АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


НазваАНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка7/7
Дата15.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль успішності студента - це перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення індивідуальної і самостійної роботи згідно робочої навчальної програми, вміння самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, вміння усно чи письмово викласти певний матеріал.

Співідношення обсягів аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів навчання, обраних університетом.

Академічні успіхи студента університету з навчальної дисципліни визначаються за стобальною шкалою з наступним переведенням балів до національної шкали та шкали ECTS, яке здійснюється в такому порядку:
Шкала оцінювання знань студентів за ЄКТС

Шкала в балах

Національна шкала

Шкала ЄКТС

90-100 балів

5 «відмінно»

А

80-89 балів

4 «дуже добре»

В

65-79 балів

4 «добре»

С

55-64 бали

3 «задовільно»

D

50-54 бали

3 «достатньо»

Е

35-49 балів

2 «незадовільно»

FX

1-34 бали

2 «неприйнятно»

F

Курс вивчення навчальної дисципліни складається з освоєння змістових модулів (ЗМ) та складання підсумкового контролю (ПК). Структурними елементами ЗМ, які підлягають оцінюванню є аудиторна робота (АР), індивідуальна навчально-дослідна робота (ІНДРС), самостійна робота студентів (СРС).

За результатами вивчення кожного ЗМ студент може одержати максимальну кількість балів - 100, при цьому має місце наступний розподіл балів між структурними елементами ЗМ:

Види навчальної діяльності (структурні елементи ЗМ)

Кількість балів (максимальна)

Денна ф.н.

1. Аудиторна робота,

в тому числі:

- поточний контроль (на семінар-ських, практичних, лабораторних заняттях);

- модульна контрольна робота.

70
50

20

2. Самостійної робота студентів (СРС)

15

3.Індивідуальна навчально-дослідна робота студентів (ІНДРС)

15


Об'єктом оцінювання аудиторної роботи виступає програмний матеріал різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час проведення семінарських, практичних, лабораторних занять та модульних контрольних робіт.

Оцінювання студентів на семінарських, практичних та лабораторних заняттях проводиться за шестибальною шкалою (від нуля до п’яти), із виставленням оцінок у Журнал обліку успішності академічної групи.

Студенту повинні бути виставлені оцінки не менше, ніж за 60% проведених семінарських, практичних, лабораторних занять.

Модульна контрольна робота, яка проводиться по завершенню вивчення змістового модуля (сукупності тем, об’єднаних за логічною структурою та змістом), оцінюється і викладається в журнал. Модульні контрольні роботи проводяться викладачем на останньому семінарському (практичному) занятті із змістового модуля. Явка студента на модульну контрольну роботу обов’язкова.

Об’єктами оцінювання ІНДРС є творчі та індивідуальні навчально-дослідні завдання – завершені теоретичні або практичні роботи студентів в межах навчальної програми дисципліни, які виконуються на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, зокрема – виконання курсових та дипломних робіт (проектів), магістерських робіт, розрахунково-аналітичних робіт; складання і розв'язування задач; анотація прочитаної літератури з елементами науково-дослідної роботи; розробка і розв'язування тестових завдань; підготовка матеріалів на науковий семінар чи конференцію тощо.

Вид і зміст завдань, а також методика проведення ІНДРС визначається кафедрами університету.

Оцінюванню підлягає кожне обов’язкове для виконання студентом індивідуальне завдання.

Оцінювання ІНДРС проводиться за шестибальною шкалою (від нуля до п’яти), із виставленням оцінок у Журнал обліку успішності академічної групи.

Об'єктом оцінювання самостійної роботи виступає програмний матеріал винесений на самостійне опрацювання студентами.

Ознайомлення студентів з переліком питань, які виносяться на самостійне опрацювання повинно здійснюватися викладачем на лекційному занятті з відповідної теми. Оцінюванню підлягає самостійна робота студента з кожної теми, передбаченої тематичним планом навчальної дисципліни.

Оцінювання самостійної роботи студентів проводиться за шестибальною шкалою (від нуля до п’яти) із виставленням оцінок у Журнал обліку успішності академічної групи.

Контроль самостійної роботи здійснюється окремим питанням на модульній контрольній роботі або пред’явленням конспекту із питаннями самостійного вивчення, або усною відповіддю студента на семінарському занятті.

Методичні вказівки для самостійної роботи, форми та контроль оцінювання визначається кафедрами університету із врахуванням специфіки дисципліни.

Після виставлення оцінок за всі можливі об’єкти оцінювання, їх сума повинна бути трансформована у відповідну кількість балів, яка відповідає питомій вазі виду навчальної діяльності у підсумковій оцінці за дисципліну.

Така трансформація здійснюється за формулою:

М =

Сума реальна × Z

Сума максимальна

де

Сума реальна – сума оцінок, виставлених студенту за час освоєння даного виду навчальної діяльності; Сума реальна = а+б+в , де а, б, в – оцінки студента за об’єкт оцінювання.

Сума максимальна = кількість оцінок × 5 (тобто, максимальна сума цих оцінок).

Z – кількість балів, яка присвоєна даному виду навчальної діяльності.

Підсумкова кількість балів за змістовий модуль (ЗМ) є сумою балів, одержаних студентом за кожен вид навчальної діяльності, а саме:

ЗМ =(АР+ СРС+ІНДРС) ,

В межах навчального семестру в структурі навчальної дисципліни може бути виділено 2 або більше змістових модулі. Підсумкова оцінка за результатами вивчення всіх змістових модулів визначається за формулою:

ЗМ1 + ЗМ2 + … ЗМn

ЗМn = ----------------------------------------,

n

де n – кількість змістових модулів з дисципліни.
Якщо студент набрав за підсумками вивчення всіх змістових модулів з дисципліни 90 і більше балів, то дана кількість балів разом з її відповідниками у національній шкалі та шкалі ECTS заноситься викладачем у відомість обліку успішності та індивідуальний навчальний план студента.

Студенти, які набрали за підсумками вивчення всіх змістових модулів з дисципліни від 50 до 89 балів, зобов’язані проходити підсумковий контроль.

Студенти, які набрали за підсумками вивчення всіх змістових модулів з дисципліни меншу кількість балів перед складанням підсумкового контролю зобов’язані відпрацювати незадовільні оцінки та пропуски занять.

Завданням підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену або заліку. Форма підсумкового контролю з дисципліни визначається освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів відповідної галузі знань, напряму підготовки чи спеціальності та навчальним планом.

В програмових вимогах для проведення підсумкового та модульного контролю викладач зобов’язаний включити питання, винесені на самостійне опрацювання та здійснити розподіл балів між завданнями, включеними до структури залікових чи екзаменаційних білетів.

Підсумковий контроль проводиться:

а) екзамени – в усній формі;

б) заліки – у формі виконання письмових завдань.

На підсумковий контроль виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.

За результатами підсумкового контролю студент може отримати 100 балів. При цьому розподіл таких балів між завданнями, включеними до структури залікових чи екзаменаційних білетів, здійснюється викладачем навчальної дисципліни шляхом їх визначення у робочих навчальних програмах та навчально-методичних комплексах.

Підсумкова кількість балів (ПОд) за дисципліну після складання студентом підсумкового контролю (ПКб) визначається за формулою:
ПОд = (ЗМn + ПКб) / 2
Результати модульних контрольних робіт, підсумки за змістовий модуль, оцінка за семестр, оцінка за підсумковий контроль, підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляються в Журналі обліку успішності академічної групи протягом трьох днів з моменту здійснення відповідних контрольних заходів.

Науково-педагогічні працівники університету зобов’язані у робочих навчальних програмах та навчально-методичних комплексах сформулювати:

а) розподіл тем навчальної дисципліни за змістовими модулями;

б) в межах шкали оцінювання, закріпленої у п. 2.3. даного Положення, визначити, що повинен знати і вміти студент по кожній навчальній дисципліні для отримання відповідних балів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


 1. Антология мировой философии. - К., 1991. -Т. 1, ч. 2.

 2. Бондар С. В. Философское мировозренческое содержание; под. ред. А. М. Беловой. – К, 1990.

 3. Вернадський Г. В. История права / Г.В. Вернадський. – М., 1999.

 4. Волгин В. Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в. / В. Волгин. - М., 1995.

 5. Галкин В. Наука или утопия? Опыт исследования социалистического учення последователей Р. Оуена в Англии 20-40 гг. XIX в. / В. Галкин. – М., 1981.

 6. Гегель Г.В. Философия права / Г. В. Гегель. – М., 1983.

 7. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма й власть государства Церковного й гражданского // Соч. в 2 т. / Т. Гоббс. – М., 1991.

 8. Горский В. С. Образ истофии в «Слово о законе и благодати» Иллариона // Человек и история в средневековой философской мисли русского, украйнского и белорусского народов: Сб. научннх трудов / Горский В. С.. – К., 1987.

 9. Горський В. С. Нарис з історії філософської культури Київської Русі. -К., 1993.

 10. Данило Заточених. Слово Данила Заточеника, що написав він князю своєму Ярославу Володимировичу // Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993.

 11. Демиденко Історія вчень про право і державу. Підручник / І. Демиденко. – Харків : Право, 2008.

 12. Демиденко. Історія вчень про право і державу / І. Демиденко.– Хрестоматія.– Харків : Право, 2005.

 13. Десницький С.Е. Слово о прямом и ближнем способе к изучению о юриспруденции / С. Е. Десницький. – М., 1968.

 14. Забигайло В.К. Эволюция современного буржуазного государства и права / Забигайло В. К. – К., 1991.

 15. Захара І. Стефан Яворський / І. Захара. – Львів, 1991.

 16. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993.

 17. История политических и правових учений / Под ред. В. Нерсесянца. - М, 2003.

 18. История политических и правових учений. Средние века и Возрождение / Под ред. В. С. Нерсесянца. - М., 1983.

 19. Кампанелла Т. Місто сонця / Т. Кампанелла. – К., 1988.

 20. Кант И. Сочинения / И. Кант. – М., 1965.

 21. Крестовская Н. Н., Цвиркун А. Ф. История политических и правових учений: Курс лекцій / Н. Н. Крестовская, А. Ф. Цвиркун - Харьков, 2002.

 22. Куницин А.П. Право естественное / А. П. Куницин. – М., 2008.

 23. Кухта Б. З історії української політичної думки / Б. Кухта. - К., 1994.

 24. Ленин В. И. Государство и революция / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. - Т. 33.

 25. Ленин В. И. О государстве / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. - Т. 39.

 26. Литвинов В. Д. Исторические взгляды Станислава Ориховского / В. Д. Литвинов // Человек и история в средневековой философской мысли русского, украйнского и белорусского народов: Сб. науч. трудов. - К., 1987.

 27. Локк Дж. Два трактата о правлении / / Дж. Локк / Антология мировой философии: Сб. филос. текстов. - Т. 1,ч. 2. - К., 1991.

 28. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 2009.

 29. Мамут Л. Карл Маркс как теоретик государства / Л. Мамут. – М., 1999.

 30. Марксистское учение о государстве и праве. - М., 1977.

 31. Марченко М.Н. Политические теории и политическая практика/ М. Н. Марченко. – М., 1992.

 32. Мильков В. В. «Слово о законе и благодати» Иллариона и теория «казаней Божьих» / В. В. Мильков // Человек и история в средневековой философской мьісли русского, украйнского и белорусского народов: Сб. научньїх трудов. - К., 1987.

 33. Мірошниченко В. Історія вчень про державу і право В. Мірошніченко. – Атика, 2007.

 34. Мірошниченко М. І, Мірошниченко В, І. Історія вчень про державу і право / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошніченко. - К., 2009.

 35. Монтескье Ш. О духе законов // Антология мировой философии: Сб. филос. Текстов / Ш. Монтескье. – К., 1991. - Т. 1, ч 2.

 36. Мор Т. Утопія / Т. Мор. – К., 1988.

 37. Нерсесянц В. Право и закон: из истории правових учений В. Нерсесянц. – М, 1983.

 38. Ничик В. Образ идеального властителя в сочинениях Петра Могили / В. Нитик // Человек и история в средневековой философской мисли русского, украйнского и белорусского народов: Сб. науч. трудов. - К. 1987.

 39. Новгородцев П.И. Нравственний идеализм в философии права / П. И. Новгородцев. – Спб., 2002..

 40. Орач З. М. Історія політичних і правових вчень. Навчальний посібник / З. М. Орач. К. –Атика, 2005.

 41. Оріховський-Роксолан С. Напучення польському королю // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

 42. Орленко С. Історія вчень про державу та право: посіб. Для підготовки до іспитів / Орленко С.. – Паливода, 2008.

 43. Пашук А. Вишенський - мислитель і борець/ Пащук А. - Львів, 1990.

 44. Петренко Е. Л. Социалистическая доктрина Здуарда Бернштейна / Е. Л. Петренко.- М. 1990.

 45. Реев Н. Политические взгляды американских федералистов // Из истории политических учений / Н. Реев. - М., 2006.

 46. Себайн Д., Торсон Т. Історія політичної думки / Д. Себайн, Т. Торсон. – К., 1997.

 47. Семенов В. Г., Шаповал В.Н., Шульженко Ф.Ф. К вопросу о философских основаних права / В. Г. Семенов, В. Н. Шаповал, Ф.Ф. Шульженко. – К., 1995.

 48. Ситник П. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: Уроки історії / П. Ситник. – К., 1997.

 49. Спиноза Б. Политический трактат/ Б. Спиноза // Избр. соч. - Т. 2. - М, 1997.

 50. Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве / В. А. Ткманов. – М., 1981.

 51. Чичерин Б.Н. Философия права / Б. Н. Чичерин. – М., 1990.

 52. Шульженко Ф. П. Держава і право у суспільно-політичній думці України: основні етапи розвитку / Ф. П. Шульженко. – К., 1995.

 53. Шульженко Ф., Андрусяк В. Історія політичних і правових вчень / Ф. Шульженко, В. Андрусяк. – К., 2002.

 54. Шульженко Ф., Наум М. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / Ф. Шульженко, М. Наум. –К, 1997.

 55. Юм Д. Трактат о человеческой природе / Д. Юм // Соч. в 2 т. - М., 1966.

 56. Ященко А.С. Философия права / А. С. Ященко. – М., 2009.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Анотація до навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Анотація з навчальної дисципліни Планування та організація діяльності підприємства
Мета : Формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності...
Художня культура (анотація дисципліни )
Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і...
МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ...
Анотація. Запропоновано скорочену та розгорнуту цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства...
Анотація до навчальної дисципліни «Політична економія»
Основна мета вивчення політичної економії – це надати студентам знання про закономірності розвитку суспільного виробництва і механізм...
Анотація навчальної дисципліни
Курс правознавства спрямований на формування та поглиблення уяви сучасної молодої людини, яка здобуває базові знання за будь-яким...
Стратій Д. А. Формування електронного портфоліо вчителя технологій засобами ІКТ Анотація
Анотація. У статті ми з’ясували засоби формування електронного портфоліо вчителя технологій, окреслили шляхи його використання в...
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА» для вивчення студентами...
Україні, повинні обов’язково вивчати студенти усіх факультетів та форм навчання. Адже в сучасних умовах все більш зростають вимоги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка