Анкета Прізвище, ім’я, по батькові


НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові
Сторінка2/7
Дата19.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипАнкета
bibl.com.ua > Література > Анкета
1   2   3   4   5   6   7

Етапи навчання діалогічного мовлення засобами рольової гри

Учні оволодівають різними типами діалогів на основі складної системи мовленнєвих навичок і вмінь, зумовлених лінгвістичними та психологічними особливостями діалогічного мовлення. Навички і вміння формуються поетапно в процесі виконання учнями системи вправ. Створюючи систему вправ з використанням рольової гри, слід виходити з того, що у навчанні діалогічного мовлення виділяють три етапи:

1) засвоєння учнями діалогових єдностей;

2) засвоєння мікродіалогів;

3) самостійне складання учнями власних діалогів .

Відповідно до зазначених етапів в системі вправ для навчання діалогового мовлення розрізняють три послідовні групи:

І група – вправи на засвоєння діалогічних єдностей;

ІІ група – вправи на оволодіння мікродіалогами на основі засвоєних діалогічних єдностей;

ІІІ група – вправи на складання учнями власних діалогів різних функціональних типів.

В усіх трьох групах вправ може застосовуватися рольова гра.

З метою найповнішого врахування інтересів учнів, їх бажань, нахилів і життєвого досвіду, перед початком роботи над темою їм можна запропонувати анкету.

Дуже важливо організувати попереднє прослуховування діалогів різних функціональних типів. Це дасть змогу продемонструвати учням той рівень мовлення, якого вони мають досягти, або до якого наблизяться в процесі роботи над темою, побачити кінцевий результат. Тут багато залежить від уміння вчителя дати правильну настанову, зорієнтувати учнів на адекватне сприймання діалогів. Аудіювання діалогів рекомендовано проводити на перших уроках циклу, відведених для навчання власне діалогічного мовлення; за тривалістю воно займає не більше двох хвилин . Прикладом є діалог-домовленість з теми «Спорт».

До кожної теми (або підтеми) відбираються певні діалогічні єдності, мікродіалоги-зразки та навчально-мовленнєві ситуації, на основі яких можливе складання учнями різних функціональних типів діалогу. Так, наприклад, в межах теми «Театр. Кіно. Концерт» учні оволодівають двома типами діалогів: діалогом – обміном враженнями, думками та діалогом-домовленістю; у межах теми «Подорож» - діалогом-домовленістю; теми «Зовнішність» - діалогом-розпитуванням тощо.

Інноваційні технології реалізації педагогічної ідеї:

  1. Розминки на початку уроку: скоромовки, «Криголами», «Розігріви», « Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення», мовні ситуації, тощо.

  2. Розвиток комунікативної компетенції через прислів’я та приказки за допомогою вербального стимулу.

  3. Проблемні ситуації розвивають комунікативну компетенцію. Вони сприяють виникненню мотиву і потреб висловлювання, висуненню гіпотез, припущень, активізації чисельної діяльності.

  4. Формування комунікативної компетенції через опорні схеми. Наочність( план, схеми, алгоритми, опорні малюнки, репліки під малюнками, ключові зразки) дозволяє активізувати нові лексичні одиниці, презентувати і закріпити структурний граматичний матеріал, сприяє осмисленню і засвоєнню, а також використовується як зорова опора для опису зображення, розшифровки і детального опису схематичних малюнків, які стимулюють усне мовлення учнів, а також формують навички і вміння монологічної і діалогічної єдності.

  5. Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови передбачає:

  1. Розуміння на слух відео, аудіо автентичних записів, носіїв мови. Під цим розуміється також мова самого вчителя, а саме ,коли вчитель говорить вільно.

  2. Створення дослідницького проекту, рольової гри,драматизації ситуації чи уривку

  3. Залучення учнів у спільні види діяльності, де вони працюють гуртом,роблять необхідні приготування, готують матеріали для презентацій.

8) Навчання комунікативної компетенції шляхом групової роботи. Принцип колективної роботи: особистісна взаємодія, що стимулює діяльність; міжособистісне спілкування.

Основним напрямком освіти в сучасній Україні є особистісно-орієнтоване навчання, яке зумовлене комунікативним підходом до навчання і викладання іноземної мови у школі. Одним з головних критеріїв комунікативного підходу у навчання є створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання, приблизних до реального життя;комунікативний підхід у навчанні забезпечує самостійну та творчу роботу учнів, а також використання мови, як засобу спілкування для досягнення навчальних цілей. 
Вивчивши проблему мого дослідження про шляхи навчання діалогічного мовлення, я дійшла наступних методичних висновків: 
1)       навчання діалогічного мовлення неможливе без урахування вимог комунікативного підходу у навчанні спілкування; 
2)       навчати діалогічному мовленню слід, використовуючи індуктивний і дедуктивний шляхи, а також за допомогою діалогу-зразка, рольової гри та покроковим засобом; 
3)       для забезпечення  ефективного  розвитку навичок і вмінь діалогічного мовлення, необхідно застосовувати комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення. 

Отже, освіченість, інтелект особистості, здатність постійно самовдосконалюватись, прагнути творчого підходу до вирішення проблем стають значною передумовою успіху нашого суспільства, процесу цивілізації в цілому. 

Система вправ для навчання діалогічного мовлення складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбувається практика сформованих вмінь та навичок діалогічного мовлення; ІІІ етап – останній, креативний – на цьому етапі відбувається творча, самостійна робота учнів у процесі діалогічного мовлення.  
Етап І. Вправи першого етапу умовно – мовленнєві, рецептивно – репродуктивні. Вони можуть бути імітативні, підстановчі, трансформаційні, запитання – відповіді, вправи на обмін репліками. Усі вправи на цьому етапі виконуються послідовно в таких режимах: «вчитель – учень», «учень – вчитель», «фонограма - учень», «учень – фонограма», «учень – учень». 

Наприклад:  Вправа 1 
                     А: I’m interested in dancing. 
                     В: I’m interested in dancing too. 
                     А: I’m interested in reading books. 
                     В: I’m interested in reading books too. 
Етап ІІ. Вправи другого етапу спрямовані на розвиток умінь складати мікродіалоги і паралельно вдосконалювати навички оволодіння діалогічними єдностями. Використовуючи засвоєні раніше діалогічні єдності, учні складають діалоги із двох – трьох діалогічних єдностей. 
Вправи другого етапу відбуваються у певних навчально – мовленнєвих ситуаціях і з комунікативним завданням. Учням пропонують слухові вербальні опори (фонограма діалогу – зразка) і зорові вербальні опори (мікродіалог – підстановчу таблицю і мікродіалог – схему), які складаються на основі мікродіалогу – зразка. Після перевірки розуміння мікродіалогу – зразка учні слухають його вдруге і в паузах повторюють кожну репліку за диктором або вчителем. 
Наприклад: Вправа 2 
                - ……………………………..? 
               -It made a deep imdivssion on me,too.How did you like the singing? 
               - ……………………………….? 
               - Yes, he is my favourite opera singer. 
Етап ІІІ. Вправи третього етапу направлені на навчання учнів складати і вести власні діалоги згідно з навчально – мовленнєвими ситуаціями на рівні вимог програм. Вправи третього етапу продуктивні. Усі опори зняті, вправи мають самостійний характер. На цьому етапі пропонується навчально – мовленнєві ситуації для учнів, ступінь розгорнутості кожного з компонентів поступово змінюється – зменшується – залежно від набутих учнями діалогічних умінь. Наведемо приклад вправи даного етапу. 
Вправа 3. Тема «Покупки» 
Завдання першому партнеру: You are an absent-minded customer. Now you are    at the Hat Department. Choose the hat. 
Завдання другому партнерові: You are a shop assistant .Your customer is very absent-minded. Help him to choose the right thing. Be polite. 
Як було зазначено нами у попередніх параграфах дослідження, існують різні шляхи навчання діалогічного мовлення:  навчання діалогічній єдності, навчання мікро діалогу та макродіалогу (самостійна робота учнів). Ми також відокремили і інші шляхи навчання діалогічного мовлення за допомогою тексту – зразка, на основі складання діалогу «Крок за кроком», створюючи певну ситуацію спілкування та використовуючи рольову гру. Розглянемо умови навчання діалогічного мовлення за даними засобами та наведемо приклади формулювання завдань до таких вправ. 
Засіб 1. Навчання діалогічного мовлення з використанням тексту – зразка. 
Робота з діалогом – зразком орієнтована на оволодіння зразками – виразами іноземною мовою, тренування комунікативної взаємодії учнів, оперування мовним матеріалом у діалогічному мовленні, виконання різних трансформацій з текстом діалогу, а також на формування навичок і вмінь складання діалогу за зразком. 
Робота з діалогом – зразком може бути запропонована у таки вправах: 
1. Прослухайте діалог без тексту з попередніми орієнтирами (запитання за змістом, правдивими й неправдивими твердженнями, ключовими словами). 
2. Прослухайте діалог, використовуючи візуальну опору. 
3. Прослухайте окремі репліки для відпрацювання правильної вимови та
інтонації і прочитайте діалог. 
4. Прочитайте діалог за ролями. 
5. Заповніть порожні місця у репліках діалогу. 
6. Розкрийте дужки в репліках діалогу. 
7. Відтворіть діалог у ролях. 
8. Самостійно розширте репліки в діалозі відповідно до контексту. 
9.Складіть діалог, розміщуючи переплутані репліки у відповідному порядку (а jumbled dialоguе). 
10.Складіть діалог на основі теми, ситуації, ключових слів і з урахуванням
певної комунікативної задачі. 
Засіб 2. Навчання діалогічного мовлення на основі складання діалогу
"Крок за кроком"
 
Навчання складання діалогу "Крок за кроком" передбачає оволодіння учнями тактикою побудови діалогу відповідно до мовленнєвих намірів комунікантів і з урахуванням взаємодії між ними, взаємозв'язку й характеру реплік спонукання та реплік реагування. Цей спосіб навчання орієнтований також на формування навичок і вмінь конструювання діалогу в різних ситуаціях з урахуванням характеру комунікативних партнерів та їх міжрольової взаємодії. 
Складання діалогу "Крок за кроком" може бути запропоновано у таких вправах: 
1. Опишіть ситуацію й назвіть репліки, адекватні цій ситуації. 
2. Розширте репліку реагування (наприклад, вкажіть причину відмови). 
3. Використайте інші форми реагування (пообіцяйте зробити це пізніше,
виразіть небажання це робити). 
4. Розбийте діалог на мікродіалогічні одиниці (спонукання - реакція) та
представте їх у самостійно придуманих ситуаціях. 
5. Розширте діалог. 
Засіб 3. Навчання діалогічного мовлення за допомогою створення ситуації спілкування. 
Навчання діалогічного мовлення за допомогою серії вправ передбачає
оволодіння навичками й вміннями, потрібними для реалізації ситуації
спілкування відповідно до комунікативних задач комунікантів, з
урахуванням конкретних умов спілкування, а також з опорою на різні типи
міжособистісної та міжрольової взаємодії спврозмовників. У таких вправах
передбачається також тренування ситуативного вживання як різнобічного
мовного матеріалу, так і різних функціональних типів мовленнєвих висловлювань і типів комунікативної взаємодії учнів. Ситуативно обумовлене навчання діалогічного мовлення може бути запропоновано в таких вправах: 
1. Складіть діалог до серії малюнків, використовуючи ключові слова (малюнки відображають послідовність дій людей, які спілкуються). 
2. Складіть діалог за змістом малюнка чи фотографії. 
3. Складіть діалог, використовуючи наявні дані про ситуацію, початок і кінцівку діалогу. 
4. Складіть діалог на основі ключових слів. 
5. Складіть діалог за прочитаним текстом. 
Засіб 4.  Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри. 
Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри  спрямована на засвоєння різноманітних видів діалогічних єдностей, мікродіалогів з використанням різних типів наочності, а також на формування вмінь учнів складати власні самостійні діалоги без допомоги вербальних опор. 
Робота над діалогом з елементами рольової гри може бути запропонована у таких вправах: 
1.                     А: Покажіть сімейний альбом своєму онуку чи онуці, розповідаючи ій  або йому про ваших родичів на фотографіях. 
            В: Ви онук чи онука, ви розглядаєте сімейний альбом дідуся. 
            Розкажить йому, хто з родичів на фотографіях на кого схожий. 
2.                     Проведіть бесіду – інтерв’ю з представником певного виду професії, використовуючи репліки або ключові слова на картках. 
3.                     Згідно з заданої ролі на картці проведіть дискусію або дебати. 
4.                     Складіть діалог на основі даної теми та ситуації, у якому ви виражаєте свою думку або ставлення до певного предмету або об’єкту. 
5.                     Проведіть телефонну розмову, враховуючи відстань, різницю в часі і недостатнє знання англійської мови. 
Основним напрямком освіти в сучасній Україні є особистісно-орієнтоване навчання, яке зумовлене комунікативним підходом до навчання і викладання іноземної мови у школі. Одним з головних критеріїв комунікативного підходу у навчання є створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання, приблизних до реального життя;комунікативний підхід у навчанні забезпечує самостійну та творчу роботу учнів, а також використання мови, як засобу спілкування для досягнення навчальних цілей. 
Вивчивши проблему нашого дослідження про шляхи навчання діалогічного мовлення, ми дійшли наступних методичних висновків: 
1)       навчання діалогічного мовлення неможливе без урахування вимог комунікативного підходу у навчанні спілкування; 
2)       навчати діалогічному мовленню слід, використовуючи індуктивний і дедуктивний шляхи, а також за допомогою діалогу-зразка, рольової гри та покроковим засобом; 
3)       для забезпечення  ефективного  розвитку навичок і вмінь діалогічного мовлення, необхідно застосовувати комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення.  

Основні види інтерактивних технологій на уроках англійської мови

«Ротаційні ( змінювані) трійки» (Схема №1)

Ефективна на початкових етапах навчання учнів роботи в малих групах. Такий вид діяльності сприяє активному, ґрунтовному аналізу й обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння.

Організація: розробіть різноманітні питання, щоб допомогти учням почати обговорення матеріалу; об'єднайте учнів у «трійки», щоб кожна з них бачила «трійку» справа й зліва (усі «трійки» мають утворити коло); дайте їм однакові питання й час на обговорення (кожен у «трійці» має відповісти на це питання по черзі); попросіть учасників розрахуватися від 0 до 2 (учні з номером 1 переходять до на­ступної «трійки» за годинниковою стрілкою, а учні з номером 2 — через дві «трійки» — навпроти, учнів з номером 0 залишаються на місці); рухати «трійками» можна стільки разів, скільки у вас є питань)


«Навчаючи вчуся» («Броунівський рух») (Схема №2)

Використовується під час вивчення блоку інформації або узагальнення й повторення вивченого. Дає можливість учням узяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Створює загальну картину понять і фактів, що необхідно вивчити на уроці.

Організація: підготуйте й роздайте картки з фактами, що стосуються теми уроку (по одній на кожного учня); протягом кількох хвилин учні читають інформацію на картці; перевірте, чи зрозуміли вони прочитане; запропонуйте їм ходити по класу і знайомити зі своєю інформацією інших однокласників (учень може одночасно говорити тільки з однією особою, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від неї протягом відведеного часу); після завершення вправи запропонуйте розповісти отриману інформацію; проаналізуйте та узагальніть отримані учнями знання, відповіді запишіть на дошці


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Прізвище, ім'я, по батькові

Життя та діяльність Д.І. Менделєєва
Павловича Менделєєва, що у той час посідав посаду директора Тобольської гімназії і училища Тобольського округу. Його дід по батькові...
Вказати найменування підприємства, установи, організації або прізвище,...

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, а також спеціальне звання
Порядок подання заяв в електронній формі на участь у конкурсному...
Та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного...
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
Р ЕЗЮМЕ Ім’я, по батькові, прізвище
Дата й місце народження: 13 липня 1988 року, м. Коломия Івано-Франківської області, Україна
Інформаційна картка
Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, дату його видачі і місце реєстрації
Прізвище, Ім’я по батькові
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку (вказати обставину – одруження, народження дитини, смерть близького родича)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка