Анкета Прізвище, ім’я, по батькові


НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові
Сторінка3/7
Дата19.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипАнкета
bibl.com.ua > Література > Анкета
1   2   3   4   5   6   7

«Робота в малих групах»(Схема№3)

Ефективна в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи для розв'язання складних проблем. Дозволяє набути навичок співпраці та співробітництва.

Організація: об'єднайте учнів у малі групи (чотири-п'ять осіб) та повідомте їх про ролі, які вони мають розподілити між собою: спікер (керівник) — зачитує завдання, організовує порядок виконання, пропонує учасникам групи висловлюватися по черзі, підбиває під­сумки, визначає доповідача; секретар — веде записи результатів роботи; доповідач — чітко висловлює думку групи, доповідаючи про результати роботи; спостерігач — стежить за часом та заохочує групу до роботи; надайте кожній групі конкретне завдання; вони мають за короткий час (3-10 хв) виконати це завдання та представити результати роботи своєї групи«Коло ідей» Схема№4

Метод є ефективним для розв'язання гострих суперечливих питань і корисним для створення списку загальних ідей. Його метою є з'ясу­вання певних положень, привернення уваги учнів до складних або проблемних питань, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань.

Організація: поставте запитання та запропонуйте обговорити його в кожній групі; після того як вичерпався час на обговорення, кожна і група висуває лише один аспект того, що обговорювалося; групи висловлюються по черзі, поки не будуть вичерпані всі ідеї; під час : обговорення теми складається список зазначених ідей і записується на дошці.«Ажурна пилка» («Мозаїка») (Схема№4)

Цей метод може замінити лекції в тих випадках, коли початкова інформація має бути донесена до учнів перед проведенням основного і уроку або доповнює такий урок. Створює на уроці ситуації, які дають змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості ; інформації за короткий проміжок часу.

Організація: підберіть матеріал і підготуйте індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня; кожен учень входитиме у дві групи — спочатку в «домашню» (по три-п'ять осіб), а потім в «експертну». У кожній домашній групі всі її учасники повинні мати по значки різних кольорів, а в кожній експертній — однакові; дайте домашнім групам порцію інформації для засвоєння, кожній групі —і свою; після завершення роботи домашніх груп запропонуйте учням розійтися по своїх «кольорових» групах — експертних; у кожній експертній групі учні обмінюються інформацією і, проаналізувавши матеріал у цілому, проводять його експертну оцінку за визначений

і час; після завершення роботи учні розходяться по домашніх групах

«Карусель» (Схема№5)

Ефективна для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.

Організація: розставте стільці для учнів у два кола навпроти одне одного (внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє — рухливе); поставте ; запитання; за сигналом ведучого всі учасники пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером; учні і проходять усі кола, виконуючи поставлені завдання«Займи позицію» (Схема №6)

Використовується на початку уроку для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчається, або після опанування учнями певної інформації з проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її розв'язання.

Організація: запропонуйте учням дискусійне питання й попросіть їх визначити власну позицію щодо нього; розмістіть плакати в протилежних кутах кімнати («за», «проти», «не знаю»); попросіть учасників стати біля відповідного плаката залежно від їх думки щодо обговорюваної проблеми; виберіть кількох учасників і попросіть їх обґрунтувати свою позицію або запропонуйте всім, хто поділяє одну j й ту саму точку зору, обговорити її та виробити спільні аргументи на її захист; після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив і хто-небудь з учасників своєї думки й чи не хоче перейти до іншого плаката; запропонуйте учням перейти й обґрунтувати причини свого переходу; попросіть учасників назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.«Мікрофон» (Схема №7)

Надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі відповідаючи на запитання або висловлюючи власну думку чи позицію.

Організація: поставте запитання класу; запропонуйте учням по черзі говорити швидко й лаконічно (0,5-1 хв) в уявний мікрофон (інші учні не можуть говорити або кричати з місця); не коментуйте та не оцінюйте подані відповіді.

«Незакінчені речення» (Схема №7)

Поєднується з «Мікрофоном» і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими.
Дає змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, по суті.
Організація: визначте тему, з якої учні будуть висловлюватися в колі ідей або використовуючи уявний мікрофон; сформулюйте незакінчене речення й запропонуйте учням, висловлюючись, закінчити його; кожний наступний учасник обговорення має починати свій виступ із запропонованої формули.

«Метод «Прес» (Схема №7)

Використовується для обговорення дискусійних питань і під час проведення вправ, у яких потрібно чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється.

Організація: роздайте матеріали, у яких визначено чотири етапи методу «Прес»: позиція — висловіть думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору (In my opinion...), обґрунтування — наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції (...because...), приклад — наведіть факти, які демонструють ваші докази (for example...), висновки — узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити, тобто це заклик прийняти вашу позицію (that's why...); поясніть механізм етапів; запропонуйте бажаючим спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми на їхній вибір; запропонуйте учням спробувати самим

Схема№7


«Мозковий штурм» (Схема№8)

Використовується для вироблення кількох рішень конкретної проблеми. Його мета — зібрати від усіх учнів якомога більше ідей щодо розв'язання проблеми протягом обмеженого періоду часу. Спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає їм можливість вільно висловлювати свої думки.

Організація: поставте запитання класу; запропонуйте всім висловлювати ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов'язані з цією проблемою; запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в Порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань; заохочуйте всіх до висування якомога більшої кількості ідей; на завершення обговоріть та оцініть запропоновані ідеї.

«Аналіз ситуації» (Схема№8)

Вчить учнів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.

Організація: запропонуйте учням прочитати підготовлену життєву або гіпотетичну спірну ситуацію; проаналізуйте її з учнями: факти і (Що відбулося? Хто є учасниками справи? Що ми знаємо про них? Які факти є важливими? Які є другорядними?), проблеми (Які закони і та норми регулюють ситуацію? Які питання потрібно вирішити, розв'язуючи ситуацію?), аргументи (Які аргументи можуть бути наведені? І (з використанням доказів на захист кожної зі сторін справи), рішення (Яким буде вирішення ситуації? Чому саме таким? Якими можуть І бути наслідки такого рішення?).

«Дискусія» (Схема№8)

Важливим засобом пізнавальної діяльності й сприяє розвитку критичного мислення. Дає можливість визначити власну позицію,

формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Організація: оберіть тему; заздалегідь запропонуйте план та підготуйте матеріал, який учні мають прочитати вдома; складіть список запитань, які допоможуть вам

спрямувати обговорення; повторіть з учнями основні правила участі в дискусії; не давайте відхилятися І від теми; виділіть достатньо часу для завершальної частини й попросіть самих учнів підбити підсумки за такою схемою: Які найбільш переконливі аргументи обох сторін? Якщо під час обговорення виникли додаткові запитання, де можна отримати інформацію?

Схема№8«Дебати» (Схема №9

Формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Можна проводити лише тоді,

І коли учні навчилися працювати в групах і засвоїли технології розв'язання проблем.

І Організація: повідомте учням тему дебатів, об'єднайте їх у групи (дві чи три позиції), можна придумати ролі для груп; підготуйте й роз дайте чи поясніть, де знайти інформацію з теми дебатів; під час підготовки група має розподілити ролі, подумати, як краще використати відведений для виступів час, підготувати питання для інших груп; для оцінки виступів учасників можна запросити суддів; учитель і має суворо стежити за регламентом; якщо було завдання знайти спільне рішення, то після дискусії можна провести голосування; і підбийте підсумки, а якщо були судді — надайте їм слово

«Дискусія в стилі «ток-шоу»

Метою такої форми роботи є отримання навичок публічного виступу й дискутування, висловлення й захисту власної позиції, формування

громадянської та особистої активності. Дозволяє контролювати хід дискусії, оцінювати участь кожного учня.

Організація: повідомте попередньо тему дискусії її учасникам; виберіть із учнів класу два-п'ять експертів або «запрошених гостей»; ; попросіть учнів придумати запитання до експертів і визначитися зі своєю позицією щодо поставленого запитання; попросіть експертів І підготувати додаткову інформацію з теми дискусії; глядачі можуть виступати зі своєю думкою (1 хв) або поставити запитання експертам; і ведучий (учитель) також має право поставити своє запитання або перервати доповідача за лімітом часу; експерти ставлять одне одному І запитання; підбийте підсумки дискусії за змістом і формою її проведення; усі учасники дискусії висловлюються коротко й конкретно


«Робота в парах»

Ефективна на початкових етапах навчання учнів роботи в малих групах. Дає учням час подумати, сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Організація: запропонуйте завдання, дайте 1-2 хвилини для продумування можливих відповідей або рішень індивідуально; об'єднайте учнів у пари й дайте час на спільне обговорення; кожна пара представляє результати роботи
Ігри у навчанні діалогічного мовлення
ЗАПИТАЙ І ДАЙ ВІДПОВІДЬ

М е т а: Навчання будувати запитання і відповіді з опорою на картину.

Учитель вішає картину. Клас ділиться на дві команди. Гравці першої команди ставлять запитання учасникам другої команди, а ті на них відповідають. Після кожного наступного запитання команди міняються ролями: той, хто відповідав, ставить запитання і навпаки. Якщо за­питання повторюється, учень, який його поставив, за­лишає гру. Перемагає та команда, яка останньою по­ставила запитання.

РОЗПИТАЙ ПРО МІСТЕРА ІКС

Мета: Розпитування про людину: її ім'я, вік, адресу, номер телефону, професію, сімейний стан (одружений чи ні), національність.

Учитель готує картки-анкети, в кожній з яких запов­нена лише одна графа (зразки карток див. нижче). Кіль­кість карток повинна дорівнювати кількості учнів у класі. Картки з тією самою інформацією можуть бути у двох-трьох учнів. Кожен учень отримує одну картку з метою якомога швидше зібрати решту інформації, опитуючи своїх товаришів:

What is Mr. X's name?

What is Mr. X's address?

What is Mr. X's telephone number?

What is Mr. X?

Is Mr. X married?

What is Mr. X's nationality?

Зібравши всю інформацію, учень має бути готовий розповісти все про містера Ікса з опорою на картку. Хто зробить це раніше за інших, стає переможцем.

***************************************************

Name John Fisher Name

Address. Address 15 Park Road Exeter.

Telephone number Telephone number

Occupation Occupation

Marital status Marital status

Nationality Nationality
*****************************************************

Name Name

Address Address

Telephone number 6453210 . Telephone number

Occupation. . Occupation Bus driver

Marital status Marital status

Nationality Nationality

********************************************************

Name Name

Address Address

Telephone number Telephone number

Occupation Occupation

Marital status Married Marital status

Nationality Nationality Australian

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЧІ

Мета: Повторення назв предметів, обмін вислов­люваннями про важливість цих предметів для людини.

Учням заздалегідь дається завдання принести в клас три предмети, які вони вважають для себе найважли­вішими. Предмети можна замінити малюнками.

У класі учні працюють парами. Вони показують один одному предмети (малюнки) і пояснюють, чому вони їх вважають найважливішими. Поспілкувавшись з одним учнем, учасник гри підходить до іншого, і розмова від­бувається в такий самий спосіб. Гра триває 10-15 хвилин. Вона закінчується груповою бесідою, в якій деякі учні пояснюють важливість речей, обраних їх співрозмов­никами. Водночас учитель з'ясовує, чи є такий предмет, який принесли в клас. Учні пояснюють, чому саме цей предмет найважливіший для них усіх.
ХТО ЦЕ?

Мета: Активізація лексики до теми «Зовнішність людини, одяг»; діалогічне мовлення з цієї теми.

Учень виходить з класу, а решта учнів домовляється, чию зовнішність вони будуть описувати. Той, що по­вертається до класу, задає загальні, спеціальні та альтер­нативні запитання (крім запитання Who is this?) про свого однокласника.

Наприклад:

Is this a boy or a girl?

Is he/she tall?

Is his/her face round?

What colour is his/her hair?

What has he/she on?

Якщо відгадано правильно, учень, зовнішність якого описували, виходить з класу, і гра триває.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Прізвище, ім'я, по батькові

Життя та діяльність Д.І. Менделєєва
Павловича Менделєєва, що у той час посідав посаду директора Тобольської гімназії і училища Тобольського округу. Його дід по батькові...
Вказати найменування підприємства, установи, організації або прізвище,...

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, а також спеціальне звання
Порядок подання заяв в електронній формі на участь у конкурсному...
Та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного...
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
Р ЕЗЮМЕ Ім’я, по батькові, прізвище
Дата й місце народження: 13 липня 1988 року, м. Коломия Івано-Франківської області, Україна
Інформаційна картка
Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, дату його видачі і місце реєстрації
Прізвище, Ім’я по батькові
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку (вказати обставину – одруження, народження дитини, смерть близького родича)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка