Вказати найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця


Скачати 58.84 Kb.
НазваВказати найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця
Дата17.04.2013
Розмір58.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
КОНТРАКТ


м. _____________

"___" ____________ 200_ р.


Підприємство, установа, організація (громадянин) _____________________

______________________________________________________________________

(вказати найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

(надалі іменується "Роботодавець") в особі ______________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

з однієї сторони,

та

Громадянин _____________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає за адресою ________________________________________________,

(вказати місце проживання)

паспорт: серія __________________, виданий _______________________________
(надалі іменується "Працівник"),

з іншої сторони,

уклали цей Контракт про таке:

Працівник приймається на роботу __________________________________

______________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

______________________________________________________________________

організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

на посаду ____________ _________________________________________________

(повне найменування посади)

______________________________________________________________________

(з кваліфікацією _______________________________________________________)

(розряд, кваліфікаційна категорія)

______________________________________________________________________.

Працівнику (не) встановлюється строк випробування __________________

(непотрібне викреслити)

______________________________________________________________________.

(тривалість строку випробування)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є трудовим договором. На підставі цього Контракту виникають трудові правовідносини між Працівником і Роботодавцем, які регулюються нормами чинного в Україні трудового законодавства.

2. Терміном "Сторони" в цьому Контракті позначаються Роботодавець і Працівник.
ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3. За цим Контрактом Працівник зобов'язується виконувати визначені цим Контрактом посадові обов'язки, а Роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для їх виконання, передбачені законодавством, колективним договором і цим Контрактом.

4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: щодо обсягів виробництва (робіт), якості продукції, що випускається (якості обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо): ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю Працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

6. Обов'язок Роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці Працівника з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці: _______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у Роботодавця.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): ________________________________.

(вказати необхідне)

9. За цим Контрактом встановлено наступний час відпочинку Працівника:

_____________________________________________________________________.
УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10. За виконання передбаченої цим Контрактом роботи Працівником Роботодавець сплачує йому заробітну плату в розмірі ___________

11. Роботодавець додатково до заробітної плати надає Працівникові такі види матеріального забезпечення: _________________________________ на таких умовах:__________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні трудового законодавства та цього Контракту.

13. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

14. Інші умови: __________________________________________________ .
ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ

15. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться тільки за згодою Сторін, вираженою в письмовій формі.

16. Цей Контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії цього Контракту;

б) за згодою Сторін;

в) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії Контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України) та цим Контрактом;

г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії Контракту у випадках, передбачених законодавством (стаття 39 Кодексу законів про працю України) та цим Контрактом;

д) з інших підстав, передбачених чинним в Україні трудовим законодавством.

17. Додаткові підстави припинення та розірвання цього Контракту, не передбачені чинним законодавством:

1. ____________________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________________.

При розірванні цього Контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

18. У разі дострокового припинення цього Контракту з незалежних від Працівника причин встановлюються додаткові гарантії та компенсації: _________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

19. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених цим Контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної Сторони за два тижні.

20. За два місяці до закінчення строку дії цього Контракту він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий строк.

21. Роботодавець зобов'язується компенсувати Працівникові моральну та матеріальну шкоду, завдану внаслідок дострокового розірвання цього Контракту:

працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим Контрактом;

роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим Контрактом.
СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

22. Строк дії цього Контракту становить: з _______________________ до _________________. Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами або ___________ _____________________________________________.

23. Сторони можуть передбачати у Контракті випадки конфіденційності умов цього Контракту або окремих його частин: ____________________________

______________________________________________________________________.

24. Цей Контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту: ____________________________________________

______________________________________________________________________.

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

25. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: ________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН

26. Відомості про роботодавця:

Найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця _________________________________________

______________________________________________________________________.

Місцезнаходження (місце проживання): ____________________________.

Поточний рахунок N __________________ (N свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в _____________________________________________.

27. Відомості про працівника:

Місце проживання: _______________________________________________

Домашній телефон: _______________________________________________

Службовий телефон: ______________________________________________

Паспорт: серія __________________ N ________________________, виданий "___" ____________ р. _________________________

_____________________________________________________________________.

(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг __________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців інші підстави)


РОБОТОДАВЕЦЬ

________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
М. П.

"___" ____________ 200_ р.

ПРАЦІВНИК

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

"___" ____________ 200_ р.Зразок контракту складено станом на 23.03.2006 р.

Схожі:

Повне найменування підприємства, установи чи організації або прізвище,...
ПОВІРЕНИЙ), здійснити від імені ДОВІРИТЕЛЯ процедуру реєстрації заявника та генерації ключів для наступних підписувачів акредитованого...
Найменування підприємства, установи, організації або структурного підрозділу

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування підприємства (установи, організації)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прізвище, Ім’я по батькові
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку (вказати обставину – одруження, народження дитини, смерть близького родича)
Прізвище, Ім’я по батькові
Прошу Вас надати мені матеріальну допомогу для оздоровлення в літній (зимовий) період, терміном (вказати бажаний термін, місяць)
Реферат на тему: Терористичний акт. Бандитизм Організація озброєної...
Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді...
Вказати реквізити УДАІ регіону
Вказати дані співробітника ДАІ, який виніс постанову, – прізвище, ініціали, посаду, дату винесення постанови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка