РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРАВО» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (кредитно-модульна система організації навчального процесу)


Скачати 379.19 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРАВО» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (кредитно-модульна система організації навчального процесу)
Сторінка3/4
Дата20.03.2013
Розмір379.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4
Тема: Поняття та значення інституту відкриття спадщини. Правове положення спадкодавців та спадкоємців

Мета: визначити поняття спадкового права. Предмет спадкового права. Правове положення спадкодавців та спадкоємців. Поняття та значення інституту відкриття спадщини. Час та місце відкриття спадщини. Поняття та значення прийняття спадщини. Способи прийняття спадщини. Подання заяви до нотаріальної контори як спосіб прийняття спадщини. Фактичний вступ в управління або у володіння спадковим майном як спосіб прийняття спадщини.
План семінарського заняття

Теоретична частина:

 1. Поняття та загальна характеристика спадкового права.

 2. Предмет спадкового права.

 3. Правове положення спадкодавців.

 4. Правове положення спадкоємців.

 5. Поняття та значення інституту відкриття спадщини.

 6. Час та місце відкриття спадщини.

 7. Способи прийняття спадщини.

 8. Подання заяви до нотаріальної контори як спосіб прийняття спадщини.

 9. Фактичний вступ в управління або у володіння спадковим майном як спосіб прийняття спадщини.


Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20,22,27, 31, 36, 37.
Практичні завдання:

 1. Як здійснюється законодавче врегулювання питань щодо успадкування майна, якщо спадкодавець проживав на території іншої країни? Підготуйте ґрунтовну відповідь.


Питання для самостійної роботи:

 1. Дати визначення поняттю спадкового права.

 2. Визначити предмет спадкового права.

 3. Дати характеристику правовому положенню спадкодавців та спадкоємців.

 4. Дати характеристику інституту відкриття спадщини.

 5. Час та місце відкриття спадщини.

 6. Визначити способи прийняття спадщини.


Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

 1. Місце інституту спадкового права в системі цивільного права України.

 2. Спадкування - як один зі способів набуття майнових прав.

 3. Спадкове майно як об’єкт спадкового правовідношення. Особливості спадкування окремих видів майна.


Семінарське заняття № 8

Тема: Здійснення права на спадкування

Мета: визначити поняття та охарактеризувати здійснення права на спадкування. Загальна характеристика спадкування за законом. Загальна характеристика спадкування за заповітом.
План семінарського заняття

Теоретична частина:

 1. Здійснення права на спадкування.

 2. Визначити зміст спадкового правовідношення.

 3. Характеристика спадкування за законом.

 4. Загальна характеристика спадкування за заповітом.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 22, 29, 30,31, 34.
Практичні завдання:

 1. Чи може подружжя укласти спільний заповіт? Відповідь обґрунтуйте.

 2. На консультацію до юриста прийшла громадянка А.: «Моя сестра інвалід першої групи, я її доглядаю. Нещодавно у неї помер чоловік, з яким вона перебувала у шлюбі, хоча вже давно не жили разом. Після його смерті залишився будинок і земельна ділянка, на які він склав заповіт на свого родича. Чи має право моя сестра на частину спадщини?» Відповідь обґрунтуйте.


Питання для самостійної роботи:

 1. Випадки спадкоємства за законом.

 2. Проаналізувати правову природу спадкового правовідношення.

 3. Юридична природа заповіту.

 4. Які вимоги пред'являються до заповіту?


Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

 1. Правова природа спадкового правовідношення, його місце серед інших цивільно-правових відносин.

 2. Спадкоємство за законом.

 3. Спадкування за заповітом. Юридична природа заповіту.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

У сучасному суспільстві трудова діяльність людини передбачає постійну самоосвіту й перенавчання і до цього майбутні фахівці повинні готуватися в процесі підготовки у вищих навчальних закладах, зокрема, шляхом здійснення самостійної роботи навчального й науково-дослідницького характеру.

Під самостійною роботою розуміють цілеспрямовану активну працю студентів над навчальним матеріалом як за завданням викладача під його керівництвом на планових аудиторних заняттях, так і самостійно, за власним бажанням, у процесі самопідготовки. Зазначена діяльність спрямована на закріплення, розширення та поглиблення одержуваних знань, умінь, навичок і засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги.

Отже, метою самостійної роботи студентів є: засвоєння певних правових понять і категорій; опанування основними методами практичної та творчої роботи із навчальною та науковою літературою; засвоєння навичок практичного використання знань.

Самостійна робота студентів передбачає: роботу із навчальною та науковою літературою; підготовку рефератів та доповідей; підготовка до семінарських занять, поточного та підсумкового контролю.

Самостійна робота передбачає:

- попередню підготовку до семінарських занять;

- виконання практичних завдань;

- підготовку до обговорення окремих питань, які винесені на самостійне опрацювання;

- ведення словника юридичних термінів;

- огляд рекомендованої літератури.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Ефективність процесу навчання студентів ґрунтується на стимулюванні та підвищенні їх індивідуальної творчої активності під час проведення самостійної роботи над навчальним матеріалом. Індивідуальний пошук і придбання знань повинні стати однією з найхарактерніших рис, які визначають стиль роботи кожного студента над навчальним матеріалом, а весь процес навчання необхідно базувати на ефективній організації самостійної роботи, що є основним шляхом одержання знань у вищих навчальних закладах.

Головна мета індивідуальної роботи – поглиблення знань та одержання додаткових практичних навичок з основних питань курсу «Теоретичні проблеми права власності» шляхом самостійної роботи з нормативно-правовими актами та іншими літературними джерелами. Вона виховує самостійність мислення й ухвалення рішення дії з урахуванням ситуації не тільки як сукупність окремих умінь та навичок, але і як стиль роботи, спосіб життєвого укладу студентів, спроможність сприймати події, що відбуваються, і сформування своєї життєвої позиції.

У процесі виконання завдань студенти самостійно роблять висновки й узагальнення, застосовують знання з урахуванням ситуації, вчаться відрізняти головне, відтворювати інформацію тощо.

Індивідуальна робота студентів передбачає також написання реферативних повідомлень. Реферат - це короткий виклад у письмовій формі робіт з тем, які вивчались. У рефераті необхідно виразити і свої думки, які демонструють ставлення до проблеми, що аналізується. Мета реферату — допомогти студентам глибше засвоїти найбільш важливі питання основ права, перевірити їх уміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, вирішувати конкретні правові задачі, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство. Перш ніж приступити до написання реферату, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручниках і необхідну основну і спеціальну літературу. Треба також уважно ознайомитися з чинним законодавством з цього питання і практикою його застосування.

Найбільш поширеною помилкою при написанні рефератів є механічне переписування тексту з учбової, спеціальної або довідкової літератури. Студенти мають з'ясувати суть проблем, що досліджуються в рефераті, і потім самостійно викласти їх.

Тексту реферату повинен передувати детально розроблений план. Складаючи його, потрібно керуватися зразком плану, що рекомендується до кожної теми. Однак він може бути доопрацьований, в нього можуть вноситися необхідні уточнення і зміни. Важливо, щоб зміст роботи відповідав плану. По можливості студент повинен обговорити тему і план роботи з викладачем.

Вимоги до реферату:

1. Реферат повинен бути обсягом 10-12 машинописних сторінок або виконаних на комп’ютері (допускається також написання від руки).

2. Реферат представляє собою самостійно виконану роботу, мета якої поглиблення та розширення знань з певного питання.

3. Структура реферату: титульний аркуш; план реферату; основна частина; висновок; список використаної літератури.

4. До списку використаної літератури заносяться законодавчі та інші використані нормативно-правові акти, підручники. При посиланні на літературу необхідно вказувати автора, назву праці, найменування журналу або збірки (для статей), місце видання, рік видання, загальну кількість сторінок.

5. Реферат маг бути охайно оформленим, граматично і стилістично грамотно написаним. Мова викладу - державна.

6. Реферат оцінюється від 1 до 5 балів.

Зразок оформлення титульного аркуша


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

РЕФЕРАТ

на тему:

«Теоретичні проблеми права власності»

Виконав:

студент (ка) 1 курсу

групи __________

факультету ______

Іваненко К.І.
Перевірив:

викладач Петренко І.П.

КИЇВ 2011


ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль знань та умінь студентів проводиться на семінарських заняттях.

Семінарське заняття - це форма організації навчання, яка розвиває логічне мислення, спонтанне мовлення, сприяє глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню у студентів активних життєвих позицій.

Семінарські заняття з навчальної дисципліни «Теоретичні проблеми права власності» надають можливість студентам глибоко засвоювати найбільш важливі та складні питання; розвивати у них навички до викладення власної точки зору з того чи іншого питання, а також логічно за певними критеріями визначати політико-правові аспекти.

Головним завданням семінарських занять є надання допомоги студентам у самостійному вивченні навчального курсу.

Семінарське заняття проводиться після лекції по всьому курсу або ж після проведення певної частини лекційних занять. Успіх проведення семінарів багато в чому залежить від правильності складання плану та завдань, від їх кількості і рівня складності. З планом семінарських занять і списком рекомендованої літератури студенти повинні ознайомлюватись за 7-10 днів до такого заняття.

Семінарське заняття може мати приблизну структуру:

А. Організаційна частина - ознайомлення студентів з темою семінару і його планом.

Б. Навчально-дискусійна частина - дискусія на визначену тему за відомим планом:

- виступи доповідачів і їх опонентів;

- робота зі студентами, що не взяли участь у дискусії, але готові до репродуктивних відповідей на питання.

По кожному дискусійному питанню викладачу необхідно робити висновок, узагальнення, поступово привчаючи до цього студентів.

Оцінка роботи студента на семінарському занятті складає від 1 до 3 балів.

В. Розв’язування практичних завдань – ряд завдань зазначені у плані кожного семінарського заняття і передбачають попередню підготовку студентів, наведення аргументів на користь того чи іншого рішення завдання.

Практична частина курсу включає в себе заняття на активізацію роботи студентів, їх власну творчість та її аналіз.

Розв’язок практичного завдання повинен бути обов’язково виконаний письмово у зошиті. Відсутність письмово завдання у зошиті дає підставу викладачу знизити оцінку студенту за відвідування.

Оцінка роботи студента за участь у розв’язку практичного завдання складає від 1 до 3 балів.

Г. Вирішення тестових завдань

Вимоги до тестових запитань полягають у виборі лише одного правильного варіанта відповіді з наведених чотирьох варіантів. Як правило, тестове завдання складається із 10 запитань і оцінюється наступним чином:


Кількість правильних відповідей

Кількість балів

10-9

3

8-7

2

6-4

1

3-0

0


Д. Написання юридичного диктанту.

Написання юридичного диктанту передбачає наведення повного визначення або тлумачення того чи іншого поняття. Як, правило, юридичний диктант складається з 3-5 визначень і оцінюється від 1-5 балів.

Ж. Заключна частина - мотивована оцінка роботи студентів, що брали участь у проведенні семінарського заняття.

Модульний контроль. Даний вид контролю проводиться 2 рази після вивчення, відповідно, курсу «Загальна характеристика права власності» та курсу «Спадкування майна як підстава виникнення права власності». Контроль включає в себе 2 теоретичних запитання з відповідної частини курсу, який полягають у наведенні того чи іншого поняття, а також розкриття теоретичних засад тих положень, які зазначені у питанні. Оцінюється від 1 до 10 балів, відповідно кожне питання – від 1 до 5 балів.

Приклад.

1. Дати визначення поняттю правової природи речових прав та їх місце в системі цивільних прав

2. Визначити та проаналізувати основні ознаки права спільної власності.

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом проведення підсумкової модульної контрольної роботи, що складається з 3 завдань: 2 – теоретичних та одного практичного. Вимоги до виконання теоретичних та практичних завдань тотожні до вимог, які були наведені раніше. Підсумковий модульний контроль оцінюється в межах від 1 до 15 балів (кожне питання оцінюється по 5 балів).

Приклад:

1. Визначити поняття та особливості державної власності.

 1. Час та місце відкриття спадщини.

 2. Як захистити житлові права мешканців гуртожитків?

Екзамен як вид контролю представляє собою написання письмової роботи, яка складається 2-х теоретичних (по 10 балів кожне) та вирішення ситуаційної задачі (15 балів). Вимоги до виконання теоретичних та практичних завдань тотожні до вимог, які були наведені раніше. Екзамен оцінюється в межах від 1 до 35 балів.

Приклад:

 1. Поняття та ознаки речового права.

 2. Правовий режим майна подружжя.

 3. Вирішіть задачу:

На консультацію до юриста прийшла громадянка А.: «Моя сестра інвалід першої групи, я її доглядаю. Нещодавно у неї помер чоловік, з яким вона перебувала у шлюбі, хоча вже давно не жили разом. Після його смерті залишився будинок і земельна ділянка, на які він склав заповіт на свого родича. Чи має право моя сестра на частину спадщини?» Відповідь обґрунтуйте.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

 1. Поняття та ознаки речових прав.

 2. Поняття і ознаки права власності.

 3. Право власності і зобов'язальні права: співвідношення.

 4. Конституційне регулювання права власності.

 5. Зміст права власності.

 6. Набуття і припинення права власності.

 7. Способи набуття права власності.

 8. Юридичні гарантії здійснення права власності.

 9. Момент виникнення права власності.

 10. Правовстановлюючі документи власника.

 1. Поняття та види (форми) права приватної власності.

 2. Поняття та ознаки права власності юридичних осіб.

 3. Поняття та правова природа державної та комунальної власності.

 4. Підстави виникнення права державної та комунальної власності.

 5. Форми здійснення права державної та комунальної власності.

 6. Суб'єкти права державної та комунальної власності.

 7. Право спільної власності: поняття та ознаки.

 8. Поняття та загальна характеристика права спільної часткової власності.

 9. Поняття та загальна характеристика права спільної сумісної власності.

 10. Правовий режим майна подружжя.

 11. Поняття та ознаки цивільно-правового захисту права власності.

 12. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності.

 13. Загальна характеристика віндикаційного позову.

 14. Загальна характеристика негаторного позову.

 15. Поняття спадкування і спадкового права.

 16. Предмет спадкового права.

 17. Правове положення спадкодавців та спадкоємців.

 18. Поняття та значення інституту відкриття спадщини.

 19. Правове регулювання часу та місця відкриття спадщини.

 20. Поняття та значення прийняття спадщини.

 21. Способи прийняття спадщини.

 22. Порядок оформлення спадкових прав.

 23. Загальна характеристика спадкування за законом.

 24. Поняття і ознаки заповіту.

1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПВНЗ «Інститут підприємництва та сучасних технологій» (далі...
1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
ПЛАНУВАННЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Прохар Н. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі,...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка