Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»


НазваНавчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Сторінка1/10
Дата04.04.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Психологія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ВСТУП

Н

авчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається

самостійно. За умов, що на лекції відведено дуже мало часу, то під час них можливо тільки ознайомити студен­тів з основними категоріями предмета, задати напрямок вивчення та зацікавити даним курсом.

Виходячи з цього, в посібнику пропонується вик­лад тем курсу, база знань за темою, основні положення до теми, рекомендована література та завдання для самостійної роботи студентів. Завдання підібрані та­ким чином, щоб можна було закріпити засвоєння тео­ретичного матеріалу, поглибити розуміння психічних феноменів (конкретної людини, процесів взаємодії, про­фесійного становлення тощо), продіагностувати власні особливості та вплинути на розвиток певних влас­ти­востей особистості. Завдання для самостійної роботи представлені двома видами: теоретичні і практичні.
ПРОГРАМА КУРСУ

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»


1. ВСТУП ДО ПРОГРАМИ

1.1. Дисципліна «Основи психології та педагогіки» розглядається як функціональна з блоку дисциплін гуманітарної підготовки, оскільки її зміст є інваріантним до видів та предметів будь-якої професійної діяльності.

1.2. Дисципліна «Основи психології та педагогіки» інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку та функціонування (психологічний аспект), та знання щодо функцій та механізмів управління розвитком людини (педагогічний аспект).

1.3. З урахуванням того, що на засвоєння даного курсу відведено недостатній об’єм годин, програма спрямована на завдання напрямку вивчення та зорієнтована лише на елементи «Основ психології та педагогіки».

1.4. Основу елементів бази знань даної дисципліни мають складати категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей та основи педагогічного впливу.

1.5. Засвоєння «Основ психології та педагогіки» має забез-
печити:

 • розуміння особистості як найвищої цінності суспільства

 • володіння основними термінами та поняттями психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

 • орієнтування у психічних феноменах;

 • усвідомлення та розуміння індивідуальних психічних особливостей;

 • набуття навичок та формування вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки для ефективного вирішення особистих та професійних проблем.

1.6. Досягнення цілей та завдань навчального предмета «Основи психології та педагогіки» відбувається за таких умов, що:

 • засвоєння змісту курсу здійснюється шляхом опанування трьох блоків: теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи (денна форма навчання) і теоретичного та блоку самос­тійної роботи (вечірня та заочна форми навчання)

 • теоретичний блок забезпечує опанування понятійно-термі­нологічним апаратом психології та педагогіки та інших елементів бази знань даного предмета

 • практичний блок має сформувати вміння та навички застосовувати методи психології для вивчення певних психічних феноменів, використовувати методики психологічних досліджень для визначення психічних властивостей, сприяти розумінню себе та оточуючих

 • блок завдань для самостійної роботи вирішує проблеми опанування теоретичним блоком, використання набутих знань для особистісного та професійного самоаналізу та формування вмінь вирішувати складні практичні ситуації взаємодії в діаді, малій групі, колективі та соціумі взагалі.

1.7. Після засвоєння дисципліни «Основи психології та педагогіки» студент повинен:

 • знати на рівнях вміння відтворення та розуміння основних елементів бази знань навчального предмета. База знань додається до кожної теми;

 • вміти здійснювати самоаналіз та самооцінку власних психологічних особливостей;

 • вміти використовувати засвоєні знання для подальшої оцінки та вирішення проблемних ситуацій;

 • володіти навичками аналізу широкого спектра практичних ситуацій з професійної діяльності.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

Вечірня
форма навчання

разом

У тому числі

разом

У тому числі

разом

У тому числі

лекцій

практ.

сам. роб.

лекцій

практ.

сам.. роб.

лекцій

практ.

сам. роб.

Вступ до психології

4

2
2

6

2
4

4

2
2

Біопсихічні властивості людини

4


4

4

4

4

2
2

Психосоціальні властивості особистості

6

2

2

2

6

6

6

2

2

2

Потреби, мотиви, по­ведінка

42

2

4

4

4


4

Розвиток особистості

6

2
4

4

4

4


4

«Я-концепція». Сис­тема психологічного захисту

4


4

4

4

4


4

Особистість та діяль­ність

62

4

44

6

2

2

2

Міжособистісні стосунки. Спілкування

6

24

4


4

62

4

Освіта в культурі людства

4

22

6

2
4

4

2
2

Педагогіка як наука про освіту. Структура сучасної педагогіки

2

2

4


4

42

2

Навчання як голов­ний шлях до освіти

42

2

4


4

4


4

Виховання — підготовка дитини до до­рослого життя

4

4

4


4

4


4

Разом

54

10

8

36

54

4

0

50

54

10

8

36

3. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з психологічної підготовки з...
ЛІТЕРАТУРА: “Основи психології і педагогіки”, навчально-методичний посібник, Г. Я. Майборода, В. А. Кобко
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки:...
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка