РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 432.68 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка3/4
Дата28.10.2013
Розмір432.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4

6. Теми практичних занять - нема

7. Теми лабораторних занять - нема

8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин Тема 1. Підприємство як учасник правових відносин.

 17


 Тема 2. Банкрутство.


 17


Тема 3. Особливості основних видів фінансової діяльності підприємств


 17Тема 4. Фінансові послуги.

 9Тема 5. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.

8Тема6. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

10Тема7. Юридична відповідальність у сфері фінансової діяльності підприємств.

10

 

Разом

 88Cамостійна робота № 1

Тема: Підприємство як учасник правових відносин.

На самостійне вивчення виноситься питання:

 1. Поняття та види підприємств за Господарським кодексом України (державні та комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, приватні підприємства, підприємства колективної форми власності).

 2. Громадянин як суб’єкт господарювання.

 3. Об’єднання підприємств.

 4. Державна реєстрація підприємств (визначити: - процедуру державної реєстрації юридичних осіб; - процедуру державної реєстрації фізичних осіб підприємців).

Студенти повинні самостійно визначити та опрацювати літературу і законодавство які характерні даній темі із загального списку.

Cамостійна робота № 2

Тема: Банкрутство.

На самостійне вивчення виносяться питання:

 1. Поняття неплатоспроможності.

 2. Судові та позасудові процедури, які застосовуються до боржника.

 3. Провадження у справах про банкрутство (виділити по стадіях).

 4. Ліквідаційна процедура (виділити по стадіях).

 5. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності (особливо небезпечних підприємств, сільськогосподарських підприємств, страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів, суб’єкта підприємницької діяльності - громадянина).

Студенти повинні самостійно визначити та опрацювати літературу і законодавство які характерні даній темі із загального списку.

Cамостійна робота № 3

Тема: Особливості основних видів фінансової діяльності підприємств

На самостійне вивчення виносяться питання:

 1. Поняття і види банківських операцій.

 2. Страхування.

 3. Діяльність фондової біржі (порядок створення, функціонування та припинення діяльності).

Студенти повинні опрацювати законодавство і до кожного питання скласти короткий конспект. Законодавство:

 • Закон України від 20.05.1999 р. „Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.

 • Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність”

 • Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року

 • Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996р

 • Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затверджено постановою Правління НБУ N 275 від 17.07.2001 року.

 • Положення про організацію внутрішньобанківського аудиту в комерційних банках України. Затверджено Постановою правління НБУ від 20.03.1998.№114


Самостійна робота № 4

Тема: Фінансові послуги.

На самостійне вивчення виносяться питання:

 1. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг.

 2. Види фінансових послуг (кожен вид розписати і дати визначення основних понять):

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність з обміну валют;

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

5) фінансовий лізинг;

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

7) надання гарантій та поручительств;

8) переказ коштів;

9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

10) торгівля цінними паперами;

11) факторинг;

 1. Органи які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Студенти повинні самостійно визначити та опрацювати літературу і законодавство які характерні даній темі із загального списку.

Самостійна робота № 5

Тема: Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.

На самостійне вивчення виносяться питання:

 1. Визначення основних понять: доходи одержані злочинним шляхом, ризики, ділова репутація, суспільно- небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, неприбуткові організації.

 2. Опрацювання системи законодавства (короткий конспект):

- Закон України від 28.11.02. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму”

- Указ Президента України «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 10 грудня 2001 року № 1199/2001.

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28 серпня 2001 р. № 1124.

Самостійна робота № 6

Тема: Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

На самостійне вивчення виносяться питання:

 1. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 2. Самостійна діяльність підприємства щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

 3. Діяльність керівника підприємства щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

 4. Діяльність головного бухгалтера підприємства щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

 5. Ведення фінансової звітності.

Студенти повинні самостійно визначити та опрацювати літературу і законодавство які характерні даній темі із загального списку.

Самостійна робота № 7

Тема: Юридична відповідальність у сфері фінансової діяльності підприємств.

На самостійне вивчення виносяться питання:

 1. Дати визначення поняттям: адміністративна відповідальність у сфері фінансової діяльності, кримінальна відповідальність у сфері фінансової діяльності, фінансова відповідальність підприємств.

 2. Розробити таблицю щодо видів відповідальності у сфері фінансової діяльності підприємств опрацювавши окремі розділи законодавства:

- Господарський кодекс України від 16.01.03 р.

- Кримінальний кодекс України від 05.04.2001

- Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984


9. Індивідуальні завдання - немає
10. Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.

 2. Частково-пошуковий метод.

 3. Проблемно-пошуковий метод

 4. Дослідницький метод.

 5. Лекція:

 • Інформаційна

 • Проблемна

 1. Бесіда:

— вступна бесіда;

— бесіда-повторення;

— контрольна бесіда.

 1. Робота з підручником та опорним конспектом:

— читання тексту з метою закріплення знань;

— відповіді на подані після тексту теми запитання.

10. Навчальні та розвиваючі тести.

11. Методи контролю:

 1. Усне опитування на семінарських заняттях

 2. Контролюючі тести

 3. Захист індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт

 4. Оцінки за обговорення дискусійних питань

 5. Підсумкова модульна контрольна робота

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

 50

100
Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 510

10

10

10

10

50

100

У тому числі за самостійну роботу

8

8

8

8

8

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

відміннозараховано

82-89

добре

74-81

64-73

задовільно

60-63

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
 1. Методичне забезпечення

Господарське законодавство: Навчально-методичний посібник із підготовки до семінарських занять для студентів спеціальностей 6.050100 «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика» / Уклад. О.І. Кадикало. – Львів:ЛІБС УБС НБУ, 2007. – 75с.

14. Рекомендована література

Базова

І. Навчальна література:

 1. Віхров О. Господарське право як навчальна дисципліна // Право України.–2006.–№12.

 2. Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9.

 3. Віхров О. Організаційно-господарські відносини як предмет правового регулювання // Право України. – 2010. - № 8.

 4. Вінник Оксана. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації // Предпринимательство, хозяйство и право. –1998. -№1.

 5. Винар Л. Проблема відповідальності юридичних осіб, заснованих на державній власності // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38.

 6. Головатенко Оксана. Проблемні питання власності в акціонерних правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №9.

 7. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - Київ, 1992.

 8. Голуб А.Г., Семенюк Л.П., Смовженко Т.С. Гроші, Кредит, Банки. - Львів: Центр Європи, 1997.

 9. Господарське право: Підруч./В.С.Щербина.- 4-є вид., перероб.і допов.-К., 2009.-640с.

 10. Грущинський І.М., Кравчук В.М., Пограничний Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Науково-практичний посібник. – Львів: Престиж-інформ, 2000.

 11. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів. – Львів: «Астролябія», 2002.

 12. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - Київ: Товариство "Знання", КОО, 1998.

 13. Ісаков Михайло. Щодо правового режиму майна унітарних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 2.

 14. Кібенко Олена. Правовий режим майна приватного підприємства // Юридичний радник. – 2005. - № 1.

 15. Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об’єкти правового обігу // Право України. – 2010. - № 5.


ІІ. Нормативні акти:

 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 21.06.01 р. // Офіційний вісник України – 2010. - № 59. – 2047

 3. Господарський кодекс України (гл.35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності"), прийнятий 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №№18, 19-20, 21-22.- Ст.144.

 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Офіц. вісник України. − 2001. − № 21. − Ст. 920.

 5. Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122., станом на 01.01.2008.

 6. Закон України від 16 травня 2008 року "Про Кабінет Міністрів України" // Відомості Верховної Ради України. –- 2008.- № 25.- Ст. 241

 7. Закон України вiд 21.05.97 р. "Про мiсцеве самоврядування в Українi" // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №24.- Ст.170

 8. Закон України від 09.04.99 р. "Про місцеві державні адміністрації" // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №20-21.- Ст.190.

 9. Закон України „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40. –ст.408.

 10. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2004. -№9. –ст.79.

 11. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року // Урядовий кур’єр 05.10.2005.

 12. Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції” від 11 червня 2009р.

 13. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.

 14. Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради. -2007. -№29. –ст.389.

 15. Закон України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. -2008. -№50-51. –ст.384.

 16. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року // Офіційний вісник України. -2010. -№55. -ст.1900.

 17. Закон України „Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. -2004. -N 50. -ст.540.

 18. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради. –1999. -№42-43. –ст.379.

 19. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. -1999. -N 40. -ст. 365 (Із змінами і доповненнями).

 20. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року // Урядовий кур'єр, 02.08.2000.

 21. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року // Урядовий кур’єр 17.01.2001.

 22. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради. -2001. -№47. -ст.251 (Із змінами і доповненнями).

 23. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№31. –ст.263.

 24. Закон України „Про кооперацію” від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради.  2004.  №5.  ст.35.

 25. Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради.  1991.  №25.  ст.283 (Із змінами і доповненнями).

 26. Закон України „Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1992. -№30 (Із змінами і доповненнями).

 27. Закон України „Про об`єднання громадян” від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради.  1992.  №34.  ст.504 (Із змінами і доповненнями).

 28. Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” // Голос України, 1996, 25 квітня.

 29. Закон України “Про державну підтримку малого та середнього підприємництва” від 22 березня 2012 року

 30. Закон України „Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради.  2003.  N 45.  ст.363 (Із змінами і доповненнями).

 31. Закон України „Про управління об’єктами державної власності” від 21 вересня 2006 року // Відомості Верховної Ради.  2006.  №46.  ст.456.

 32. Закон України „Про холдингові компанії в Україні” від 15 березня 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№34. –ст.291.

 33. Закон України від 16 вересня 1997 року „Про благодійництво і благодійні організації” // Відомості Верховної Ради України. –1997. -№46. –ст.292.

 34. Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року (в редакції закону від 11 липня 2001 року) // Відомості Верховоної Ради України. -2001. -№43. –ст.214.

 35. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року (в редакції закону від 1 червня 2000 року) // Відомості Верховної Ради України. -2000. -№37. -ст.307.

 36. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” від від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -1994. -№7.

 37. Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -1993. -№21.

 38. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року // Відомомсті Верховної Ради України. -1994. -№7.

 39. Закон України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. -1999. -№32. -ст.267.

 40. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. -2001. -№47. -ст.251.

 41. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонд)” від 15 березня 2001 року // Урядовий кур’єр 25.04.2001.

 42. Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 березня 2003 року // Офіційний вісник України. -2003. -№30.- ст.1525.

 43. Закон України „Про управління об’єктами державної власності” від 21 вересня 2006 року // Відомості Верховної Ради України.  2006.  №46.  ст.456.

 44. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16 квітня 1991р.// ВВР. – 1991. - №29. - Ст. 377.

 45. Закон України Про дію міжнародних договорів на території України: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. - №10. - Ст. 137.

 46. Закон України Про інвестиційну діяльність: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. - №10. - Ст. 138.

 47. Закон України Про заставу: від 2 жовтня 1992р.// ВВР. – 1992. - №47. - Ст. 642.

 48. Закон України Про лізинг: від 16 грудня 1997р.// ВВР. – 1998. - №16. - Ст. 68.

 49. Закон України Про концесії: від 16 липня 1999р.// ВВР. – 1999. - №41. - Ст. 372.

 50. Закон України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: від 22 лютого 2000р.// ВВР. - 2000. - №20. - Ст. 148.

 51. Закон України Про страхування: від 7 березня 1996р. в редакції від 4 жовтня 2001р.// ВВР. – 2002. - №7. - Ст. 50.

 52. Закон України Про іпотеку: від 5 червня 2003р.// ВВР. – 2003. - №38. - Ст. 313.

 53. Закон України Про транспортно-експедиторську діяльність: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. - №52. - Ст. 562.

 54. Закон України „Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 року // Урядовий кур’єр 20.06.2001.

 55. Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17 травня 2001 року // Урядовий кур’єр 20.06.2001.

 56. Закон України „Про стандартизацію” від 17 травня 2001 року // Урядовий кур’єр 20.06.2001.

 57. Закон України від 15 грудня 1993 року „Про захист прав споживачів. // ВВР. – 1991. - №30. –Ст379.

 58. Закон України від 23 грудня 1997 року „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” // ВВР. –1998. -№19. –ст. 98.

 59. Закон України від 26 листопада 1993 року “Про Антимонопольний комітет Укракїни” // ВВР. -1993. -№50. -ст.472.

 60. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року // Урядовий кур’єр 21.03.2001.

 61. Закон України від 18 листопада 1997 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // Голос України, 1996, 2 липня.

 62. Закон України від 20 квітня 2000 року “Про природні монополії” // Урядовий кур’єр, 2000, 24 травня.

 63. Закон України від 7 лютого 1991 року ”Про власність”// ВВР. – 1991. – №20. – ст.249.

 64. Закон України від 12.07.01 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №1.- Ст.1.

 65. Закон України від 20.05.1999 р. „Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.

 66. Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 67. Закон України від 05.04.07 р. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

 68. Закон України від 22.04.1993 р. "Про аудиторську діяльність"// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – Ст. 243

 69. Закон України від 11.07.1996 року "Про Рахункову палату ""// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 24. – Ст. 137

 70. Закон України від 26 січня 1993 року "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

 71. Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні"

 72. Закон України від 21.12.2000 р.№2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

 73. Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік ” // Відомості Верховної Ради України.- 2010 р. - № 22, / № 22-23; № 24-25. – Ст. 263

 74. Закон України 31 жовтня 2008 року № 44846 «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» // Голос України. – 2008. - № 211.

 75. Закон України від 01.07.04 р. «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань»

 76. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08 вересня 2005 року № 2850-IV

 77. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05 жовтня 2000 року №2017-III

 78. Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» 3 березня 1998 року N 147/98-ВР

 79. Закон України від 17 лютого 2000 року «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів»// Голос України. - 2000. - 21 березня. - С. 6.

 80. Закон України від 22.02.00 р. "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" // ВВРУ.- 2000.- №20.- Ст.148.

 81. Закон України від 05.04.2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»

 82. Закон України від 28.11.02. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму”

 83. Указ Президента України «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 10 грудня 2001 року № 1199/2001.

 84. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28 серпня 2001 р. № 1124.

 85. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” від 4 липня 2001 року // Урядовий кур’єр, 18.07.2001.

 86. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 17 грудня 2003 року № 492.

 87. Постанова Кабінету Міністрів України “Пpо затвеpдження переліку органів ліцензування” від 14 листопада 2000 pоку № 1698 // Урядовий кур'єр 7.12.2000).

 88. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року “Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню” // Урядовий кур’єр, 1998, 5 травня.

 89. Декрет Кабінету Міністрів України „Про довірчі товариства” від 18 березня 1993 року // ВВР. –1993. -№19. –ст.207.

 90. Постанова Кабінету Міністрів України „Про управління корпоративними правами держави” від 15 травня 2000 року // Офіційний вісник України. –2000. -№20. –ст.827.

 91. Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року „Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” // ВВР. –1993. -№23. –ст.247.

 92. Постанова Верховної Ради України від 25 січня 1995 року „Про затвердження Положень щодо захисту прав споживачів”.

 93. Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України № 298 від 20 травня 2002 року „Про затвердження Типового положення про технічний комітет стандартизації ”.

 94. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 28 від 1 лютого 2005 року „Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”.

 95. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року // ВВР. -1993. -№17. -ст.184.

 96. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.06 р. №1837 // Офіційний вісник України. - 2007.- №1.- Ст.26.

 97. Положення про Державне казначейство України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.05 р. №1232 // Офіційний вісник України. - 2005.- №52.- Ст.3275.

 98. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, затверджене Постановою Кабінету міністрів від 03.02.10 р. №157/2010 // Офіційний вісник України. - 2003.- №15.- Ст.650.

 99. Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 31 січня 2007 р. N 100 // Офіційний Вісник України. – 2007. - № 8. - Ст. 307.

 100. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затверджений Наказом Міністерства економіки України від 21.06.05 р. №173 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.07.05 р. за №729/11009) // Офіційний вісник України.- 2007.- №10.- Ст.380.

 101. Порядок проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої владі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.10 р. №2

 102. Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.99 р. №339 // ОВУ.- 1999.- №10.- Ст.90.

 103. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.06 р. №361 // ОВУ.- 2006.- №13.- Ст.868; УК.- 2006.- 5 травня.

 104. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.04 р. №1777 // ОВУ.- 2005.- №1.- Ст.14.

 105. Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ, затверджені Наказом ГоловКРУ України від 19.12.05 р. №451 //

 106. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.04 р. №1017 // ОВУ.- 2004.- №32.- Ст.2144.

 107. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.07 р. №698 // ОВУ.- 2007.- №37.- Ст.1453.

 108. Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.06 р. №550 // ОВУ.- 2006.- №16.- Ст.1206; УК.- 2006.- 17 травня.

 109. Порядок проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджений Наказом державного контрольно-ревізійного управління від 26.06.07 р. №136 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.07.07 р. за №808/14075 //

 110. Порядок планування органами державної контрольно-ревізійної служби контрольно-ревізійної роботи, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 08.08.2001 р. №955

 111. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, затверджені Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 р. №168

 112. Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.02 р. №685 // ОВУ.- 2002.- №21.- Ст.1047.

 113. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 375 від 31.08.2001

 114. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду. Затверджено Постановою Правління НБУ №45 від 12.02.02.

 115. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затверджено постановою Правління НБУ N 275 від 17.07.2001 року.

 116. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства. Затверджене Постановою НБУ N 369 від 28.08.2001

 117. Положення про організацію внутрішньобанківського аудиту в комерційних банках України. Затверджено Постановою правління НБУ від 20.03.1998.№114

1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка