будуть використовуватись в майбутньому, що призведе до зміни витрат періоду.

Основні засоби.

Основні засоби відображені за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховувалась за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної експлуатації активів:

Машини та обладнання 5 років

Витрати на обслуговування, ремонт та реконструкцію відносились на витрати в періоді їх понесення.

Прибутки або збитки від вибуття основних засобів включаються до операційного прибутку/збитку.

Нематеріальні активи.

Витрати на придбання ліцензії капіталізуються та амортизуються із застосуванням прямолінійного методу протягом строків корисної експлуатації. Коли є ознаки зменшення корисності, балансова вартість нематеріального активу списується до суми його відшкодування. Вартість ліцензій на програмне забезпечення, призначене для внутрішнього використання , капіталізується та амортизується прямолінійним методом протягом трьох років.

Фінансові інструменти.

Товариство застосовує принципи оцінки згідно з вимогами МСФО 9 та МСФО39.

Класифікація фінансових активів включає такі категорії:

Фінансові активи, утримувані для операцій

Позики та дебіторська заборгованість, ініційовані Товариством

Інвестиції, утримувані до погашення

Інвестиції, наявні для продажу

Згідно з прийнятою керівництвом політикою, поточні інвестиції Товариства віднесено до категорії інвестицій, наявних для продажу.

Віднесення фінансових інвестицій до певної категорії відбувається на момент здійснення інвестицій та під час регулярного перегляду відповідності інвестицій поставленим цілям. Придбання та продаж інвестицій ґрунтується на принципі дати розрахунку. Під час придбання вартість придбання включається в ціну.

Інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за їх справедливою вартістю. Нереалізовані прибутки або збитки, пов»язані із справедливою вартістю, або визнаються прямо в капіталі, або підчас продажу відображаються як зменшення вартості інструменту ( зменшення корисності) або переносяться до звіту про прибутки та збитки за поточний рік. Товариство послідовно застосовує цей принцип визнання до різних категорій.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається в балансі за історичною вартістю, зазначеною в рахунках. Просрочена дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2013 року відсутня.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються в балансі за номінальною вартістю. Банківські позики відображаються в балансі як короткострокові та довгострокові кредити.

Станом на 31 грудня 2013року короткострокові та довгострокові кредити відсутні.

Кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2013року становить:

Р. 1515 –Інші довгострокові зобов»язання - векселі видані 3 000 тис.грн.

Р.1615 – Поточна кредиторська заборгованість за отримані цінні папери –

1 389 тис.грн.

Р. 1690 - Інші поточні зобов»язання – 91 909 тис.грн. – заборгованість за

поворотними процентними фінансовими позиками .

Зменшення корисності активів.

Вартість активів оцінюється на кожну дату балансу, щоб виявити будь-які ознаки зменшення корисності. Якщо така ознака є, збиток визначається кожного разу, коли вартість активу більша за суму його очікуваного відшкодування. Сума очікуваного відшкодування є більшою з чистої ціни реалізації активу та його вартості використання.

Визнання доходу та витрат.

Інші операційні доходи оцінюються за справедливою вартістю відшкодування отриманого або до отримання .

Інші доходи від реалізації фінансових інвестицій визнаються, коли Товариство передало покупцеві всі істотні ризики та вигоди від володіння даними інвестиціями та існує вірогідність притоку економічних вигод , пов»язаних з даною операцією. Доходи та витрати, що відносяться до однієї і тієї ж операції, признаються одночасно.

В звіті про сукупний доход за 2013рік відображено наступні доходи та витрати:

Р.2000 Чистий дохід від реалізації - 432 тис.грн. – дохід від надання професійних послуг – винагорода торговця цінними паперами

Р.2240 Інші доходи – 109 786 тис.грн. – доходи від продажу цінних паперів в тому числі:

- доход від продажу інвестиційних сертифікатів – 89 909 тис.грн.

- доход від продажу векселів – 19 877 тис.грн.

Р. 2130 Адміністративні витрати -741 тис.грн. в тому числі:

- заробітна плата – 486 тис.грн.

- відрахування на соціальні заходи – 179 тис.грн.

- амортизація - 3 тис.грн.

- послуги банку – 6 тис.грн.

- послуги зв»язку – 9 тис.грн.

- нотаріальні послуги – 5 тис.грн.

- брокерські послуги – 11 тис.грн.

- послуги зберігача - 32 тис.грн.

- інформаційно-консультаційні та інші послуги - 10 тис.грн.

Р. 2180 Інші операційні витрати – 2222 тис.грн. в тому числі :

- втрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю – 2162 тис.грн.

- витрати в зв»язку з коригуванням витрат минулих періодів – 60 тис.грн.

Р. 2250 Фінансові витрати – 6665 тис.грн. нараховані відсотки по процентних позиках

Р.2270 Інші витрати – 109 728 тис.грн. в тому числі:

- витрати на придбання інвестиційних сертифікатів – 89 892 тис.грн.

- витрати на придбання векселів – 19 836 тис.грн.

Податок на прибуток.

Податок на прибуток розраховується відповідно до вимог Розділу III- Податок на прибуток підприємства Податкового Кодексу України. Податок на прибуток розраховується за результатами звітного року скоригований на статті, що не входять до складу оподатковуваного доходу та не можуть бути віднесені до складу валових витрат.

Відсрочений податок обліковується з застосуванням методу балансових зобов»язань по відношенню до тимчасових різниць, що виникають із різниць між балансовою вартістю активів та зобов»язань та податковою базою, яка застосовується під час розрахунку оподатковуваного прибутку. Відсрочені податкові зобов»язання признаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи признаються, приймаючи до уваги ступінь впевненості в тому, що буде існувати достатній оподатковуваний період, який дозволить реалізувати тимчасові різниці, які відносяться до валових витрат.

Подібні податкові активи не визнаються, якщо тимчасові різниці пов»язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів та зобов»язань в рамках операції, яка не впливає ні на розмір оподатковуваного ні облікового прибутку.

Відсрочений прибуток розраховується за податковими ставками, що, імовірно, будуть застосовуватись в період реалізації відповідних активів чи зобов»язань.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату балансу та зменшується в тій мірі, коли більше не існує вірогідності того, що буде отримано достатній оподатковуваний прибуток, що дозволить реалізувати вигоду частини або всієї суми даного відстроченого податкового активу.

Відсрочені податкові активи та зобов»язання взаємно зараховуються, якщо існує юридично закріплене право здійснити взаємозалік поточних податкових активів та зобов»язань .

Поточний та відстрочений податок за період визнаються як витрати та доходи в складі прибутку чи збитку, крім тих випадків, коли вони відносяться до статей, що відображаються в складі власного капіталу ( в цьому випадку податок також визнається в складі власного капіталу).

Станом на 31 грудня 2013року збиток становить 9 138 тис.грн.

Директор Кононський С.О.

Гол.бухгалтер Залізна О.М.

Дані Приміток до фінансової звітності ТОВ «БУДБРОК» за 2013 рік

Підтверджені Аудиторським висновком (Звітом незалежного аудитора) від 14.04.2014 року

Генеральний директор

АК ТОВ «УПК- Аудит ЛТД» В.І. Козленко

Схожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
АУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Ломбарду, Звіт про діяльність Ломбарду; Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Баланс на 31 грудня 2012р, Звіт про...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка