Тема уроку


Скачати 52.75 Kb.
НазваТема уроку
Дата18.12.2013
Розмір52.75 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Туризм > Урок
11 клас Екологія Тема№4. Проблема деградації природних компонентів.
Тема уроку: Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів.

Мета уроку:

- ознайомити учнів з поняттям «деградація природи», розглянути основні причини деградації природних компонентів;

- розвивати аналітичне мислення;

- виховувати розуміння цілісності природи та взаємозв’язку між усіма її компонентами.

Обладнання й матеріали: мультимедійний проектор, комп’ютер ,таблиці, диск з презентацією, фільм «Деградація природи», фізична карта України та політична карта світу.

Епіграф до уроку

Люби природу не як

Символ

Душi своєї

Люби природу не для себе,

Люби для неї

(М.Рильський)
I.Органiзацiйний етап

1.1Привiтання

1.2.Перевiрка готовностi учнiв до уроку

1.3.Присутнi на уроцi-вiдсутнi

1.4.Оголошення конференцiї про вiдкриття ( слайди 1-2)
II.Повiдомлення теми уроку, мети i завдань уроку:
Мета уроку:ознайомити учнiв з поняттям ''деградацiя природи'',розглянути основні причини деградації природних компонентів.
Завдання уроку:

1)Вивчити,що таке деградацiя природи?

2)Якi причини деградацii природних компонентiв

3)Яка роль людини в деградацii природних компонентiв

4)Як потрiбно зберiгати природнi компоненти?
III.Перевiрка домашнього завдання й актулiзацiя опорних знань учнiв:

Бесiда з учнями:

3.1. Якi види забруднення вам вiдомi?

3.2. Якi забруднення загрожують середовищу внаслiдок роботи АЕС?

3.3. В чому полягають особливості шумового забруднення?

3.4.Який транспорт бiльше забруднює середовище автомобiльний чи залiзничний?

IV.Мотивацiя навчальної дiяльностi:

4.1.Обговорення висловiв

1)Природа не визнає помилок; вона завжди правдива, завжди серйозна; завжди сувора; вона завжди права; помилки ж походять вiд людей

Й.Гете

2)Природа не храм, а майстерня, i людина в нiй працiвник

I.Тургенев

V.Засвоення нового матерiалу:

Проведення конференції (слайди 3-14)

Виступи учнiв.Демонстрацiя фiльму про деградацiю природи.

Дискусiя,короткi записи в зошит.
Деградацiя природи - це процес порушення екологiчної рiвноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами i призводить до руйнацiї навколишнього середовища.

Упродовж багатьох рокiв багатства надр, ресурси бiосфери споживались i

витрачались у максимально можливих обсягах. Людство вступило у XX столiття пiд гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий пiдхiд не мiг не завершитися глобальною деградацiєю природного середовища земної кулi. Найчiткiше вона почала проступати, як явище, що охопило всю планету, з початку 1970-х рокiв. Розвиток деградацiйних процесiв на планетi передрiкався давно (I столiття до н.е.-Цицерон,Xст.-Iбн Сiна (Авiценна)). Особливо численними стали застереження про деградацiю природи планети в другiй половинi XХ столiття, коли окремi локальнi екологiчнi лиха почали переростати в глобальну екологiчну кризу. Понад чверть ст. тому, 1972 року, Римський клуб опублiкував тривожний прогноз розвитку людської цивілізації «Межi зростання» , виконаний групою фахiвців пiд керiвництвом Д.Медоуза, який передрiкав небезпечну деградацiю природного середовища. У другiй половинi XX ст. чимало iнших вiдомих учених висловлювали стурбованiсть з приводу зростаючої загрози людству з боку наслiдкiв стихiйного науково-технiчного прогресу. Однак усi ці застереження отримали мало заходiв у вiдповiдь - екологiчна криза природного середовища посилювалась.

Сучасна екологiчна криза має якiсно iншу природу порiвняно з усiма попереднiми кризами. Це перша криза ,що охопила всю планету і яка повнiстю спричинена не природними процесами, а дiяльнiстю людства.

Темпи змiни параметрiв бiосфери,породженi цiєю екологiчною кризою, виявились у сотнi й тисячi разiв вищими за темпи природної еволюцiї. Розпочалася загальна глобальна деградацiя природного середовища iснування, яка проявляється у двох типах: порiвняно невеликих за потужнiстю, але якi дiють упродовж тривалого часу; разових катастрофiчних, якi виникають у разi аварiй і небезпечнi не лише за потужнiстю,а й за раптовiстю й рiзкiстю дii. На фонi загальної деградацiї природного середовища створюються передумови для розвитку надзвичайних екологiчних ситуацiй та екологiчних катастроф. Пiд надзвичайними екологiчними ситуацiями розумiють виникнення раптових природних лих чи техногенних аварiй , що супроводжуються великими економiчними збитками. Тривалий стан надзвичайної екологiчної ситуацiї спричинює виникнення екологiчної катастрофи. Моделями особливо великих екологiчних катастроф стали Чорнобильська, Аральська екологiчна криза, вiйни в Iранi та Iрацi.

Головна небезпека для людства полягає не в окремих екологiчних катасрофах, якими б трагiчними не були їхнi наслiдки, а в поступовiй деградацii природного середовища пiд впливом здавалося б малопомiтних результатiв виробничої дiяльностi. Вони спричиняють такi глобальнi явища, як глобальне потеплiння, руйнування озонового шару, кислотнi дощi, забруднення всiх геосфер планети, деградацiю лiсів, накопичення і неконтрольоване перемiщення токсичних речовин і вiдходiв, спустелювання, ерозiю грунтiв, зменшення бiологiчної рiзноманiтностi.
VI.Узагальнення та систематизацii: (метод ''iнтерв`ю'')

1. Поняття деградацiї природи.

2. Причини і наслiдки деградацiї природних компонентiв.

3. Типологія компонентів природного середовища за стiйкiстю до деградацiйних процесiв.

4. Типологія геосистем за спiввiдношенням природних і антропогенних угiдь.

(учнi по черзi висловлюють свої побажання людству щодо збереження природних комплексiв та вiдновлення деградованих природних компонентiв.Пропозицii учнiв коротко фiксуються на дошцi)
VII.Пiдбиття пiдсумкiв уроку:

Рефлексія. Фотоматерiали екскурсiй у природу. (слайди 15-17)
VIIІ. Домашнє завдання: § 11(Пiдручник ''Екологiя'' Л.П.Царик;П.Л.Царик; I.М.Вiтенко) Індивідуальне домашнє завдання:

Пiдготувати запитання до матерiалу теми: ''Проблема деградацiї природних компонентiв''.

Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
УРОК 13 Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка