НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»
Сторінка8/33
Дата03.04.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33


2. Ресурси, які забезпечують мінімальні витрати для проведення 100 вікон, визначаються за правилом MRTS = РLK= -1.

MRTS є похідною функції К по L, яку знаходимо з виробничої функції

Q = 10L½ K½ , підставивши Q=100, маємо: K½ = 100/(10L½ ) = 10/(L½ ) – зведемо обидві частин рівняння у квадратний корінь, отримаємо: K = 100/L.

MRTS= К' = (100/L) '= -100/L2 = -1; правило похідної - ()

100=L2 ; L= 10; К = 100/L = 100/10=10;

К= 10, L = 10

ТС = РL∙ L+ Рк ∙К= 10∙20 + 10∙20 = 200 + 200 = 400;

AC=TС/Q = 400/100 = 4;
3. MRTS= РLк =-25/20=-1,25;

MRTS = K' = (100/L)'= -100/L2= -1,25;

L2 = 80 L = 9;

К= 100/L = 100/9= 11.

При зростанні заробітної плати, необхідно зменшити кількість столярів до 9 і збільшити кількість верстатів до 11.

Задача 3. Визначити показники використання основних засобів підприємства при середньорічній їх вартості – 1700 тис. грн., річний обсяг виробництва продукції – 1900 тис. грн., середньооблікова чисельність робітників – 850 осіб.

Розв’язання

Фондовіддача = Q/Ф бал. сер.р. = 1900/1700 = 1,12 грн продукції / грн основних засобів.

Фондомісткість продукції = Ф бал. сер.р. /Q = 1700/1900 = 0,89 грн основних засобів / грн продукції.

Фондоозброєність праці = Ф бал. сер.р. пвп = 1700/900 = 2000 89 грн основних засобів / особу.

Задача 4. Визначити величину вартості товару при наступних умовах. Товар виготовляється трьома групами виробників. I група витрачає на кожну одиницю 3 години і робить 100 одиниць, II група – відповідно 2 години і виготовляє 500 одиниць, III група витрачає 4 години на одиницю товару й випускає 50 одиниць.

Розв’язання

Для визначення суспільно необхідних затрат труда використовується формула (2.16). Визначимо величину вартості товару при наступних умовах.

W = (100 * 3 + 500 * 2 + 50 * 4) / (100 + 500 + 50) = 1500 / 650 = 2,3 (годин)

Задача 5. Фірма платить 200 тис. грн в день за оренду устаткування і 100 тис. грн заробітної плати. При цьому вона використовує таку кількість праці і капіталу, що їхні граничні продукти відповідно дорівнюють 0,5 і 1.

Чи використовує фірма оптимальне поєднання чинників виробництва з погляду максимізації прибутку?

Розв’язання

Правило максимізації прибутку (або мінімізації витрат) означає, що граничні продукти всіх факторів виробництва у грошовому виразі дорівнюють їхнім цінам, або що кожний ресурс використовується до того часу, поки його граничний продукт у грошовому виразі не буде дорівнювати його ціні, тобто: .

Так, фірма використовує оптимальне поєднання чинників виробництва оскільки 1 / 200 = 0,5 / 100.

Задача 6. Менеджер Костюк заробляє за час 10 грн. Його сусід на пенсії. У магазині за продуктами за 8 гр./кг потрібно стояти в черзі годину, за продуктами за 12 грн/кг черги немає. За якого обсягу покупки раціональним є придбання дешевших продуктів для менеджера Костюка?

Розв’язання

Альтернативна цінність часу сусіда дорівнює нулю, тому для нього раціональним вибором виступає черга. Альтернативна цінність часу менеджера Костюка – 10 грн/год., тому повна ціна продукту за 8 грн/кг дорівнює 8 X + 10, де X – обсяг покупки. Вирішимо нерівність:

8Х + 10 < 12 Х;

Х > 2,5.

Отже, для менеджера Костюка за покупки продуктів більше 2,5 кг стояти в черзі раціонально.

Задача 7. Позначте на графіку (рис. 2.12) точки, що відповідають пропорціям виробництва, заданим дани­ми табл. 2.7, та визначте ефек­тивний, неефективний і не­можливий варіанти виробництва.

Які зміни повинні відбутись, щоб стало можливим виробництво 40 од. одягу і 400 од. продуктів?

Таблиця 2.7

Комбінації товарів

А

В

С

D

Одяг, од.

60

60

50

40

Продукти, од.

250

100

300

400
Рис. 2.12. Варіанти виробництва
Розв’язання

1. Ефективні варіанти виробництва – А, С; неефективний – В; неможливий – D.

2. Необхідні або зміни у технології виробництва продуктів, або винайдення нових джерел ресурсів для їх виробництва.

Задача 8. Нехай Дубенко витрачає 1 годину на виробництво стільця та 2 години на виробництво стола, а Сосненко – 2 години на виробництво стільця і 1 годину на виробництво стола. Визначте:

1. Який вигляд має крива виробничих можливостей їхньої од­ночасної праці протягом 8 годин.

2. Як зміниться крива виробничих можливостей, якщо Дубенко оволодіє технологією Сосненка у виробництві столів.

3. Які альтернативні вартості виробництва першого та останнього стола, виготовленого сукупними зусиллями за технологією Сосненка.

Розв’язання

1
12
. За 8 годин Дубенко може виготовити 8 стільців або 4 стола, а Сосненко – відповідно 4 стільця і 8 столів. Таким чином, разом за 8 годин вони можуть виготовити 12 стільців та 12 столів. Крива виробничих можливостей має вигляд прямої з від'ємним нахилом. (рис. 2.13.).Столи

Стільці


12Рис. 2.13.Виробничі можливості


  1. Якщо Дубенко оволодіє технологією Сосненка у виробництві столів, то за 8 годин він зможе виробляти 8 столів, отже, тепер разом вони зможуть виробляти 12 стільців та 16 столів. Крива виробничих можливостей зробить кутовий зсув (рис. 2.14).Рис. 2.14. Нові виробничі можливості
3. Оскільки крива виробничих можливостей має вигляд пря­мої лінії (постійна віддача ресурсів), то альтернативні вартості виробництва першого та останнього стола, виготовленого сукуп­ними зусиллями за технологією Сосненка будуть однаковими і дорівнюватимуть 12/16 = 0,75 стільців.
Задачі для вирішення до розділу 2
Задача 1. Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіанти технологічно ефективних способів виробництва (табл. 2.8):

Таблиця 2.8

Варіанти технологій

А

В

С

D

Кількість праці, одиниць

1

2

3

6

Кількість капіталу, одиниць

6

3

2

1

Ціна одиниці праці 2 грн, ціна одиниці капіталу 3 грн.

1. Визначте економічно ефективний спосіб виробництва.

2. Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн ? Яку саме комбінацію праці і капіталу вибере фірма?

Задача 2. Фірма планує виробляти 490 одиниць продукції на день, їй запропоновано кілька технологічно ефективних способів виробництва, представлених даними табл. 2.9:
Таблиця 2.9

Варіанти технологій

Q, oд.

К, машино-днів

L, люд.-днів

А

6

2

Б

4

3

В

3

4

Г

2

6

Ціна одиниці праці – 30 грн/день; ціна одиниці капіталу – 50 грн/день. Визначте економічно ефективний варіант технології.

Задача 3. У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів - працю та капітал. Ціна одиниці праці – 8 грн/год., ціна одиниці капіталу - 12 грн/год. За певного рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць.

Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні виробничі витрати, чи їй потрібно змінити співвідношення ресурсів.

Задача 4. Підрахуйте середній (АС) і граничний (МР) продукт фірми, якщо відомі наступні дані (табл. 2.10):

Таблиця 2.10

L, люд.-год.

ТС, од. (сукупний продукт)

1

30

2

70

3

100

4

120

5

130

Коли починає діяти в даному випадку спадна економія від масштабу?

Задача 5. За 8 годин виробляється 16 виробів загальною вартістю 80 дол. Скільки буде коштувати вся денна продукція й один виріб, якщо:

а) продуктивність праці збільшиться в 2 рази;

б) інтенсивність праці зросте в 2 рази.

Задача 6. На виробництво товару А витрачено 3 години, товару В – 5 годин. Коефіцієнт складності праці співвідносяться як А : В = 3:1. Чому дорівнює вартість кожного товару, якщо 1 година робочого часу, витраченого на виготовлення товару В, виражається в 2 доларах.

Задача 7. Відмовившись від роботи слюсарем із заробітною платою 12000 грн. на рік або роботи референтом із заробітною платою 10000 грн. на рік, Сергій вступив до університету з річною платою за навчання 6000 грн. Якою є альтернативна вартість його рішення на першому році навчання, якщо Сергій має можливість у вільний від навчання час працювати в магазині за 4 000 грн. на рік?

Задача 8. У галузі виробляються комп'ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва (табл. 2.11):

Таблиця 2.11

Варіанти

А

В

С

D

Е

F

G

Принтери, шт.

6

5

4

3

2

1

0

Комп'ютери, шт.

0

8

15

21

26

ЗО

33


1. Зобразите графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі.

2. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного додаткового комп'ютера в різних варіантах зміни структури виробництва.

3. Поясніть, як змінюються альтернативні витрати в міру розширення виробництва принтерів.

Задача 9. У деякій країні за умови цілковитого використання всіх ресурсів виробляються тільки два товари – велосипеди і пральні машини. Якщо всі ресурси будуть задіяні у виробництві велосипедів, то їх буде вироблено 100; якщо всі ресурси будуть за­діяні у виробництві пральних машин, то їх буде вироблено 40.

  1. Побудуйте криву виробничих можливостей.

  2. Визначте альтернативні витрати виробництва обох видів товарів.

  3. Покажіть, які зміни відбудуться на графіку, якщо у виробництві велосипедів буде застосована нова, більш продуктивна технологія.

  4. Чи зміниться у цьому випадку альтернативна вартість виробництва?

  5. Позначте на графіку точки, які відповідали б ефективним і неефективним способам використання обмежених ресурсів.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка