ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р


Скачати 340.21 Kb.
НазваТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
Сторінка1/4
Дата24.02.2016
Розмір340.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р.


ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013р.

(в тисячах українських гривень)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОМП-2013» (скорочено ТОВ «ФК «ОМП-2013») функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та уставними документами.

Остання реєстраційна дія підтверджена випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ за номером 150364.

Фінансова звітність ТОВ „Фінансова Компанія „ОМП-2013” за рік, що закінчився 31.12.2013 р., була затверджена директором 03 лютого 2014 року.

Основним видом діяльності компанії є надання послуг з інших видів грошового посередництва, фізичним та юридичним особам згідно з чинним законодавством України.

Інша інформація більш докладніше приведена в таблиці.


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ОМП-2013”

Скорочена назва

ТОВ „ФК „ОМП-2013”

Код за ЄДРПОУ

36426020

Місцезнаходження

01042, м. Київ, Тверський тупик, буд. 5А. тел. (044) 207 59 52

Дата державної реєстрації

06.05.2009року

Дата та номер останньої реєстраційної дії

24 квітня 2013 року. № 107 0 105 00160 036550

Свідоцтво про державну реєстрацію

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 150364 видана Державної реєстраційною службою України м. Києва.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

№ 231 серії ФК видано 20.08.2009р. рішення № 629 від 20.08.2009р., код фінансової установи - 13

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, ІПН

Свідоцтво № 200123833, ІПН -364260226554

Основні види діяльності за КВЕД 2010.

- 64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

- 64.19 - інші види грошового посередництва,

- 64.91 - фінансовий лізинг,

- 64.92 – інші види кредитування.

Чисельність штатних працівників на 31.12.2013р.

6

Наявність відокремлених підрозділів

Відсутні.

  • Ліцензії
Здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами:

1. серії АВ № 518413 від 15.09.2009 року , строком дії від 17.09.2009 до 17.09.2012 року (Рішення від 15.09.2009р. за № 477-Л/ІІ.)
2. серії АВ № 614882 строком дії: з 17.09.2012р. по 17.09.2017р. (Рішення № 1277)

Станом на 31 грудня 2013 та 01 січня 2013 року частки в статутному капіталі Товариства належали наступним учасникам:


Учасники

Розмір статутного капіталу,

тис.грн.

Частка в статутному капіталі,

%

Юридична особа – нерезидент України, резидент Республіки Кипр - компанія НЕВЕН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (NEVEN TRADING LIMITED) адреса: Нікоклеус 8, квартира/офіс 301, Каймаклі, 1037, м. Нікосія, республіка Кіпр, реєстраційний №НЕ 265015

7100

100 %

Всього:

7100

100,00


2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Основи надання та подання інформації – Фінансова звітність Товариства за 2013 рік була підготовлена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативним актам, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та чинних міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.
Перше застосування МСФЗ

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).

Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан Товариства, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності.

Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2012 року та дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності Товариства за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2011 року:
Надання і розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1. Інформація надана відносно звітного періоду 2013р.

В примітках розкривається інформація про основні коригування у відповідності до МСФЗ. Оцінки відносно вхідних залишків балансу станом на 01.01.2013р., а також сум, які стосуються всіх інших періодів, наданих у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, здійснюються у відповідності до міжнародних стандартів. Визнанню підлягають всі активи і зобов’язання, які відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.

Товариство використовує вимоги МСФЗ про ретроспективне застосування всіх стандартів, які діють на дату підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ вперше за один звітний період.

Товариство ретроспективно застосувала стандарти МСБО 16, МСБО 38 з дати свого створення для перерахунку балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів.

Для розуміння всіх існуючих коригувань Балансу і Звіту про прибутки і збитки, Товариство надала узгодження статей власного капіталу відповідно до МСФЗ і раніше застосовуваними правилами обліку П (С)БО на дату переходу 01.01.2012р. В узгодженні розмежовуються зміни у зв’язку з переходом на нову облікову політику і виправленні помилок.

Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснювало оцінку активів, зобов’язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.

Основні зміни в порівнянні з фінансовою звітністю Товаристві у відповідності до положень (стандартів) бухгалтерського обліку полягають в списанні активів, які не відповідають критеріям визнання у відповідності до МСФЗ, перекласифікацією статей активів, визнанням витрат у відповідності з принципом нарахування і нової облікової політики. Зміни пов’язані з переходом на МСФЗ, відображені шляхом корегувань відповідних статей балансу в кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2012р.
Використання оцінок та припущень - При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Проведено ряд коригувань за 2 звітних періоду. Всі коригування відображені у формі таблиць з поясненням причин и викладені нижче. Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.

Таблиця коригувань до фінансової звітності, що складена за ПСБУ станом на 31.12.2011року №1

№п/п

Причина коригування

Назва статті

Дт

Кт

Сума,грн.

1

перекласифікація актива

Капітальні інвестиції

28.6 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

15 Капітальні інвестиції

20 000,00

2

перекласифікація актива

Основні засоби

10 Основні засоби

11 Малоцінні необоротні матеріальні активи

2 204,00

44 Нерозподілений прибуток

13 Амортизація основних засобів

92,00

13 Амортизація МНМА

44 Нерозподілений прибуток

2 204,00

3

перекласифікація актива

Основні засоби

10 Основні засоби

15 Капітальні інвестиції

5 100,00

4

не відповідає визначенню актива

витрати майбутніх періодів

44 Нерозподілений прибуток

39 витрати майбутніх періодів

195 833,33

5

створення резерву відпусток

забезпечення виплат персоналу

44 Нерозподілений прибуток

47 Забезпечення виплат персоналу

20 000,00


Таблиця коригувань до фінансової звітності що складена за ПСБУ станом на 31.12.2012року №2


п/п

Причина коригування

Назва статті

Дт

Кт

Сума,грн.

1

перекласифікація актива

нематеріальні активи

10 Основні засоби

12 нематеріальні активи

5 100,00

13 Амортизація нематеріальних активів

13 Амортизація основних засобів

1 062,50

2

використання резерву відпусток

забезпечення виплат персоналу

47 Забезпечення виплат персоналу

44 Нерозподілений прибуток

20 000,00

3

створення резерву відпусток

забезпечення виплат персоналу

44 Нерозподілений прибуток

47 Забезпечення виплат персоналу

21 000,00

4

поповнення резервного фонду

Доходи та витрати

44 Нерозподілений прибуток

43 Резервний капітал

22 950,00

5

перекласифікація актива

Капітальні інвестиції

28.6 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

15 Капітальні інвестиції

20 000,00

6

перекласифікація актива

Основні засоби

10 Основні засоби

11 Малоцінні необоротні матеріальні активи

2 204,00

44 Нерозподілений прибуток

13 Амортизація основних засобів

642,83

13 Амортизація МНМА

44 Нерозподілений прибуток

2 204,00

  1   2   3   4

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЕЛМА ЛОМБАРД ЩЕГОЛЄВА ТА КОМПАНІЯ»...
Примітка 5 Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
Додаток 1 до Інструкції по заповненню форм бюджетного запиту до проекту...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка