НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»
Сторінка33/33
Дата03.04.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»
Домашня контрольна робота
з дисципліни «Основи економічної теорії»

теоретична частина: «Ринкова трансформація економіки України та становлення змішаної економіки»


Виконав: студент групи ЛА-82

Іванов А.А.

Перевірив: викладач

кафедри міжнародної економіки

Сидоров О.О.

Київ-2010

Додаток Б

Рейтингова система оцінки успішності студентів

з дисципліни «Основи економічної теорії»

для технічних спеціальностей НТУУ «КПІ».
Курс «Основи економічної теорії» належить до циклу дисциплін «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки» й спрямований на вивчення основоположних економічних категорій, економічних законів і принципів функціонування, ринкової економіки на мікро- та макрорівнях. Економічна теорія досліджує економічні відносини, господарський механізм та дії людей, що спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів.

Мета дисципліни: засвоєння загальних основ та конкретних форм дії об'єктивних законів економіки, формування у майбутніх спеціалістів системи економічних знань, сучасного економічного мислення.

Логіка і структура дисципліни та передбачені навчальною програмою методи її вивчення дають можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних знань для цілісного сприйняття процесу функціонування сучасної економіки на національному та загальносвітовому рівнях, орієнтування майбутньої практичної діяльності студентів на ефективне господарювання.

Завдання:

  • вивчення загальних засад економічного життя суспільства;

  • розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв'язку її структурних елементів;

  • з'ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) відповіді при експрес-контролі знань на лекційних заняттях;

2) виконання завдань на практичних заняттях;

3) виконання домашньої контрольної роботи;

5) відповідь на заліку.

Рейтинг студента розраховується за формулою:де RС – позитивні бали, одержані протягом семестру;

RЕ – бали, одержані на заліку.
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (розв’язання задач, тести)

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх лекційних заняттях дорівнює: 2 х 7 = 14 балів.

Критерії оцінювання:

a. Повна відповідь – 2 бали;

b. Неповна відповідь – 1 бал;

c. Відповідь не вірна або не з’явився – 0 балів.
2. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 2 х 9=18 балів. Основна форма роботи - усні опитування за пройденим матеріалом, доповіді економічних новин та вирішення практичних задач. Отримані протягом заняття бали підсумовуються з урахуванням знання студентом матеріалу.

Критерії оцінювання:

a. Активна робота – 2 бали;

b. Запізнення на заняття, пасивна робота – 1 бал;

c. Відповідь не вірна або не з’явився – 0 балів
3. Модульний контроль

Ваговий бал – 10 балів. Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи дорівнює = 10 х 2 = 20 балів, вони проходять на 7 та 13 тижні навчання (відповідно до періоду атестації) згідно розкладу. Контрольна робота складається із задач та теоретичних питань (5 питань), кожне питання оцінюється в 2 бали; бали підсумовуються і додаються до рейтингової оцінки.

Критерії оцінювання:

a. Повна, правильна відповідь на всі питання – 10 балів;

b. Є неточності в розрахунках – 8 балів.

с. Відповіді неповні, є помилки, не всі відповіді правильні – 5 бали.
4) Домашня контрольна робота (ДКР)

Ваговий бал – 10 балів. Максимальна кількість балів за ДКР дорівнює = 10 х 1 = 10 балів. Виконується у формі 10-хвилинної доповіді на семінарському занятті. Отримувана оцінка варіюється в залежності від актуальності теми, ступеня розкриття заявленої теми, ораторського мистецтва доповідача і т.д. Тему і план реферату бажано узгодити з викладачем заздалегідь.

Критерії оцінювання:

а. Глибоке розкриття теми, відображення власної позиції –10 балів;

b. Обґрунтоване розкриття проблеми, але відсутність власної думки – 9 балів;

c. Нелогічне викладення матеріалу – 8 балів;

d. Тема розкрита неповністю, використано менше трьох джерел –5 балів.
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (RС) складає:
RC=14+18+20+10=60 балів.

Таблиця 1

Шкала стартового рейтингу

Рейтингова оцінка

Оцінка ECTS та визначення

Традиційна оцінка

56 ≤ Rс≤ 60

A – відмінно

відмінно

52 ≤ Rс≤ 55

B – дуже добре

добре

48 ≤ Rс≤ 51

C – добре

44 ≤ Rс≤ 47

D – задовільно

задовільно

40 ≤ Rс≤ 43

E – достатньо

Rс < 40

F – не допуск до заліку

незадовільно


Залікова складова шкали (RЕ) дорівнює 40% від (R), а саме:
RЕ= 40 балів
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає: R=RС+RЕ=60+40=100 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування ДКР та стартовий рейтинг (R) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Критерії оцінювання:

a. Повна, правильна відповідь на 4 питання – 40 балів;

b. Повна, правильна відповідь на 3 питання – 30 балів;

c. Повна, правильна відповідь на 2 питання – 20 балів;

d. Повна, правильна відповідь на 1 теоретичне питання – 10 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з табл. 2:

Таблиця 2

Переведення рейтингових оцінок у традиційні

Оцінка ECTS та визначення

Кількість балів

Традиційна оцінка

А

95-100

Відмінно

В

85-94

Добре

С

75-84

D

65-74

Задовільно

E

60-64

F

<60

Незадовільно

FX

RС < 40 або невиконані інші умови допуску до заліку

Не допущено до заліку


Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 40 балів, зобов'язані до заліку підвищити його шляхом виконання індивідуальних завдань, інакше вони не допускаються до заліку з цієї дисципліни.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів за шкалою стартового рейтингу (табл.1), мають можливості:

  • не складати залік, а отримати рейтингову оцінку з кредитного модуля так званим «автоматом» відповідно до набраного стартового рейтингу з дисципліни, переведеного в оцінку згідно з табл. 1 та табл. 2;

  • складати залік з метою підвищення рейтингової оцінки з кредитного модуля, при чому за студентом не зберігається оцінка отримана за рейтинговою системою так званим «автоматом»; рейтингова оцінка з кредитного модуля складатиметься з суми балів стартового рейтингу та балів, одержаних на заліку.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка