Художня культура (анотація дисципліни )


Скачати 196.14 Kb.
НазваХудожня культура (анотація дисципліни )
Дата22.02.2016
Розмір196.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Художня культура (анотація дисципліни )


Мета вивчення художньої культури полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку студентів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Курс художньої культури покликаний вирішити такі головні завдання:

 1. збагачення емоційно-естетичного досвіду студентів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

 2. опанування студентами художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

 3. розуміння студентами зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

 4. виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів («людина в культурі  культура в людині»).

Змістове наповнення тем передбачає формування в студентів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, а також комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей студентів та розширення їхнього внутрішнього досвіду, наповненого особистісним смислом. Викладач може їх замінювати, але не відходити від контексту теми, що вивчається.

РОБОЧА
НАВЧАЛЬНА
ПРОГРАМА


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ОХТИРСЬКИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

З навчально-методичної роботи

_______________ О.М. Гавриш

„____” _______________ 2015 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Художня культура»

для студентів зі спеціальності:
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

загальна кількість годин за робочим навчальним планом __

із них: аудиторні заняття __

самостійна робота __


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни,
затвердженої Міністерством Освіти і науки України 2010 р. молоді і спорту

Викладач __________ Н.С. Кімлик

Програму розглянуто і схвалено

цикловою методичною комісією

соціальних дисциплін
Протокол № _______ від ________
Голова циклової методичної комісії

______________ Н.П. Титаренко
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділу, модуля, теми програми

Обсяг годин

За навчальною програмою

За робочою програмою

всього

з них аудиторних

самост

всього

З них аудиторних

самост

лекції

практич

лекції

практич
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
РІ. Українська художня культура від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст..

1.

Образотворче мистецтво

2

22.

Музична, театральна культура Ураїни від найдавніших часів до кінця ХVІ ст.

2

2


РІІ. Художня культура України ХVІ- ХVІІІ ст..

3.

Образотворче мистецтво

2

24.

Музична, театральна культура

2

2


РІІ. Українська художня культура ХІХ- початку ХХ ст.

5.

Образотворче мистецтво

2

26.

Музична, театральна культура

2

2


РІІІ Українська художня культура ХХст.

7.

Образотворче мистецтво

2

28.

Музична, театральна культура. кіномистецтво

2

29.

Художня культура української діаспори

2

2


РІ Зарубіжна художня культура

10.

Культура стародавнього Сходу

2

211.

Антична культура

2

212.

Антична культура

2

213.

Культура Італії

2

214.

Європейська культура. Франція, Іспанія

2

215

Європейська культура. Велика Британія. Німеччина

2

216

Культура країн Скандинавського півострову

2

217

Південно-західні слов'янські народи

2

218

Культура Росії, Білорусії

2

2


РІІ. Художня культура

19

арабо-мусульманських країн

2

220

Художня культура індії. Р ІІІ

2

221

РІV. Художня культура Далекого Сходу

2

222

РV. Латиноамериканський культурний регіон

2

223

РVІ. Північноамериканський культурний регіон

2

224

РVІІ.Простір культури і зустрічі в ньому.
1.Мистецтво-гуманістичний посередник між культурами Сходу і заходу
2. Українсько-російські зв'язки
Всього

48

48
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ№ з/п

Тема дисципліни

Вид завдання (реферати, дослідно-розрахункові роботи, тощо)

Календарні строки і форма контролю

1

2

3

4

1.

Найдавніші земні цивілізації

Реферати: „Внесок найдавніших цивілізацій в культурний процес”

Захист на уроці

2.

Походження мистецтва

Реферати: „Види та жанри мистецтва”

Виступ в аудиторії, обговорення

3.

Культура Стародавнього Сходу

Доповідь: „Великий шовковий шлях-шлях взаємозв'язків культур”

Виступ в аудиторії, проблемні запитання

4.

Культура Київської Русв

Реферати: „Хрещення Русі та історична доля традиційної культури”

Тезисний план-конспект

5.

Національна культура в сучасній Україні

Реферати за темою

Захист, обговоренняЗведені дані


Курс
Всього годин

Семестр


І

ІІ
Всього годин на дисципліну
54

в тому числі аудиторних
48

із них лекції
14

семінарські

-

-

лабораторно-практичні

-

-

інші види занять

-

-

Самостійна роботаКонсультації
3

Індивідуальні заняття
3

Форми підсумкового контролю
залікСписок літератури
Основна

1. Крил'якевич І. Історія української культури.- К.: Либідь,1994.

 1. Наулко В.І., Артюр Л.Ф. Культура і побут населення України.- К.: Либідь, 1993.

 2. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. Київ: ЦУЛ, 2003.

 3. Гречанко В.А., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закладів освіти. К.: ЛТД, 2002.Додаткова


 1. Пестишева Р.І. Українська та зарубіжна культура. Курс лекцій НМУ, 2002.

 2. Олекса Воропай „Звичаї нашого народу”: К.6 „Оберіг”. 1993.

 3. Війтович Г.В. Культурологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищ. навч. закл., 2008.

 4. Миропольська Н.Є. Художня культура світу.: Навч. посібник.-„Ранок”, 2010.

Модуль №1


 1. Поняття культури та його генезис.

 2. Функції і структура культури.

 3. Коли формується мистецтво?

 4. Які ремесла освоювали слов’янські племена, що проживали на території стародавньої України?

 5. Яке місце займала релігія у культурі слов’ян?

 6. Якими джерелами користуються для вивчення найдавнішого періоду української культури?

 7. Що ми називаємо духовними пам’ятками культури?

 8. Що є матеріальною культурою?

 9. Поняття язичництва. Система світогляду слов’ян.

 10. Слов’янська міфологія. Первісні форми релігії.

 11. Яке значення для розвитку української культури мала Трипільська культура?

 12. Як записували церковну музику у період Київської Русі?

 13. Яких відмінних рис набувають архітектурні споруди періоду XIV-XVI ст.?

 14. Охарактеризуйте календарно-обрядові пісні.

 15. Охарактеризуйте мистецтво скоморохів.

 16. Який новий фольклорний жанр, що уславлював захисників рідної землі, виник за часів Київської держави?

 17. Яких відмінних рис набувають архітектурні споруди періоду Київської Русі?

 18. Охарактеризуйте родинно-обрядові пісні.

 19. Що ви знаєте про церковний спів X – XVI ст.? Назвіть типи розспівів мелодики.

 20. Що сприяло розквіту різних видів мистецтв за часів Київської Русі?

 21. Яке значення у розвитку української культури мало мистецтво графіки, пов’язане з рукописною книгою XIV – XVI ст.?

 22. Як змінилося мистецтво графіки з появою книгодрукування?

 23. Роль Володимира Великого у розвитку культури Київської Русі.

 24. Звідки прийшло християнство у Київську Русь?

 25. Які зміни відбулися після прийняття християнства?

 26. Які християнські храми побудовані в часи Київської Русі?

 27. Яка роль Ярослава Мудрого в зміцненні Київської Русі як держави?

 28. Слово,книга,мудрість - головні духовні цінності Київської Русі.

 29. Назвіть основні обряди і свята східних слов’ян.

 30. В чому специфіка мистецтва Київської Русі?


Модуль № 2

 1. Яка історична обстановка в Україні склалася в XIV – XVI ст.?

 2. Коли формується барокове мистецтво в Україні?

 3. Які архітектурні та мистецькі пам’ятки доби бароко ви знаєте?

 4. Які ви знаєте барокові архітектурні ансамблі XVIII ст.?

 5. Яка роль братств у збереженні православ'я в Україні?

 6. Що таке полемічна література?

 7. Що таке шкільна драма і вертеп?

 8. Коли розвивається книгодрукування в Україні?

 9. Які козацькі літописи ви знаєте?

 10. Внесок І. Мазепи у відродження української культури.

 11. Які жанри вокальної музики української культури козацько-гетьманської доби ви знаєте?

 12. Якою була тематика соціально-побутових пісень?

 13. У яких напрямках розвивався український живопис XVII-XVIII ст.?

 14. Чому образ козака Мамая був популярним серед українського народу?

 15. Назвіть відомих граверів XVII-XVIII ст..

 16. Чому українське бароко отримало назву «козацьке»?

 17. Яким є значення братських шкіл у розвитку української культури XVII-XVIII ст.?

 18. Що сприяло розвитку портретного жанру в Україні у XVII-XVIII ст.?

 19. Охарактеризуйте особливості української шкільної драми.

 20. Які графічні техніки були поширеними в Україні у XVII-XVIII ст.?

 21. Який спів набув поширення за доби козацтва в Україні?

 22. Які особливості духовної хорової культури ви знаєте? Назвіть видатних українських композиторів, які сприяли розвитку хорової культури?

 23. Які напрямки й стилі переважали в архітектурі XX ст.?

 24. Чим різняться між собою архітектурні споруди XVIII та XX ст.

 25. Назвіть жанри вокальної та інструментальної музики в Україні у ХХ ст.

 26. Яке значення для української культури має спадщина авангардистів? Назвіть представників цієї течії.

 27. Поясніть значення творчості М. Бойчука та його школи в українській культурі.

 28. Доведіть, що фольклор є основним джерелом розвитку української анімації.

 29. Діяльність якого митця розпочала новий етап у розвитку українського сценічного мистецтва? Яку назву мав театр, створений в Україні на початку XX століття?.

 30. Якими є особливості «поетичного кіно»? Наведіть приклади творів «поетичного кіно», зазначте режисерів та акторів цього кіно.


Модуль №3

 1. Під впливом яких релігій розвивалася культура Далекого Сходу?

 2. Які культури належать до давньосхідної культури? Їх спільні риси.

 3. Яку роль відіграла антична культура у формуванні західної культури?

 4. Назвіть основні досягнення культури Італійського Відродження.

 5. Чому ХVIII ст. називають «сторіччям геніїв»?

 6. Мистецтво епохи Відродження. Основні періоди розвитку культури епохи Відродження.

 7. Охарактеризуйте романський і готичний стилі.

 8. Назвіть особливості російського історичного живопису, представників та їх твори.

 9. Назвіть елементи пекінської опери.

 10. Художні стилі Нового часу: бароко, класицизм, рококо, романтизм.

 11. Сучасні художні направлення: символізм, реалізм, критичний реалізм, імпресіонізм.

 12. Соціальні й культурні витоки модернізму. Поняття «модернізм».

 13. Сучасні художні направлення модернізму: театр абсурду, сюрреалізм, експресіонізм, екзистенціалізм.

 14. Художні напрями модернізму: кубізм, футуризм.

 15. Особливості ранньої грецької скульптури.

 16. Назвіть найвидатніших танцівників російського балету.

 17. Які види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розвивалися у країнах Близького Сходу?

 18. У чому полягають відмінності парків Великої Британії та Франції.

 19. Порівняйте особливості розвитку кінематографа у Франції та США.

 20. Назвіть видатних акторів і режисерів французького кінематографа.

 21. Назвіть композиторів-романтиків та їх найвидатніші твори.

 22. Схарактеризуйте особливості поп-музики.

 23. У чому полягає філософія японського саду?

 24. Назвіть спільні і відмінні риси китайської опери та японського театру.

 25. Схарактеризуйте історичні умови розвитку живопису Іспанії, стильові особливості творів Ель Греко, Д. Веласкеса, Ф. Гойї, С. Далі.

 26. Назвіть характерні риси індійського танцю.

 27. Схарактеризуйте особливості готичної архітектури.

 28. Назвіть найвидатніші фрески Рафаеля у станцах папського палацу у Ватикані.

 29. Якими були головні досягнення голландського та фламандського живопису XVII ст. Схарактеризуйте твори найвидатніших живописців цієї доби.

 30. Що свідчить про зростання культурної національної свідомості в сучасних умовах та її основні фактори?

Схожі:

Урок для 10 класу з предмету «Українська художня культура ХХ ст.»
Які видатні російські та українські художники розписували Володимирський собор у Києві?
Курсова робота з художньої культури
Шляхи формування творчої особистості засобами мистецтва в процесі викладання інтегрованого курсу «Художня культура»
Уроку Тема уроку
План складено за підручником: Назаренко Н. В., Гармаш Л. В. Художня культура. 9 клас Харків. «Оберіг» 2009 р
Тема 1 Образотворче мистецтво
Урок Художня культура Київської Русі : архітектура, монументальний живопис, ікони Київської Русі за межами України
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Анотація до навчальної дисципліни

ЗАВДАННЯ
Охарактеризуйте поняття: «культура», «матеріальна культура», «духовна культура». Назвіть види духовної культури
ЛЕКЦІЯ 2-3
Отже, культура мовлення — це й культура мислення та культура суспільних (соціальних) і духовних стосунків людини
ПРОГРАМА для 12 класу суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів...
Це, насамперед, мистецтво, художня культура, етика та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”, проте кожна з них...
Українська художня культура ХХ століття. Образотворче мистецтво
«постмодернізм», «плюралізм», «полікультурність», «толерантність», «авангард»; розвивати комунікативні якості в процесі спільної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка