НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»
Сторінка2/33
Дата03.04.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33ВСТУП

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин суттєво зростає роль економічної науки. Метою вивчення дисципліни є формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.

Навчально-методичний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Основи економічної теорії», підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра по всім напрямам освіти. Протягом семестру застосовуються індивідуальна (контрольні роботи) і групова (лекційні, семінарські заняття) форми навчання. Вивчення курсу передбачає опанування навичками роботи з економічною літературою (підручники, посібники, періодичні видання), правильного оформлення індивідуальних робіт; формування власної думки на основі аналізу отриманих даних; набуття досвіду участі в обговоренні; самостійного пошуку інформації, необхідної для вирішення поставленої задачі; розвиток у студентів вмінь грамотного застосування економічних законів та категорій в майбутній професійній та повсякденній діяльності для досягнення поставлених цілей.

Запропонований методичний підхід є зручним у застосуванні як для студентів під час самостійного опрацювання матеріалу, так і для викладачів під час проведення лекційних та семінарських занять. В навчально-методичному посібнику наведені основні теоретичні підходи, багатоваріантні запитання, приклади розв’язку задач, задачі для самостійного вирішення, завдання для виконання домашньої контрольної роботи, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу.
1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ.

ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ СУСПІЛЬСТВА
1.1.Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

1.2. Предмет економічної теорії

1.3. Методи економічної теорії

1.4. Функції економічної теорії

1.5. Економічні категорії та закони. Пізнання та використання економічних законів

1.6. Економічні потреби та корисність

1.7. Бюджетні обмеження
1.1. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки
Потреби людей дуже різноманітні, основним джерелом їх задоволення є виробництво, економічна діяльність людей, оскільки саме вони створюють для цього необхідні умови.

Поняття економіка (мистецтво ведення домашнього господарства) нині застосовують у чотирьох значеннях:

 1. народне господарство певної країни, групи країн або всього світу;

 2. сфера господарської діяльності людини, у якій створюються, розподіляються і споживаються життєві блага;

 3. сукупність економічних відносин між людьми у сфері ви­робництва, розподілу, обміну і споживання продукції, що утворюють певну економічну систему;

 4. економічна наука, що вивчає різноманітні економічні явища і процеси, які відбуваються в суспільстві.

На перший погляд, далеко не всім потрібні глибокі знання по економіці. Шахтар в забої, металург у плавильної печі, астроном, що вивчає сонячну активність, можуть безболісно обійтися без знання економічної теорії в своєму робочому процесі. Людський мозок має обмежену місткість. Кожен прагне економити свій обмежений час і використовувати його для накопичення професійних знань і відпочинку.

В той же час ми повинні визнати, що з економічними питаннями і проблемами стикаються практично всі:

 • домогосподарка розраховує, як прожити на зарплату чоловіка, нагодувати і одягнути дітей;

 • шахтар стурбований недостатнім заробітком і висуває свої вимоги уряду;

 • інженер намагається з'ясувати, чи не можна десь підробити додатково або удосконалити предмет своєї діяльності, щоб він приносив більше прибутку;

 • бізнесмен стурбований спадом виробництва і підвищенням ставок за кредит і податків;

 • власник акцій в паніці з падінням їх курсу і так далі.

Економічна наука як система знань почала складатись лише у 16-17ст. (рис. 1.1)


Розвиток економічної науки ( з 16 до кінця 19 ст.)

(Стародавні грецькі і римські мислителі, а також мислителі Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії досліджували окремі сторони економічних процесів - проблеми ведення домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків, грошей).

Меркантилізм (16-17ст)

(основним джерелом багатства була сфера обігу, торгівля, а багатство ототожнювалося з накопиченням металевих грошей (золотих і срібних).

Фізіократи (17-18ст)

на відміну від меркантилістів, вперше перенесли дослідження зі сфери обігу в сферу виробництва. Але джерелом багатства вважали тільки працю в сільськогосподарському виробництві.

Класична політекономія (18-19ст)

На аналізі економічних явищ і закономірностей розвитку всіх сфер суспільного виробництва зосереджують увагу засновники класичної політичної економії. Вони прагнуть розкрити економічну природу багатства, капіталу, доходів, конкуренції. Започатковують трудову теорію вартості і розглядають ринок як саморегулюючу систему.

Марксизм (19-20ст.)

Було висунуто положення, що предметом політекономії є виробничі відносини людей у їх взаємозв’язку з продуктивними силами.

Маржиналізм (19 ст.)

Прихильники пояснюють економічні процеси і явища на основі універсальної концепції використання граничних ("макс" чи "мін") величин, які характеризують не внутрішню сутність са­мих явищ, а їх зміну у зв'язку зі зміною інших явищ.

Рис.1.1. Основні етапи розвитку економічної науки
Еволюція назви економічної теорії:

Економія

Політична економія

Економічна теорія

Економікс


Термін економія ввели в обіг давньо-грецькі мислителі, це означає "мистецтво ведення домашнього господарства", "домоводство".

У 15 ст. меркантилістами був застосований термін "політична економія" – перекладається з грецької як суспільний устрій. Цей термін означає науку про ведення господарства в державі, суспільстві.

В сучасних умовах у більшості країн світу політична економія функціонує під назвою "економікс", в ряду інших — як "економічна теорія" або як "політична економія".

Економічна теорія — це суспільна наука, яка вивчає закони розвитку економічних систем, діяльність економічних суб'єктів, спрямовану на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх безмежних потреб.

Економікс – це неокласичний напрям в економічній науці, який має за мету синтезувати класичну політичну економію та маржиналізм, концентрується на економіці ринкових відносин.

Економічна теорія в широкому розумінні включає такі розділи (рис.1.2):

Загальна економічна теорія

Основи економічної теорії (політекономія)

Мікроекономіка

Мезоекономіка

Макроекономіка

Мегаекономіка


Рис. 1.2. Складові економічної теорії
Основи економічної теорії (політекономія) — це фунда­ментальна, методологічна частина економічної науки, яка розкриває сутність економічних категорій, законів та закономірностей функціонування і розвитку економічних систем у різні історичні епохи.

Мікроекономіка – вивчає економічні процеси і поведінку економічних суб’єктів: домогосподарства, підприємства, фірми. Вона аналізує ціни окремих товарів, витра­ти на їхнє виробництво, прибуток, заробітну плату, попит і про­позицію на товари.

Макроекономіка вивчає закономірності функціонування господарства в цілому, тобто на рівні національної економіки. Об'єктом її дослідження є валовий національний продукт, на­ціональний дохід, рівень життя населен­ня, проблеми безробіття, інфляція, податкова політика, кредитно-банківська систе­ма.

Meзоекономіка вивчає окремі галузі й підсистеми націо­нальної економіки (агропромисловий комплекс, військово-промисловий комплекс, торговельно-промисловий комплекс, вільні економічні зони).

Мегаекономіка вивчає закономірності функціонування і розвитку світової економіки в цілому, на глобально-плане­тарному рівні.
1.2. Предмет економічної теорії
Взагалі предмет економічної теорії надзвичайно складний і багатогранний, як складна і динамічна економічна життєдіяльність людини.

Предмет економічної теорії – це:

 • суспільна наука, яка вивчає поведінку людей у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ;

 • наука про закони, керівників виробництвом і обміном матеріальних благ на різних етапах розвитку суспільства;

 • наука про дослідження багатства, стимулів людини до дії і мотивів протидії.

Таким чином, це господарська діяльність людей, яка розвивається по загальних законах взаємодії людини з природою.
1.3. Методи економічної теорії
Під методом пізнання розуміють спосіб, шлях дослідження предмета науки. Щоб економічна теорія повною мірою могла виконувати свої завдання як наукова дисцип­ліна, вона має застосовувати ті методи досліджень, які дають їй можливість розкривати сутність економічних явищ і процесів, поглиблювати розуміння закономірностей розвитку економіки.

Метод економічної теорії — це сукупність прийомів, засобів і принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економічних систем.

Серед методів економічної теорії можна виділити такі (рис. 1.3):


Діалектика

Наукова абстракція

Аналіз і синтез

Історичний і логічний

методи

Методи економічної

теорії

Індукція і дедукція

Економічне моделювання

Метод якісного і

кількісного аналізу, метод

порівняння

Економічний експеримент


Рис. 1.3. Методи економічної теорії
1. Діалектика – метод пізнання економічних явищ і процесів у їхньому взаємозв'язку та взаємозалежності, у безперервному розвитку, у розумінні того, що накопичення кількісних змін зумовлює зміни якісного стану.

2. Наукова абстракція як метод полягає в поглибленому пізнанні реальних економічних процесів шляхом відокремлення основних, найсуттєвіших сторін певного явища, очищених (абстрагованих) від всього другорядного, випадкового.

3. Аналіз і синтез. При аналізі об’єкт дослідження фактично розкладається на складові, кожна з яких вивчається окремо; при синтезі відбувається об’єднання різних елементів об'єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв'язків між ними.

4. Індукція і дедукція. Індукція — це метод пізнання від окремого до загального. Дедукція — метод пізнання від загального до один­ичного.

5. Історичний і логічний методи використовуються економічною теорією для дослідження економічних процесів у єдності.

6. Економічне моделювання — це формалізований опис і кількісне вираження економічних процесів і явищ. Економічні моделі дають можливість наочно і глибше дослідити основні риси й закономірності розвитку реального об'єкта пізнання.

7. Економічний експеримент — штучне відтворення економіч­них процесів і явищ з метою вивчення їх за оптимально сприятливих умов та подальшого практичного впровадження. Особливо важлива роль експериментів на переломних етапах розвитку економіки, в період криз, проведення економічних реформ.

8. Метод якісного і кількісного аналізудає теоретичне підґрунтя для визначення конкретних практичних завдань щодо темпів і пропорцій розвитку господарства, розробки програм розвитку економіки тощо.

9. Метод порівняння. Необхідність порівняння як загальнонаукового методу зумовлена тим, що в економічному житті ніщо не може бути оцінено саме по собі. Будь-яке явище пізнається у порівнянні.
1.4. Функції економічної теорії
У процесі становлення і розвитку економічної теорії як на­уки були сформовані її основні функції (рис. 1.4).


Пізнаваль­на

Функції

економічної теорії

Методологічна

Практична

Прогностична

Виховна
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка