Використання ІКТ у роботі класних керівників. Безпека дітей в Інтернеті


Скачати 164.3 Kb.
НазваВикористання ІКТ у роботі класних керівників. Безпека дітей в Інтернеті
Дата06.11.2013
Розмір164.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Використання ІКТ у роботі класних керівників.

Безпека дітей в Інтернеті
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується

істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство.

Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною

частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасної школи,

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної та виховної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання та виховання, побудувати систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньо-виховної діяльності.

Пошук нових форм і методів виховання в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового навчання та виховання повинна бути направлена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, - тобто такої особистості, яка спроможна саморозвиватися і самореалізуватися.

Якщо вірити Конфуцію, найбільша небезпека чатує на того вихователя, який зловживає методами монологічного спілкування. Більшість учителів промовляє від 100 до 200 слів за хвилину. Але чи здатні діти сприйняти такий потік інформації? Навіть за високої концентрації уваги дитина може сприймати від 50 до 100 слів за хвилину, тобто половину. Учні відволікаються, часом їм стає нудно, вони подумки звертаються до ситуацій, які не стосуються предмету обговорення.

Найбільше шансів досягти успіху має той вихователь, який залучає дітей до активних форм діяльності, коли кожна справа твориться спільно з дітьми, задумується, організується, виконується, оцінюється.

У школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку та позакласного виховного заходу, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати своєї діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям.

Головними перевагами пропонованих технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати навчально-виховний процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері текстовою, графічною, аудіо-відеоінформації, анімації різко підвищує якість отриманої інформації, що підноситься школярам, підвищує і успішність їх вчення. Тому сьогодні в традиційну схему "вчитель – учень – підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне вчення.

Комп’ютер на будь-якому уроці чи виховному заході допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран. Структура уроку з використанням комп’ютера є багатоваріантною, однак він має не лише формувати знання, а й сприяти розвиткові учнів.

Слід відмітити, що в якомусь значенні всі педагогічні технології є інформаційними, оскільки, по-перше, навчально-виховний процес не можливий без обміну інформацією між вчителем і учнями, по-друге, основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Проте в сучасному розумінні інформаційна технологія навчання – це педагогічна технологія, що застосовує спеціальні способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією. І тому значення інформатизації освіти полягає в створенні сприятливих умов для вільного доступу до культурної, учбової і наукової інформації, а комп’ютер повинен при цьому стати одним з важливих джерел інформації.

Процес організації навчання та виховання школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:

 • зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів;

 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

 • самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;

 • здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

У розв’язанні цих проблем важливе місце відводиться комп’ютерному програмному забезпеченню освітнього процесу в цілому, а отже і мультимедійним технологіям зокрема. Мультимедійною називають технологію, яка окреслює порядок розробки, функціонування та застосування засобів обробки інформації.

Досить широке поширення мультимедійних проекторів дозволяє значно збільшити наочність за рахунок використання вчителем в ході позаурочних виховних заходів презентацій. Застосування мультимедійних технологій різко підвищує ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчально-виховного процесу: на уроках під час самостійних, практичних та контрольних робіт, на всіх етапах проведення уроку, у ході проведення виховних та позашкільних заходів.

Звісно, комп’ютер не замінює вчителя чи классного керівника, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником. І при цьому якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як засвідчує практика, істотно зростає.

Вчитель, застосовуючи комп’ютер та проектор, отримує потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. В якості джерела інформації можна використовувати педагогічна програмні засоби та власноруч створені презентаційні та проектні програми.Отже, в цілому, мультимедіа є виключно корисною та плідною навчальною технологією, завдяки притаманній їй інтерактивності, гнучкості й інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості врахування індивідуальних особливостей учнів та сприяння підвищенню їх мотивації. Мультимедійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надавати інформацію у більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації у тій послідовності, що відповідає логіці пізнання.

І так як сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних гнучко адаптуватися у різних життєвих ситуаціях; самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня, тому кожний сучасний вчитель повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності.

Використання ІКТ у методичній роботі

 1. Оформлення ділової документації;

 2. Проведення контрольно - аналітичної діяльності

(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у

вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань

дітей з різних розділів програми тощо);

 1. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та

накопичення інформаційного матеріалу.

 1. Оформлення атестаційних матеріалів;

 2. Розробка презентацій до семінарів, методичних

об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій

для батьків;

 1. Використання мультимедійного супроводу в роботі з

дітьми на годинах спілкування , під час проведення свят та

розваг, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);

 1. Оформлення картотеки періодичних видань, облік

методичної та художньої літератури;

 1. Оформлення стендів, інформаційних куточків;

 2. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,

матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

 1. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску

санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій,

буклетів.

 1. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними

колективами.

12. Проведення віртуальних екскурсій по визначним місцям нашої

країни та за кордоном.

13. Використання Соціальних роликів для проведення тематичних

годин спілкування з морально-етичної, патріотичної тематики

14. Використання мультімедіа під час проведення традиційних

шкільних свят тощо.

За вже майже 10 років роботи в мульти медійному освітньому середовищі нашій школі вдалося досягти деяких успіхів. Завдяки чому це стало можливим?

По-перше, ми зрозуміли, що бурхливий розвиток засобів інформатизації, а отже, поява нових технологій обробки, передачі, отримання та зберігання інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчально- виховному процесі.

По-друге, проектуючи виховну діяльність, ми визначили, як спрямувати виховні впливи так, щоб вони знайшли адекватний відгук у внутрішньому світі особистості, як збагатити його.

По-третє, успіх виховного процесу, ми вбачаємо у налагодженні відносин між вчителем і учнем, які будуються на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства. Тому, більше уваги приділяємо стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальній участі у суспільній діяльності в справі виховання.

По-четверте, кожний вчитель розуміє, що підвищенню результативності виховної роботи в школі, сприяє вдосконалення різноманітних форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження інформаційних технологій.

Але своє завдання щодо впровадження ІКТ у виховний процес ми вбачаємо не в тому, щоб зробити « виховання комп'ютерним», а в тому, щоб « зробити його ефективним».

Досить популярною серед вчителів школи стала така форма роботи як комп’ютерна презентація. Надзвичайно емоційно проходять заходи присвячені традиційним шкільним святам, довготривалий шкільний проект «Сходинки до досконалості», Декада науки, свята з використанням аудіовізуальних матеріалів та комп’ютерних презентацій.

Адже звук, відео, графіка, текст, анімація — ці мультимедійні можливості здатні стимулювати інтерес учнів до певної проблеми та активної участі у виховній діяльності.

Традиційно проводяться години спілкування з використанням мультимедіа, які допомагають "розбудити" почуття: щирість, співчуття, доброту, подив тощо. Класні керівники мають можливість використовувати на виховних годинах ресурси шкільної медіатеки або свої розробки.

Практикуємо нові підходи і до проведення батьківських зборів. Були підготовлені і проведені збори з комп’ютерною підтримкою на тему: «Життя - це найвища цінність», «Любов – найкращий засіб виховання», «Жорстокість серед неповнолітніх» , «Праця людини – окраса і слава її».

Слід відзначити проведення випускних вечорів, які стали святом всієї шкільної громади, які без комп’ютерної підтримки ми вже і не уявляємо.

Саме такі групові та масові виховні заходи створюють ідеальні умови для більш змістовного дозвілля учнів. Звичайно, такий вид роботи потребує додаткового часу, сил. Але результат того вартий.

На щастя, є і проблеми. Чому на щастя? Бо саме вони стимулюють людину до саморозвитку. Які ж проблеми ми вбачаємо для себе?

Відомо, що естетичні смаки та моральні якості молоді на сучасному етапі формуються переважно під впливом стихійних факторів суспільного оточення. Одна з найактуальніших проблем пов'язана із впливом інформаційних засобів комунікації на психіку і свідомість молоді. Адже інформація, яка містить елементи насильства, жорстокості, агресії формує відповідні моральні якості, естетичні смаки, які моделюють поведінку підростаючого покоління.

Встановлено, що існує наслідково-причннний зв'язок між «розважальним медіанасильством» і проявами агресії серед молода. Дослідники стверджують, що негативна інформація впливає на ціннісні орієнтації особистості і переконує в тому, що насильство — прийнятний шлях вирішення соціальних конфліктів, а також, робить молодих людей байдужими до людських страждань та служить причиною застосування насильства в реальному житті. Ці висновки підтверджує і той факт, що досить часто неповнолітні правопорушники серед причин, які штовхнули їх на скоєння злочину, називають перегляд відповідних відеоматеріалів.

З кожним новим поколінням підвищується рівень проникнення Інтернету в сім’ї. Сьогодні все більше дітей користуються Інтернетом для спілкування, пошуку інформації, ігор, завантаження мультимедійного контенту. Але з розширенням можливостей в онлайні збільшується і кількість ризиків. Що ж може трапитись у реальному житті через безтурботну віртуальну поведінку? Чи знають про це діти? А батьки? Чи усвідомлюють вони необхідність навчання не просто тому, як користуватися мережею Інтернет, а ще й тому, як уникнути небезпечних ситуацій? Чи можна віднести це до сфери компетенції шкіл?

У відповідь на ситуацію, коли українська громадськість не до кінця усвідомлює всі можливі ризики в Інтернеті, у 2008 році компанія «Майкрософт Україна» ініціювала створення Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті. За цей час було проведено багато активностей та науково-освітньої діяльності.

У 2011 році у рамках програми Microsoft «Партнерство в навчанні» кафедрою превентивної роботи та соціальної політики ЮНЕСКО в Україні було проведено Всеукраїнське широкомасштабне дослідження «Рівень обізнаності українців щодо питань безпеки дітей в Інтернеті». Детальне дослідження вперше було проведено в Україні. Його результати наведені нижче.

Ключові результати:

 • З 96% дітей-користувачів Інтернету віком від 10 до 17 років 51% не знає про небезпеки в мережі.

 • 52% дітей виходять в Інтернет передусім для спілкування у соціальних мережах, де залишають свій номер мобільного телефону (46%), домашню адресу (36%), особисті фото (51%).

 • 44% дітей знаходяться у потенційній зоні ризику (розміщують особисту інформацію) і 24,3% вже були в ризикованих ситуаціях (ходили на зустріч з віртуальними знайомими). У віковій групі від 15 до 17 років цей показник досягає 60,3%.

 • 72,5% дітей хочуть отримувати більше інформації про те, як убезпечити себе в Інтернеті. 77% батьків також висловили бажання більше дізнатися про безпеку Інтернету для дітей.

У сім’ях діти краще за батьків розбираються у комп’ютері та Інтернеті. З 81% батьків, у яких на домашньому комп’ютері є антивірус, 95% зазначили, що його установкою і налаштуванням займалася дитина.

Думку про те, що навчати дітей безпеці в Інтернеті повинні вчителі, розділяють 95% батьків і лише 13% самих вчителів.

На які ризики діти наражають себе в Інтернеті?

Серед ризиків в Інтернеті діти одразу називають найвідоміші: віруси – 39%, «дорослий» контент (маються на увазі сайти із порнографічним змістом) – 21%, Інтернет-залежність – 19% та шахрайство (мається на увазі викрадення особистої інформації і паролів, банківської інформації, шахрайство за допомогою Інтернет-магазинів та онлайн-сервісів з платними СМС) – 3,45%.

Дослідження показало: що дорослішою стає дитина, то більш безтурботно вона починає поводити себе в Інтернеті. Так, на реальну зустріч з людиною, з якою знайомі лише віртуально, вже ходили майже 12% опитаних дітей віком 10-11 років та більше ніж 60% підлітків 15-17 років (графік 1). Дані про своїх батьків у мережі (місце роботи, посада) залишили 0,4% дітей віком 10-11 років та 6,5% 15-17-річних (графік 2).

Графік 1

Графік 2

Найпопулярніші за відвідуваністю серед дітей ресурси в Інтернеті – соціальні мережі – містять найбільшу загрозу з точки зору доступності особистої інформації для сторонніх осіб. У соціальних мережах свій особистий номер телефону вже залишили 46% дітей 10-17 років, вказали домашню адресу – 36%, розмістили особисті фотографії – 51%.

При цьому показово, що від загальної кількості бажаючих отримати більше інформації про ризики в Інтернеті (72,5% респондентів-дітей) більшість – 89% хоче знати більше саме про захист у соціальних мережах.

Що думають батьки про безпеку дітей в Інтернеті?

Рівень користування Інтернетом серед батьків нижчий ніж серед дітей і становить 70,6%. У сім’ях діти краще за батьків розбираються у комп’ютері та Інтернеті. З 81% батьків, які підтвердили, що у них на домашньому комп’ютері встановлено антивірус, 95% вказали, що його установкою та налаштуванням займалась дитина.

На думку батьків, можливість викрасти дитину, використовуючи Інтернет, більш ніж реальні – так вважають 76% опитаних. Але при цьому 73% батьків вважають, що вони знають про небезпеку в Інтернеті, і що саме їхня дитина також захищена у мережі, тобто знає про ризики і може їх уникнути.

81% батьків підтвердили, що використовують вдома батьківський контроль. 56% з цього числа мали на увазі не програмне забезпечення, а саме психологічний контроль з боку батьків: питають, які сайти відвідують, чи є проблема у мережі та інше. Насправді «батьківський контроль» – це програмний продукт, який дозволяє значно убезпечити перебування дитини у мережі Інтернет.

Про те, що їхні діти користуються Інтернетом в Інтернет-кафе та у школі, батьки, виходячи з дослідження, не підозрюють. Місцями виходу в Інтернет вони назвали дім (69%) та дім друзів (30%). Але при цьому більше 16% дітей (у віковій групі 10-11 років цей показник досягає 30%) періодично виходять в мережу з Інтернет-кафе.

Також 81% батьків, які впевнені у безпеці своєї дитини в Інтернеті, вважають (часто помилково), що їхня дитина повідомить їх про заплановану зустріч з віртуальним знайомим (але 75% дітей, що проводили такі зустрічі, приховують цю інформацію від батьків).

97% батьків впевнені у необхідності навчати дітей безпеці в Інтернеті в рамках шкільної програми, у той же час 72% покладають цю відповідальність і на себе.

Чи готові вчителі навчати дітей питанням безпеки у мережі Інтернет?

Серед вчителів рівень користування Інтернетом вищий, ніж серед батьків – 83%. Про свої знання з приводу небезпек у мережі завили 85% вчителів і 27% дійсно з ними знайомі. При цьому 68% вважають, що тема безпеки у мережі – чергова реклама антивірусного програмного забезпечення.

Учителі – найбільш обізнана аудиторія дослідження. Серед ризиків у мережі вчителі називають шахрайство – 48,8%, віруси – 21,3%, прояви насильства над дітьми (мається на увазі як психологічне насильство під час перегляду певних матеріалів, так і реальне насильство внаслідок активності в Інтернеті) – 20,7%. При цьому, незважаючи на обізнаність, 68,3% вчителів вважають, що питання небезпеки в Інтернеті більше рекламується виробниками антивірусного ПЗ, ніж реально існує.

Як один із методів підвищення рівня безпеки у мережі 93% опитаних вчителів пропонують обмежити перебування дітей онлайн, при цьому 55,5% зразу ж вказують на те, що це буде не результативно.

96% вчителів погоджуються, що дітей треба вчити основам безпеки у мережі. Але при цьому тільки 13% з них впевнені, що цим повинна займатися школа, і 56% - делегують цей обов’язок батькам. 78% думають, що бесіди з дітьми у школі на тему безпеки в Інтернеті будуть дуже корисними. Але 65% впевнені у тому, що проводити їх повинні спеціалісти, а не вчителі даної школи (як варіант, вчителі, запрошені з іншої школи).

Графік 3.


Як висновок можна констатувати недостатній рівень поінформованості дітей на тему безпеки в Інтернеті при високому рівні ризиків, які можуть трапитись з дітьми у мережі. До того ж зовсім недостатнім є рівень залученості батьків та вчителів у процес виховання культури безпечного користування Інтернетом серед дітей.

Окрім телебачення, комп'ютерних ігор на . поведінку молодої людини негативно впливає використання Інтернет-технологій, через які юнаки та дівчата (добровільно чи неупереджено) дізнаються про секс Г сексуальність засобом доступу до порнографічних матеріалів. Також існують випадки потрапляння в сексуальне рабство через спілкування з особами, які пропонують знайомства, просять надіслати фотокартки, а потім використовуючи монтаж, розміщують їх на порносайтах.

Крім того, останнім часом серед учнів та студентів стало, популярним розповсюдження відео- та фото зображень за допомогою мобільного зв'язку із насильницьким та аморальним змістом: побиттю однолітків, статеві акти, різноманітні' форми приниження, так званого буллінгу (англійською ЬиІІіп£, від Ьиііу - хуліган, забіяка, грубіян, ґвалтівник). Де поняття означає залякування, фізичний або психологічний терор стосовно особистості з боку групи дітей, молоді, спрямований на те, щоб викликати в неї страх і тим самим підкорити її собі. Використання мобільних телефонів, чатів, Інтернет сайтів як інструментів буллінгу отримало назву «кібербулінг».

Виходячи з вищезазначеного, необхідно формувати у підростаючого покоління звички цивілізованого спілкування, разом із формуванням загальнокультурних цінностей, навчити їх користуватися інформаційними засобами зв'язку, дотримуючись правил та поважаючи свободу оточуючих, тобто виховання мобільно-культурного підростаючого покоління.

На виконання Закону України ..Про захист суспільної моралі" від 23 листопада 2003 року .N"21296-IV та з метою запобігання негативному впливу на свідомість учнів та студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності. насильства, порнографії, пропагує тютюнопаління, пияцтво, асоціальну поведінку, необхідно проводити цілеспрямовану виховну роботу з учнівською та студентською молоддю.

Головними завданнями навчально-виховних заходів щодо запобігання кібербуллінгу є: підвищення загального рівня правової свідомості дітей, молоді та батьків, рівня обізнаності з проблем пооушенна прав людини, навчання моделям безпечної поведінки, вироблення уміння протистояти негативним впливам, виховання поваги до праЬ та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від насильства.
Схожі:

19 квітня 2012 року
Практикум з використанням методу пізнавальної картографії «Пізнавальна карта роботи класних керівників з формування духовності особистості»...
ПЛАН роботи методичної комісії класних керівників  ВПУ-4 м. Вінниці на 2011-2012 н р. №
Обговорити  на  засіданні  методичної  комісії  класних  керівників  питання про шляхи і засоби  виховання учнів  
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
У статті розкрито основні питання використання ігрової терапії у роботі з дітьми дошкільного віку. Дано опис програми корекційно-розвивальних...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...
У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені паперові, електронні картотеки передового педагогічного...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
Батьківський комітет гімназії керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет гімназії, планом роботи гімназії, рішеннями...
Тема: Пошук інформації в Інтернеті
Мета: Формувати навички використання пошукових систем для отримання необхідної інформації в Інтернеті
О.І. Ващенко Використання усної народної творчості, віршів, афоризмів...
Підготувала: О.І. Ващенко – учитель основ здоровя, Бахмацька гімназія. Матеріали до уроків. Основи здоров’я. 2012. 56 с
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕТИКИ
Хочу відмітити, що ІКТ я застосовую не замість колишніх методів, прийомів і засобів навчання, а разом з ними, оскільки вони є складовою...
Березовський Володимир Володимирович Розрахований для класних керівників,...
Ознайомити учасників з такими видами насильства як: психологічне, економічне та фізичне
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка