НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


НазваНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/19
Дата24.04.2013
Розмір1.75 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»


Київ 2012
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

УКЛАДАЧІ:

Братасюк М.Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, доктор філософських наук, професор;

Осауленко О.І. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор;

Мозоль Н.І. – доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук;

Юрковська Л.Г. – викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС;

Осауленко А.О. – доцент кафедри теорії держави та права НАВС, кандидат юридичних наук.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Гусарєв С.Д. – начальник кафедри теорії держави і права НАВС, доктор юридичних наук, професор;

Пархоменко Н.М. – доктор юридичних наук, професор Інституту держави і права ім. Корецького НАН України;

Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пилипенко Л.І. – проректор з навчально-педагогічної діяльності ВНЗ «Національна академія управління».

Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Теорія держави та права” затверджено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.08.11 р. (протокол №1).

Рекомендовано до друку Методичною радою від «14» грудня 2011, (протокол №4)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ


  1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Здобуття фундаментальної та світоглядної вищої юридичної освіти за програмою «Бакалавр» починається з вивчення теорії держави і права — фундаментальної та методологічної дисципліни, інших навчальних дисциплін, що дозволяють формувати основу правового світогляду майбутніх юристів.

Предметом теорії держави і права є загальні і специфічні об'єктивні закономірності розвитку та функціонування держави і права.

Вивчаючи курс загальної теорії держави і права, необхідно вра­ховувати її фундаментальний характер і визначальне значення. У системі юридичних наук теорія держави і права виконує функцію здобуття, оновлення і поглиблення знань про основні закономірно­сті державно-правового середовища, систематизації і збагачення юридичної науки в цілому, а також відповідає за зв'язки юридичної науки з іншими суспільними науками.

Положення теорії держави і права використовуються галузеви­ми й іншими юридичними науками як вихідні. Отже, одним з найважливіших завдань теорії держави і права є надання юридичній науці єдності, системності, методологічної цілісності.

Теорія держави і права вивчає загальні закономірності виник­нення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, глибинну сутність права і держави, взаємообумовлений характер їхніх зв'язків, зв'язок держави і права з різними суспільними явищами і процесами. Держава розглядається з точки зору її правового офор­млення, а право – у контексті його державного забезпечення, надання йому загальної обов'язковості.

Закономірності розвитку та функціонування держави і права розглядаються у тісному зв'язку із загальними законами розвитку суспільства. Адже теорія держави і права належить до суспільних наук, а виникнення та розвиток і держави, і права є соціально обу­мовленими. Ця наука вивчає багатосторонню та складну взаємо­дію держави і права з суспільством, роль та місце держави і права в суспільстві, а також зворотний вплив суспільства на державно-правову дійсність.

Навчальний курс передбачає ознайомлення з державознавчими і правознавчими концепціями, які містяться у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, а також широке використання даних інших наук (філософії, політології, соціології, історії та ін.). Провідними ідеологічними засадами у вивченні державно-правової сфери є ідеї пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, правової соці­альної держави, панування права і верховенства правового закону, демократії, законності.

Теорія держави і права – фундаментальна, вихідна і провідна навчальна юридична дисципліна. У системі юридичних наук, теорія держави і права дає найширші за обсягом і глибиною знання державно-правових явищ та процесів, показує закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права. Досягнення цієї науки використовуються галузевими й іншими юридичними науками як важливі, з методологічного аспекту вихідні пункти дослідження, що дозволяють уникнути однобокості у вирішенні галузевої наукової проблематики. Теорія держави і права в системі юридичних наук виступає як наука методологічна за своїм характером, адже її завданням є вносити методологічну єдність у дослідження галузевих та інших юридичних наук.

Глибоке оволодіння матеріалом цієї науки, є надійною теоретичною базою у подальшому для вивчення галузевих і міжгалузевих юридичних наук. запропоновані методичні матеріали є базисом, що відображає основний напрямок та обсяг учбової роботи студентів та слухачів.

Ці методичні матеріали розроблені таким чином, аби студент та слухач чітко усвідомлював рівень своїх знань з освоєння конкретної теми програми курсу та прагнув до підвищення знань і розвитку аналітичного мислення.

Таке комплексне забезпечення навчального курсу методичною документацією та користування нею допоможе студентам та слухачами зорієнтуватися в загальному обсязі навантаження та спланувати економічне використання свого робочого часу.  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета – ознайомити студентів та слухачів з найбільш значущими правовими теоріями, концепціями та юридичними догмами, що дозволяють сформувати світоглядний рівень професійної свідомості та культури правників, достатній для самостійного аналізу фактичних обставин справи та прийняття виваженого, справедливого і юридично обґрунтованого рішення.

Завданням навчального курсу є навчити студентів та слухачів правильно давати правову оцінку соціально значущим фактам, політичним подіям та процесам, грамотно формулювати власні переконання щодо проявів правового нігілізму, використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих рішень.

Завдання дисципліни „Теорія держави та права” полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти:

ЗНАЛИ: правову термінологію, основні положення та особливості теорії держави та права, основні історичні етапи та концепції походження держави, функції та механізм держави та права, основи формування та систему державних органів при різних формах правління, форми здійснення народовладдя і особливості їх проведення;

УМІЛИ: правильно користуватися понятійним апаратом, яким оперує наука теорії держави та права, працювати з нормативним матеріалом, аналізувати зміст правових норм та концепцій походження держави, давати характеристику функціям держави, а також формулювати основні функції органів законодавчої, виконавчої та судової влади, користуватися міжнародними правовими документами для вирішення практичних завдань, логічно викладати матеріал, аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки, застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Наукові роботи студентів під керівництвом Пушкіної О. В. (другий семестр 2012-2013 н р.)
МВС, Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права та психології, Науково-практична конференція, 2 квітня...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к ю н.,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка