Анотація до навчальної дисципліни «Політична економія»


Скачати 99.68 Kb.
НазваАнотація до навчальної дисципліни «Політична економія»
Дата22.02.2016
Розмір99.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Анотація

до навчальної дисципліни «Політична економія»

Основна мета вивчення політичної економії – це надати студентам знання про закономірності розвитку суспільного виробництва і механізм розподілу його результатів на основі ефективного використання економічних законів з метою найповнішого задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб народу.

Тематичний план

з навчальної дисципліни «Політична економія»

для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»


№ п/п

Назва розділу, модуля,

теми заняття

Обсяг годин

за навчальною програмою

за робочою навчальною програмою

всього

з них

всього

з них

ауди-тор-них

само-стій-них

ауди-тор-них

само-стій-них

1

2

3

4

5

6

7

8
Модуль №11

Політична економія як фундаментальна суспільна наука

8

4

4

8

4

4

2

Виробництво і його основні чинники

10

6

4

10

6

4

3

Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.

6

4

2

6

4

2

4

Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності

8

4

4

8

4

4

5

Відносини власності в економічному житті суспільства

8

4

4

8

4

4

6

Товарне виробництво і товарно-грошові відносини

12

6

6

12

6

6
Модуль №27

Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки

12

8

4

12

8

4

8

Змішана економіка та її типи

10

6

4

10

6

4
Модуль №39

Суспільний продукт і його форми

8

6

2

8

6

2

10

Економічне зростання і його чинники

6

4

2

6

4

2

11

Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини

10

6

4

10

6

4
Модуль №412

Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

10

6

6

10
8
Контрольне заняття (тести)


2

2Всього

108

64

44

108

60

48


Контрольні запитання по модулю №1

з політичної економії


 1. Зародження, еволюція та етапи становлення політичної економії.

 2. Предмет політичної економії.

 3. Функції політекономії: теоретико-пізнавальна, практична, методологічна, виховна.

 4. Економічні закони та економічні категорії.

 5. Політична економія і економічна політика.

 6. Виробництво як процес суспільної праці.

 7. Фази суспільного виробництва.

 8. Продуктивні сили суспільства, їх функціональна структура.

 9. Виробничі відносини, їх суть, система і структура.

 10. Взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин.

 11. Структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво.

 12. Основні чинники виробництва.

 13. Робоча сила і її властивості.

 14. Засоби і предмети праці.

 15. Технологічний спосіб виробництва. Типи технологічного способу виробництва.

 16. НТП і його форми. Науково-політична революція.

 17. Потреби як спонукальний мотив економічної діяльності людей.

 18. Класифікація економічних потреб та їх структура.

 19. безмежність потреб. Обмеженість ресурсів.

 20. Роль виробництва в задоволенні економічних потреб суспільства.

 21. Економічні інтереси та їх класифікація.

 22. Суспільний поділ праці як матеріальна основа економічних відносин.

 23. Суть власності, її економічний та юридичний зміст.

 24. Суб’єкти та об’єкти власності.

 25. Еволюція типів і форм власності. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.


Контрольні запитання по модулю №2

з політичної економії


 1. Натуральне господарство і його риси.

 2. Причини виникнення товарного господарства.

 3. Товарне господарство і його характеристики.

 4. Просте і підприємницьке товарне виробництво.

 5. Товар і його властивості.

 6. Мінова вартість товару.

 7. Умови нееквівалентного обміну товарів.

 8. Причини виникнення грошей. Етапи еволюції відносин обміну.

 9. Гроші. Функції грошей.

 10. Паперові гроші. Інфляція.

 11. Рівні інфляції.

 12. Чому в сучасних умовах не існує безінфляційної економіки?

 13. Причини та наслідки високого рівня інфляції.

 14. Девальвація.

 15. Валютні системи світу.

 16. Закон вартості.


Гроші. Грошовий обіг

(питання для поглибленого вивчення) Модуль №2


 1. Основні властивості простої або випадкової вартості. Як ви розумієте відносну й еквівалентну форму товару?

 2. Повна або розгорнута форма вартості, її особливості.

 3. Загальна та грошова форма вартості. Чим вони відрізняються від простої та розгорнутої?

 4. В силу яких властивостей золото стає грішми?

 5. Сутність грошей і ціна.

 6. Як ви розумієте функцію грошей як міри вартості?

 7. Який зв’язок існує між формальною можливістю економічних криз і функцією грошей як засобу обігу?

 8. Як гроші виконують функцію утворення скарбів? Які саме гроші можуть виступати у цій ролі і чому?

 9. Гроші як засіб платежу. Яке значення має ця функція в сучасному грошовому обігу?

 10. Що таке грошова система? Які типи грошових систем ви знаєте?

 11. Золотий стандарт і його різновиди.

 12. Що таке плаваючий курс валют, у зв’язку з чим і коли він виник?

 13. Як визначається цінність сучасних грошей?

 14. Готівкові гроші та їхні види.

 15. Безготівкові гроші та їхні види.

 16. Що таке інфляція? Які можна виділити типи і види інфляції.

 17. Поясніть дію механізмів відкритої і подавленої інфляції.

 18. Причини і наслідки інфляції.

 19. Як пов’язані інфляція і народний добробут?

 20. Чи вірне наступне твердження: «Для того, щоб зменшити інфляцію, треба збільшити безробіття, і навпаки»? Відповідь обґрунтуйте.

 21. Чому в XX ст. Інфляція стала хронічною?

 22. Закони обігу грошей.

 23. Девальвація, нуліфікація, ревалоризація.

 24. Відомий англійський політик минулого століття У.Гладтсон сказав, що навіть кохання не зробило стількох людей дурнями, як спроби розібратися в тому, що таке гроші. Прокоментуйте вислів.


Контрольні запитання по модулю №3

з політичної економії 1. Капітал (речовий зміст).

 2. Капітал (соціально-економічний зміст).

 3. Які ресурси підлягають капіталізації?

 4. Первісне нагромадження капіталу.

 5. Загальна формула капіталу.

 6. Виробництво додаткової вартості.

 7. Фактори, що впливають на співвідношення необхідного і додаткового продукту.

 8. Кругооборот і оборот капіталу.

 9. Фактори, що впливають на швидкість обороту капіталу.

 10. Капітал-власність, капітал-функція.

 11. Прибуток (з кількісного боку), прибуток (з якісного боку).

 12. Норма прибутку. Фактори, що впливають на її величину.

 13. Сутність заробітної плати.

 14. Вартість робочої сили.

 15. Номінальна заробітна плата.

 16. Реальна заробітна плата, фактори, що визначають реальну заробітну плату.Питання до екзамену

з навчальної дисципліни «Політична економія»


 1. Політекономія як наука.

 2. Фактори виробництва.

 3. НТР. Зміна речових факторів виробництва під впливом НТР.

 4. Продуктивні сили суспільства.

 5. Виробничі відносини, їх структура та сутність.

 6. Відносини власності, їх типи і форми. Розвиток відносин власності.

 7. Економічна суть відносин власності.

 8. Товар і його властивості.

 9. Мінова вартість товару.

 10. Еволюція відносин обміну. Гроші.

 11. Товарне господарство.

 12. Натуральне господарство.

 13. Потреби та економічні інтереси.

 14. Закон вартості.

 15. Паперові гроші.

 16. Функції грошей. Девальвація.

 17. Валютні системи світу.

 18. Інфляція, її причини та наслідки.

 19. Скрита форма інфляції.

 20. Сутність товару «робоча сила» та її вартість.

 21. Номінальна і реальна заробітна плата.

 22. Перетворення робочої сили на товар. Механізм виробництва додаткової вартості.

 23. Фактори, що впливають на співвідношення заробітної плати і додаткової вартості.

 24. Первісне нагромадження капіталу.

 25. Перетворення грошей у капітал. Загальна форма руху капіталу.

 26. Капітал як власність, капітал як функція.

 27. Кругооборот та оборот капіталу.

 28. Ринок, структура ринку.

 29. Інфраструктура ринку.

 30. Реальний і фіктивний капітал.

 31. Конкуренція і монополія.

 32. Закони попиту і пропозиції, ринкова ціна.

 33. Просте товарне виробництво і підприємницьке товарне виробництво.

 34. Характер праці у товарному господарстві.

 35. Прибуток промислових підприємств. Норма прибутку.

 36. держава і ринок.

 37. Сутність змішаної економіки, умови, і причини її виникнення.

 38. Банки. Джерела банківського прибутку.

 39. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту.

 40. Бюджетний дефіцит. Шляхи подолання бюджетного дефіциту.

 41. Сутність розподільчого господарського механізму.

 42. Сутність ринкового господарського механізму.

 43. Економічна система. Типи економічних систем.

 44. Економічний цикл, фази середньострокового економічного циклу.

 45. Відтворення суспільного продукту; типи відтворення.

 46. Макроекономічні показники: ВНП (валовий національний продукт), ВВП (валовий внутрішній продукт).

 47. Національний дохід; розподіл і перерозподіл національного доходу.


+ Політекономічний словник (запис термінів у робочому зошиті студента)

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Тести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік і аудит"

Лекція 1 з дисципліни „Політична економія” на тему: «Політекономія...
Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів
Лекція 8 з дисципліни „Політична економія” на тему: «Суб’єкти ринкової економіки»
Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Лекція 6 з дисципліни „Політична економія” на тему: «Товарне виробництво...
Форма суспільного виробництва – це певний спосіб орга­нізації господарської діяльності
Анотація до навчальної дисципліни

Лекція 11 з дисципліни „Політична економія” на тему: «Роль держави...
Досягнення макроекономічної ефективності (забезпечення зростання продуктивності праці, вдосконалення організації й управління, збалансований...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Лекція 12 з дисципліни „Політична економія” на тему: «Процес суспільного...
Безробіття, його зміст, причини, види, форми, типи. Рівень безробіття. Економічні та соціальні наслідки впливу безробіття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка