МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ Анотація


Скачати 243.58 Kb.
НазваМЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ Анотація
Дата24.02.2016
Розмір243.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Пестовська З.С.

МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ
Анотація. Запропоновано скорочену та розгорнуту цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства на заданий часовий інтервал з урахуванням обмежень по розміру запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості.

Ключові слова: фінансовий, цикл, потреби, поточні, фінансові, запаси, дебіторська, кредиторська, заборгованість.

Аннотация. Предложены сокращенная и развернутая целевая функция расчета величины текущих финансовых потребностей машиностроительного предприятия на определенный промежуток времени с учетом ограничений по размеру запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Ключевые слова: финансовый, цикл, потребности, текущие, финансовые, запасы, дебиторская, кредиторская, задолженность.

Abstract. A brief and detailed target functions of the value of the current financial needs of engineering company are proposed at a time interval with the limitations on the size of inventories, accounts receivable and accounts payable.

Keywords: financial, cycle, needs, current, financial, inventories, receivables, payables.

Постановка проблеми. Прагнення до підвищення ефективності діяльності підприємства має спиратися на впровадження ефективного механізму задоволення поточних фінансових потреб підприємства, що є головною умовою забезпечення безперебійності процесу виробництва та реалізації продукції.

Аналіз складу і структури балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів показує, що їхня інформація не відповідає завданням оперативного управління фінансовими потребами підприємства. Отже, для підтримання ліквідності та платоспроможності підприємства необхідна інша методика інформаційного забезпечення, яка б не потребувала значних зусиль щодо збору й аналізу інформації та мала об’єкт управління, який можна швидко розрахувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній літературі існують різні підходи до визначення економічної сутності фінансового циклу підприємства. Питання управління фінансовим циклом підприємства у своїх роботах досліджували такі вчені: Бланк І.О. [1], Бочаров В.В. [2], Джеймс К. Ван Хорн [3], Ковальов В.В. [7]. Найбільш розгорнуте визначення знаходимо у В.В. Ковальова: «фінансовий цикл є умовною назвою періоду, як типового повторюваного елементу торгово-технологічного процесу, на початку якого грошові кошти фактично йдуть на оплату постачальникам за куплену в них сировину та матеріали і в кінці якого повертаються у вигляді виручки» [4, с. 270].

Проте аналіз публікацій показав, що науковці дають лише визначення і структуру фінансового циклу, але мало уваги приділяють зв’язку між тривалістю фінансового циклу та розміром поточних фінансових потреб підприємства, не надають опису механізму задоволення поточних фінансових потреб підприємства.

Метою статті є вибір ефективного механізму розрахунку й аналізу розміру поточних фінансових потреб підприємства, що зумовлює завдання визначення взаємозалежності складових фінансового циклу, рентабельності продажів підприємства та собівартості продукції, перевірки наявності у машинобудівних підприємств України чітко визначеної стратегії фінансування поточної діяльності.

Об’єктом дослідження є процеси управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Предметом дослідження є формування цільових параметрів розрахунку поточних фінансових потреб підприємства.

Виклад основного матеріалу. Для визначення й аналізу розміру поточних фінансових потреб підприємства найбільш зручною є модель фінансового циклу, який за своєю сутністю є часовим виміром величини поточних фінансових потреб підприємства.

Тривалість фінансового циклу (Тфц) показує середній час обороту коштів від моменту оплати за сировину і матеріали до одержання грошей від покупців і розраховується за формулою:

Тфц = Тзап + Тдз – Ткз, (1)

де Тзап – тривалість обороту запасів, дн.;

Тдз – тривалість обороту дебіторської заборгованості, дн.;

Ткз – тривалість обороту кредиторської заборгованості, дн.

Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства є системою взаємопов’язаних принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням та здійсненням політики управління запасами, дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства. За рівнем керованості з боку самого підприємства на першому місці стоїть кредиторська заборгованість, на другому - запаси, на третьому – дебіторська заборгованість.

Відповідно до формули (1) та спираючись на систему, запропоновану у дослідженні [4], механізм задоволення поточних фінансових потреб підприємства містить (табл. 1):

1. систему управління запасами;

2. систему управління дебіторською заборгованістю;

3. систему управління кредиторською заборгованістю.

Таблиця 1

Структура системи управління поточними фінансовими потребами підприємства (ПФП)

Структура системи управління ПФП

Управління запасами

Управління дебіторською заборгованістю (ДЗ)

Управління кредиторською заборгованістю (КЗ)

1. Вибір політики управління запасами

1. Визначення політики управління ДЗ

1. Визначення політики управління КЗ

2. Оптимізація розміру запасів на плановий період

2. Аналіз стану ДЗ у звітних періодах

2. Аналіз стану ДЗ у звітних періодах

Продовження табл. 1

3. Визначення оборотності запасів

3. Обгрунтування кредитної політики (щодо покупців) на плановий період

3. Обгрунтування структури та умов формування КЗ

4. Обгрунтування заходів щодо забезпечення оптимальної оборотності запасів

4. Обгрунтування заходів щодо інкасації ДЗ

4. Обгрунтування заходів щодо погашення КЗ

5. Створення системи контролю ефективності управління запасами

5. Створення системи контролю ефективності управління ДЗ

5. Створення системи контролю ефективності управління КЗ
Синхронізація отримання ДЗ та погашення КЗ за строками та сумами


Система управління запасами машинобудівного підприємства має за мету забезпечення безперервності процесу реалізації товарів та обслуговування покупців за допомогою зниження поточних витрат на зберігання, закупівлю та обслуговування, що зумовлює зменшення тривалості фінансового циклу підприємства. Системи управління дебіторською та кредиторської заборгованістю передбачають комплекс заходів з оптимізації розмірів та строків погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Тривалість фінансового циклу повинна прагнути до мінімальної величини, бажано навіть – до негативного значення. Проте агресивна політика задоволення поточних фінансових потреб (тобто за рахунок росту кредиторської заборгованості) може стати для підприємства небезпечною, тому показник кредиторської заборгованості повинен мати певні ліміти.

У табл. 2 наведено показники тривалості фінансового циклу машинобудівних підприємств Дніпропетровської області за 2006-2011 роки.

Таблиця 2

Тривалість фінансового циклу машинобудівних підприємств Дніпропетровської області у межах року (дн.)Назва підприємства

2006

2007

2008

2009

2010

2011ПрАТ "Виробниче об'єднання "Югчермет""

45,75

45,83

48,30

60,74

61,35

58,02ПАТ "Верхньоднiпровський машинобудiвний завод"

192,14

125,28

67,19

90,36

135,85

63,00


Продовження табл. 2ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"

219,97

178,83

113,23

135,18

206,26

233,81ПАТ "Дніпроважмаш"

135,97

140,74

131,77

141,07

176,52

172,21ПАТ "Днiпроважпапiрмаш" iм.Артема"

56,35

46,35

69,92

63,53

124,81

137,68ПАТ "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

159,44

135,27

552,51

549,93

136,49

92,10ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

50,79

60,09

97,58

212,64

237,20

121,13ДХК "Дніпровський машинобудівний завод"

70,65

67,31

127,94

408,96

923,95

180,89ПАТ "Днiпрополiмермаш"

155,44

146,11

56,65

61,16

132,30

166,12ПАТ "Днiпропетровський стрiлочний завод"

52,24

60,40

60,50

59,36

77,16

91,09ПрАТ "Днiпропетровський тепловозоремонтний завод"

70,30

66,54

80,83

110,22

118,18

82,79ПрАТ "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод"

-82,37

-73,07

-10356,88

-74,72

-41,44

-26,47ПАТ "Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин"

523,96

418,61

337,23

343,23

215,65

142,05ПАТ Завод "Павлоградхіммаш"

116,84

104,11

63,81

47,08

56,52

171,21ПАТ "Синельникiвський ресорний завод"

112,38

168,37

151,23

244,93

502,66

358,85

Розраховано автором на основі [6].
Перш за все слід відзначити, що з 15 досліджуваних підприємств тільки ПАТ "Днiпропетровський стрiлочний завод" та ПАТ "Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин" мають чітко визначену стратегію фінансування поточної діяльності, оскільки на першому підприємстві виявлено тенденцію до збільшення (що відповідає консервативній стратегії), а на іншому - зменшення (агресивна стратегія) тривалості фінансового циклу.

Крім того, протягом досліджуваного періоду 14 з 15 підприємств (крім ПрАТ "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод") мали позитивне значення тривалості фінансового циклу, що свідчить про надлишкові запаси або велику дебіторську заборгованість.

Отже, для визначення причин такого становища та пошуку шляхів покращення ситуації, що склалася на досліджуваних підприємствах, необхідно детальніше проаналізувати складові фінансового циклу та запропонувати механізм скорочення його тривалості, а також і механізм задоволення поточних фінансових потреб досліджуваних машинобудівних підприємств. Аналіз структури фінансового циклу машинобудівних підприємств Дніпропетровської області в 2011 р. наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура фінансового циклу машинобудівних підприємств Дніпропетровської області в 2011 р. (дн.)

Назва підприємства

Тривалість у межах року

Рентабельність продажів, %

обороту запасів

обороту дебіт. заборг-ті

обороту кредит. заборг-ті

фінансового циклуПрАТ "Виробниче об'єднання "Югчермет""

49,27

11,63

2,87

58,02

0,33ПАТ "Верхньоднiпровський машинобудiвний завод"

48,58

26,97

12,55

63,00

4,98ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"

108,76

211,87

86,82

233,81

-1,18ПАТ "Дніпроважмаш"

75,80

120,82

24,41

172,21

-1,33ПАТ "Днiпроважпапiрмаш" iм.Артема"

219,63

13,75

95,69

137,68

-20,21ПАТ "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

84,24

163,90

156,04

92,10

-47,71ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

57,93

84,66

21,46

121,13

0,15ДХК "Дніпровський машинобудівний завод"

70,40

138,68

28,18

180,89

6,93ПАТ "Днiпрополiмермаш"

126,15

234,54

194,57

166,12

1,52ПАТ "Днiпропетровський стрiлочний завод"

44,37

49,68

2,96

91,09

8,09ПрАТ "Днiпропетровський тепловозоремонтний завод"

71,96

52,03

41,20

82,79

0,23ПрАТ "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод"

0,00

27,09

53,56

-26,47

-1,66ПАТ "Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин"

153,08

87,85

98,88

142,05

-15,04ПАТ Завод "Павлоградхіммаш"

105,67

116,74

51,19

171,21

6,60ПАТ "Синельникiвський ресорний завод"

68,61

302,43

12,19

358,85

5,44

Розраховано автором за [6].


Рис. 1. Зв'язок між фінансовим циклом та рентабельністю продажів машинобудівних підприємств у 2011 р.
Дані табл. 3 та рис. 1. свідчать про те, що позитивне значення тривалості фінансового циклу у більшості підприємств зумовлено великим значенням обороту запасів та / або дебіторської заборгованості, що свідчить про неефективне управління запасами та непродуману кредитну політику досліджуваних підприємств. Невелике (порівняно з оборотом дебіторської заборгованості) значення обороту кредиторської заборгованості свідчить про консервативну політику фінансування поточної діяльності досліджуваних підприємств. Отже, підприємства майже не використовують такі засоби фінансування поточних фінансових потреб, як кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками та короткострокове банківське кредитування.

Тому необхідно дослідити зв'язок тривалості фінансового циклу та його складових з рентабельністю підприємства більш ретельно за допомогою математичних та статистичних методів, а також дослідити зв'язок з іншими показниками, зокрема коефіцієнтами ліквідності.

Для того, щоб розробити механізм задоволення поточних фінансових потреб підприємства, необхідно виявити внутрішні та зовнішні чинники випливу на тривалість фінансового циклу підприємства.

У науковій і навчальній літературі 1, 2, 3, 4, 5, 7 існують різні підходи до визначення часу обороту кожної складової фінансового циклу. На думку автора для забезпечення порівнянності показників оборотності можна використовувати величину чистого прибутку/збитку або величину чистого доходу (виторгу) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Дослідження показали, що показник чистого прибутку/збитку використовувати важче через можливі його зміни з позитивного на негативне значення й навпаки, що може спотворити інтерпретацію позитивної або негативної величини тривалості фінансового циклу. Тепер можна запропонувати цільову функцію тривалості фінансового циклу машинобудівного підприємства:

(2)

де - тривалість фінансового циклу у межах періоду t, необхідна для отримання певної величини чистого доходу під впливом даних про складові ПФП, днів;

- чистий доход (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за період t, тис. грн.;

t – тривалість розрахункового періоду, днів;

- середній обсяг запасів сировини, матеріалів, товарів за період t, тис. грн.;

- середній обсяг незавершеного виробництва за період t, тис. грн.;

- середні залишки готової продукції за період t, тис. грн.;

- середня величина дебіторської заборгованості за період t, тис. грн.;

- середня величина кредиторської заборгованості за період t, тис. грн.

Тоді середні поточні фінансові потреби, скориговані на величину витратоємності () у періоді t можна визначити за формулою [3]:

, (3)

де - середні поточні фінансові потреби, тис. грн.;

СВср – середня собівартість реалізованої продукції, тис. грн.;

- тривалість фінансового циклу, днів;

t – тривалість розрахункового періоду, днів.

Позитивне значення покаже дефіцит коштів, негативне – фінансування за рахунок кредиторської заборгованості.

У таблиці 4 наведено розрахунок абсолютної величини поточних фінансових потреб (ПФПа) машинобудівних підприємств Дніпропетровської області та поточних фінансових потреб, скоригованих на величину витратоємності (ПФПв) у межах 2011 року.

Таблиця 4

Порівняння абсолютної величини поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств Дніпропетровської області та поточних фінансових потреб, скоригованих на величину витратоємності, у межах 2011 р.Назва підприємстваПФПв, тис. грн.

ПФПа, тис. грн.ПрАТ "Виробниче об'єднання "Югчермет""

0,70

8498,58

12222,50ПАТ "Верхньоднiпровський машинобудiвний завод"

0,70

16216,35

23253,50ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"

0,63

92149,86

146808,50ПАТ "Дніпроважмаш"

0,68

175309,13

258821,50ПАТ "Днiпроважпапiрмаш" iм.Артема"

0,93

4875,61

5263,00ПАТ "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

0,72

46657,34

64757,50ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

0,62

37322,04

59804,50ДХК "Дніпровський машинобудівний завод"

0,87

22304,68

25642,50ПАТ "Днiпрополiмермаш"

0,76

21073,68

27674,00ПАТ "Днiпропетровський стрiлочний завод"

0,57

97276,55

171054,00ПрАТ "Днiпропетровський тепловозоремонтний завод"

0,31

15138,99

48619,00


Продовження табл. 4ПрАТ "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод"

0,00

0,00

-173,00ПАТ "Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин"

0,82

3892,92

4753,00ПАТ Завод "Павлоградхіммаш"

0,72

32664,08

45413,00ПАТ "Синельникiвський ресорний завод"

0,67

28768,69

43038,50

Розраховано автором за [6].
Таким чином, щоб зменшити поточні фінансові потреби, необхідно зменшувати тривалість фінансового циклу, знижувати собівартість реалізованої продукції та збільшувати чистий доход від реалізації продукції.

Для оперативного управління поточними фінансовими потребами та тривалістю фінансового циклу підприємства за умови наявності даних про завезення матеріалів на склад, збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості, передавання матеріалів у цех зі складу, передавання продукції на склад готової продукції, зменшення незавершеного виробництва, повернення боргів покупцями, виплату кредиторської заборгованості можна запропонувати розгорнутий варіант цільової функції визначення поточних фінансових потреб, скоригованих на величину витратоємності:

(4)

де t – тривалість розрахункового періоду, днів;

- середня за період t собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. грн.;

- доход (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за період t, тис. грн.;

, - відповідно залишок на початок періоду t й надходження сировини, матеріалів виду і на склад за період t, тис. грн.;

– норма витрати сировини, матеріалів виду i на од. продукції j, шт.;

– обсяг виробництва продукції виду j за період t, шт.;

- ціна матеріалів виду i, тис. грн.;

, НЗВств, НЗВзак – відповідно залишок на початок періоду t, створене та закінчене за період t незавершене виробництво, тис. грн.;

, ГПскл, ГПреаліз – відповідно залишок на початок періоду t, надходження на склад та реалізація готової продукції за період t, тис. грн.;

, ДЗприр, ДЗпогаш - відповідно залишок на початок періоду t, приріст та погашення дебіторської заборгованості за період t, тис. грн.;

, КЗприр, КЗпогаш - відповідно залишок на початок періоду t, приріст та погашення кредиторської заборгованості за період t, тис. грн.

До цільової функції необхідно ввести певні обмеження та ліміти, зумовлені діяльністю підприємства:

1) (5)

2) (6)

3) ліміт на створення запасів матеріальних ресурсів, визначений системою управління запасами, прийнятою на підприємстві:

, (7)

де - ліміт коштів для створення матеріальних запасів виду і;

4) ліміт на приріст дебіторської заборгованості:

, (8)

де - ліміт утворення дебіторської заборгованості за період t;

5) ліміт на приріст кредиторської заборгованості:

, (9)

де - ліміт утворення кредиторської заборгованості за період t.

Наведену цільову функцію доцільно використовувати для планування поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства, для аналізу впливу окремих складових фінансового циклу та прийняття рішень щодо кредитної та боргової політики підприємства, а також політики управління запасами.

Крім цього на результати розрахунків можуть вплинути такі чинники: - тривалість інтервалу t: що менший інтервал, то складніше отримання відповідної інформації, проте дані для прийняття управлінських рішень достовірніші; - обсяг реалізації в натуральному вимірі; - ціни й виторг від реалізації продукції, робіт, послуг.

Механізм задоволення поточних фінансових потреб підприємства на основі цільової функції тривалості фінансового циклу включає методи та інструменти аналізу, контролю, планування показників по всіх складових, які в свою чергу наповнюють систему управління операційною діяльністю підприємства, що безпосередньо формують його фінансовий результат, впливають на його платоспроможність, фінансову стійкість і рівновагу, прискорення руху оборотного капіталу й ритмічність господарської діяльності підприємства.

Висновки. Для визначення й аналізу поточних фінансових потреб підприємства найбільш зручним є використання розрахунку тривалості фінансового циклу, який за своєю сутністю є часовим виміром величини поточних фінансових потреб підприємства. Тривалість фінансового циклу повинна прагнути до мінімальної величини, бажано до негативного значення.

Результати розрахунків свідчать про те, що тільки два з 15 досліджуваних підприємств показали наявність стратегії фінансування поточної діяльності.

Крім того, протягом досліджуваного періоду 14 з 15 підприємств (крім ПрАТ "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод") мали позитивне значення тривалості фінансового циклу, що свідчить про надлишкові запаси або надмірну дебіторську заборгованість.

Запропоновано скорочену та розширену цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб, які дозволять провадити оперативне управління поточними фінансовими потребами машинобудівного підприємства з урахуванням лімітів приросту запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості.

Напрямки подальших досліджень зумовлені тим, що виявлено виключення з висновку про існування зворотного зв'язку між тривалістю фінансового циклу та рентабельністю продажів підприємств. Тому необхідно дослідити зв'язок тривалості фінансового циклу та розміру поточних фінансових потреб з іншими показниками діяльності підприємства, зокрема коефіцієнтами ліквідності.

Список використаних джерел

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с., с. 176.

2. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг: учебник / В.В. Бочаров. – Питер, 2004. – 400с.

3. Ван Хорн Джеймс С. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Джеймс С., Вахович Джон М. - М.: ООО "И.Д.Вильямс", 2008. - 1232с., с.361.

4. Гуляєва Н.М., Камінський С.І. Сутнісні ознаки фінансового циклу торговельного підприємства та системи управління ним [Електронний ресурс].Режимдоступу:http://bukuniver.cv.ua/Applications/zbirnik/n8/08SOF.pdf

5. Жамойда О.А. Механізм управління фінансовим циклом промислового підприємства [Електронний ресурс] / О.А. Жамойда // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць. – 2009. – №10. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Torg/2009_10/47.pdf.

6. Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР. Режим доступу: www.smida.gov.ua.

7. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 448с., с. 270, 474.

Схожі:

Секція 17. Економіка, організація та управління підприємствами
Концептуальні підходи до функціонування механізму задоволення поточних фінансових потреб підприємства
Анотація до навчальної дисципліни «Політична економія»
Основна мета вивчення політичної економії – це надати студентам знання про закономірності розвитку суспільного виробництва і механізм...
Фінанси підприємств
Ансові відносини в тій сфері суспільного відтворення, де створюється суспільний продукт, національне багатство й національний доход...
1. Суьність маркетингу та його основні визначення
Філіп Котлер: м-г – це виявлення потреб, створення та пошук нових способів задоволення потреб на основі обміну та покращення рівня...
ПРОБЛЕМИ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ...

ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
Кодекс в редакції Закону
Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні,...
Тема Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Ринок фінансових...
...
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВИХ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка