НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»
Сторінка5/33
Дата03.04.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Праця — свідома доцільна діяльність людини, яка спря­мована на створення тих чи інших благ з метою задово­лення потреб. Праця виступає як процес функціонування робочої сили, а робоча сила — це здатність до праці.

Предмети праці — всі речовини природи, на які спрямова­на праця людини і які становлять матеріальну основу майбут­нього продукту.

Засоби праці — це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці. Сукупність предметів і засобів праці складають засоби ви­робництва, які є одним з елементів продуктивних сил.

Суспільне виробництво структурно поділяється на дві сфери (рис.2.2).

Суспільне виробництво

Матеріальне виробництво – сукупність галузей і сфер, які виробляють матеріально-речові блага і надають матеріальні послуги

Нематеріальне виробництво - сукупність галузей і сфер, які виробляють нематеріальні блага та нематеріальні послуги, які задовольняють духовні і соціальні потреби людей
прямая соединительная линия 102 прямая соединительная линия 103 прямая соединительная линия 104 прямая соединительная линия 105

Рис. 2.2. Сфери суспільного виробництва.
Суспільне виробництво має галузеву структуру (рис. 2.3).


Виробництво

Матеріальне виробництво

Нематеріальне

виробництво

Промисловість, сільське та лісове господарство, будівництво, особисте, ремісниче господарство

Комунальне господарство і побутове обслуговування, які надають матеріальні послуги

Транспорт, зв'язок, торгівля

(в частині обслуговування процесу виробництва)

Охорона здоров’я

Освіта, інформатика

Культура, мистецтво

Спорт, туризм

Духовне виробництво
прямая соединительная линия 117 прямая соединительная линия 118 прямая соединительная линия 119 прямая соединительная линия 120 прямая соединительная линия 121 прямая соединительная линия 123 прямая соединительная линия 124 прямая соединительная линия 125 прямая соединительная линия 127 прямая соединительная линия 129 прямая соединительная линия 130 прямая соединительная линия 131 прямая соединительная линия 132 прямая соединительная линия 133
прямая соединительная линия 122прямая соединительная линия 128


Рис. 2.3. Галузева структура суспільного виробництва.

2.2. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв'язок
Для здійснення процесу виробництва необхідні певні умови — фактори виробництва. Фактори виробництва — це всі необхідні елементи, які використовуються для виробництва матеріальних і духов­них благ. Використовується і така категорія як ресурси виробниц­тва. Вони становлять сукупність природних, капітальних і людських сил, які потенційно можуть бути використані в про­цесі виробництва.

Різниця між двома категоріями: фактори виробництва – це реально використані в процесі виробництва ресурси – "працюючі ресурси".

Сучасна вітчизняна і світова економічна наука до складу фак­торів виробництва відносить: працю, капітал, землю, підприєм­ницькі здібності, науку, інформацію, екологію.
овал 134
Земля

Капітал

Праця

Екологія

Наука

Інформація
прямая соединительная линия 142 прямая соединительная линия 143 прямая соединительная линия 144 прямая соединительная линия 146 прямая соединительная линия 148 прямая соединительная линия 149 прямая соединительная линия 150


Підприємницькі здібності

Рис. 2.4. Фактори виробництва
Капітал – це су­купність усіх технічних, матеріальних і грошових засобів, ви­користовуваних для виробництва товарів та послуг.

Земля як фактор виробництва включає в себе саму землю, а також лісові й водні ресурси, родовища корисних копалин та інші природні багатства, що використовуються у виробничому процесі. Це специфічний та не відтворюваний фактор виробництва необхідно берегти та раціонально використовувати.

Наукаце специфічна форма людської діяльності, спря­мована на отримання та систематизацію нових знань про при­роду, суспільство і мислення.

Інформація в сучасних умовах є найважливішим фактором суспільного виробництва. Це система збирання, обробки та систематизації різноманітних знань лю­дини з метою використання їх у різних сферах життєдіяльності й насамперед в економічній сфері.

Екологічний фактор виробництва – це система спеціалізованих видів трудової діяльності та витрат, спрямованих на раціональне викори­стання природних ресурсів, охорону навколишнього середови­ща та його відтворення.

Підприємницькі здібності – специфічний фак­тор виробництва, що характеризує діяльність людини стосов­но поєднання та ефективного використання всіх інших фак­торів виробництва з метою створення благ та послу.

Співвідношення між будь-яким набором факторів виробниц­тва і максимально можливим обсягом продукції, що виробляєть­ся за допомогою цього набору факторів, характеризує виробни­чу функцію.

Виробнича функція – це зв'язок між величиною затрат факторів виробництва і кількіс­тю продукції, яку можна отримати. Якщо врахувати весь набір факторів виробництва, то виробнича функція ма­тиме такий вигляд:

, (2.1)
де Q – обсяг випуску продукції;

L – затрати праці;

К – затрати капіталу;

С – витрати матеріалів;

Хп витрати інших факторів.

Виробнича функція вказує на існування альтернативних можливостей, за яких різне поєднання факторів виробництва або їхня взаємозаміна забезпечують такий самий максимальний обсяг випуску продукції.

Залежно від кількості факторів виробнича функція буває:

  • однофакторна;

  • двофакторна;

  • багатофакторна.

Класичним прикладом виробничої функції є двофакторна ви­робнича функція, яка встановлює зв'язок між виробництвом про­дукції та витратами двох основних факторів виробництва: капіталу (К) і робочої сили (L). Вона має назву – функція Кобба – Дугласа:
, (2.2)

а, b, c >0; b, c <1;
де а – параметр, який характеризує рівень технологій;

b, с – параметри, які характеризують ступінь впливу ресурсу (праці та капіталу відповідно) на кінцевий результат.

Зростання обсягів використання ресурсу (L чи К) на 1 % приводить до зростання обсягу продукції (Q) на b чи с %. Науково-технічний прогрес, який дозволяє підвищувати ефективність використання наявних ресурсів, збільшує величину а.

Для того, щоб побудувати двофакторну функцію у графічній формі, слід вибрати всі різні комбінації ресурсів, що забезпечують один і той самий обсяг випуску (табл. 2.1):

Таблиця 2.1

Виробництво за двома змінними ресурсами

Трудовий ресурс,

праця (L)

Витрати капіталу (К)


1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

5

10

3

3

5

10

15

4

4

6

13

20

5

5

10

15

22


Графічна інтерпретація виробничої функції за даними таблиці 2.1 наведена на рис. 2.5. Випуску Q0 = 10 відповідає А0(2; 4), B0(3; 3), D0(5; 2).

При Q1 = AІ(2;3); BІ(3;2); DI(5;1). Отримаємо лінію незмінного випуску — ізокванту – це комбінації ресурсів, які дозволяють виробляти заданий обсяг виробництва продукції за умови повного й ефективного викорис­тання наявних ресурсів.Рис. 2.5. Карта ізоквант
Властивості ізоквант:

  • ізокванти не перетинаються;

  • більш віддалена від початку координат ізокванта відповідає вищому рівню виробництва;

  • криві не перетинають ко­ординатних осей, а лише наближаються до них. Це означає, що фактори виробництва лише частково можуть замінювати один одного.

Сукупна вартість виробництва – один і той самий обсяг виробництва, який можна досягти за рахунок різних витрат факторів виробництва.

Сукупна вартість виробництва (ТС) визначається:
, (2.3)
де РK – ціна одиниці капіталу;

РL – ціна робочої сили.

Графічне зображення відрізку лінії, що описується цим рів­нянням, називається ізокостою (рис. 2.6).
ТС/РL

Рис. 2.6. Ізокоста

Мінімізуючи витрати фірма обирає такі обсяги використання ресурсів, коли сукупна вартість набору ресурсів буде найменшою для забезпечення заданого обсягу виробництва (графічно, вартість виробництва мінімізується в точці, де ізокванта дотична до ізокости):
, (2.4)
Правило мінімізації витрат: витрати досягають мінімуму, якщо гранична продуктивність у розрахунку на кожну витрачену гривню по всіх видах ресурсів буде однаковою:
. (2.5)

Гранична продуктивність (МР) – це збільшення загального випуску продукції при залученні у виробництво додаткової одиниці фактору виробництва.

2.3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та

соціальні показники
Світова практика господарюван­ня оцінює результати функціонування економіки країн дво­ма способами: економічним зростанням та ефективністю су­спільного виробництва.

Економічне зростання – це розвиток національної еконо­міки протягом певного періоду, що вимірюється абсолютним при­ростом обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП), валового національного продукту (ВНП) та національного доходу (НД).

Ефективність виробництва — категорія, яка характери­зує віддачу, результативність виробництва. Вона свідчить не лише про приріст обсягів виробництва, а й про те, якою ціною, якими витратами ресурсів досягається цей приріст, тобто свідчить про якість економічного зростання.

Ефективність виробництва є однією з головних ха­рактеристик господарської діяльності людини.

Існує економічна та соціальна ефективність виробництва (рис. 2.7).


Ефективність виробництваЕкономічна ефективність

це досягнення виробництвом найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці або зниження сукупних витрат на одиницю продукції

Соціальна ефективність

це ступінь відповідності результатів виробництва соціальним потребам суспільства, інтересам окремої людини
прямая соединительная линия 168 прямая соединительная линия 169 прямая соединительная линия 170 прямая соединительная линия 172

Рис. 2.7. Види ефективності виробництва

Рівень економічної ефективності виробництва визначається за допомогою системи показників. У найзагальнішій формі економічна ефек­тивність ()визначається як співвідно­шення результати — витрати:
(2.6)
Однак цей показник дуже узагальнений, оскільки характе­ризує ефективність усіх сукупних витрат. Для визначення ефективного використання кожного фактора виробництва застосо­вується система показників (рис. 2.8):Рис. 2.8. Показники економічної ефективності
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка