МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права Кафедра філософії та соціальних дисциплін Плани семінарських занять з навчальної дисципліни ПОЛІТОЛОГІЯ


Скачати 314.91 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права Кафедра філософії та соціальних дисциплін Плани семінарських занять з навчальної дисципліни ПОЛІТОЛОГІЯ
Сторінка1/3
Дата16.03.2013
Розмір314.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права
Кафедра філософії та соціальних дисциплін


Плани семінарських занять з навчальної дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ

для студентів факультетів:

підготовки фахівців кримінальної міліції

підготовки фахівців транспортної міліції

підготовки фахівців міліції громадської безпеки

підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Галузь знань 0304 «Право»

Напрям підготовки 6.030402 «Правознавство»

Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін

30 серпня 2010 року, протокол № 1

Одеса – 2010

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Студенти мають закріпити набуті під час лекцій і самостійного вивчення спеціальної літератури знання теоретичного матеріалу на семінарських заняттях. Для цього пропонуються плани семінарських занять із темами рефератів і переліком літератури.
Заняття 1-2. Історія світової політичної думки.

 1. Політична думка Стародавнього Сходу.

 2. Політична доктрина Античності.

 3. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя.

 4. Політична думка епохи Відродження. Політичне вчення Н. Макіавеллі.

 5. Теорії природного права та суспільного договору.

 6. Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників.

 7. Політико-правові вчення у Німеччині у XVIII–ХІХ ст.

 8. Основні віхи політичної думки першої половини ХХ ст.

 9. Розвиток світової політичної думки у другій половині ХХ ст.


РЕФЕРАТИ

 1. Розвиток політичної думки у Стародавній Індії.

 2. Політична думка та світоглядні ідеї Стародавнього Риму.

 3. Політичні ідеї раннього християнства.

 4. Принципи політичної діяльності володаря в концепції Ніколо Макіавеллі.

 5. Доктрина державного суверенітету Жана Бодена.

 6. Виникнення і еволюція соціально-політичних утопій.

 7. Теорія правової держави у політичному вченні І. Канта.

 8. М. Вебер – класик західної соціології та політології.

 9. Біхевіоризм як основний метод політичних досліджень американської політології ХХ ст.Додаткова література:

 1. Азаркин Н. Н., Левченко В. Н., Мартышин О. В. История политических учений. – М., 1994.

 2. Аристотель. Политика // Соч. – Т. 4. – М., 1990.

 3. Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. – М., 1991.

 4. Бергев А. А. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966.

 5. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

 6. Гегель Г.–В.–Ф. Философия права. – М., 1990.

 7. Гоббс Т. Левиафан // Соч. – Т. 2. – М., 1991.

 8. Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

 9. Егоров С. А. Политическая юриспруденция в США. – М., 1989.

 10. История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 1995.

 11. Кант И. Собрание сочинений в шести томах. – М., 1963–1966.

 12. Класики політичної думки (від Платона до Макса Вебера) / Уклад.: Г. Майєр та ін. – К., 2002.

 13. Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. – Т. 33.

 14. Локк Дж. Два трактата о правлений // Соч. в 3–х т. – Т.З. – М., 1987.

 15. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2–е изд. – Т. 1.

 16. Макиавелли Н. Государь. – К., 1990.

 17. Монтескье Ш. О духе законов / Избр. произв. – М., 1995.

 18. Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994.

 19. Паренти М. Демократия для немногих. – М., 1990.

 20. Платон. Государство // Сочинения: В 3–х т. – М., 1971. – Т. 3. – Ч. 1.

 21. Платон. Держава. – К., 2000.

 22. Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. – М., 1977.

 23. Федосеев А. А. Современная американская буржуазная политология. – Л., 1989.

 24. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1989.Заняття 3. Розвиток політичної думки в Україні.

 1. Пам’ятки політичної думки Київської Русі.

 2. Вітчизняні політичні доктрини в Галицько-Волинській державі та Литовсько-Польській державі (XIV – перша пол. XVII ст.).

 3. Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга пол. XVII – кінець XVIII ст.).

 4. Політична думка України XIX – поч. XX ст.

 5. Політичні вчення українських мислителів ХХ ст.


РЕФЕРАТИ

 1. Політичні ідеї руських князів.

 2. Державотворчі концепції українських гетьманів.

 3. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні.

 4. Політична доктрина інтегрального націоналізму.

 5. Політична думка української еміграції ХХ ст.


Додаткова література:

 1. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

 2. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990.

 3. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 4. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.

 5. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1993.

 6. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 7. Липинський В. Листи до братів–хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 10.

 8. Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових доповідей та статей. – К., 2000.

 9. Потульницький В. А. Політична доктрина В. Липинського // Український історичний журнал – 1992. – № 9.

 10. Потульницький В. Історія української політології. – К., 1992.

 11. Томенко М. Українська перспектива: історико–політологічні підстави сучасної державної стратегії. – К., 1995.

 12. Україна XX ст. Проблеми національного відродження. Збірник наукових праць. – К., 1993.Заняття 4. Політична влада. Політичний режим.


 1. Поняття, природа політичної влади.

 2. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади.

 3. Сутність політичного режиму та його типи.

 4. Політична влада і політичний режим в Україні.


РЕФЕРАТИ

 1. Державна влада в Україні: особливості, проблеми, перспективи.

 2. Громадська думка та авторитет державної влади.

 3. Ресурси політичної влади як потенціальні засоби її реалізації. Економічні, силові, соціальні, інформаційні ресурси.Додаткова література:

 1. Власть, демократия, привилегии: материалы круглого стола // Вопросы философии. – 1991. – № 7.

 2. Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. – 1996. – № 1.

 3. Колодій А. До питання про політичний режим в Україні // Нова політика. – 2000. – № 2.

 4. Краснов Б. Й. Теория власти и властных отношений // Социально–политический журнал. – 1994. – № 3.

 5. Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – № 1.

 6. Ледяев В. Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. – 2000. – № 2.

 7. Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? – К., 1999.

 8. Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996.

 9. Рябчук М. Демократія та партія влади в Україні // Політична думка. – 1994. – № 3.

 10. Сухонос В. В. Динаміка сучасного державно–політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму. – Суми: «Університет, книга», 2003.

 11. Українська державність у XX ст. – К., 1996.

 12. Фетисев А. С. Политическая власть: проблемы легитимности // Социально–политический журнал. – 1993. – № 3.

 13. Хазратова Н., Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади // Українські варіанти. – 1998. – № 1.

 14. Халипов В. Ф. Кратология – наука о власти: Концепция. – М.: ЗАО «Изд–во Экономика», 2002.

 15. Шморгун О. Яка модель влади потрібна для України? // Розбудова держави. – 1999. – № 7–12.


Заняття 5. Громадянське суспільство та політична система суспільства

 1. Громадянське суспільство та його ознаки.

 2. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

 3. Політична система: поняття, типологія політичних систем.

 4. Політична система України.


РЕФЕРАТИ

 1. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього.

 2. Становлення громадянського суспільства в Україні.

 3. Громадянське суспільство на Заході й Україні: порівняльно-політологічний аналіз.


Додаткова література:

 1. Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Одеська державна юридична академія; Відп. ред. Кормич Л. І. – Одеса: Юридична література, 1997. – Вип. 16. – Одеса: Юридична література, 2003.

 2. Арато Е., Кон Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства // Політична думка. – 1996. – № 1.

 3. Білоус А. О. Політико–правові системи: Світ і Україна – К., 2000.

 4. Габермас С. Структурні перетворення в сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Перекл. з нім. – Львів, 2000.

 5. Громадянське суспільство / Тематичне число часопису «Ї» – 2001. – № 21.

 6. Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – К., 2000.

 7. Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці (з методологічного семінару) // Право України. – 2004. – № 3.

 8. Кынев А. В. Эффекты «майдана»: политическая система Украины после кризиса 2004 г. // Полис. – 2005. – № 1.

 9. Пляйс Я. А. Диалектика взаимодействия политических и партийных систем // Полис. – 2004. – № 6.

 10. Политико–правовая система Украины / Сост. В. Болгов. – К., 2004.

 11. Політична система сучасної України: особливості становлення. Тенденції розвитку: Навч. посіб. / За ред. Ф. М. Рудича. – К., 2000.

 12. Процес становлення демократії в Україні: передумови, сучасність та перспективи // Матеріали студентського наукового семінару м. Харків, 22 лютого 2003 р. – Харків: НУВС, 2003.

 13. Розова Т. В., Барков В. Ю. Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2003.

 14. Тесленко М. В. Національний суверенітет і його межі // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – К.: Ін–т держави і права ім. Корецького НАН України, 2005.

 15. Француз А. І. Поняття демократичної політичної системи: співвідношення нормативного, інституціонального та процедурного підходів у сучасній політико–правовій науці // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – К.: Ін–т держави і права ім. Корецького НАН України, 2005.

 16. Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади реформування правової системи України // Правова держава: Щорічник наукових праць. – Вип. 7. – К., 1996.


Заняття 6. Держава як інституту політичної системи. Правова держава.

 1. Держава як політичний інститут: характеристики, елементи та функції.

 2. Типологія держав: за формою державного правління, за типом державного устрою.

 3. Правова держава, її сутність та принципи.


РЕФЕРАТИ

 1. Розвиток теорії політичних систем у західній політології.

 2. Тенденції трансформації політичної системи сучасної України.

 3. Правова та соціальна держава: цінності та принципи.

 4. Основні тенденції розвитку сучасної держави.

 5. Проблеми державотворення в Україні.


Додаткова література:

 1. Балан С. В. Роль політичної відповідальності в процесі здійснення державної влади // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – К.: Ін–т держави і права ім. Корецького НАН України, 2005.

 2. Бураківський І. Від державотворення до створення ефективної держави повернення до основоположних принципів // Політична думка. – 2001. – № 22.

 3. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип конституційного ладу України // Право України. – 1998. – № 3.

 4. Говлет, Міхаель, Рамеш, Магадеван. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики / Пер. з англ.: Рябов О. – Львів: Кальварія, 2004.

 5. Грабовський С., Шкляр Л. Від колонії – до незалежної держави: початок шляху // Розбудова держави. – 1996. – № 10.

 6. Дегтярев А. А. Процес принятия и осуществления решений в публично–государственной политике: динамический цикл и его основне фазы // Полис. – 2004. – № 4.

 7. Зінченко В. М. Механізм держави та правоохоронні органи // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – К.: Ін–т держави і права ім. Корецького НАН України, 2005.

 8. Кірімов І. Хто для кого: держава для людини чи людина для держави? // Нова політика. – 2001. – № 2.

 9. Корнієнко В. Держава: ідол та ідеал // Віче. – 2001. – № 4.

 10. Котельников В. У пошуках національних інтересів: державне будівництво в Україні в контексті світового досвіду // Політична думка. – 2000. – № 4.

 11. Литвин В. На шляху державного самоствердження України // Віче. – 2002. – № 9.

 12. Павленко Р. Парламент і уряд. Як оптимізувати механізм відносин // Віче. – 2002. – № 4.

 13. Підгорний С., Снегірьов В. Соціально–правова держава: історичні етапи становлення // Нова політика. – 2001. – № 3.

 14. Плегкатіс В. П. Литва – парламентська республіка. Функції президента // Віче. – 1998. – № 3.

 15. Погорілко В. Функції українського парламенту. Від номінального до реального // Віче. – 2002. – № 2.

 16. Прієшкіна О. В. Конституційно–правова характеристика України як суверенної та незалежної держави // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 28. – К.: Ін–т держави і права ім. Корецького НАН України, 2005.

 17. Рабинович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: Навч. посібник. – К., 2004.

 18. Сіленко А. Держава загального добробуту: тернистий шлях до визнання // Нова політика. – 2001. – № 5.

 19. Сіленко А. Права людини в соціальній державі // Нова політика. – 2002. – № 1.

 20. Социальное государство и защита человека. – М., 1994.

 21. Стасюк Ю. Інститут президентства. Конструктиви і деструктиви // Віче. – 2002. – № 5.

 22. Супруненко В. І. Форма державного устрою (загальна характеристика) // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 28. – К.: Ін–т держави і права ім. Корецького НАН України, 2005.

 23. Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава // Віче. – 1998. – № 7.

 24. Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади реформування правової системи України // Правова держава: Щорічник наукових праць. – К., 1996. – Вип. 7.

 25. Якушик В. М. Государство переходного типа (вопросы теории). – К., 1991.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, доктор філософських наук, професор
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка