РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 432.68 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка4/4
Дата28.10.2013
Розмір432.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4

Допоміжна

 1. Артус М.М. Функціонування систем цін у фінансовому механізмі ринкової економіки України. – К.: Кондор, 2008.

 2. Богун Віктор, Солодухін Геннадій. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 1.

 3. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - Київ: Товариство "Знання", КОО, 1998.

 4. Бабанов І.В. Система фінансового контролю в Україні // Фінанси України.- 2005.- №11.- C.132-140.

 5. Голуб А.Г., Семенюк Л.П., Смовженко Т.С. Гроші, Кредит, Банки. - Львів: Центр Європи, 1997.

 6. Господарське право: Підруч./В.С.Щербина.- 4-є вид., перероб.і допов.-К., 2009.-640с.

 7. Грущинський І.М., Кравчук В.М., Пограничний Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Науково-практичний посібник. – Львів: Престиж-інформ, 2000.

 8. Довірче управління майном в праві України // Право України. –1998. -№4.

 9. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., академ. АН Вищої школи України І.Р.Михасюка/ – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів: “Українські технології”, 1999.

 10. Ермакова Т.С. Финансовое правоотношение: теоретические проблемы / Учебное пособие. - Л., 1985.

 11. Ефимова Л.Г. Банковское право. - М., 1994.

 12. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - Київ: ”Наукова думка”, 1997.

 13. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів. – Львів: «Астролябія», 2002.

 14. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - Київ: Товариство "Знання", КОО, 1998.

 15. Ісаков Михайло. Щодо правового режиму майна унітарних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 2.

 16. Кібенко Олена. Правовий режим майна приватного підприємства // Юридичний радник. – 2005. - № 1.

 17. Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об’єкти правового обігу // Право України. – 2010. - № 5.

 18. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - Київ: Юрінком Інтер, 1998.

 19. Кузнєцова Л. В. Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку // Фінанси України.- 2009.- № 10.- с. 86-95.

 20. Кобецька Надія. Співвідношення ліцензування господарської діяльності та природноресурсового ліцензування // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10.

 21. Ковтун Леся. Реформа банкрутства: pro & contra // Юридическая практика. – 2010. - №4.

 22. Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації  // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №7.

 23. Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи. - // Право України. – 2006. - №12.

 24. Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи. - // Право України. – 2007. - №2.

 25. Контракти в підприємницькій діяльності:Навч.посіб./ В.В.Луць.- 3-є вид., перероб. і допов. – К., 2008. – 576с.

 26. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві. - // Право України. – 2007. - №9

 27. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького договору// Право України. – 2005. - №2.

 28. Мілаш В. Функції підприємницького комерційного договору. - // Право України. – 2006. - №2

 29. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві. - // Право України. – 2007. - №9

 30. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького договору// Право України. – 2005. - №2.

 31. Мілаш В. Функції підприємницького комерційного договору. - // Право України. – 2006. - №2

 32. Майданик Роман. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Українське комерційне право. – 2004. - № 5.

 33. Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики // Право України. – 2004. - № 5.

 34. Носік В. Виникнення права власності на землю: теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2004. - № 9.

 35. Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи // Фінанси України. – 2009. - №8. – с. 102-109.

 36. Орлюк О.П. Фінансове право. Навч. посібник. – К.: «Юрінком Інтер», 2003.

 37. Основы банковского дела / Под ред. Мороза А.Н. - Киев: Издательство ”Либра” МП, 1994.

 38. Основы налогового права. Учебно-методическое пособие / Под ред. Пепеляева С.Г.- М.: Инвест Фонд, 1995.

 39. Пацуркiвський П. Правовi засади фiнансової дiяльностi держави: проблеми методологiї. - Чернiвцi: ЧДУ, 1997; його ж: Проблеми теорії фінансового права. - Чернівці: ЧДУ, 1998.

 40. Правові основи підприємницької діяльності: Навч.посіб./ Ю.М.Крупка.- К., 2008.- 480с.

 41. Правові основи фінансового контролю: Навч.посіб./ Л.А.Савченко.- К., 2008.- 504с.

 42. Пальчук П.М. Проблеми визначення правової природи правоздатності підприємств у зв’язку з ліцензуванням господарської діяльності за її видами // Вісник господарського судочинства. – 2010. - №2.

 43. Пацурківський Ю.П. Правовий статус підприємців – громадян // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип. 82.

 44. Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11.

 45. Похиленко Ірина. Поняття виробничого кооперативу як організаційно-правової форми суб'єктів малого підприємництва  // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

 46. Приватний підприємець. – К.: Фактор, 2010.

 47. Подцерковний О. Інститути права господарського відання та оперативного управління // Юридичний вісник України. – 2002. – № 49.

 48. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: коментарі. – К.: Фактор, 2010.

 49. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків: Консум. – 2000.

 50. Пастух Ігор. Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №9.

 51. Провоторова Євгенія. Правові аспекти визначення критеріїв видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню // Підприємництво, господарство и право. – 2009. – №4

 52. Правове регулювання банкрутства.Підручник / Л.С.Сміян. - К., 2009.- 464с.

 53. Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання: Навч.посіб./ С.В.Буряк.- К., 2009.- 800с.

 54. Радзіевська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер. – 2000.

 55. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. - М., 1960.

 56. Радзивілюк В. Деякі судові процедури банкрутства (розпорядження майном боржника та санація) // Підприємництво, господарство и право. – 2000. – №12.

 57. Радзивилюк В. Состояние законодательства о банкротстве в Украине и перспективы его гармонизации // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 5.

 58. Радзивілюк В. Щодо цілей інституту запобігання банкрутству (неспроможності) // Право України. – 2010. - № 8.

 59. Семчик О. О. Функції держави у сфері фінансової діяльності в умовах сьогодення // Держава і право.- 2009.- Випуск 46.- С. 403-410.

 60. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи: Навчальний посібник. - Київ: ”Лібра”, 1998.

 61. Сагайдак Юлія. Легалізація суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном (порівняльно-правовий аналіз) // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10.

 62. Сагайдак Ю. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 11. Блащук Тетяна. Організаційно-правові форми юридичних осіб у сучасному цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8.

 63. Смітюх А. В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства. – 2004. -№ 1.

 64. Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку // Право України. – 2005. - № 1.

 65. Титова Н. Селянське (фермерське) господарство України: правова регламентація, поняття, ознаки, перспективи // Право України. –1995. -№9-10.

 66. Теньков С. Приватне підприємство: хто власник? // Юридичний вісник України. – 1998. – №46.

 67. Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств // Право України. – 2010. - № 2.

 68. Томчишен С.В Правова природа установчих документів як джерела регулювання корпоративних відносин у товариствах з обмеженою відповідальністю // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2009. - № 5 (18).

 69. Фінансова енциклопедія / За ред.. О.П.Орлюк.- К., 2008.- 472с.

 70. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.посіб./ Я.В.Воловець.- К., 2006.- 200с.

 71. Фінансова система України: Навч.посіб./ М.І.Карлін.- К., 2007.- 324с.

 72. Фінанси підприємств: Навч.посіб. 3-є., стер. / В.М.Гриньова, В.О.Коюда. - К., 2006.- 423с.

 73. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку/ А.Т.Ковальчук. - К., 2007.- 488с.

 74. Цікало В.І. Основні положення норм Цивільного та Господарського кодексів України (проблемні питання їх застосування, що можуть вплинути на ефективність корпоративного управління чи стосуються ринку цінних паперів) // Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 року. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2003. –С. 44-51.

 75. Щербина В. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Право України. – 2010. - № 8.

 76. Щербина В.М. Суб’єкти господарського права: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264с.

 77. Юшко С. В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об’єкта оподаткування // Фінанси України – 2010. - № 5 – с. 66-76.

 78. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України // Фінанси України – 2010. - № 7 – с. 3-22.15. Інформаційні ресурси

 1. www.bank.gov.ua − сайт Національного банку України.

 2. www.nbuv.gov.ua − електронний каталог Національної бібліотеки України ім. Вернадського.

 3. www.library.ukma.kiev.ua − електронний каталог наукової бібліотеки НаУКМА.

 1. www.bank.gov.ua – сервер НБУ

 2. www.liga.kiev.ua – сайт Центру “Ліга”

 3. www.me. gov.ua – сайт Міністерства економіки України

 4. www.mfa. gov.ua – сайт МЗСУ

 5. www.mia. gov.ua – сайт Міністерства ВСУ

 6. www.minjust. gov.ua – сайт Міністерства юстиції України

 7. www.rada.kiev.ua – сервер ВРУ

 8. www.kmu. gov.ua – сервер КМУ (Урядовий портал)

 9. www.zakon. gov.ua – сайт Центру політичних і правових реформ1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка