Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи


НазваПроцес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи
Сторінка14/37
Дата14.03.2013
Розмір5.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Стаття 4. 7

Без збитку для положень статей 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 і 4.5 прийом до визначеного вищого навчального закладу може бу­ти поставлений у залежність від доведення заявником знань в достатньому обсязі мови або мов, якими ведеться навчання у відповідному навчальному закладі, або інших мов, що спеціально оговорюється.

Стаття 4. 8

У Сторонах, де доступ до вищої освіти може бути отрима­ний на основі нетрадиційних кваліфікацій, аналогічні кваліфікації, отримані в інших Сторонах, оцінюються таким же чином як нетрадиційні кваліфікації, отримані в стороні, яка запитує визнання.

Стаття 4. 9

З метою забезпечення доступу до програм вищої освіти: кожна Сторона може здійснювати визнання кваліфікацій, на­даних іноземними навчальними закладами, що здійснюють свою діяльність на її території, обумовлену конкретними ви­могами національного законодавства або спеціальними уго­дами, укладеними зі Стороною, до якої належать подібні нав­чальні заклади.
Розділ 5. Визнання періодів навчання

Стаття 5. 1

Кожна Сторона визнає періоди навчання, пройдені в рам­ках програми вищої освіти в іншій Стороні. Це визнання сто­сується таких періодів навчання з метою завершення програ­ми вищої освіти в Стороні, яка запитує визнання, крім тих випадків, коли можуть бути обґрунтовано представлені істотні розходження між завершеними періодами навчання в іншій Стороні і частиною програми вищої освіти, приблизно замінної ними в тій Стороні, яка запитує визнання.

Стаття 5. 2

Будь-якій стороні досить надати особі, що завершила період навчання в межах програми вищої освіти в одній з інших Сторін, можливість одержати оцінку цього періоду на­вчання на запит відповідної особи; положення статті 5.1 у та­кому випадку застосовуються з відповідними змінами.

Стаття 5. 3

Кожна Сторона, зокрема, сприяє визнанню періодів на­вчання у випадках, коли:

а) мала місце раніше укладена угода з одного боку, між ви­щим навчальним закладом або повноважним органом, що відповідає за відповідний період навчання, а з іншого боку, вищим навчальним закладом або повноважним органом з пи­тань визнання, що відповідає за визнання, яке запитується;

б) вищий навчальний заклад, у якому був завершений період навчання, видає посвідчення або виписку із заліково-ек­заменаційної відомості, що засвідчує, що студент успішно ви­конав установлені вимоги стосовно цього періоду навчання.

Розділ 6. Визнання кваліфікацій вищої освіти

Стаття 6. 1

Через те, що рішення про визнання ґрунтується на знан­нях і навичках, засвідчуваних кваліфікацією вищої освіти, кожна Сторона визнає кваліфікації вищої освіти, видані в іншій Стороні, крім тих випадків, коли можуть бути обґрунтовано представлені істотні розходження між кваліфікацією, а також пов’язані з цим причини.

Стаття 6. 2

Будь-якій Стороні досить надати власникові кваліфікації, виданої в одній із Сторін, можливість одержати оцінку цієї кваліфікації на запит її власника; положення статті 4.1 за­стосовуються в такому разі з відповідними змінами.

Стаття 6. 3

Визнання Стороною кваліфікації вищої освіти, виданої в одній із Сторін, може мати такі наслідки:

а) доступ до подальшого навчання в системі вищої освіти,
включаючи відповідні іспити, і / або до підготовки за програ­мами, що ведуть до одержання наукового ступеня, за умов, аналогічних тим, що застосовуються до власників квалі­фікації Сторони, у якій запитується визнання;

б) використання наукового ступеня відповідно до законів і правил Сторони або під її юрисдикцією, у якій запитується визнання.

Крім того, визнання може полегшити доступ на ринок праці згідно із законами і правилами Сторони або під її юрис­дикцією.

Стаття 6. 4

Оцінка кваліфікації вищої освіти у будь-якій із Сторін, ви­даної іншою Стороною, може мати такі форми:

а) рекомендації стосовно загальної зайнятості;

б) рекомендації будь-якому навчальному закладові з ме­тою включення її до програми;

в) рекомендації будь-якому іншому компетентному орга­нові, який займається питаннями визнання.

Стаття 6. 5

Кожна Сторона може здійснювати визнання кваліфікацій, вищої освіти, виданих іноземними навчальними закладами, що здійснюють свою діяльність на її території, за умови до­тримання конкретних вимог національного законодавства чи спеціальних угод, укладеними з Стороною, якій належать подібні навчальні заклади.
Розділ7. Визнання кваліфікацій, власниками яких є біженці, переміщені особи і особи, що знаходяться

у положенні біженців
Стаття 7

Кожна Сторона в межах своєї системи освіти та відповідно до своїх конституційних, правових і регламентуючих поло­жень приймає всі можливі і розумні заходи для розробки про­цедур, спрямованих на забезпечення справедливої і швидкої оцінки того, чи відповідають біженці, переміщені особи й особи, що знаходяться в положенні біженців, відповідним ви­могам для доступу до вищої освіти, продовженню навчання за програмами вищої освіти або зайнятості, причому навіть у тих випадках, коли кваліфікації, отримані в одній із Сторін, не можуть бути підтверджені документально.
Розділ 8. Інформація про оцінку

вищих навчальних закладів і програм

Стаття 8. 1

Кожна Сторона надає адекватну інформацію щодо будь-якого навчального закладу, що складає її систему вищої освіти, і щодо будь-якої програми цих закладів, з метою на­дання повноважним органам інших Сторін можливості упев­нитися, чи дає якість кваліфікацій, визнаних цими заклада­ми, підстави для визнання в країні, де запитується визнання. Надається така інформація:

а) у випадку створення Сторонами системи офіційної оцінки вищих навчальних закладів і програм: інформація відносно методів і результатів цієї оцінки, а також конкретних стандартів якості для кожного типу навчального закладу, що видає кваліфікації вищої освіти, і для програм, що ведуть до здобуття таких кваліфікацій;

б) у випадку, якщо Сторони не створили систему офі­ційної оцінки вищих навчальних закладів і програм: інформація щодо визнання різних кваліфікацій, отриманих у тому чи іншому вищому навчальному закладі або в рамках будь-якої програми вищої освіти, що складають їхню систему ви­щої освіти.

Стаття 8.2

Кожна Сторона вживає адекватних заходів по складанню, відновленню і публікації:

а) огляду різних типів вищих навчальних закладів, що входять до складу її системи вищої освіти, з характеристика­ми, властивими кожному типові такого закладу;

б) переліку визнаних вищих навчальних закладів (держав­них і приватних), що складають її систему освіти, із зазначеним їхніх повноважень щодо видачі різних видів кваліфікацій і вимог, які пред'являються до одержання досту­пу до кожного типу навчального закладу і програми;

в) опису програм вищої освіти;

г) переліку навчальних закладів, розташованих за межами
її територій, які кожна Сторона вважає складовими своєї сис­теми освіти.

Розділ 9. Інформація з питань визнання

Стаття 9. 1

З метою сприяння визнанню кваліфікацій вищої освіти Сторони зобов'язуються створити відкриті системи, які дають повний опис здобутих кваліфікацій.

Стаття 9.2

 1. Визнаючи необхідність відповідної, точної і оновленої
  інформації, кожна Сторона створює національний інфор­маційний центр або підтримує вже існуючий і повідомляє про його створення і про будь-які його зміни, що стосуються од­ного з депозитаріїв.

 2. Національний інформаційний центр кожної Сторони:

а) полегшує доступ до достовірної і точної інформації що­
до системи вищої освіти і кваліфікацій вищої освіти тієї
країни, у якій він розташований;

б) полегшує доступ до інформації стосовно систем вищої
освіти і кваліфікацій вищої освіти інших Сторін;

в) забезпечує консультації та інформацію з питань визнан­ня й оцінки кваліфікацій відповідно до національних законів та інструкцій.

3. Кожен національний інформаційний центр має не­обхідні ресурси, які дають йому можливість виконувати його функції.

Стаття 9.З

Сторони сприяють, через національні інформаційні цент­ри або іншими способами, використанню вищими навчаль­ними закладами Сторін додатка до диплома ЮНЕСКО / Ради Європи або будь-якого іншого порівнянного документа.
Розділ 10. Механізми здійснення

Стаття 10.1

Спостерігають за реалізацією, сприяють і полегшують здійснення Конвенції такі органи:

а) Комітет Конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському регіоні;

б) Європейська мережа національних інформаційних центрів з питань академічного визнання і мобільності (Мере­жа ЕNIС), створена на основі Рішень, прийнятих 9 червня 1994 р. Комітетом міністрів Ради Європи і 18 червня 1994 р. Регіональним комітетом ЮНЕСКО для Європи.

Стаття 10.2

 1. Цим засновується Комітет Конвенції про визнання кваліфікацій, належних до вищої освіти в Європейському регіоні (іменований далі "Комітет"). До складу Комітету вхо­дять по одному представникові від кожної Сторони.

 2. В контексті статті 10.2 термін "Сторона" не використо­вується стосовно Європейського співтовариства.

3. Держави, згадані в статті 11.1.1, і Найсвятіший Престол, якщо вони не є Сторонами цієї Конвенції, Європейське співтовариство, а також голова Мережі ЕNIС, можуть брати участь у засіданнях Комітету як спостерігачі. Представники Урядових і неурядових організацій, що спеціалізуються в галузі визнання в цьому регіоні, також можуть бути запрошені на засідання Комітету як спостерігачі.

 1. Голова Регіонального комітету ЮНЕСКО по виконан­ню Конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і наукових ступенів у державах регіону Європи та­кож запрошується взяти участь у засіданнях Комітету в якості спостерігача.

 2. Комітет сприяє здійсненню цієї Конвенції і спостерігає за її реалізацією. У зв'язку з цим він може приймати більшістю Сторін рекомендації, декларації, протоколи і досвід, який се­бе зарекомендував, з метою орієнтації повноважних органів Сторін у ході реалізації ними Конвенції і при розгляді ними заяв про визнання кваліфікацій вищої освіти. Хоча вони не зв'язані з названими вище документами, Сторони будуть усіляко прагнути дотримуватися їх, доводити ці документи до відома повноважних органів і сприяти їхньому застосуванню. Перш ніж виносить свої рішення, Комітет запитує думку Ме­режі ЕNIС.

 3. Комітет представляє доповідь відповідним органам Ради Європи і ЮНЕСКО.

 4. Комітет підтримує зв'язки з регіональними комітетами ЮНЕСКО, які займаються питаннями застосування кон­венцій про визнання навчальних курсів, дипломів і ступенів у галузі вищої освіти, прийнятих під егідою ЮНЕСКО.

8. Більшість Сторін Конвенції складає кворум.

9. Комітет приймає свої Правила роботи. Він проводить свої чергові засідання не рідше одного разу в три роки. Комітет збирається перший раз, коли дійсна Конвенція набе­ре сили.

10. Секретарське забезпечення Комітету покладається спільно на Генерального секретаря Ради Європи і Генераль­ного директора ЮНЕСКО.

Стаття 10. 3

1. Кожна із Сторін призначає в якості учасника Євро­пейської мережі національних інформаційних центрів, що займаються питаннями академічної мобільності і визнання (Мережа ЕNIС), національний інформаційний центр, ство­рений або діючий відповідно до статті 9.2. У випадках, коли в одній зі Сторін відповідно до статті 9.2 створені або діють декілька національних інформаційних центрів, усі вони є учасниками Мережі, однак відповідні національні інфор­маційні центри мають тільки один голос.

2. Мережа ЕNІС у складі, обмеженому національним інформаційним центром Сторін цієї Конвенції, спостерігає за практичним здійсненням і сприяє застосуванню Конвенції за допомогою повноважних національних органів. Пленарне засідання учасників Мережі проводиться не рідше одного ра­зу на рік. Вона обирає свого голову і президію відповідно до своїх повноважень.

3. Секретарське забезпечення Мережі ЕNIС покладається спільно на Генерального секретаря Ради Європи і Генераль­ного директора ЮНЕСКО.

4. Сторони співробітничають через Мережу ЕNIС з національними інформаційними центрами інших Сторін, зо­крема допомагаючи їм збирати всю корисну для національних інформаційних центрів інформацію в межах їхніх заходів, що стосуються академічного визнання і мобільності.

Розділ 11. Заключні положення

Стаття 11. 1

1. Ця Конвенція відкрита для підписання

а) державами-учасниками Ради Європи;

б) державами-учасниками ЮНЕСКО регіону Європи;

в) будь-якою іншою, державою або Стороною, що підписала Європейську конвенцію з питань культури Ради Європи і / або Конвенції ЮНЕСКО про визнання навчаль­них курсів, дипломів про вищу освіту і наукові ступені у дер­жавах регіону, які були запрошені на Дипломатичну конфе­ренцію з метою прийняття цієї Конвенції.

2. Ці держави і Європейське співтовариство можуть висло­ вити свою згоду бути зв'язаними:

а) документами, що після підписання не потребують подальшої ратифікації чи затвердження.

б) документами, що після підписання потребують подаль­шої ратифікації затвердження.

в) поєднанням своїх дій.

3. Підписання здійснюється в одного з депозитаріїв. Ра­тифікаційні грамоти, документи про прийняття, схвалення чи приєднання віддаються на збереження одному з депозитаріїв.

Стаття 11.2

Ця Конвенція набирає сили в перший день місяця після закінчення періоду в один місяць від дня заяви п'ятьма держа­вами, серед яких принаймні три держави-учасниці Ради Європи і / або держави-учасниці ЮНЕСКО Європейського регіону, про свою згоду бути зв'язаними положеннями Кон­венції. Вона набирає сили для кожної іншої держави в пер­ший день місяця після закінчення періоду в один місяць від дня висловлення ним своєї згоди бути зв'язаним положення­ми Конвенції.

Стаття 11. 3

1. Після набрання чинності цієї Конвенції будь-яка держа­ва, крім тих, котрі належать до категорій, перерахованих у статті 11.1, може звернутися з проханням про приєднання до цієї Конвенції. Такі прохання направляються одному з депо­зитаріїв, який передає його Договірним державам принаймні
за три місяці до засідання Комітету Конвенції про визнання
кваліфікацій стосовно вищої освіти в Європейському регіоні.
Депозитарії також інформують про це Комітет міністрів Ради
Європи і Виконавчу раду ЮНЕСКО.

 1. Рішення про приєднання до Конвенції держави, яка звертається з таким проханням, приймається Сторонами більшістю у дві третини голосів.

 2. Після набуття чинності цієї Конвенції Європейське співтовариство може приєднатися до неї на прохання своїх держав учасниць, що направляється одному з депозитаріїв. У цьому випадку стаття 11.3.2 не застосовується.

 3. Стосовно кожної з держав, що приєднуються, або є членом Європейського співтовариства, ця Конвенція набирає сили в перший день місяця після закінчення терміну в один місяць від дня передачі на збереження документа про приєд­нання одному з депозитаріїв.

Стаття 11.4

1. Сторони цієї Конвенції, що тим часом є Сторонами однієї або декількох перерахованих нижче конвенцій:

Європейської конвенції про еквівалентність дипломів, що дають змогу до доступу в університети (1953 р., ЕТS 15) і Про­токолу до неї (1964 р., ЕТS 49);

Європейської конвенції про еквівалентність періодів університетської освіти (1956 р., ЕТS 21);

Європейської конвенції про академічне визнання універ­ситетських кваліфікацій (1959 р., ЕТS 32);

Міжнародної конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів в арабських та європейських державах басейну Середземного моря (1976 р.);

Конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і наукових ступенів у державах регіону Європи (1979 р.);

Європейської конвенції про загальну еквівалентність періодів університетської освіти (1990 р., ЕТS 138),

а) відповідають у своїх взаємних відносинах положенням цієї Конвенції;

б) продовжують відповідати названим вище конвенціям, сторонами яких вони є, у своїх відносинах з іншими держава­ми, які є сторонами цих конвенцій, але не цієї Конвенції.

2. Сторони цієї Конвенції беруть на себе зобов'язання ут­римуватися від того, щоб ставати Сторонами будь-яких кон­венцій, перерахованих у пункті 1, Сторонами яких вони ще не є, за винятком Міжнародної конвенції про визнання навчаль­них курсів, дипломів про вищу освіти і наукових ступенів у
арабських і європейських державах басейну Середземного моря.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Схожі:

ЗАТВЕРДЖЕНО
На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Використання ІКТ у роботі класних керівників. Безпека дітей в Інтернеті
Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої...
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя»
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
...
«Розробка та застосування інформаційних, телекомуніка- ційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-...
У вересні кожного року країни, що приєдналися до Європейської культурної...
Дні Європейської Спадщини. Це спільна акція Ради Європи та Європейської комісії, покликана привернути увагу до культурної спадщини...
Семінар: Міжнародне співробітництво в галузі трансферу технологій Дата проведення
Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво: тенденція в науково-дослідницькому співробітництві. Максиміліан Фьодінберг, головний...
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення...
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Освітній сектор, включаючи вищу освіту, вважається сферою діяльності стратегічного значення і пріоритетного розвитку суспільства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка