ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради


Скачати 65.61 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Дата26.03.2013
Розмір65.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
Додаток № 24

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковане виконавчому комітету та міському голові, координацію роботи здійснює заступник міського голови з питань економіки.

1.2.У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про транспорт", "Про телекомунікації", ”Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт”, «Про благоустрій населених пунктів”, іншими Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

1.3.Управління є самостійною юридичною особою.

1.4.Управління користується майном, наданим йому міською радою.

1.5.Управління є правонаступником всіх прав і обов'язків управління транспорту та зв’язку в межах повноважень, визначених Положенням.
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

2.1.Виконання функцій Організатора на автобусних маршрутах загального користування, у разі делегування таких повноважень.

2.2.Організація перевезення пасажирів на регулярних міських тролейбусних , автобусних маршрутах, маршрутах маршрутних таксі ,легковими таксомоторами, водним транспортом.

2.3.Забезпечення формування маршрутної мережі громадського транспорту, затвердження розкладів руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

2.4.Координація роботи комунальних підприємств транспорту (КП "Тернопільелектротранс", КП «Міськавтотранс» та ін.).

2.5.Здійснення в межах своїх повноважень контролю за діяльністю підприємств транспорту, комунікацій і зв'язку, незалежно від форм власності, здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення обслуговування засобами транспорту та зв'язку.

2.6.Підготовка та організація проведення конкурсів на перевезення пасажирів і багажу на міських маршрутах громадського транспорту, у разі делегування таких повноважень

2.7.Укладання з перевізниками договорів на перевезення пасажирів і багажу міськими
автобусами, тролейбусами та легковими таксомоторами, у разі делегування таких повноважень.

2.8.Забезпечення контролю за виконанням перевізниками умов договорів.

2.9.Забезпечення виплати перевізникам компенсації втрат від перевезення пільгових категорій пасажирів автомобільним, електричним та залізничним транспортом відповідно до передбачених бюджетних асигнувань.

2.10.Здійснення контролю за організацією обслуговування пасажирів на автобусному і
залізничному вокзалах, автостанціях, пристані.

2.11.Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту, комунікацій та зв'язку, у разі делегування таких повноважень.

2.12.Подання пропозицій у вдосконаленні організації дорожнього руху вулицями міста.

2.13.Організація паркування транспортних засобів на території міста.

2.14.Здійснення контролю за утриманням майданчиків для паркування транспортних засобів .

2.15.Розгляд звернень громадян, підприємств і організацій з питань, що належать до компетенції управління .

2.16.Створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання в межах повноважень управління .

2.17.Сприяння розвитку телекомунікаційних мереж загального користування, кабельного, проводового, безпроводового, мобільного та поштового зв’язку.

2.18.Здійснювати, в межах своїх повноважень, контролю за дотриманням підприємствами транспорту, комунікацій і зв'язку договірних умов та норм чинного законодавства.
3.ПРАВА

3.1.Готувати матеріали і подавати в установленому законом порядку пропозиції щодо створення комунальних підприємств, установ, організацій, готувати проекти їх статутів.

3.2.Інформувати раду, її виконавчий комітет з питань роботи підвідомчих управлінню підприємств і організацій, вносити пропозиції щодо їх ліквідації чи реорганізації, призначення та звільнення з посад керівників цих підприємств.

3.3.Виступати в засобах масової інформації з питань транспорту, комунікацій та зв'язку.

3.4.Будувати взаємовідносини з підвідомчими підприємствами і організаціями на засадах визначених чинним законодавством..

3.5.Погоджувати, в межах компетенції управління, проекти на будівництво, реконструкцію об'єктів транспорту і зв'язку на території міста, транспортних магістралей.

3.6.Здійснювати контроль за виконанням умов договору суб’єктами господарювання в межах компетенції управління.

3.7.Розробляти програми розвитку автомобільного та електричного транспорту.

3.8.Встановлювати обсяги пільгових перевезень, визначати порядок компенсації перевізникам відповідно до передбачених в бюджеті коштів, збитків перевізникам від наданих пільг на проїзд.

3.9.Забезпечувати координацію роботи міського пасажирського транспорту.

3.10.Скликати у встановленому порядку наради, організовувати громадські акції, семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.11.Розробляти типові форми договорів та вносити на розгляд виконавчого комітету для подальшого затвердження в межах компетенції управління.

3.12.Укладати. договір на користування стоянками таксі, що перебувають у комунальній формі власності, у разі делегування таких повноважень.

3.13.Затверджувати графіки руху міського пасажирського транспорту та здійснювати контроль за їх виконанням.

3.14.Підвищувати рівень кваліфікації кадрів шляхом навчання і обміну досвідом роботи з аналогічними структурами інших територіальних органів місцевого самоврядування.

3.15.Готує рекомендації про організацію місць зберігання транспортних засобів на відповідній території, здійснювати контроль за їх діяльністю відповідно до законодавства.
4.КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА

4.1.Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.

4.2.Начальник управління організовує роботу працівників управління.

4.3.Начальник управління:

4.3.1.здійснює постійне керівництво діяльністю управління;

4.3.2.розподіляє посадові обов’язки між працівниками управління;

4.3.3.затверджує посадові інструкції працівників управління;

4.3.4.забезпечує удосконалення стилю і методів роботи управління;

4.3.5.виконує оперативні доручення міського голови;

4.3.6.звітує про роботу управління перед міською радою та виконавчим комітетом;

4.3.7.складає плани (поточні, перспективні) та кошториси з питань діяльності управління;

4.3.8.в межах своїх повноважень видає накази, організовує перевірку їх виконання;

4.3.9.скликає наради в межах компетенції управління;

4.3.10.представляє інтереси управління у судових та контролюючих органах.

4.4.У випадку відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління.

4.5.Працівники управління приймаються і звільняються з посад відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.6.Працівники несуть відповідальність за своєчасне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

4.7.До структури управління входять:

-відділ транспорту, до компетенції якого відноситься організація перевезень пасажирів на регулярних міських тролейбусних, автобусних маршрутах, маршрутах маршрутних таксі, легковими таксомоторами, водним транспортом;

-сектор комунікацій та зв’язку, до компетенції якого відноситься координація, контроль та облік в галузі комунікацій та зв’язку.

4.8.На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, фінансову діяльність, збереження майна і засобів, переданих йому в користування міською радою.

5.2.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2.На посади начальника та спеціалістів управління призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або у державній службі за фахом.

6.3.Всі працівники управління діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником управління. Оплата праці працівників управління здійснюється відповідно до вимог, передбачених для оплати праці працівників самостійних управлінь міської ради.

6.4.Положення про управління затверджується рішенням міської ради. Структура, чисельність та штатний розпис працюючих затверджується розпорядженням міського голови.

6.5.Управління має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити. Управління користується майном, переданим йому міською радою.

6.6.Місцезнаходження управління: м.Тернопіль, вул. Коперника, 1.

6.7.Припинення діяльності управління (ліквідація, реорганізація) здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.8.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Управління стратегічного розвитку міста (далі – Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ...
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
Законності знесення зелених насаджень
Управління муніципальної міліції Тернопільської міської ради (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕHHЯ про управління соціальної політики Тернопільської міської ради
Тернопільської міської ради. Управління підконтрольне і підзвітне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Тернопільському...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка