Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра цивільно-правових дисциплін НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ОСНОВ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня


Скачати 329.34 Kb.
НазваНаціональна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра цивільно-правових дисциплін НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ОСНОВ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня
Сторінка1/3
Дата05.04.2013
Розмір329.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


Національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ОСНОВ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
для студентів І курсу

освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»

Спеціальність: правознавство


Київ – 2013

Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Укладачі:

О. В. Ієвіня – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

О. І. Нечипоренко – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ


АНОТАЦІЯ
За висловом одного з найвідоміших цивілістів ХІХ століття Йосифа Олексійовича Покровського: «Кожна освічена людина, а тим більше юрист, має мати завжди чітку уяву про наріжні принципи свого права, про відношення цих принципів до минулого людини та до ідеалів його майбутнього». Отже не викликає сумнівів необхідність міцного засвоєння студентами-майбутніми юристами основних норм та принципів римського цивільного права.. Будучи, з одного боку, екскурсом в історію розвитку юриспруденції, римське цивільне право є також тією основою без міцного засвоєння якої значно ускладнюється вивчення в майбутньому курсу цивільного права України – одного з найоб’ємніших у системі вищої юридичної освіти. Крім того, вивчення Римського цивільного права пов'язане с такими дисциплінами, як Історія держави і права зарубіжних країн, Історія держави і права України, Історія політичних та правових вчень, Міжнародне приватне право, Теорія держави і права, Сімейне право, Спадкове право.

У сучасній правовій науці України виділяють цивілізаційне, юридичне та історичне значення Римського права.

1) Цивілізаційне значення Римського права полягає в тому, що воно, як вважають, є одним з наріжних каменів так званого «Європейського дому», будучи важливою складовою загальноєвропейської цивілізації. У правовому розвитку сучасних держав римське право займає місце, подібне до того, яке займає в духовному світі християнство.

2) Історичне значення Римського права для України зумовлено тим, що протягом тривалого часу воно в класичному та греко-римському (візантійському) варіантах впливало на формування та розвиток українського права і продовжує впливати на формування концепції права України сьогодні.

3) Юридичне значення Римського права полягає в тому, що понятійний та категоріальний апарат, термінологія сучасного права ґрунтуються на ідеях, засадах та визначеннях, розроблених римською класичною юриспруденцією.

Наприклад, такі поняття як договір, зобов'язання, провина, інтерес, збитки, компенсація були досконало опрацьовані ще у Стародавньому Римі.

Отже, вивчення Римського права є необхідним елементом гуманітарної освіти взагалі і тим більш важливою складовою професійної підготовки висококласного правника.

Оскільки під час лекцій основну увагу буде приділятися спірним питанням, а також питанням, не розкритим або недостатньо розкритим у підручниках, рекомендується до лекції вивчити відповідний розділ підручника та скласти його конспект, щоб під час лекції доповнювати його новою інформацією.

Вивчення курсу „Основи римського цивільного права” здійснюється також у формах семінарських та індивідуальних заняттях та під час консультацій.

Проте студентам необхідно звернути увагу на те, що великий обсяг матеріалу має бути засвоєний під час самостійної роботи. Завдання для самостійної роботи, наведені у навчально-методичному комплексі, мають бути виконані письмово у зошитах для семінарських занять. Розподіл доповідей проводиться викладачем. Одна і таж саме тема доповіді може надаватись лише одному студентові з групи. За бажанням студент може підготувати доповідь на обрану ним тему, але з обов’язковим попереднім погодженням теми з викладачем.

1. Опис дисципліни


Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: за розкладом занять

Семестр: 1


Лекції: 24

Семінарські заняття: 26 год.

Практичні заняття: 4 год.

Самостійна та індивідуальна робота: 54 год.

Вид контролю: залік


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
тематичний план


№ з/п

Назва тем

Нормативний

обсяг годин

Всього годин

з викладачем

З них:

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна та

індивідуальна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 

Змістовий модуль І. Загальні положення про римське цивільне право. Захист цивільних прав (позови)

1.

Предмет, система та джерела римського цивільного права.

15

8

4

4

 

7

4

3

2.

Суб'єкти римського цивільного права.

11

4

2

2

 

7

4

3

3.

Захист цивільних прав (позови).+

16

8

2

4

2

8

4

4

 

Змістовий модуль ІІ. Речове та зобовязальне право

4.

Речове право.

20

12

6

6

 

8

4

4

5.

Зобов'язальне право.

20

12

6

6

 

8

4

4

6.

Сімейне право.

12

4

2

2

 

8

4

4

7.

Спадкове право.+

14

6

2

2

2

8

4

4

Всього годин:

108

54

24

26

4

54

28

26

Форма контролю: залік

Підсумковий контроль залік


Плани семінарських та практичних занять.

Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль 1-2: Загальні положення про Римське цивільне право. Захист цивільних прав (позови)
Тема 1. Предмет, система та джерела Римського приватного праваСемінарське заняття – 4 год.Самостійна робота – 4 год.Ключові терміни та поняття до теми: дихотомія права, приватне право, публічне право, цивільне право, цивільне (квіритське) право, право народів, преторське право; джерело права, природне право, позитивне право, проскрипція, ротація, санкція, плебісцит, сенатус-консульт, едикт, декрет, мандат, рескрипт, рецепція, правова акультурація, реставрація.
Семінарське заняття 1.1.

План
1. Предмет римського приватного права.

2. Система римського приватного права.

3. Рецепція Римського приватного права.
Питання для самоконтролю:
1. У чому полягає цивілізаційне, юридичне та історичне значення Римського права?

2. Що таке дихотомія права?

3. У чому бачив відмінність приватного права від публічного Аристотель?

4. Як визначав приватне та публічне право Ульпіан?

5. Назвіть критерії розмежування публічного та приватного права.

6. Що таке ефект «перетікання права»?

7. Назвіть складові системи римського приватного права.

8. Охарактеризуйте jus civile – цивільне (квіритське) право.

9. Охарактеризуйте jus gentium- право народів.

10. Охарактеризуйте jus praetorium- преторське право.

11. Назвіть основні періоди розвитку римського приватного права. Прокоментуйте думку, що процес еволюції римських приватноправових інститутів був тісно пов'язаний з політичною системою і з традицією правотворчості.

12. Що таке рецепція? Чим вона відрізняється від правової акультурації? реставрації?

13. Назвіть форми та види рецепції.

14. Охарактеризуйте рецепцію римського права у Східній Європі.

15. Охарактеризуйте рецепцію римського права у Західній Європі.

16. Охарактеризуйте рецепцію римського права в Україні.
Теми рефератів, доповідей:
1. Римське приватне право у дослідженнях українських та зарубіжних юристів-науковців.

2. Зв’язок еволюції римських приватноправових інститутів з політичною системою і традицією правотворчості.

3. Рецепція римського приватного права в Україні: історія та сучасність.

4. Теоретико-пізнавальне значення римського права для сучасної юриспруденції.
Семінарське заняття 1.2.

План
1. Джерела найдавнішого і докласичного римського права.

2. Джерела права класичного періоду.

3. Джерела права післякласичного періоду.
Питання для самоконтролю:
1. Які основні джерела мало право стародавнього Риму відповідно до уявлень давніх римлян?

2. Назвіть на розкрийте основні джерела вивчення римського права.

3. Назвіть основні джерела римського права найдавнішого і докласичного періодів.

4. Назвіть джерела права класичного періоду.

5. З чого складався lex? Що таке проскрипція (praescriptio), рогація (rogatio), санкція (sanctio)?

6. Які закони вважалися досконалими? не цілком досконалими? недосконалими?

7. Що таке сенатус-консульт?

8. Надайте визначення едикту. Декрету. Мандату. Рескрипту.

9. Назвіть джерела після класичного періоду.

10. Розкрийте зміст Закону про цитування. Які зміни було внесено до нього кодексом Феодосія?

11. Що таке Кодифікація Юстиніана? Яка її структура?
Теми рефератів, доповідей:
1. Закони XII таблиць: історія створення, зміст, значення.

2. Кодифікація Юстиніана: історія створення, структура, зміст, значення.
Завдання для самостійної роботи:
1. Складіть у робочому зошиті таблицю «Система римського права».

2. Складіть у робочому зошиті таблицю «Система джерел римського права».

3. Випишіть у зошит структуру Зводу Юстиніана.

4. Робота зі словником. Випишіть визначення понять: дихотомія, цивільне право (сучасне), jus civile – цивільне (квіритське) право, jus gentium- право народів, jus praetorium- преторське право; джерело права, природне право, позитивне право, проскрипція, ротація, санкція, плебісцит, сенатус-консульт, едикт, декрет, мандат, рескрипт, рецепція, правова акультурація, реставрація.

5. Вивчить значення та написання латинських термінів: jus civile, jus gentium, jus praetorium, jus, fas, Corpus Juris, leges regiae, 1ех, praescriptio, rogatio, sanctio.
Тема 2. Суб’єкти Римського приватного праваСемінарське заняття – 2 год.Самостійна робота – 4 год.Ключові терміни та поняття до теми: суб’єкт права, фізична особа, юридична особа, статус, статус свободи, статус громадянства, статус батька сімейства, paterfamilias, правоздатність, jus conubii, jus commercii, активна тестаментна правоздатність, пасивна тестаментна правоздатність, дієздатність, статусний суд, capitis deminutio, infamia, перегрини, латини, libertini, раби, колони, рабський пекулій, аctio institoria actio exercitoria, аctio quod jussu actio de in rem verso, муніципії, aerarium, fiscus.
Семінарське заняття 2

План
1. Поняття особи. Фізичні та юридичні особи.

2. Поняття та зміст правоздатності.

3. Поняття дієздатності. Фактори, які обмежували дієздатність фізичних осіб.

4. Правовий стан перегринів та латинів.

5. Правовий стан колонів та рабів.

6. Поняття юридичної особи та її правові ознаки.

7. Виникнення та припинення юридичних осіб.
Питання для самоконтролю:


 1. Що таке статусне право?

 2. Розкрийте поняття особи.

 3. Назвіть основні статуси римських громадян?

 4. Що таке правоздітність фізичних осіб? Розкрийте поняття persona, caput, status.

 5. У період Принципату у jus commercii, крім іншого, починають розрізняти активну тестаментну правоздатність та пасивну тестаментну правоздатність. У чому полягають ці види правоздатності?

 6. Що таке статусні суди? Які їх функції?

 7. Що таке capitis deminutio? Яке обмеження правоздатності було мінімальним? максимальним?

 8. Що таке infamia? ignominia? turpitudo?

 9. Що таке дієздатність? У чому її відмінність від правоздатності?

 10. Чи співпадає поняття правоздатності та дієздатності у римському цивільному праві та сучасному цивільному праві? Наведіть цитати з юридичної літератури у підтвердження своєї позиції.

 11. Які особливості правового становища латинів? перегринів? рабів? колонів?

 12. У чому полягає сутність рабського пікулію?

 13. Розкрийте сутність наступних преторських позовів: аctio institoria actio exercitoria, аctio quod jussu actio de in rem verso.

 14. Що таке юридична особа? Назвіть ознаки та види юридичних осіб.


Теми рефератів, доповідей:


 1. Поняття правоздатності та дієздатності у римському цивільному праві та сучасному цивільному праві.

 2. Виникнення та розвиток юридичних осіб.

 3. Інститут рабства у римському праві.Завдання для самостійної роботи:
1. Надайте обґрунтовану відповідь стосовно вирішення наступних ситуацій:

1) Марк взяв на зберігання коштовний срібний сервіз і програв його в кості. За рішенням судді він зобов'язаний відшкодувати збитки власника сервізу.

Чи залишиться незмінною правосуб'єктність Марка?

2) Поет Овідій Назон був засланий до міста Томи у Фракії. Чи спричинило це зміну його правоздатності?

3) Римський громадянин Вітеллій відпустив на волю раба Стиха з дружиною і дитиною. Незабаром Стих помер, залишивши певне майно.

Хто є спадкоємцем?

4) Двадцятирічній Юлій, діючи за дорученням батька, уклав договір міни, обмінявши плуг на віз. Сталося так, що потреба у возі відпала, а плуг знадобився.

Чи вправі Юлій вимагати реституції, посилаючись на свою юність?

5) Нееманципований син Квінта Сцеволи обраний претором. Хто з них кому повинний підкорятися: Сцевола - сину як магістратові чи син - Сцеволі як батькові?

6) Гай Валерій та його син Гай Валерій Мінор потрапили в полон до галлів, але через два роки втекли і повернулися до Рима.

Визначте правовідносини між батьком і сином у полоні і після повернення до Рима.

2. Робота зі словником. Випишіть визначення понять: суб’єкт права, фізична особа, юридична особа, статус, правоздатність,, активна тестаментна правоздатність, пасивна тестаментна правоздатність, дієздатність, перегрини, латини, колони, рабський пекулій, муніципії.

3. Вивчить значення та написання латинських термінів: paterfamilias, jus conubii, jus commercii, capitis deminutio, infamia, libertini, аctio institoria actio exercitoria, аctio quod jussu actio de in rem verso, aerarium, fiscus.
Тема 3. Захист цивільних прав (позови)Семінарське заняття – 4 год.Самостійна робота – 4 год.Ключові терміни та поняття до теми: правосуддя, самозахист, закон Таліону, композиція, судовий процес, позов (аctіo), позови цивільні і преторські, позови фіктивні або з застосуванням юридичної фікції, позови іn factum, позови з перестановкою осіб, позови іn rem та іn personam, позови з формулою «на розсуд судді» (actіones arbіtrarіae), позови по угодах, заснованим на довірі (bona fіdes), і позови суворого права, позови штрафні, спрямовані на відшкодування збитку та змішані, кумулятивність, пасивна неперехідність відповідальності, ноксальність, позови спрямовані на відшкодування збитку, позови тимчасової і постійної дії, позови приватні і загальнодоступні, Do (dare), Dіco (jus dіcere), Addіco (addіcere), відповідач, позивач, легісакційний процес, формулярний процес, екстраординарний процес, парі, присяга (legis actio sacramento), накладення руки (legis actio per manus injectionem), захоплення застави (leges actio per pignoris capitonem), вимога про призначення судді (legis actio per judicis postulationem), запрошення відповідача до суду (legis actio per condictionem), преторська формула, демонстрація (demonstratio), інтенція (intentio), кондемнація (condemnatio), ад'юдикація (adjudicatio), таксація (taxatio), ексцепція (exceptio), перемпторні, дилаторні, прескрипція (praescriotio), реституція (restitutio in integrum), інтердикти (interdicta), преторські стипуляції (stipulations praetoriae), введення у володіння (missio in possessionem)
Семінарське заняття 3.1

План


 1. Поняття правосуддя. Правосуддя приватне і публічне.

 2. Позов та види позовів (аctіo і actіones).

 3. Юрисдикція та сторони, що беруть участь в процесі.


Питання для самоконтролю:


 1. Що таке правосуддя?

 2. Назвіть основні способи захисту прав.

 3. Що таке закон Таліону?

 4. Що таке композиція?

 5. Назвіть стадії переходу від саморозправи до державного правосуддя.

 6. Надайте визначення позову.

 7. Що таке колізія та комуляція позовів?

 8. Що таке цивільні та преторські позови?

 9. Які відмінності особистих позовів від речових?

 10. Охарактеризуйте позов з формулою «на розсуд судді».

 11. Що таке приватні та загальнодоступні позови?

 12. У яких «трьох священних словах» полягає зміст юрисдикції?

 13. Визначте сторони в цивільному процесі.


Теми рефератів, доповідей:
1. Захист прав: від саморозправи до державного правосуддя.
Семінарське заняття 3.2

План


 1. Загальні положення про римський цивільний процес. Його види.

 2. Легісакційний процес.

 3. Формулярний процес.

 4. Екстраординарний процес.

 5. Форми преторського захисту.


Питання для самоконтролю:


 1. Дайте визначення судового процесу.

 2. У чому полягали особливості судового розгляду справ у Стародавньому Римі?

 3. Назвіть основні особливості легісакційного процесу.

 4. Назвіть основні форми легісакційного процесу.

 5. В чому полягали особливості формулярного процесу?

 6. Назвіть основні частини преторської формули.

 7. Назвіть другорядні частини преторської формули.

 8. Чому екстраординарний процес має таку назву?

 9. Що таке реституція? Коли вона допускалася?

 10. Надайте визначення інтердикту. Які основні види інтердиктів?

 11. Що таке преторські стимуляції?

 12. У чому полягало введення у володіння?


Теми рефератів, доповідей:
1. Римські юристи в судовому процесі.
Завдання для самостійної роботи:
1. Надайте обґрунтовану відповідь стосовно вирішення наступних ситуацій:

1) Октавій заборгував Люцію 50 динаріїв. Незважаючи на численні нагадування, Октавій грошей не повертав. Тоді Люцій привів Октавія до претора і заявив: «Сплати свій борг, інакше я накладу на тебе руку». Оскільки борг не був сплачений, Люцій відвів Октавія до себе додому.

У якій формі проходив судовий процес?

Протягом якого часу Люцій вправі утримувати Октавія у себе?

Які наслідки несплати боргу для Октавія після закінчення цього строку?

2) Нумерій Негідій утримує в себе раба Стиха, що є власністю Авла Агерія.

Який позов може застосувати проти Нумерія Негідія Авл Агерій?

Складіть преторську формулу.

3) Визначте частини преторської формули:

Октавій нехай буде суддею. Якщо виявиться, що Нумерій Негідій заборгував Авлу Агерію 1 тис. динаріїв і між ними не укладена угода не вимагати повернення грошей, ти, суддю, засуди Нумерія Негідія на користь Авла Агерія на 1 тис. динаріїв; якщо не виявиуться - виправдай Нумерія Негідія.

4) Люцій продав Тицію раба, гарантуючи його здоров'я і чесність. Тим часом виявилося, що раб хворий на епілепсію. Які засоби захисту своїх прав може застосувати Тицій?

5) Марк здав на зберігання Октавію срібне блюдо. Октавій програв блюдо в кості і передав його як виграш Петронію.

Які позови може пред'явити Марк Октавію і Петронію? Складіть формули.

Змістовий модуль 3-4: речове та зобов’язальне право. сімейне та спадкове право.
Тема 4. Речове правоСемінарське заняття – 6 год.Самостійна робота – 4 год.Ключові терміни та поняття: речове право, право власності, речові права на чужу річ, речі сакрального права, речі людського права, манципні речі (res mancipi), неманципні речі (nec mancipi), тілесні та безтілесні речі, рухомі та нерухомі речі, подільні та неподільні речі, прості та складні речі, родові та індивідуально-визначені речі, споживні та неспоживні речі, квіритська власність, бонітарна (преторська) власгість, провінційна власність, власність перегринів, окупація, скарб (тезаурус), специфікація, ацесія, набувальна давність (usucapio), манципація, цесія, традиція, дерелікція, конфіскація, віндикація, негаторний позов, прогібіторний позов, corpus possidendi, animus possidendi, посідання, тримання (detentio), інтердикт, право користування чужими речами, право розпорядження чужими речами, сервітут, земельні (предіальні) сервітути, сільські сервітути, міські сервітути, особисті сервітути, узуфрукт, узус, узуфруктуарій, право проходу (iter), право прогону худоби (actus), право дороги (via), право водопроводу (aquae ductus), право черпати воду (aquae haustus), право проходу до джерела води (iter ad hauriendum), право пуску води на сусідню ділянку (aquarum immissio), право випасати худобу (jus pascendi), право копати пісок або глину, випалювати вапно, сервітути водостоку (jura stillicidorum), право спуску дощової води з власної покрівлі (jus stillicidii), право спуску дощової води за допомогою труб і водозабірників (jus fluminis), право скидання нечистот і проведення каналізації (jus cloacae), право вмонтувати балку в сусідську стіну (jus tigni immittendi), право спирати власний будинок на стіну сусіда, який повинен утримувати її в гарному стані (jus oneris ferendi), право мати балкон або дах, що нависає над сусідською ділянкою (jus proiiciendi protegendive), сервітут на сонячне світло й поліпшення виду з вікна, позов про визнання прав, позову про витребування, легат, стипуляції, злиття (confusio), відмова власника сервітуту (remissio servitutis), емфітевзис, емфітевта, суперфіций, суперфіціарий, фідуціарна угода (fiducica cum creditore), ручна застава (pignus), іпотека

Семінарське заняття 4.1

План

  1   2   3

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, доктор філософських наук, професор
Наукові роботи студентів під керівництвом Пушкіної О. В. (другий семестр 2012-2013 н р.)
МВС, Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права та психології, Науково-практична конференція, 2 квітня...
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Ольга Володимирівна – професор кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка