НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»
Сторінка7/33
Дата03.04.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

Багатоваріантні запитання до розділу 2
1. Взаємозв'язок між усіма можливими варіантами сполучень факторів виробництва й обсягів продукції, що випускається, виражається за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;

б) кривої загального обсягу випуску продукту;

в) виробничої функції;

г) еластичності пропозиції;

д) кривої загальних витрат.
2. Виробнича функція показує:

а) витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів;

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення заданих вхідних ресурсів;

г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів.
3. Лінійна виробнича функція: Q = 2 L + 4 К характеризує виробництво:

а) з фіксованими пропорціями використання виробничих факторів;

б) з повним заміщенням факторів виробництва;

в) з частковим заміщенням факторів виробництва;

г) всі відповіді неправильні.
4.Функція виробництва для фірми ілюструє:

а) те, що треба виробляти для максимізації прибутку;

б) те, що технічно здійсненне тоді, коли виробництво фірми є ефективним;

в) те, що здійсненне за наявності найсучаснішої технології;

г) те, що фірма фактично виробляє за заданих ресурсів;

д) всі відповіді правильні.
5. Ізокванта – це:

а) крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничихвитрат;

б) крива, що характеризує обсяг продукції, який отримує фірма, використовуючи даний обсяг ресурсів;

в) крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску;

г) всі відповіді правильні.
6. Ізокванта ілюструє:

а) криву загального обсягу продукції;

б) виробничу функцію;

в) різні обсяги продукту, який можна виробити при заданих ресурсах;

г) криву середнього продукту.
7. Виробнича функція може бути описана:

а) рівняннями: Q = f (L) або Q = f (K, L);

б) кривою сукупного продукту змінного фактора;

в) ізоквантою;

г) всі відповіді правильні.
8. Будь-яка точка, що знаходиться на ізокванті, означає:

а) кількість виробленого продукту;

б) обсяг продукту в грошовому виразі;

в) комбінацію фізичних обсягів ресурсів, що забезпечує певний рівень виробництва;

г) суму витрат;

д) суму змінних витрат.
9. Гранична продуктивність праці дорівнює:

а) обсягу продукції, поділеному на кількість трудових ресурсів;

б) додатковій кількості продукції від останньої найнятої одиниці робочої сили;

в) кількості трудових ресурсів, поділеній на капітальний ресурс;

г) кількості трудових ресурсів, необхідній для останньої виробленої одиниці родукції;

д) всі відповіді неправильні.
10. Уявіть графік, на якому праця позначається на горизонтальній вісі, а капітал на вертикальній. Коли граничний продукт праці дорівнює 5 і граничний продукт капіталу дорівнює 10, то чому дорівнює гранична норма заміщення капіталу працею:

а) 1 / 2; б) 2/1;

в) 5; г)10;

д)50.
11. Функція виробництва має вигляд: Q = L2 К. Граничний продукт капіталу дорівнює:

a) L2; б) К;

в) 2LK; г) LK.
12. Якщо фірма бажає знати, на скільки виросте випуск продукції
при наймі ще одного робітника, вона повинна оцінити:

а) середній продукт праці;

б) граничний продукт праці;

в) загальний продукт;

г) вартість додаткової одиниці праці.
13. Якщо граничний продукт капіталу дорівнює 8, а граничний
продукт праці – 16, то гранична норма заміни праці капіталом
за абсолютною величиною дорівнює:

а) 1/2; б) 2;

в) 8; г) 24.
14. У виробництві фірма використовує 10 верстатів і наймає 20 робітників. Продукція виготовляється за технологією, що описується виробничою функцією: Q = К L. Граничні продукти праці і капіталу за цих умов складають:

a) MPL = 0, MPK = 20;

б) MPL=10,MPK = 0;

в) MPl=10,MPk = 20;

г) MPL = 20,MPK=10.
15. Зростаючий ефект масштабу має місце, коли:

а) темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягів залучених ресурсів;

б) темп зростання обсягів виробництва дорівнює темпу зростання обсягів залучених ресурсів;

в) темп зростання обсягів залучених ресурсів перевищує темп зростання обсягів виробництва;

г) темп зростання обсягів виробництва не пов'язаний зі зростанням обсягів залучених ресурсів.
16. Дія негативного ефекту масштабу означає, що:

а) обсяги ресурсів зростають повільніше, ніж обсяги виробленої продукції;

б) обсяги ресурсів зростають швидше, ніж обсяги виробленої продукції;

в) темпи зростання обсягів ресурсів і продукції однакові;

г) зростання не відбувається.
17. Підприємець, який розливає в пляшки безалкогольні напої, з'ясовує, що виробництво 2 тис. ящиків банок і 3 тис. ящиків пляшок на одному заводі коштує дешевше, ніж на двох різних заводах для виробництва такого самого сумарного обсягу. Цей виробничий процес виявляє:

а) зростаючу віддачу за обсягом;

б) економію на масштабах;

в) спадну віддачу;

г) правильні відповіді (а) і (б);

д) правильні відповіді (б) і (в).
18. З часу своєї появи на ринку в кінці 70-х років відеомагнітофони різко впали в ціні. Виробничі витрати на одиницю зменшилися у міру зростання їх сумарного виробництва. Це приклад:

а) економії на масштабах;

б) зростаючої віддачі за обсягом;

в) кривої досвіду;

г) правильні відповіді (а) і (б);

д) правильні відповіді (а) і (в).
19. Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який:

а) максимізує прибуток фірми;

б) максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу ресурсів;

в) мінімізує витрати виробництва і одночасно максимізує прибуток фірми;

г) мінімізує збитки фірми.
20. Економічно ефективним є спосіб виробництва, який:

а) мінімізує альтернативну вартість всіх видів витрат у процесі виробництва заданого обсягу продукції;

б) дозволяє максимізувати економічний прибуток;

в) приваблює нові фірми до входження в галузь;

г) дозволяє досягти найвищої продуктивності праці.
Приклади розв’язання задач до розділу 2
Задача 1.Фермерське господарство має намір виростити і зібрати 500 т картоплі за сезон. Йому запропоновані декілька технологічних проектів виробництва бажаної кількості (табл. 2.3):

Таблиця 2.3

Проекти

Кількість техніки, од.

Кількість

робітників,чол.

Кількість добрив, тонн

Кількість

землі, га

А

3

10

14

5

Б

1

20

19

3

В

3

10

25

3

Г

4

10

25

5

1. Визначте технологічно ефективні способи виробництва.

2. Визначте економічно ефективний спосіб виробництва, якщо ціна одиниці праці становить 10 грн, одиниці техніки – 50 грн, одиниці добрив – 3 грн, одиниці землі – 20 грн.

Розв’язання

1. Технологічно ефективний спосіб виробництва – якщо вироблений обсяг продукції є максимально можливим за використання точно визначеного обсягу ресурсів.

Технологічно ефективні способи виробництва А,Б,В (тому що використовують менше техніки ніж варіант Г).

2. Економічно ефективний спосіб виробництва – це спосіб, що мінімізує альтернативну вартість всіх видів витрат виробництва заданого обсягу продукції.

Економічно ефективний спосіб виробництва є Б – 367 грн/добу (табл. 2.4).

Q = f (техніка, робітники, добриво, земля)

Таблиця 2.4

Проекти

Кількість техніки, од.

Кількість

робітників,чол.

Кількість добрив, тонн

Кількість

землі, га

Економічно ефективний спосіб

А

3*50

10*10

14*3

5*20

150+100+420+100=770

Б

1*50

20*10

19*3

3*20

50+200+57+60=367

В

3*50

10*10

25*3

3*20

150+100+75+60=385

Г

4*50

10*10

25*3

5*20

200+100+75+100=475


Задача 2. Фірма «Windows» використовує працю столярів (L) і дерево­обробні верстати (К) для виробництва вікон. Відповідна вироб­нича функція має вигляд: Q = 10L½ K½

1. Заповніть до кінця наведену табл. 2.5:

Таблиця 2.5

К

L

Q

20
100
20

100

25

4
4

25
10
100


2. Які ресурси необхідні для виробництва 100 вікон? Чому дорівнюють ТС (сукупна вартість виробництва) та АС (середня вартість виробництва) якщо ціна праці і капіталу 20 грн.?

3. Заробітна плата підвищилась до PL = 25. Що слід робити,
щоб мінімізувати витрати при заданому рівні випуску вікон?

Розв’язання

1. Використовуючи рівняння виробничої функції, можна заповнити невідомі клітинки таблиці 2.5 (див. табл. 2.6):

Таблиця 2.6

K

L

Q

20

5

100

5

20

100

25

4

100

4

25

100

10

10

100
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка