До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 142.09 Kb.
НазваДо рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Дата23.04.2013
Розмір142.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №15

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (надалі – Управління) є виконавчим органом міської ради і є правонаступником Управління освіти Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне управлінню освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

1.2.У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями Тернопільської обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету та міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3.Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Структура і штатний розпис Управління складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та затверджуються за поданням начальника Управління.

1.4.Управління є юридичною особою і здійснює свою діяльність на правах самостійного структурного підрозділу міської ради, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити. Управління освіти і науки Тернопільської міської ради є правонаступником всіх прав і обов’язків управління освіти.

1.5.Місце знаходження управління освіти і науки: м. Тернопіль, 46001, бульвар Тараса. Шевченка, 1.
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1.Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

2.2.Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти.

2.3.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4.Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

2.5.Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6.Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації.

2.7.Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.8.Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.9.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

2.10.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.11.Здійснення міжнародного співробітництва.

2.12.Співпраця з вищими начальними закладами різних рівнів акредитації.

2.13.Налагодження співпраці з установами освіти України.
3.ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ.

3.1.Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

3.1.1.Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

3.1.2.Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3.Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.1.5.Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.6.Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.1.7.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

3.1.8.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.9.Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.10.Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.2.Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1.Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3.Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.2.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах.

3.2.6.Затверджує статути навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та погоджує статути навчальних закладів інших форм власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3.Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1.Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

3.3.2.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм, впровадження інноваційних форм та методів навчання.

3.3.3.Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.4.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.5.Сприяє виданню інформаційно-методичних бюлетенів.

3.3.6.Сприяє проведенню науково - практичних семінарів та інших форм наукової роботи.

3.3.7.Забезпечує участь педагогічних працівників у науково-дослідницьких конференціях всіх рівнів.

3.3.8.Проводить та організовує психологічні, наукові, практичні тренінги для всіх учасників навчально-виховного процесу.

3.4.Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

3.4.2.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.4.3.Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5.Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень.

3.5.3.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного-епідеміологічного законодавства в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6.Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1.Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії діте.

3.6.2.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

3.6.3.Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6.4.Сприяє співпраці навчальних закладів з дитячими, молодіжними організаціями, творчими об'єднаннями, товариствами.

3.6.5.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

3.6.6.Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.6.7.Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.6.8.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.9.Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку та перепідготовку.

3.6.10.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

3.6.11.Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.12.Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.6.13.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7.Інша діяльність Управління:

3.7.1.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.7.2.Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік).

3.7.3.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

3.7.4.Взаємодіє з регіональними підрозділами Українського центру оцінювання якості освіти, сприяє проведенню зовнішнього незалежного оцінювання в місті. Бере участь у відборі інструкторів з проведення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти з числа досвідчених педагогічних працівників міста.
4.ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Відповідно до покладених завдань та функцій, Управління має право:

4.1.Залучати до розроблення міських програм розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших спеціалістів.

4.2.Брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх типів та форм власності.

4.3.Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити конференції, семінари, наради керівників, педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4.Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6.За рішенням виконавчого комітету укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами України, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.7.Здійснювати контроль за наданням платних послуг у навчальних закладах та установах освіти згідно постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг».

4.8.За згодою керівників загальноосвітніх навчальних закладів вирішувати питання призначення і звільнення педагогічних працівників.

4.9.Координувати звітність керівників навчальних закладів перед громадськістю.
5.КЕРІВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

5.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою і постійною комісією міської ради з питань освіти, науки, культури.

5.2.Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи у навчальних закладах не менше як п’ять років та володіти державною мовою.

5.3.Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління і працівників, які призначаються на посаду відповідно до діючого законодавства України.

5.4.Начальник Управління:

5.4.1.Здійснює керівництво діяльністю Управління, виконання покладених на Управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників Управління.

5.4.2.Представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

5.4.3.Подає на затвердження міському голові проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління.

5.4.4.Затверджує положення про підрозділи і служби Управління, розподіляє функціональні обов'язки між працівниками, затверджує посадові інструкції працівників Управління.

5.4.5.Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Управління.

5.4.6.Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

5.4.7.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.4.8.За погодженням міського голови і рекомендацією постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури призначає на посаду і звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності, заохочує та накладає на них дисциплінарні стягнення.

5.4.9.Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу.

5.4.10.Виходить з пропозиціями до міського голови про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників апарату.

5.4.11.Призначає та звільняє з роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за поданням керівника.

5.4.12.Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.

5.4.13.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.4.15.Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

5.4.16.Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання, впровадженню інноваційних технологій, розробці та реалізації пілотних проектів.

5.5..Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території міста, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.6.Накази начальника Управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником управління освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.7.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.8.Нормативи розрахунку чисельності апарату Управління встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також - кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями):

5.9.При Управлінні утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), заступників начальника (за посадою), а також інших відповідальних працівників Управління, керівників навчальних закладів.

До складу колегії можуть входити члени постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, керівники підприємств, установ, організацій, науковці. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Управління. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Управління.

5.10.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у структурі освітньої галузі діє інформаційно-методичний центр освіти комунальної форми власності м. Тернополя, можуть утворюватись інші освітні установи, які керуються власними Статутами.

5.11.При Управлінні може створюватись рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.
6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.Статус посадових осіб управління визначається Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та посадовими інструкціями, що затверджуються начальником управління.

6.2.Посадова особа управління несе персональну відповідальність за свої дії, а також за відповідність чинному законодавству підписаних, завізованих нею проектів актів та інших документів.

6.3.Посадова особа управління, яка не вжила передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів Тернопільської міської ради та її виконавчих органів, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.4.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1.Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення мають право подавати на розгляд міської ради міський голова, депутати міської ради, виконавчий комітет міської ради та начальник Управління.

7.2.Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

7.3.Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання затверджується міським головою.

7.4.Структуру і штатний розпис Управління затверджує міський голова в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

7.5.Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється на основі діючого законодавства України.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом міської ради
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Реєстру є виконавчим органом Тернопільської міської ради, який утворюється міською радою, відповідно до частини п’ятої ст. 14 Закону...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Викласти приведений у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 14. 01. 2011р №11 (зі змінами, внесеними наказом...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління культури і мистецтв (надалі – Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління надзвичайних ситуацій (надалі-Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської...
«Про Порядок встановлення режимів роботи та погодження розміщення...
України щодо захисту населення від впливу шуму», на виконання рішення міської ради від 30. 09. 2011р. №6/14/21 «Про внесення доповнень...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р №6/4/51
Служба у справах неповнолітніх та дітей (надалі – Служба) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською радою,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка