РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРАВО» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (кредитно-модульна система організації навчального процесу)


Скачати 379.19 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРАВО» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (кредитно-модульна система організації навчального процесу)
Сторінка4/4
Дата20.03.2013
Розмір379.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України /Прийнята 28 червня 1996 року./ Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 59 с.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ.

4. Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 № 147/98-ВР.

5. Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 № 500- VI.

6. Азімов Ч. Н., Сібільов М. М. Цивільне право України. — Х.: Право, 2000. — 365 с.

7. Бабаскін А.Ю. Цивільне право України: Академічний курс. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Т. 1: Загальна частина. — 696 с.

8. Бабаскін А.Ю. Цивільне право України: Академічний курс. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Т. 2: Особлива частина. — 520 с.

9. Берестова І.Е., Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О.Г. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. — К., 2005. — 348с.

10. Берестова І.Е., Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В. І., Братель О.Г. Цивільне право України. Особлива частина. Недоговірні зобов'язання. — К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. — 105с.

11. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Загальна частина. — К.: Наукова думка, 2000. — 304с.

12. Боброва Д.В., Дзера О.В. Цивільне право України : Підручник:У 2 кн. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / О.В. Дзера (ред.), Н.С. Кузнєцова (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 1999. — 864с.

13. Бондарєв Е.М. Цивільне та сімейне право України. — Д., 2003. — 300с.

14. Бондарєв Е.М., Бугай В.В., Васильченко В.В., Гудименко В.Г., Телегей Н.І. Цивільне та сімейне право України. — Д., 2003. — 300с.

15. Бориславська М.В. Цивільне право України. — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2004. — 236с.

16. Борисова В.І. Цивільне право України. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 480с.

17. Великанова М.М., Дудченко О.С. Цивільне і сімейне право України. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2004. — 237с.

18. Галюк В.В., Юлдашев О.Х. Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях). — К.: МАУП, 2005. — 240с.

19. Гончаренко С. Особисті немайнові права // Адвокат.- 2006.- № 4.- C.11-15

20. Дзера О.В. Цивільне право України. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 736с.

21. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О. Цивільний кодекс України: Постатейний науково-практ. коментар: У 2 ч. / Верховний Суд України — К. : Юстініан, 2005. — Ч. 2 — 1008с.

22. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О. Цивільний кодекс України: Постатейний науково-практ. коментар: У 2 ч. / Верховний Суд України — К. : Юстініан, 2005. — Ч. 1 — 676 с.

23. Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право України. — К.: Кондор, 2006. — 356 с.

24. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. — К.: Істина, 2005. — 312 с.

25. Кохановська О. Інформація як нематеріальне благо та захист інформаційних прав згідно з Цивільним кодексом України // Вісник Верховного суду України.- 2005.- № 11.- C.37-44.

26. Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян. — Донецьк: ДІВС МВС України, 2002. — 164 с.

27. Мазур О.С. Цивільне право України. — К.: Університет «Україна», 2005. — 288с.

28. Музика Л.А. Цивільне право України. — К.: Прецедент, 2006. — 218 с.

29. Пацурківський Ю.П. Цивільне та сімейне право України. — Чернівці: Рута, 2003. — 104с.

30. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. Монографія. - К.: Віпол, 2002.

31. Силенко Л.М. Цивільне право України. — К.: Алерта, 2004. — 328с.

32. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України. — К.: Істина, 2006. — 288 с.

33. Харитонов Є.О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України. — К.: Істина, 2005. — 352 с.

34. Цивільне право України. — Х.: Еспада, 2004. — 392с.

35. Шимон С. І. Цивільне право України. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. — Ч. 2-га. — К.: КНЕУ, 2006.

36. Шишка Р. Б. Цивільне право України. — Х.: Еспада, 2004. — 176с.

37. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. — К.: «А.С.К.», 2004. Т. 1: Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Права власності та інші речові права. — 928с.


1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПВНЗ «Інститут підприємництва та сучасних технологій» (далі...
1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
ПЛАНУВАННЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Прохар Н. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі,...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка