Прізвище, ім'я, по батькові


Скачати 94.05 Kb.
НазваПрізвище, ім'я, по батькові
Дата14.04.2013
Розмір94.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами цього колективного договору є:

_____________________________________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

(надалі іменується "Власник"), __________________________________________,

та

в особі ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

(надалі іменується "Профорган").

1.2. Цей колективний договір (надалі іменується "колдоговір") укладений відповідно до чинного законодавства України і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Власником (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом ________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

1.3. Цей колдоговір укладений з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та Власника (уповноваженого ним органу), а також визначення додаткових заходів соціального захисту працівників __________________________________

(найменування організації, підприємства, установи)

з урахуванням фінансового стану Власника, який залежить від діяльності кожного працівника.

1.4. Цей колдоговір укладено для:

а) чіткого визначення прав та обов'язків Сторін цього Договору;

б) регулювання та удосконалення умов оплати праці, винагород за висококваліфіковану, продуктивну та якісну працю;

в) покращення умов праці, побуту та відпочинку працівників Власника;

г) визначення основних положень та створення умов для додержання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Власника;

д) вирішення інших питань, пов'язаних з фінансово-господарською та виробничою діяльністю Власника;

є) забезпечення ділових взаємовідносин між Власником та його працівниками.

1.5. Положення цього колдоговору поширюються на всіх працівників Власника і є обов'язками як для Власника, так і для кожного члена трудового колективу Власника, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

1.6. Сторони підтверджують обов'язковість, з урахуванням фінансового стану Власника, виконання умов цього колдоговору і реальність забезпечення прийнятих зобов'язань.

1.7. Жодна зі Сторін, що підписала колдоговір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.8. Колдоговір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.

1.9. Колдоговір підлягає повідомній реєстрації в _____________________.

1.10. Строк чинності колдоговору - ________________________________.

1.11. Особливі питання чинності колдоговору:

- після закінчення строку чинності колдоговір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть цей колдоговір;

- колдоговір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого Власником органу від імені якого укладено цей колдоговір;

- у разі реорганізації _____________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

цей колдоговір зберігає свою чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;

- у разі зміни Власника чинність колдоговору зберігається протягом строку його чинності, але не більше одного року, протягом якого сторони зобов'язані розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення цього колдоговору;

- у разі ліквідації ________________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)

цей колдоговір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

1.12. Для ведення переговорів по укладанню колдоговору, поточної оцінки стану виконання, підбиття підсумків його виконання, а також для розгляду конфліктних ситуацій по колдоговору, створюється двостороння робоча комісія з представників Сторін у складі, визначеному в додатку N ___ до цього Договору.

1.13. Власник визнає Профорган єдиним повноважним представником трудового колективу у переговорах з питань регулювання трудових відносин, норм та оплати праці.

1.14. Сторони зобов'язуються один раз на півріччя інформувати трудовий колектив про виконання взятих на себе зобов'язань.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Власник затверджує розроблені Профорганом для кожного працівника посадові інструкції та інші документи, що визначають його функціональні обов'язки, і вимагає їх виконання.

2.2. Кожний працівник зобов'язаний добросовісно і якісно виконувати свої обов'язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження Власника та уповноважених ним осіб, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна Власника, а Власник зобов'язується вживати наступних заходів для забезпечення продуктивної зайнятості: ___________________________________________________________.

2.3. Всі працівники Власника зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію Власника, що була оголошена такою в установленому порядку і яка стала їм відома при виконанні їх трудових обов'язків.

2.4. При проведенні реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників Власник не пізніше як за два місяці персонально письмово попереджає своїх працівників про наступне звільнення та водночас пропонує іншу роботу в _________________ .

2.5. Взаємні зобов'язання Сторін щодо регулювання змін в організації виробництва і праці містяться в додатку N ___ до цього Договору.

2.6. ___________________________________________________________.
III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

3.1. Основна заробітна плата працівників Власника встановлюється у вигляді посадових окладів, що закріплені у штатному розписі, який є додатком N ___ до цього Договору.

3.2. Власник і Профорган домовились, що основна заробітна плата не може бути меншою від встановленої законодавством України мінімальної заробітної плати.

3.3. Конкретні розміри посадових окладів працівників Власника встановлюються у кожному випадку індивідуально у відповідності з посадою, кваліфікацією, складністю та умовами виконуваної роботи, і доводяться до його відома при ознайомленні працівника з наказом. Водночас до відома працівника доводиться порядок і строк виплати заробітної плати, умови, згідно з якими можуть здійснюватися утримання із заробітної плати.

3.4. Заробітна плата виплачується за місцем роботи ___________________

_______________________________________________________________.

(вказати коли і як виплачується заробітна плата)

Якщо, день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, то заробітна плата виплачується напередодні цього дня.

Заробітна плата працівникам Власника за весь час щорічної відпустки виплачується _______________________________.

3.5. Відомості про оплату праці працівників Власника надаються третім особам лише у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.6. Власник за погодженням з Профорганом встановлює систему преміювання своїх працівників за виконання місячних показників роботи, що затверджується Положенням про преміювання, яке є додатком N ___ до цього Договору. При формуванні фонду оплати праці на виплату премій Власник щорічно передбачає кошти в розмірі не менше чотирьох місячних фондів заробітної плати на рік.

3.7. При наявності чистого прибутку за результатами роботи за поточний рік Власник за погодженням з Профорганом, пропорційно відпрацьованому працівником часу у даному році, виплачує своїм працівникам винагороду за підсумками річної роботи в розмірі до ___ % посадового окладу при наявності коштів у фонді соціального розвитку.

3.8. Власник встановлює окремим своїм працівникам, перелік яких визначено в додатку N ___ до цього Договору, доплату до заробітної плати за:

- суміщення посад - у розмірі до _______________ % посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до ______________ % посадового окладу відсутнього працівника;

- виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника у зв'язку з хворобою - в розмірі _____________ % посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до _______________ % посадового окладу відсутнього працівника.

3.9. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні може компенсуватися, за згодою Сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
IV. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1. При наявності коштів у фонді соціального розвитку Власник надає своїм працівникам:

а) грошову допомогу у зв'язку із сімейними обставинами (народження дитини, одруження, поховання членів сім'ї) в розмірі не більше ________________ мінімальних зарплат;

б) матеріальну допомогу на оздоровлення в зв'язку з наданням відпустки в розмірі окладу за штатним розкладом;

в) матеріальну допомогу на оздоровлення кожної дитини в строк ___:

- в розмірі трьох мінімальних заробітних плат - для дітей до 5 років;

- в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат - для дітей віком до 12 років;

- в розмірі п'яти мінімальних заробітних плат - для дітей віком до 18 років.

4.2. Профорган надає пільгові путівки до санаторіїв для своїх працівників які потребують реабілітації після хвороби на визначених ним умовах.

4.3. Працівникам Власника, які виходять на пенсію, за наявності коштів Власником виплачується матеріальна допомога із фонду соціального розвитку в розмірі середньомісячної заробітної плати при стажі роботи на ________________________________________ більше 3 років у строк ________.

(найменування підприємства, установи, організації)

4.4. Власник надає своїм працівникам безвідсоткові позики, з урахуванням фінансового стану, на будівництво та придбання житла на термін _______ років у розмірі до _______________________ грн., позика надається на підставі заяви на отримання позики, оформленої в установленому законом порядку, яку розглядає житлово-побутова комісія, якісний та кількісний склад якої, порядок та строки прийняття рішень якою затверджується наказом Власника.

4.5. Зобов'язання Сторін щодо житлово-побутового обслуговування визначені в додатку N ___ до цього Договору.
V. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ВІДПОЧИНКУ

5.1. Відповідно до чинного законодавства України тривалість робочого часу працівників Власника складає 40 годин на тиждень.

5.2. У Власника встановлюється такий режим роботи, який зобов'язуються виконувати всі працівники: початок роботи - ___________________________, закінчення роботи - ___________________, в п'ятницю - _________________, перерва для відпочинку і харчування - з ___________________ до ________________________________, вихідні дні - ____________________________________________.

5.3. Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників Власника скорочується на одну годину.

5.4. Тривалість щорічної основної відпустки працівників Власника складає ___________ календарних днів за відпрацьований календарний рік, ___________ календарних днів - інвалідам.

5.5. Сторони зобов'язуються узгоджувати до __________________ кожного року, затверджувати і доводити до відома працівників графік щорічних відпусток на поточний рік.

5.6. Власник надає працівникам щорічну відпустку за особливий характер праці як компенсацію за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання виробничих завдань понад установлену тривалість робочого часу:

- тривалістю ___ календарних днів: ______________________________

_____________________________________________________________________;

- тривалістю ___ календарних днів: ______________________________

_____________________________________________________________________;

- тривалістю ___ календарних днів: ______________________________

_____________________________________________________________________.

5.7. Власник виходячи з виробничих та фінансових можливостей надає за свій рахунок додаткову, понад передбачену законодавством відпустку працівникам, яка сплачується за рахунок

- ______________________________ - ______________ календарних днів;

- ______________________________ - ______________ календарних днів;

- ______________________________ - ______________ календарних днів;

- ______________________________ - ______________ календарних днів;

- на одруження працівника (його дітей) - ____________ календарних днів;

- смерть членів сім'ї - ___________________ календарних днів;

- переїзд на нове місце проживання - ______ календарних днів.
VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

6.1. Власник визнає, що створення здорових і безпечних умов праці працюючих є його обов'язком, і він несе за це відповідальність.

6.2. Працівники Власника зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці відповідно до своїх функціональних обов'язків.

6.3. Профорган зобов'язується сприяти проведенню й вимагати виконання у повному обсязі комплексних організаційно-технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.
VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ТРУДЯЩИХ

7.1. Власник зобов'язаний:

- надавати Профоргану необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку _________________________________________, сприяти

(найменування підприємства, установи, організації)

Профоргану та іншим представницьким органам трудящих, а саме: __________________________ у їх діяльності шляхом __________________.

7.2. Профорган зобов'язаний:

- проводити профспілкові збори трудового колективу;

- ознайомлювати трудовий колектив із інформацією, одержаною від Власника з питань, пов'язаних з працею і соціально-економічним розвитком трудового колективу Власника.

7.3. Профорган в особі уповноважених членів має право проводити перевірку дотримання у Власника трудового законодавства, умов охорони праці шляхом __________________, вимагати усунення недоліків.
VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Доповнення та зміни до колдоговору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам колдоговір.

8.2. Контроль за виконанням цього колдоговору здійснюється сторонами, які його уклали. Для цього створюється двостороння комісія та її робоча група. При порушенні виконання колдоговору комісія у письмовій формі інформує осіб, які його підписали. Сторони проводять взаємні консультації з цього питання та приймають рішення, які є додатками до колдоговору.
ЦЕЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:


Від Засновників

Від імені трудового колективу

Президент ____________________

Голова профкому _________________

М. П.
Дата ___________________

Зразок колективного договору складений станом на 15.06.2006 р.

Схожі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Життя та діяльність Д.І. Менделєєва
Павловича Менделєєва, що у той час посідав посаду директора Тобольської гімназії і училища Тобольського округу. Його дід по батькові...
Вказати найменування підприємства, установи, організації або прізвище,...

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, а також спеціальне звання
Порядок подання заяв в електронній формі на участь у конкурсному...
Та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного...
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
Р ЕЗЮМЕ Ім’я, по батькові, прізвище
Дата й місце народження: 13 липня 1988 року, м. Коломия Івано-Франківської області, Україна
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові
Дата і місце народження: 30 січня 1980 року, смт. Дубове, Тячівський район, Закарпатська область
Прізвище, Ім’я по батькові
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку (вказати обставину – одруження, народження дитини, смерть близького родича)
Інформаційна картка
Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, дату його видачі і місце реєстрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка