ГРУДНЯ 2013


Скачати 265.78 Kb.
НазваГРУДНЯ 2013
Сторінка1/3
Дата24.02.2016
Розмір265.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,

ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013р.

(в тисячах українських гривень)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» (надалі – «Товариство») зареєстровано згідно рішення засідання Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 21 квітня 2011-го року


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА»

Код за ЄДРПОУ

37687800

Місцезнаходження

04073, Київ, проспект Московський, буд. № 6. Тел. № 044 468 27 72

Реквізити

Розрахунковий рахунок № 26506001020862, ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", МФО 300506

Дата державної реєстрації

21.04.2011 року

Дата та номер останньої реєстраційної дії

Затверджено загальними зборами учасників Товариства, протокол №27/2012 від 19 жовтня 2012,

Державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства проведена 24 жовтня 2012 року Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією

Номер запису 10691050003027407

Свідоцтво про реєстрацію фін. установи

Серії ФК № 292 видане Держфінпослуг України за рішенням від 16.06.2011 № 363.

Реєстраційний номер 13102632.

Основні види

діяльності за КВЕДом

- 64.19 – Інші види грошового посередництва


Ліцензії

Ліцензія Держфінпослуг України серія АГ №579723 від 22.07.2011 на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами. Строк дії Ліцензії до 14.07.2014 р.

Середня кількість працівників.

8

Наявність відокрем лених підрозділів

відсутні


Станом на 31.12.2013 Статут Товариства сплачений повністю і складає 8 000 000,00 грн.:

Учасники

Вклад учасника, тис. грн.

Частка в статутному капіталі, %

юридична особа – резидент

ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

8 000,00


100,00

Всього:

8 000,00

100,00

Основна діяльність Товариства полягає прийманні готівки для подальшого їх переказу за допомогою платіжних пристроїв.
2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Основи надання та подання інформації – Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативним актам, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та чинних міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Перше застосування МСФЗ - Датою переходу на МСФО є 01.01.2013р., тому відповідно до МСФЗ   за 2013р. складаний перший повний пакет фінансової звітності Товариства, зі застосуванням порівнянних таблиць.

Надання і розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1. Інформація надана відносно двох звітних періодів, а саме - 2012р.та 2013років. В примітках розкривається інформація про основні коригування у відповідності до МСФЗ,оцінки відносно вхідних залишків балансу станом на 01.01.2012р., а також сум, які стосуються всіх інших періодів, наданих у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, що здійснюються у відповідності до міжнародних стандартів. Визнанню підлягають всі активи і зобов’язання, які відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.

Всі визнані активи і зобов’язання оцінюються відповідно до МСФЗ по історичній собівартості. Товариство використовує вимоги МСФЗ про ретроспективне застосування всіх стандартів, які діють на дату підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ вперше за один звітний період.

Товариство ретроспективно застосувала стандарти МСБО 16, МСБО 38 з дати 21.04.11р. для перерахунку балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів.

Для розуміння всіх існуючих коригувань Балансу і Звіту про прибутки і збитки, Товариство надає узгодження(в таблицях) окремих статей власного капіталу відповідно до МСФЗ і раніше застосовуваними правилами обліку П (С)БО на дату переходу 01.01.2013р. В узгодженні розмежовуються зміни у зв’язку з переходом на нову облікову політику і виправлені помилки.

Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і вусіх наступних періодах перспективно Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

1) Компанія продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.

2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.

3) Ознаки знецінення не фінансових активів відсутні.

4) Строки корисного використання довгострокових не фінансових активів обґрунтовані;

5) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою

6) Компанією оцінено, що поточних активах та зобов’язаннях відшкодування/погашення відбудеться не більш ніж протягом календарного року;

7) Компанією оцінено, що договори, за якими вона виступає орендарем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

Основні зміни в порівнянні з фінансовою звітністю Товариства у відповідності до положень (стандартів) бухгалтерського обліку полягають в списанні активів, які не відповідають критеріям визнання у відповідності до МСФЗ, перекласифікацією статей активів, визнанням витрат у відповідності з принципом нарахування, змін облікової політики. Зміни пов’язані з переходом на МСФЗ, відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу в кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2013р.

Використання оцінок та припущень - При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
З метою формування показників фінансової звітності Товариства встановлено кордон суттєвості 5 і більше відсотків від результату поточного року.

Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Початок та припинення визнання фінансових інструментів чітко регламентуються МСФЗ.

Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю, при цьому, фінансові інструменти, крім таких що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди.

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

• фінансовий актив;

• інвестиції, утримувані до погашення;

• дебіторська заборгованість;

• грошові кошти та їх еквіваленти.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошовими коштами та їх еквівалентами в Товаристві вважають грошові кошти на поточних рахунках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі, грошові документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України - гривні.

Курсові різниці відображаються загальною сумою у фінансовій звітності того періоду, в якому вони виникають.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності.

Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до вимог МСБО 16 “Основні засоби”.

Основні засоби Товариства обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, які планують використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу придбання, але не введення в експлуатацію основних засобів.

Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі затрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації.

Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли ліквідаційну вартість об’єкту основних засобів неможливо оцінити або сума її неістотна, ліквідаційна вартість не визначається.

Строк корисного використання по групам однорідних об’єктів основних засобів визначається керівництвом Товариства. За результатами щорічної інвентаризації основних засобів строк їх корисного використання може переглядатись.

Нарахування амортизації по об’єктам основних засобів здійснюється прямолінійно, з врахуванням строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати періоду по мірі їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів капіталізується. Якщо при зміні одного із компонентів складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.

На дату звітності для оцінки основних засобів використовували історичну собівартість.

У випадку наявності факторів знецінення активів, відображати основні засоби за мінусом збитку від знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 “Нематеріальні активи”.

Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від Товариства) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Нематеріальні активи оцінюються за історичною собівартістю, яка включає вартість придбання і затрати, пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного строку їх експлуатації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його обліку з врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів.

На звітну дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням можливого знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Запаси

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з МСБО 2. Собівартість придбаних запасів складається із вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Дебіторська заборгованість

Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві передбачено створення резерв сумнівних боргів.

Коефіцієнт сумнівності встановлюється компанією, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиткові зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Оренда

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визначених в МСБО 17 “Оренда”. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
Визнання доходів і витрат

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Облік витрат на позики

Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до витрат на позики згідно МСБО 23. Витрати на позики (проценти і інші витрати, понесені в зв’язку з залученням позикових коштів) визнаються витратами того періоду, в якому вони виникли, з відображенням у фінансовій звітності.
Зобов’язання і резерви.

Облік і визнання зобов’язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”.

Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців).

Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днів.

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення і суми погашення, отриманої від експертів.

За попередні періоди не було виявлено безнадійних або сумнівних боргів і тому необхідності в корегуваннях не було. На кожну звітну дату компанія оцінює рівень сумнівних боргів та робить корегування резерву сумнівних боргів.

Компанія не з могла знайти у себе конкретних безнадійних або сумнівних боргів, тому було прийняте рішення не створювати в цілях МСФО резерву під сумнівну заборгованість.

Забезпечення на виплату щорічних відпусток формується на основі розрахунку зобов’язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої заробітної плати за останні 12 місяців.

Непередбачені зобов’язання не відображаються в баланс
Винагорода працівникам.

Всі винагороди працівникам в Товаристві обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19 “Виплати працівникам”.
Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому була надана заробітна платня.
Витрати з податку на прибуток.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 “Податки на прибуток”.

Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із суми поточного і відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує ймовірність, що наявність майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або можуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов’язань.
Власний капітал.

Статутний капітал складається з внесків учасників. Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається Статутом Товариства.
Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Умовні зобов'язання та активи.
Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Опис сегменту.
Згідно з МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти", операційний сегмент - це компонент Компанії, який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати, операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності (директором) для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; та про який доступна дискретна фінансова інформація

Виключним видом діяльності є надання фінансових послуг. Що й є основним операційним сегментом.
  1   2   3

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
«Права людини. Право та обов’язок»; урок з учнями 8 класу Чуднівської...
В Чуднівському районі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14. 08. 2013 року №611-р «Про затвердження плану...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 грудня 2013 року
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Сертифікат А №002563 виданий рішенням АПУ №196/2 від 27. 11. 08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Сертифікат А №002563 виданий рішенням АПУ №196/2 від 27. 11. 08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
Конкурсів творчих і наукових робіт
Президента України «Діти – майбутнє України». Тож у 2013-2014 навчальному році необхідно спрямувати діяльність позашкільних навчальних...
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Україні'', рішеням обласної ради від 21. 12. 2012 року № Про обласний бюджет на 2013 рік'', враховуючи листи Міністерства фінансів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка