До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 88.42 Kb.
НазваДо рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Дата22.04.2013
Розмір88.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №27

до рішенням міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.Загальні положення.

1.1.Управління правового забезпечення Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській міській раді, підпорядковане безпосередньо міському голові. Координацію діяльності управління здійснює заступник міського голови – керуючий справами.

1.2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. З питань організації та методики ведення правової роботи управління керується рекомендаціями Міністерства Юстиції України.

1.3.Порядок взаємодії управління з іншими виконавчими органами міської ради визначається Тернопільським міським головою.
2.Завдання та функції управління.

2.1.Основними завданнями управління є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Тернопільської міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2.2.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

-організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності, інформує керівника про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

-у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого комітету;

-координує роботу і бере участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Тернопільської міської ради;

-здійснює юридичну експертизу проектів актів та перевіряє їх на відповідність чинному законодавству при поданні їх для прийняття та підпис уповноважених осіб, погоджує їх за наявності віз керівників відповідних виконавчих органів ради або осіб, які їх заміщують;

-бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проекти нормативних актів, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них;

-у разі невідповідності проекту акта чинному законодавству, та, якщо внесені до нього управлінням зауваження не враховано, управління, не візуючи проект акта, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом. Не допускається видання актів, а також подання проекту акта відповідному органу для вирішення питання щодо прийняття чи узгодження без попереднього розгляду управлінням.

-організовує і веде претензійну та позовну роботу;

-представляє за дорученням міського голови інтереси Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету в загальних, адміністративних та господарських судах усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає оцінку претензіям, що пред’явлені Тернопільській міській раді, виконавчому комітету у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів;

-аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, вносить міському голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення Тернопільської міської ради та її виконавчих органів;

-сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

-з використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до структурних підрозділів міської ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз'яснення Конституційного Суду України, Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду, готує керівництву довідкові матеріали із законодавства, організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів Тернопільської міської ради дає їм консультації з правових питань;

-разом з відповідними виконавчими органами Тернопільської міської ради сприяє комунальним підприємствам у правому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

-проводить аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності Тернопільської міської ради, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правому забезпеченні діяльності комунальних підприємств з відповідним поданням їх на розгляд міському голові.

-проводить організацію обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримує їх у контрольному стані, з використанням сучасних технічних засобів.

-здійснює методичне керівництво правовою роботою на комунальних підприємствах, вносить на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління.

-визначає разом з відповідними виконавчими органами перспективну потребу міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб та обміну досвідом їх роботи.

-приймає участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками Тернопільської міської ради та її виконавчих органів та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.

-координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці рішень та інших актів міської ради, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.

-сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

-забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників Тернопільської міської ради, вносить пропозиції міському голові про поновлення порушених прав; в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень

-бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

-розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємств та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.

-разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві; надає правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту.

-бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.
3.Права управління

3.1.Управління має право:

-залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

-одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

-скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

-перевіряти додержання законності у виконавчих органах Тернопільської міської ради;

-одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Тернопільської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-інформувати міського голову у разі покладення на управління виконання завдань що не належить до функцій управління чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

-залучати за згодою міського голови відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов’язків;

-брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у Тернопільській міській раді, у разі розгляду на них питань, щодо практики застосування законодавства.

-управління може видавати накази організаційно – розпорядчого характеру. Накази управління, що зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, набирають чинності після їх реєстрації.
4.Структура управління

4.1.До складу управління входять:

-сектор правової експертизи проектів документів;

-відділ претензійно-позовної роботи та представництва інтересів в судових інстанціях.

4.2.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, у порядку визначеному законодавством.

4.3. Начальник управління:

-здійснює керівництво діяльністю управління;

-визначає міру відповідальності заступника начальника управління та працівників управління;

-представляє інтереси Тернопільської міської ради, її виконавчих органів в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань та спорів або визначає з цією метою працівника управління.

-підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання;

-затверджує положення про структурні підрозділи управління;

-здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням;

-погоджує кандидатури, що призначаються на посаду юрисконсультів у виконавчих органах міської ради.

4.4.Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника юридичного управління у порядку встановленому законодавством.

4.5.Заступник начальника управління виконує функції начальника управління у разі його відсутності.

4.6.В разі відсутності начальника управління та заступника, правом підпису наділяється посадова особа управління, визначена начальником управління, про що обов’язково зазначається в посадовій інструкції.

4.7.На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.Відповідальність

5.1.Статус посадових осіб управління визначається Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та посадовими інструкціями, що затверджуються начальником управління.

5.2.Посадова особа управління несе персональну відповідальність за свої дії, а також за відповідність чинному законодавству підписаних, завізованих нею проектів актів та інших документів.

5.3.Посадова особа управління, яка не вжила передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів Тернопільської міської ради та її виконавчих органів, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

5.4.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.Заключні положення

6.1.Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку.

6.2.Посадові особи управління призначаються на посади Тернопільським міським головою виключно на конкурсних засадах або з кадрового резерву та звільняються з посад Тернопільським міським головою. Граничну чисельність працівників управління встановлює Тернопільський міський голова у межах загальної чисельності затвердженої радою.

6.3.Оплата праці працівників управління проводиться в порядку, визначеному законодавством.

6.4.Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради І.В. Турський

Схожі:

Розглянувши звернення Тернопільської міської громадської організації...
«Коза» та керуючись рішенням міської ради від 26. 06. 2008 року №5/18/20 «Про програму співпраці міської ради з громадськими організаціями,...
Розглянувши звернення Тернопільського благодійного фонду „Карітас”...
Карітас” та керуючись рішенням міської ради від 26. 06. 2008 року №5/18/20 „Про програму співпраці міської ради з громадськими організаціями,...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом міської ради
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Реєстру є виконавчим органом Тернопільської міської ради, який утворюється міською радою, відповідно до частини п’ятої ст. 14 Закону...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Викласти приведений у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 14. 01. 2011р №11 (зі змінами, внесеними наказом...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління надзвичайних ситуацій (надалі-Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління культури і мистецтв (надалі – Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської...
1209 27 липня В. В. Мединський
Керуючись Законами України “Про оренду державного та комунального майна”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, положенням про...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка