ЗАТВЕРДЖЕНО


НазваЗАТВЕРДЖЕНО
Сторінка1/17
Дата21.03.2013
Розмір2.01 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Міністерство освіти і науки України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
ЗАТВЕРДЖЕНО

Методично радою коледжу

Голова методичної ради

____________В. Р.Рішан

Протокол №__ від ___2009

Методичні рекомендації

щодо застосування модульно – рейтингової

системи навчання

Політична економія

Для студентів спеціальностей:

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

5.03050401 "Економіка підприємства"

5.03050801"Фінанси і кредит"

Розглянуто та схвалено цикловою комісією

Соціально - гуманітарних дисциплін

Протокол № ___від" ___" ____________200__р .

Голова циклової комісії __________Марковський Б.В.

2009р.

Вступ

На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів.

Вивчення і вдосконалення навчальної діяльності студентів, вдосконалення змісту освіти та впровадження нових технологій навчання є найважливішими напрямками удосконалення навчального процесу.

Сам процес навчання у вищому навчальному закладі передбачає включення студентства у систему соціальних суспільних відносин і засвоєння соціальних цінностей.

Внутрішнім стрижнем процесу навчання можна вважати мету навчального процесу, яка закладена вже в самому змісті навчання. Цілі навчання реалізуються у викладанні та учінні – цих двох найважливіших складових: цілісної, соціальної діяльності навчання. Через це ступінь усвідомлення суспільно - вагомих цілей навчання викладачами і студентами багато в чому визначається ефективністю їхньої спільної навчальної діяльності.

Навчальна діяльність потребує постійного контролю. Контроль – це і засіб обліку знань, умінь і навичок, і систематичний цілеспрямований процес здійснення зворотнього зв’язку „студент – викладач”, і спосіб навчання, тому що він дозволяє оцінити динаміку формування необхідних професійних умінь особистості кожного студента, виносячи при цьому необхідне коректування в навчальний процес

У сучасному вимогливому та швидкоплинному соціально-економічному середовищі рівень освіти, ефективність діяльності вищих навчальних закладів з фахової підготовки висококваліфікованих конкурентно - спроможних спеціалістів значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтується на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних технологіях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання . Технологією, що відповідає цим вимогам є модульне навчання.

Модульне навчання як комбінована дидактична система може застосовуватись у різних педагогічних системах – там, де в навчальному процесі повинні реалізовуватись вимоги індивідуалізації навчання, підвищення самостійності студентів, надання їм дієвих знань.

Впровадження модульно-рейтингової системи збагачує зміст освіти соціально-культурним досвідом, обумовлює перехід викладачів-експериментаторів до концептуальної моделі налагодження паритетної освітньої діяльності. А це, з свого боку, передбачає докорінну перебудову системи його інноваційно-технологічної діяльності, яка вимагає виходу за межі змісту власного предмета.

Модульне навчання стимулює систематичну, активну і рівномірну роботу студента протягом навчального часу; усуває питання, пов’язане із значною випадковістю оцінки під час складання іспиту; зникає проблема відвідування занять, тому що на кожному з них можна отримати бали; з’являється більше часу на виконання практичних та лабораторних робіт. В модульному навчанні широко застосовується об’єктивна стандартна система тестів, за допомогою якої можна оцінити в якій мірі студенти засвоїли як різні частини предмета, так і загалом предмет. Викладач дійсно оцінює студента за знання, вміння і навички, а не за репродуктивну пам’ять; збільшується активність студентів, їх зацікавленість, зростає успішність у вивченні предмета

На основі проведеного аналізу можемо зробити наступні висновки:

 • вдосконалення навчальної діяльності студентів являється актуальною і важливою проблемою підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання;

 • навчальна діяльність студентів - складна і певним чином структурована система, подальше вдосконалення якої можливе шляхом поглибленого вивчення і вдосконалення її окремих компонентів;

 • вдосконалення навчальної діяльності студентів має ґрунтуватися на сучасних новітніх технологіях навчання.

Пояснювальна записка

Мета запровадження модульно – рейтингової системи навчання в умовах реформування вищої освіти в Україні – формування нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів.

Завдання досягається шляхом:

 • поділу програмного матеріалу дисципліни на модулі і перевірки якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля;

 • перевірки якості підготовки студентів до кожного лабораторного, практичного чи семінарського заняття;

 • використання більш широкої шкали оцінки знань;

 • вирішального впливу суми балів, одержаних за семестр, на підсумкову оцінку з дисципліни.

Модульно-рейтингова система навчання передбачає:

 • стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом усього семестру і підвищення якості їх знань;

 • підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів;

 • запровадження здорової конкуренції в навчанні;

 • виявлення та розвиток творчих здібностей студентів.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Модульно-рейтингова система навчання – це така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих вмінь і знань здійснюється безпосередньо за рейтинговою системою.

Навчальний модуль дисципліни – це окрема самостійна частина дисципліни (тема, розділ, кілька тем або розділів), яка логічно об’єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом, результатами і є складовою одного із основних оціночних блоків знань студентів

Оціночний блок – вид навчальної діяльності студента ( робота в семестрі, семестрові атестації), оцінений в балах.

Мінімальний рейтинговий рівень – мінімальна кількість балів, набрана студентом у семестрі з дисципліни для допуску до семестрового контролю .

Рейтинг студента – порядкова позиція студента серед студентів даного курсу відповідного базового напрямку, яка визначається після закінчення кожного семестру на основі загальних результатів.
Тематичний план
п/п


Назва та зміст тем

Кількість годин

Всього

В тому числі

Ауд.

СРС

Модуль 1

1

Політична економія як фундаментальна суспільна наука

6

2

4

2

Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт

4

2

2

3

Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

8

4

4

4

Економіка суспільства, як сукупність видів економічної діяльності

6

2

4

5

Відносини власності в економічному житті суспільства

6

4

2

Модуль 2

6

Товарне виробництво і товарно - грошові відносини

8

2

6

7

Загальні основи ринку

8

2

6

8

Суб’єкти ринкової економіки . Підприємництво

16

8

8

9

Капіталістична економіка як вища форма ринкової економіки

4
4

10

Перехідна економіка та її закономірності

2

2
11

Роль держави в ринковій економіці

6

4

2

Модуль 3

12

Суспільний продукт і його форми. Національний дохід

10

4

6

13

Економічне зростання і його чинники

4

2

2

14

Розподіл національного доходу . Споживання заощадження і добробут

8

4

4

15

Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу

12

8

4

Всього

108

50

58


Модуль 1.

Тема 1.Політична економія як суспільна фундаментальна наука.

Мета: розкрити сутність , необхідність та актуальність політичної економії; роль політичної економії як підгрунття економічних дисциплін; ознайомити студентів з історичними етапами та течіями розвитку політичної економії; формувати позитивне ставлення до об’єктивних економічних законів.; виховувати толерантне ставлення до точки зору своїх одногрупників.

Обладнання: опорні конспекти.

Тип заняття: лекція з елементами бесіди.

Структура заняття:

 1. організаційний момент………………………………………………… _________ хв..

 2. Актуалізація опорних знань та вмінь……………………………………_________-хв.

 3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності……………………….__________хв.

 4. Вивчення нового матеріалу …………………………………………….__________хв.

 5. Закріплення нових знань та вмінь учнів ………………………………..__________хв.

 6. Підсумок заняття……………………………………………………….__________ хв..

 7. Домашнє завдання……………………………………………………..___________хв.

План викладу і засвоєння матеріалу.

 1. Предмет і метод політичної економії.

 2. Категорії, закони і функції.

 3. Історичні етапи розвитку політичної економії.

СРС: 4. Розвиток політекономічної думки в Україні.

СРС: 5. Економіка позитивна ,економіка нормативна.
Альтернативні джерела літератури.

1. Мочерний С. В. Політична економія: Навч. Посіб. - К. : Знання- прес, 2002.

2. Ніколенко Ю. В. Політекономія: підручник. - Київ: ЦУЛ, 2003.

Тематика рефератів.

1 Основні напрями сучасної економічної думки.

2. методи економічного аналізу ( політ економічний аспект) .

3. Місце політичної економії в системі економічних наук.
Запитання та завдання для обговорення.

1 Давньогрецькі мислителі визначали економіку як науку про домашнє господарство. Прокоментуйте це положення.

2. Чому , на вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?

3. Охарактеризуйте цілі та функції політичної економії.

4. Доведіть, чому сьогодні широко економічна освіта - одна з найважливіших людських цінностей, без яких неможливий подальший прогрес цивілізації.

5. Розкрийте основні риси позитивної і нормативної економіки.

6. Визначте основні напрямки сучасної економічної думки.

Тести:

1.Обмеженість ресурсів - це про6лема, яка:

а) існує тільки в слаборозвинених країнах;

6) є актуальною тільки для 6ідних людей;

в) існує в 6удь-якому суспільстві та є актуальною для всіх людей;

г) ніколи не виникає в заможних людей.

2. Якщо економісти говорять про раціональність, то вони мають на увазі:

а) створення запасів;

6) отримання максимальної вигоди від наявних ресурсів;

в) вивчення економічних законів;

г) необхідність зменшення грошових витрат.

3. Економіка як наука вивчає:

а) особливість сприйняття людиною навколишньої дійсності;

б) політичну систему й політичне життя суспільства;

в) міжнародні економічні відносини;

г) раціональні методи використання обмежених ресурсів у процесі задоволення зростаючих потреб людини.

4. Розвиток економічного мислення людей сприяє:

а) обмеженню свободи вибору;

б) орієнтації у сфері бізнесу;

в) підвищенню духовної культури суспільства;

г) розв'язанню глобальної проблеми боротьби з тероризмом.

5. Знання економічних законів сприяє:

а) появі більшої кількості вільного часу в людини;

б) раціональній поведінці у сфері виробництва й споживання;

в) знецінюванню особистих заощаджень;

г) загостренню міжнародних проблем.

6. Економічна грамотність людини сприяє:

а) зміні курсу світових валют;

б) різкому піднесенню економіки країни;

в) свідомим діям громадянина при використанні своїх доходів;

г) розв'язанню екологічних проблем.

7. Виберіть, не вивчається в економічній теорії:

:а) задоволення потреб;

б) о6меженість;

в) необмежені виро6ничі ресурси;

г) ефективне використання ресурсів.

8. Укажіть варіант, що містить основні питання економіки:

а) що виро6ляється, як виробляється, хто виробляє;

6) що споживається; як виробляється, хто виро6ляе;

в) що виробляється, хто споживає, як виробляється;

г) що споживається, як споживається, як виро6ляеться.

9. Що означає термін “економіка” у перекладі з грецької?

1. Мистецтво ведення домашнього господарства.

2. Економічну науку.

3. Систему економічних наук.

4. Суспільне виробництво

5. Обмін товарами.

6. Грошову систему.

10. Що відображає економічний закон?

1. Необхідний зв'язок кількох явищ.

2. Необхідний, стійкий, причинно зумовлений зв'язок, який постійно повторюється

3. Зв'язки між протилежними сторонами чи властивостями явищ і процесів

11. Що вивчає такий розділ економічної теорії як макроекономіка?

1. Стан ринку на рівні суспільства в цілому (питання платіжного балансу, інфляція, безробіття, податки, заробітна плата, прибуток, інвестиції).

2. Стан ринку на рівні підприємства, фірми.

12. Економічні категорії — це:

1. Відносини, процеси і явища, які вони репрезентують.

2. Поняття, що позначають економічні відносини, їх форми, вияви, сторони, властивості, риси.

13. Хто є засновником школи фізіократів?

1. Франсуа Кене.

2. Адам Сміт.

3. Антуан Монкретьєн.

14. Хто є представником класичної школи політекономії?

1. Адам Сміт.

2. Франсуа Кене.

3. Давид Рікардо.

4. Уільям Петті.

15. Яке з визначень найточніше передає суть економічної теорії ?

1. Наука про суспільство на різних стадіях його розвитку.

2. Наука про відносини в суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів.

3. Наука про управління підприємствами для досягнення максимального прибутку.

4. Наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем.

16. Що вивчає економічна наука?

1. Закономірності розвитку суспільного виробництва.

2. Досвід світової економічної думки.

3. Розвиток технології.

4. Зв'язки і взаємодію виробництва, розподілу, обміну й споживання

17. У чому полягає суть такого методу пізнання соціально - економічних процесів, як синтез?

1. Метод, за яким вивчення явищ і процесів відбувається в тій послідовності, в якій вони змінюють одне одного.

2. Метод, за яким предмет дослідження розчленовується, мислення йде від видимого, конкретного до абстрактного.

3. Метод, за яким економічне явище досліджується у взаємозв'язку і взаємодії його складових частин.

18. Яка економічна школа вважала продуктивною лише хліборобську працю?

1. Меркантилістів.

2. Фізіократів.

3. Класичної політекономії.

4. Марксистів.

19. Які можна визначити риси економічної думки меркантилістів?

1. Предметом їх досліджень була сфера обігу.

2. Джерелом багатства вони вважали збагачення шляхом, залучення в країну срібла і золота.

3. Джерелом доходів вважали експлуатацію найманих робітників.

4. Приділяли особливу увагу розвитку товарно-грошових відносин.

5. Основою розвитку економіки вважали конкуренцію, стихійну гру ринкових цін.

20. Аналіз — це метод, що полягає у виділенні найсут­тєвіших сторін процесу, що вивчається, абстрагуванні від усього другорядного, випадкового:

1. Так.

2. Ні.

21. У чому полягає особливість дії економічних законів?

1. Їх дія має абсолютний характер.

2. Вони діють не так безумовно, як закони природи.

3. Вони за однакових умов інколи діють, а інколи не діють.

Оціночна таблиця рейтингу за одне заняття.

Атестація:

 1. .Присутність на занятті --------------------------- 1 бал.

 2. .Активність на занятті ----------------------------- 2 бали.

СРС:

 1. .Конспект ---------------------------------------------- 2 бали.

 2. Розробка тестів ------------------------------------- 7-10 балів.

 3. .Розробка кросвордів,

індивідуальне повідомлення -------------------- 10-12 балів.

Діагностика: тестування від 1 до 21 бала

Штрафи:

 1. Запізнення на заняття без поважної причини --- -1бал.

 2. Відсутність без поважної причини --------------- -5 балів.

 3. Невчасна здача пройденого матеріалу ---------- -1бал.

Рейтинг за одне заняття:

Без діагностики:

Мінімум: 3-8 балів

Середній: 9- 13 балів.

Максимум: 15- 37 балів.

З діагностикою:

Мінімум: 8 – 17 балів.

Середній : 18- 24 балів.

Максимум: 26 – 48 балів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка