Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»


НазваНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Сторінка1/19
Дата18.03.2013
Розмір2.26 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

за кредитно – модульною системою організації

навчального процесу для студентів напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

ПОЛТАВА 2012

Автор: Прохар Н.В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі, к.е.н.


Рецензенти: Виноградова М.О., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

Орищенко М.М., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.


Навчально-методичний посібник

обговорений і схвалений на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

протокол № 2 від 26 вересня 2012  р.
Зав. кафедри _______________проф. Верига Ю.А.
“Узгоджено”

Декан факультету фінансів і обліку

______________ доц. Педченко Н.С.

"____" __________________ 2012  р.
“Узгоджено”

Керівник науково-методичного центру

управління якістю освітньої діяльності

___________доц. Огуй Н.І.
"_____"________________ 2012  р.
"Узгоджено"

Директор навчального центру

________________ доц. Герман Н.В.

“____” ___________________ 2012  р.

ЗМІСТ

ВСТУП

4

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

8

МОДУЛЬ І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ, ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ, ЗБОРУ ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

9


ТЕМА 1. Податковий облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток

9


ТЕМА 2. Податковий облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість

43


ТЕМА 3. Особливості податкового обліку акцизного податку, плати за землю, збору за першу реєстрацію транспортного засобу

73


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1

92

МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ОПЛАТОЮ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА, ІНШИХ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

93


ТЕМА 4. Особливості податкового обліку обов’язкових платежів, які пов’язані з оплатою праці працівників підприємства

93

ТЕМА 5. Особливості податкового обліку інших загальнодержав-них та місцевих податків і зборів

116


ТЕМА 6. Організація податкового обліку у суб’єктів малого бізнесу, що сплачують єдиний податок

129


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2

144

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

145

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ


149

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


153

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

155

ДОДАТКИ

158

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

163

ВСТУП


Визначальне значення як у структурі ринкових відносин, так і в механізмі їх регулювання з боку держави відіграють податки й збори, що є одним з найбільш ефективних інструментів непрямого регулювання економічних процесів. В умовах ринкової економіки бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб’єктів господарювання. Тому раціонально організовані податкові розрахунки на підприємствах повинні стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, а їх нормативно-правове забезпечення має бути простим, зрозумілим та стабільним.

Для забезпечення найбільш оптимальних правил ведення податкових розрахунків на підприємствах потрібні кваліфіковані фахівці, озброєні глибокими теоретичними та практичними економічними знаннями, зокрема, і в галузі оподаткування, що забезпечується вивченням дисципліни “Податковий облік”.

Дисципліна “Податковий облік” є профілюючою у системі підготовки фахівців з обліку та аудиту.

Предметом дисципліни є організація і методика обліку податків та зборів на підприємствах України.

Мета дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з організації та методики обліку податків та зборів.

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дисципліни визначені наступні:

  • вивчення теоретичних основ організації та ведення обліку податків і зборів на підприємствах;

  • оволодіння методикою обчислення загальнодержавних і місцевих податків та зборів і складання податкової звітності;

  • набуття практичних навичок аналізу й застосування нормативних документів в діяльності підприємства з метою попередження порушень податкового законодавства.

Вивчення дисципліни “Податковий облік” базується на знаннях, які отримані студентами під час вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом, таких як: політична економія, бухгалтерський облік, фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, облік у сфері торгівельного бізнесу. Опанування цієї дисципліни буде підґрунтям до вивчення наступних дисциплін: звітність підприємства, організація обліку, інформаційні системи і технології в обліку, автоматизація складання звітності, облік і звітність суб’єктів малого підприємництва, проблеми бухгалтерського обліку.

Після вивчення дисципліни “Податковий облік” студент повинен:

  • знати: зміст нормативно-правових документів, що регламентують порядок обчислення та відображення в податковій звітності податків і зборів; строки перерахування податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів; способи виправлення помилок у податковій звітності; механізм застосування податкових пільг;

  • уміти: кваліфіковано застосовувати набуті теоретичні знання для організації обліку податків та зборів на підприємстві; розраховувати суми податків та зборів; обґрунтовано застосувати пільги по податках; складати первинні документи, що підтверджують нарахування податків (зборів) та форми податкової звітності; вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень та недоліків в організації обліку податків та зборів; обґрунтовувати доцільність та оптимальність обраної системи оподаткування підприємства.

Інформаційною базою для вивчення дисципліни “Податковий облік” є нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, а також періодичні наукові та професійні видання з питань оподаткування.

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за фахом „Облік і аудит” дисципліна “Податковий облік” належить до блоку вибіркових дисциплін.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПВНЗ «Інститут підприємництва та сучасних технологій» (далі...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
ВСТУП
Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Оцінювання знань студента відбувається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка