Стратій Д. А. Формування електронного портфоліо вчителя технологій засобами ІКТ Анотація


Скачати 93.22 Kb.
НазваСтратій Д. А. Формування електронного портфоліо вчителя технологій засобами ІКТ Анотація
Дата15.12.2013
Розмір93.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Стратій Д. А.
Формування електронного портфоліо вчителя технологій засобами ІКТ
Анотація. У статті ми з’ясували засоби формування електронного портфоліо вчителя технологій, окреслили шляхи його використання в навчальній діяльності ЗНЗ.

Ключові слова: Портфоліо учителя, інформаційно-комунікаційні технології, дидактичні матеріали, методичні матеріали, контрольно-діагностичні програми.

Abstract. In this paper, we found means of forming an electronic portfolio technology teacher, outlined ways to use it in training activities secondary school.

Keywords: Portfolio teachers, information and communication technology, teaching materials, teaching materials, control and diagnostic applications.

Постановка проблеми. Важливою рисою навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) є практична спрямованість теоретичного матеріалу, тісний взаємозв’язок теорії і практики. Як засвідчує аналіз педагогічного досвіду, учні не завжди розуміють де і яким чином можна використовувати одержані теоретичні знання й набуті навички на практиці. Внаслідок цього їхні знання набувають формального характеру.

На нашу думку, одними з найдійовіших способів практичного спрямування теоретичного матеріалу, зокрема, з трудового навчання і технологій у ЗНЗ є використання дослідницьких і проектних методів навчання, інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). До основи реалізації технології навчання з використанням вище перерахованих технологій покладено володіння вчителем поряд із професійними навичками, вміннями використовувати ІКТ на рівні користувача і розробника необхідного програмного забезпечення.

Для ефективної реалізації будь-якої діяльності вчителю необхідно створити та підібрати інформаційні, методичні та дидактичні матеріали, сукупність яких називається навчальним Портфоліо. Ці матеріали створюються вчителями та учнями з використанням ІКТ (засобів створення мультимедійних комп’ютерних презентацій, текстових і графічних редакторів, табличного процесора, комп’ютерних програм для створення публікацій і веб-сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з електронною поштою тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням удосконалення змісту й методики технологічної освіти присвячені дослідження О.О. Білоблоцького, А.В. Вихруща, І.С. Волощук, Р.С. Гуревича, В.І. Гусєва, Л.І. Денисенко, В.О. Дідуха, Р.О. Захарченко, Ю.В. Кирильчука, Г.Є. Левченка, С.В. Лісової, Н.Г. Ничкало, В.К. Сидоренка, Г.В. Терещука, Д.О. Тхоржевського та ін.

Питанням запровадження в навчальний процес засобів ІКТ присвячені праці В.Ю. Бикова, Р.С. Гуревича, М.І. Жалдака, М.Ю. Кадемії, О.С. Полат, Ю.С. Рамського, А.В. Пенькова, Ю.В. Горошка, М.С. Головань, В.В. Дровозюк, Н.В. Морзе, І.М. Забари, І.Е. Захарової, О.В. Жильцова, Ю.О. Жука, Т.О. Олійника, Є.М. Смирнової, Т.І. Чепрасової та ін. Використання комп’ютерної техніки в трудовому та професійному навчанні знайшло відображення у дослідженнях В.Д. Горського, Р.С. Гуревича, О.В. Коптелова, М.А. Корнєєва, Н.О. Красовської, Т.Ф. Окуневої, Г.В. Рубіної та ін.

Метою статті є: з’ясування засобів формування електронного портфоліо вчителя технологій, окреслення шляхів його використання в навчальній діяльності ЗНЗ.

Виклад основного матеріалу. Портфоліо (підсумкове, результуюче) як одна з форм оцінювання роботи вчителя швидко набуває популярності. Вміст такого Портфоліо допомагає оцінити професіоналізм вчителя.

Учительське професійне Портфоліо може містити набір кращих конспектів уроків, поурочних та тематичних планів, дидактичних і методичних матеріалів, документів, статей, фотографій, вирізок з популярних та наукових видань, кращих учнівських робіт та прикладів, розроблених вчителем для учнів. Таке портфоліо можна переглянути та оцінити.

Створення портфоліо – це процес збирання, перегляду, поповнення змістової, методичної інформації, що стосується певної навчальної чи дослідницької теми уроку, різних форм оцінювання діяльності учнів, прикладів їх робіт, відгуків інших людей.

Працюючи над портфоліо, необхідно врахувати:

 • цільову аудиторію;

 • мету (наприклад, створення портфоліо для того, щоб показати ефективність застосування комп’ютерних технологій у навчанні учнів);

 • структуру – можна розміщувати документи, а також "живі свідчення" виконаної чи запланованої роботи (стандарти та програми, плани уроків, приклади учнівських робіт);

 • відгуки на роботу вчителя, рекомендаційні листи тощо.

Портфоліо вчителя - це спосіб фіксування, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя і вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо вчителя показує рівень підготовленості педагога і рівень активності в навчальних та поза навчальних видах діяльності.

У вчителя має бути якесь "досьє успіхів", в якому відображається все цікаве і гідне з того, що відбувається в його житті. Таким досьє може стати сайт вчителя або портфоліо вчителя. Головне призначення портфоліо - продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участь в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом дослідження, тощо [5].

Поряд із порт фоліо вчителя виділимо порт фоліо учня. Портфоліо учня –зібрання особистих досягнень дитини, куди можуть входити її успіхи на олімпіадах, проекти, творчі робо­ти, громадська робота тощо. Портфоліо дає змогу виявити схильність школяра до тих чи інших предметів, визначити його психологічний портрет, словом, значно полегшує життя, по-перше, його батькам, по-друге — самому учню. Заповнюючи своє портфоліо протягом на­вчання у школі, дитина зможе легко обрати свою майбутню профе­сію, з огляду на свої схильності й інтереси. Отже, учню буде легше вступити до ВНЗ і будувати своє подальше життя [6].

Комп'ютерні технології дозволяють створювати електронні портфоліо – це зручний спосіб продемонструвати роботу вчителя адміністрації школи, що передбачає можливість впорядкування тем, видів робіт (лабораторні чи контрольні). Комп’ютерні програми дозволяють створювати, редагувати, видаляти, доповнювати, компактно зберігати документи, здійснювати їх швидкий пошук та у відповідній формі презентувати їх вміст.

До складу портфоліо вчителя входять дидактичні і методичні матеріали. Коротко охарактеризуємо можливості ІКТ у їх створенні.

Дидактичний матеріал – особливий тип наочного навчального матеріалу, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом [3, с. 89].

Методичний матеріал – нормативні й організаційні документи, на які спираються вчителі під час навчального процесу з метою пояснення навчального матеріалу [3, с 116].

Як переконує аналіз педагогічного досвіду використання дидактичних і методичних матеріалів з технологій, вони виконують такі функції [3, с. 87]:

 • ознайомлення з явищами і процесами, що не можуть бути відтворенні в умовах школи;

 • ознайомлення з зовнішнім виглядом предмету в його сучасному вигляді і в історичному розвитку;

 • наочне уявлення про порівняння чи зміну характеристик явища або процесу;

 • етапи експлуатації, виготовлення або проектування виробу;

 • наочне уявлення про будову предмета і принципу його дії, управління ним, техніку безпеки;

 • ознайомлення з історією науки і перспективами її розвитку тощо.

На нашу думку, використання електронних дидактичних матеріалів дозволить вчителю трудового навчання (технології):

 • індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання (оптимальність поєднання індивідуальної, групової, колективної роботи навчання на уроці);

 • посилити мотивацію навчання за рахунок використання різних видів діяльності і джерел інформації;

 • формувати уміння орієнтуватися в проблемі і шукати шляхи її вирішення (комп'ютерне дослідження та моделювання);

 • змінити характер пізнавальної діяльності учнів (підтримка особистих намагань учнів сформувати власний стиль навчальної роботи);

 • діагностувати помилки і оцінки результатів;

 • здійснювати контроль із зворотним зв'язком за наслідками діяльності учня;

 • візуалізувати навчальну інформацію;

 • моделювати та імітувати об'єкти, що вивчаються або досліджуються, (комп'ютер може не лише створити модель, а й дозволяє змінити умови демонстрування, відтворивши інформацію з оптимальним темпом її сприймання учнем);

 • забезпечити доступ до мережі інформації (доступ до Інтернету, електронних довідників і т. д.);

 • формувати інформаційну компетенцію вчителя та учнів [4, с. 89].

Створювати дидактичні та методичні матеріали, для їхнього використання на уроках, можна за допомогою програм пакету Microsoft Office, графічних редакторів (Photoshop, CorelDraw), середовищ для розробки контрольно-діагностичних завдань (MyTest, Test W-2 тощо) та ін.

Найбільш розповсюдженим видом наочних дидактичних матеріалів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі ЗНЗ із метою унаочнення інформації, є фото, рисунки, плакати, таблиці, схеми, анімаційні малюнки та ін. Відповідні комп’ютерні технології дозволяють підібрати та систематизувати необхідні матеріали з Інтернету, з CD або DVD-дисків, банків даних, а також сканувати ілюстрації з паперових носіїв. Слід пам’ятати, що від наочності та доступності, змістовної повноти та інших властивостей навчального матеріалу залежить швидкість сприйняття навчальної інформації, її розуміння учнями, засвоєння та закріплення одержаних знань.

Наведемо приклади видів дидактичних матеріалів:

 • інструкції для виконання завдань, роботи з приладами, пристроями;

 • алгоритми проведення експерименту;

 • картки з вправами для розв'язання, з описом понять, явищ;

 • списки контрольних питань і тести;

 • засоби самооцінювання;

 • довідникові матеріали, формули, таблиці, графіки й діаграми даних;

 • статті та оповідання з певної теми;

 • малюнки й креслення;

 • анімації перебігу процесів і явищ;

 • форми для анкетування, опитування, тестування, перевірки й самоперевірки;

 • доміно, кросворди, ребуси, чайнворди тощо;

 • організаційні діаграми;

 • розрахунки різного рівня складності з допомогою вбудованих функцій і формул;

 • розрахунок з допомогою міліметрової сітки площ і периметрів фігур та визначення співвідношень між площами і периметром різних фігур, проектування будівель, парків тощо;

 • шкали часу для представлення зміни інформації в певній галузі, упродовж певного часу тощо;

 • плакати і креслення великих розмірів;

 • таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі складних табличних даних;

 • результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів;

 • результати класифікації, впорядкування й фільтрації даних;

 • зв'язані таблиці даних й бази даних тощо.

Види методичних матеріалів:

 • презентація, публікація, веб-сайт для представлення навчального матеріалу учням;

 • інструктивні матеріали для організації роботи над навчальним матеріалом: правила користування технічними засобами і обладнанням (комп'ютером, відеокамерою, цифровим фото, оргтехнікою тощо); правила техніки безпеки під час роботи на комп'ютері та з іншим обладнанням; підказки щодо усунення простих технічних неполадок; форми для заохочення тощо;

 • список посилань на літературні та інтернет-ресурси, які можуть використати учні в процесі вивчення навчального матеріалу;

 • форма оцінювання учнівської навчальної діяльності.

Дидактичні й методичні матеріали можуть використовуватися вчителем під час усіх видів навчальної діяльності: актуалізації опорних знань, пояснення, закріплення навчального матеріалу, перевірки знань і вмінь, узагальнення, повторення тощо.

Особливої уваги заслуговують на нашу думку контрольно-діагностичні системи, які значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів.

Створення тесту – складна і клопітка робота, яка має певний алгоритм. Створення надійного тестового інструменту включає: визначення мети тестування; відбір навчального матеріалу, рівень засвоєння якого необхідно перевірити; вибір форматів тестових завдань; планування часу виконання тесту та темпу виконання окремих завдань; розробка інструктивних матеріалів; обробка та аналіз результатів [1,c. 38]. На нашу думку, одним із найкращих середовищ створення контрольно-діагностичних завдань є тестова оболонка MyTest, яка дозволяє створювати і редагувати вісім типів тестових завдань (одиночний і множинний вибір, встановлення порядку проходження і порядку відповідності, вказівка істинності або помилковості твердження, ручне введення числа і тексту, вибір місця на зображенні), забезпечує можливість роботи з малюнками, збереження й діагностики результатів тестування.

На нашу думку, застосування ІКТ на уроках трудового навчання (технологій) призводить до: підвищення інтересу і мотивації до уроків, поліпшення дисципліни і успішності, підвищення уваги й поліпшення пам’яті тощо.

Отже, портфоліо вчителя - це цілісність, яка являє собою сукупність різних відділів і різноманітних робіт педагога, що відображають всі сторони його педагогічної діяльності.

Список використаних джерел

 1. Дорошенко Ю. О. Достовірність комп’ютерного тестування: навч.-метод.посібник / Ю. О. Дорошенко, П. А. Ротаєнко – К. : Педагогічна думка, 2007. – 176 с.

 2. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посібник [для студ. вищих пед. навч. закл.] / І. В. Зайченко – К. : «Освіта України», 2006. – 528 с.

 3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие [для студ. педвузов и системы повышения квалификации пед. кадров] / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров]; под ред. Е. С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

 4. Український педагогічний словник [уклад. С. Гончаренко]. – К. : «Либідь», 1997. – 356 с.

 5. Електронне порт фоліо вчителя. [Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу: http://www.lebega.ru/schule.html

 6. Електронне порт фоліо вчителя. [Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу: http://vchytel.info/portfolio/dlya-choho-potribne-portfolio/
Схожі:

Стратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення...
Постановка проблеми. Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні...
Стратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення...
Постановка проблеми. Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні...
ЕЛЕКТРОННЕ ВЧИТЕЛЬСЬКЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання...
І. М. Кушнір ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ...
Постановка проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі дозволяє реалізувати інформатизацію...
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація
Оціальна реклама”, висвітлено її значення у ствердженні соціальних норм, цінностей, моделей поведінки, вихованні гуманної, толерантної...
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та вчителів-предметників...
Формуючи процес навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) через інформаційно-комунікаційну компетентність...
О. А. Сисоєва, К. А. Гринчишина
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНІСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА
В. О. Воронов м. Шепетівка, Шепетівский НВК №1
ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕТИКИ
Хочу відмітити, що ІКТ я застосовую не замість колишніх методів, прийомів і засобів навчання, а разом з ними, оскільки вони є складовою...
План-конспект уроку з трудового навчання Тема : Портфоліо проекту
Портфоліо використовують для того, щоб більш широко розкрити уявлення про ваш проект (виріб). Також портфоліо використовують під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка